Język

GX 90-WF

Oryginalna instrukcja obsługi

Informacje na temat instrukcji obsługi

Do niniejszej instrukcji obsługi

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy zawsze stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji i podanych na produkcie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać zawsze z produktem; produkt przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przestrzegać instrukcji obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych
Image alternative Hilti Akumulator Li‑Ion
Image alternative Hilti Ładowarka

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji obsługi.
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście.
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia .
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Dodatkowe symbole

W dokumentacji lub na produkcie mogą być dodatkowo umieszczone następujące symbole:
Image alternative Ostrzeżenie przed ogólnym niebezpieczeństwem
Image alternative Używać okularów ochronnych
Image alternative Nosić ochraniacze słuchu
Image alternative Nosić kask ochronny
Image alternative Używać rękawic ochronnych
Image alternative Produkt obsługuje technologię NFC, która jest kompatybilna z platformami iOS i Android.
Image alternative Akumulator Li‑Ion
Image alternative Nigdy nie używać akumulatora w charakterze młotka.
Image alternative Uważać, aby akumulator nie upadł. Nie używać akumulatora, który był narażony na uderzenie lub jest uszkodzony w inny sposób.

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Osadzak gwoździ GX
  GX 90-WF
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Image alternative
Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującym prawem i obowiązującymi normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wymagania stawiane użytkownikowi
 • Urządzenie to przeznaczone jest do użytku profesjonalnego.
 • Urządzenie może być obsługiwane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany i odpowiednio przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach.
Bezpieczeństwo osób
 • Należy zachować czujność, uważnie wykonywać czynności i rozważnie postępować w pracy z urządzeniem do montażu bezpośredniego. Nie wolno używać urządzenia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. W przypadku złego samopoczucia lub odczuwania bólu należy przerwać pracę. Chwila nieuwagi przy użytkowaniu urządzenia może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę.
 • Nosić obuwie antypoślizgowe.
 • Nie wolno kierować urządzenia ku sobie lub ku innej osobie
 • Nie wolno dociskać urządzenia do dłoni lub innej części swojego ciała ani innej osoby. W żadnym wypadku nie należy umieszczać dłoni ani innej części ciała w pobliżu końcówki urządzenia. Dociśnięcie końcówki urządzenia do części ciała może spowodować poważne obrażenia na skutek niezamierzonego uruchomienia i wyzwolenia elementu mocującego.
 • Nie kłaść wolnej dłoni bezpośrednio za mocowanymi materiałami.
 • Nie kłaść wolnej dłoni w pobliżu końcówki urządzenia.
 • Podczas pracy nie zezwalać na zbliżanie się innych osób, a szczególnie dzieci, do strefy roboczej.
 • Podczas pracy z urządzeniem należy mieć zgięte ręce (nie wyprostowane).
 • Należy nosić (użytkownik i osoby znajdujące się w pobliżu) odpowiednie wyposażenie ochronne, składające się z odpowiednich okularów ochronnych, ochraniaczy słuchu i kasku ochronnego.
Prawidłowe obchodzenie się z urządzeniami do montażu bezpośredniego.
 • Nie wolno pozostawiać bez nadzoru załadowanego urządzenia.
 • Na czas transportu należy wyjąć z urządzenia pojemnik z gazem.
 • Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub innych prac służących utrzymaniu urządzenia we właściwym stanie technicznym oraz w celu magazynowania urządzenia, należy je opróżnić (wyjąć akumulator, pojemnik z gazem i gwoździe).
 • Nieużywane pojemniki z gazem i urządzenia należy przechowywać w suchym miejscu o niezbyt wysokiej temperaturze.
 • Sprawdzić urządzenie i wyposażenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń, aby zapewnić niezawodne działanie zgodnie z przeznaczeniem. Sprawdzić, czy ruchome części pracują bez zarzutu i czy nie zacinają się, lub czy jakieś części nie są uszkodzone. Wszystkie części powinny być odpowiednio zamontowane i spełniać wszelkie warunki, gwarantujące prawidłową eksploatację urządzenia. Uszkodzone urządzenia zabezpieczające i części, które nie są zawarte w pakiecie serwisowym jako dostępne akcesoria (patrz rozdział "Konserwacja urządzenia"), należy oddać do naprawy w serwisie Hilti lub wymienić, o ile nie podano inaczej w instrukcji obsługi.
 • Podczas osadzania zawsze pewnie trzymać urządzenie. W ten sposób zapobiega się odginaniu elementu mocującego od materiału podłoża.
 • Nigdy nie wolno powtórnie osadzać raz osadzonego elementu mocującego. Nigdy nie osadzać jednego elementu mocującego na drugim. W przeciwnym razie może dojść do złamania i zakleszczenia elementu mocującego.
 • Zawsze zwracać uwagę na wytyczne dotyczące zakresu zastosowania. W tym celu zapoznać się z podręcznikiem Hilit dotyczącym techniki montażu bezpośredniego.
 • Nie odciągać końcówki urządzenia ręcznie ani za pomocą żadnego przedmiotu, ponieważ w ten sposób można włączyć urządzenie w stan gotowości do pracy. Gotowość do pracy sprawia, iż gwóźdź może zostać osadzony w jakiejś części ciała.
Miejsce pracy
 • Zadbać o dobre oświetlenie miejsca pracy.
 • Urządzenie to należy stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 • Elementy mocujące osadzać wyłącznie w drewnie i odpowiednich tworzywach drzewnych (patrz Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem): Osadzanie elementów w innym podłożu może spowodować pęknięcia, odpryski lub przebicie przez dany materiał.
 • Przed przystąpieniem do osadzania elementów mocujących należy upewnić się, czy nikt nie stoi za lub pod miejscem pracy.
 • Utrzymywać porządek na stanowisku pracy. W otoczeniu miejsca pracy nie powinno być przedmiotów, o które można się pokaleczyć. Nieporządek w miejscu pracy może prowadzić do wypadków.
 • Utrzymywać uchwyty w suchym i czystym stanie. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem ani olejem.
 • Uwzględnić wpływ otoczenia. Nie rzucać urządzenia, nie używać go w wilgotnym ani mokrym środowisku. Nie używać urządzenia tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub eksplozji.
 • Ukryte przewody elektryczne, rury gazowe i wodociągowe stanowią poważne zagrożenie w przypadku ich uszkodzenia podczas pracy. Dlatego wcześniej należy sprawdzić obszar roboczy, np. za pomocą wykrywacza metalu. Zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą przewodzić prąd, jeśli np. przypadkowo uszkodzony zostanie przewód elektryczny.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których urządzenie może natrafić na ukryte przewody elektryczne, trzymać urządzenie wyłącznie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.
Termiczne środki bezpieczeństwa
 • W przypadku przegrzania urządzenia należy usunąć pojemnik z gazem i poczekać, aż urządzenie ostygnie. Nie wolno przekraczać maksymalnej częstotliwości osadzania.
 • Jeśli istnieje konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych, a nie można odczekać, aż urządzenie się ostudzi, należy bezwzględnie zakładać rękawice ochronne.
Prawidłowe obchodzenie się z pojemnikami z gazem.
 • Należy przeczytać kartę charakterystyki pojemnika z gazem, w której podane są informacje dotyczące używania, konserwacji i pierwszej pomocy.

Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami

 • Przestrzegać poniższych wskazówek bezpiecznego używania akumulatorów litowo-jonowych. Nieprzestrzeganie ich może spowodować podrażnienia skóry, poważne uszkodzenia korozyjne, poparzenia chemiczne, pożar i / lub eksplozje.
 • Akumulatorów używać wyłącznie, gdy są w dobrym stanie technicznym.
 • Z akumulatorami należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń lub wycieku szkodliwego dla zdrowia elektrolitu!
 • W żadnym wypadku nie wolno modyfikować akumulatorów!
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C (176°F) ani palić.
 • Nie używać akumulatorów, które były narażone na uderzenie lub uległy uszkodzeniu w inny sposób. Regularnie sprawdzać akumulatory pod kątem oznak uszkodzenia.
 • Nigdy nie używać akumulatorów z odzysku bądź naprawianych.
 • Nigdy nie używać akumulatora lub elektronarzędzia zasilanego akumulatorem jako młotka.
 • Nigdy nie narażać akumulatorów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, iskier czy otwartych płomieni. Może to prowadzić do eksplozji.
 • Nie dotykać biegunów akumulatorów palcami, narzędziami, biżuterią ani innymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora oraz szkody materialne i obrażenia ciała.
 • Akumulatory chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcia, porażenia prądem, poparzenia, pożary lub eksplozje.
 • Należy korzystać wyłącznie z prostowników i elektronarzędzi przeznaczonych dla danego typu akumulatora. Przestrzegać przy tym informacji zawartych we właściwych instrukcjach obsługi.
 • Nie używać ani przechowywać akumulatorów w środowisku zagrożonym wybuchem.
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Umieścić akumulator w widocznym, niepalnym miejscu w odpowiedniej odległości od łatwopalnych materiałów. Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Jeśli akumulator po jednej godzinie nadal jest zbyt gorący, aby dało się go dotknąć, oznacza to, że jest uszkodzony. Należy zwrócić się do serwisu Hilti lub zapoznać się z dokumentem „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania Hilti akumulatorów litowo-jonowych”.
  Należy przestrzegać specjalnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i użytkowania akumulatorów litowo-jonowych.
  Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania akumulatorów litowo-jonowych Hilti , które można znaleźć po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na końcu niniejszej instrukcji.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Korpus urządzenia
 2. Uchwyt
 3. Końcówka urządzenia
 4. Magazynek
 5. Tabliczka znamionowa
 6. Obsada pojemnika z gazem
 7. Akumulator
 8. Szczeliny wentylacyjne
 9. Pokrywa obudowy
 10. Spust
 11. Pokrętło nastawcze
 12. Suwak do przesuwania gwoździ
 13. Zaczep do paska
 14. Dioda LED
 15. Adapter chroniący powierzchnię
 16. Tuleja przesuwna

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie służy do mocowania drewna do drewna za pomocą specjalnie skonstruowanych elementów mocujących. Odpowiednimi materiałami są drewno lite, drewno warstwowe, sklejki, płyty wiórowe (np. płyta wiórowa OSB), płyty z włókien drzewnych (np. płyta pilśniowa MDF) oraz fornir (np. multiplex). Urządzenie służy do profesjonalnego użytku do zastosowania w budownictwie drewnianym. Zalecenia odnośnie stosowania znajdują się w podręczniku Hilti dotyczącym techniki montażu bezpośredniego.

Urządzenie, pojemnik z gazem i elementy mocujące tworzą techniczną całość. Oznacza to, że przy pomocy tego urządzenia pewne zamocowanie można uzyskać jedynie wówczas, gdy używa się specjalnie skonstruowanych dla tego urządzenia gwoździ Hiltii pojemników z gazem firmy Hilti. Zalecenia firmy Hilti dotyczące zamocowania i stosowania obowiązują tylko w przypadku spełnienia tych warunków. Urządzenie przeznaczone jest do zastosowania ręcznego. Dokonywanie modyfikacji i zmian w urządzeniu jest zabronione.
Image alternative
 • Z tym produktem stosować tylko akumulatory Hilti Li-Ion typu B 7.

 • Do ładowania tych akumulatorów używać tylko dopuszczonego przez Hilti prostownika C 7. Więcej informacji znaleźć można w Hilti Store lub na: www.hilti.group

Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem

Urządzenie posiada tryb głębokiego uśpienia zabezpieczający akumulator Li-Ion przed całkowitym rozładowaniem. Jeśli urządzenie nie jest używane przez 120 minut, wyłącza się automatycznie.
 • W celu przywrócenia gotowości do działania należy na krótko wyjąć i z powrotem włożyć akumulator (resetowanie akumulatora).

Zakres dostawy

Urządzenie w walizce, akumulator, prostownik, ściereczka do czyszczenia, instrukcja obsługi.
Inne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group

Akcesoria systemu konieczne do eksploatacji urządzenia

Do eksploatacji urządzenia potrzebne są: urządzenie, naładowany akumulator litowo-jonowy B 7, pojemnik z gazem GC 31 lub GC 32 i gwoździe GX-WF do połączeń drewnianych.

Dane techniczne

Osadzak

Zastosowanie
Mocowanie gwoździ na belce
Ciężar (z akumulatorem)
3,7 kg
(8,2 lb)
Wymiary
384 mm x 134 mm x 381 mm
(15,1 in x 5,3 in x 15,0 in)
Regulacja mocy
brak
maksymalna pojemność magazynka
75 sztuk
Kąt magazynka
34°
(0,6 rad)
Maksymalna częstotliwość osadzania w trybie pracy ciągłej
1 200 h
Praca z przerwami
do 3 mocowań na sekundę
Kaliber (pojemnik z gazem)
40 g
(1,4 oz)
Temperatura robocza/ temperatura otoczenia z pojemnikiem z gazem GC 31
−5 ℃ … 45 ℃
(23 ℉ … 113 ℉)
Temperatura robocza/ temperatura otoczenia z pojemnikiem z gazem GC 32
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)
Długość gwoździa
50 mm … 90 mm
(2,0 in … 3,5 in)
Średnica gwoździa
2,8 mm … 3,1 mm
(0,11 in … 0,12 in)

Akumulatory Li‑Ion

Napięcie robocze akumulatora
7,2 V
Temperatura otoczenia podczas pracy
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura przechowywania
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatora na początku procesu ładowania
−10 ℃ … 45 ℃

Informacje o hałasie i przyspieszeniu według EN 15895

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z normatywną metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania narzędzi do osadzania. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji. Podane dane dotyczą głównych zastosowań narzędzia do osadzania. Jeśli narzędzie do osadzania zostanie zastosowane do innych prac, z innym wyposażeniem lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. Aby dokładnie oszacować ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie nie jest rzeczywiście używane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np.: konserwacja narzędzia do osadzania i wyposażenia, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Informacje dotyczące hałasu
Poziom emisji ciśnienia akustycznego w miejscu pracy (LpA, 1s)
106 dB(A)
Szczytowy poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy (LpC, peak)
138 dB (C)
Poziom mocy akustycznej (LWA, 1S)
108 dB(A)
Nieoznaczoność ciśnienia akustycznego (KpA)
2 dB(A)
Odrzut
Wartość przyspieszenia (ahw, RMS(3))
Wyniki- gwoździe o wymiarach 90x3.1 mm na litym drewnie świerkowym < 2,5 m / s2

Uruchomienie

Wkładanie gwoździ

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo na skutek stosowania niewłaściwych elementów mocujących Stosowanie niewłaściwych elementów mocujących może prowadzić do zakłóceń w pracy urządzenia i/lub do obrażeń ciała.
 • Należy szczególnie zwrócić uwagę na to, aby stosować odpowiednie materiały mocujące o prawidłowym kącie ustawienia magazynka.
W dolnej części magazynka znajduje się sprężyna przytrzymująca. Jeśli maksymalna ilość elementów mocujących w magazynku zostanie przekroczona, ostatnio włożona taśma z gwoździami nie będzie przytrzymywana przez sprężynę. Należy usunąć ostatnio włożoną taśmę z gwoździami.
Image alternative
 1. Elementy mocujące prawidłowo włożyć od dołu do magazynka.
OSTROŻNIE
Obrażenia cielesne na skutek nieuwagi Na skutek nieuwagi istnieje niebezpieczeństwo zakleszczenia palców.
 • Ostrożnie odsunąć suwak gwoździ przez gwoździe do tyłu, aż zablokuje się na dolnym końcu taśmy z gwoździami.
 1. Całkowicie wsunąć elementy mocujące w kierunku końcówki urządzenia.
  Zbyt mocne uderzenie suwaka w taśmę z gwoździami może uszkodzić taśmę. Nie dopuścić do niekontrolowanego uderzenia suwaka w taśmę z gwoździami.

Przygotowanie pojemnika z gazem

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ze względu na ulatniający gaz.
 • Gaz ulatniający się z pojemnika z gazem jest szkodliwy dla płuc, skóry i oczu. Zawór dozujący trzymać z dala od twarzy i oczu.
 • Ciekły gaz znajdujący się pod ciśnieniem może ulatniać się i zagrażać użytkownikowi i innym osobom. Nigdy nie usuwać zaworu dozującego już przygotowanego lub używanego pojemnika z gazem.
 • Zabezpieczenie transportowe pojemnika z gazem.
  Pojemnik z gazem wyposażony jest w zabezpieczenie transportowe. Przed włożeniem pojemnik z gazem w urządzenie należy usunąć zabezpieczenie.

Usuwanie zabezpieczenia transportowego

Image alternative
 1. Zdjąć kapturek zabezpieczający i zawór dozujący z pojemnika z gazem.
 2. Oddzielić kapturek zabezpieczający od zaworu dozującego.
 3. Włożyć zawór dozujący przednim rowkiem zazębiającym w nacięcie na pojemniku z gazem.
  Zawór dozujący ma przedni i tylny rowek zazębiający.
 4. Mocno wcisnąć tylny rowek zazębiający nad pierścieniem pojemnika z gazem, aż zawór dozujący zablokuje się na pojemniku.

Wkładanie pojemnika z gazem

Image alternative
 1. Otworzyć pokrywę obsady pojemnika z gazem naciskając ją do góry i do tyłu.
 2. Pojemnik z gazem i zawór dozujący wsunąć w czerwony adapter.
 3. Zamknąć pokrywę naciskając ją kciukiem w dół, aż zamknięcie się zatrzaśnie.

Zakładanie akumulatora

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo uszkodzenia Nieprawidłowa obsługa urządzeń może spowodować szkody materialne.
 • W instrukcji obsługi C 7 należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi ładowania akumulatora oraz wskazówkami dotyczącymi eksploatacji i konserwacji akumulatora.
OSTROŻNIE
Zagrożenie przez spadający akumulator. W przypadku nieprawidłowego zablokowania akumulator może spaść podczas eksploatacji urządzenia.
 • Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Przy wkładaniu akumulatora można przyciąć sobie skórę.
 • Należy zachować ostrożność podczas zakładania akumulatora.
 1. Przed włożeniem akumulatora w urządzenie upewnić się, czy styki akumulatora i urządzenia są czyste i wolne od ciał obcych.
 2. Wsunąć akumulator od dołu w otwór na końcu uchwytu, aż zaskoczy na miejsce. Dioda LED zaświeci się na krótko na zielono i zasygnalizuje, że urządzenie jest gotowe do pracy.
Image alternative
 1. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia całkowicie naładować akumulator.

Poziom naładowania akumulatora

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Zielona dioda LED świeci/miga
Świeci się
 • Akumulator jest gotowy do pracy.
miga
 • Obniżające się napięcie akumulatora. Wkrótce wymienić akumulator.
Czerwona dioda LED świeci/miga
świeci się
 • Napięcie akumulatora niewystarczające do eksploatacji urządzenia. Wymienić akumulator.
 • Akumulator wymienić najpóźniej, gdy dioda na urządzeniu będzie świecić na czerwono. Rozładowany akumulator od razu naładować, aby był gotowy do ponownego zastosowania.
miga
 • Akumulator jest zbyt zimny (< -15°C/< 5°F) lub za gorący (> 60°C/> 140°F) i nie włącza się również wentylator. Wyjąć akumulator i pozostawić, aby się nagrzał lub ostygł do żądanej temperatury.
Brak sygnału
Dioda LED nie świeci się ani nie miga
 • Napięcie akumulatora leży poniżej obszaru granicznego. Naładować akumulator.

Obsługa

Możliwości regulacji na końcówce urządzenia

Image alternative
 • Głębokość wbijania gwoździ można wyregulować za pomocą pozycji końcówki urządzenia. Należy do tego użyć pokrętła nastawczego.

Ochrona delikatnych powierzchni

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Można w niezamierzony sposób wyzwolić niepożądany strzał.
 • Przed przystąpieniem do montażu i demontażu adaptera do ochrony powierzchni wyjąć akumulator i pojemnik z gazem z urządzenia.
Image alternative
 • Do pracy na delikatnych, widocznych później powierzchniach, np. elewacji, należy stosować adapter do ochrony powierzchni.
  Adapter chroniący powierzchnię zmniejsza powstawanie odcisków od końcówki urządzenia na powierzchni drewna.

Zabezpieczenie przed niezamierzonym wyzwoleniem

 1. Nigdy nie należy użytkować produktu bez zabezpieczenia przed niezamierzonym wyzwoleniem (tuleja przesuwna).
 2. Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed niezamierzonym wyzwoleniem. Tuleja przesuwna uniemożliwia celowe lub przypadkowe odsunięcie końcówki urządzenia. W ten sposób zapobiega odpaleniu urządzenia.

Osadzanie gwoździ

Osadzanie jest możliwe tylko wtedy, gdy w magazynku znajduje się ponad 5 gwoździ.
Trzymać mocno urządzenie. Unikać sprężynującego podłoża.
Spust uruchamiać dopiero, gdy urządzenie jest całkowicie dociśnięte.
Nie puszczać spustu, dopóki gwóźdź nie zostanie całkowicie osadzony.
 1. Przystawić końcówkę urządzenia do podłoża i całkowicie docisnąć urządzenie.
 2. Wykonać osadzanie przez naciśnięcie spustu.
 3. Po osadzeniu elementu mocującego puścić spust i całkowicie oderwać urządzenie od podłoża.

Rozładowywanie urządzenia

Wyjmowanie akumulatora

Akumulator należy przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Nigdy nie przechowywać akumulatora na słońcu, przy grzejnikach lub za szybami. Zużyte akumulatory należy utylizować w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.
 1. Nacisnąć obydwa przyciski odblokowujące.
 2. Wyjąć akumulator z urządzenia, wyciągając go do dołu.

Wyjmowanie pojemnika z gazem

 1. Otworzyć pokrywę obsady pojemnika z gazem.
 2. Wyjąć pojemnik z gazem.
 3. Zamknąć obsadę pojemnika z gazem.

Rozładowanie taśmy z gwoździami

Image alternative
 1. Poluzować blokadę suwaka gwoździ naciskając na czarny przycisk.
 2. Przesunąć suwak powoli i ostrożnie w kierunku końcówki urządzenia, aż zatrzyma się na niej.
 3. Pozwolić, aby gwoździe w magazynku przesunęły się do dołu.
 4. Nacisnąć znajdującą się po wewnętrznej stronie zapadkę na dole magazynka. Teraz można usunąć wszystkie gwoździe z magazynka.

Zaczep urządzenia

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Spadające urządzenie stwarza zagrożenie dla użytkownika i/lub osób trzecich.
 • Upewnić się, czy urządzenie zawieszone na zaczepie do paska jest bezpiecznie zamocowane.
Image alternative
 • Zaczep urządzenia umożliwia zawieszenie urządzenia na pasku, drabinie lub na łacie dachowej. Zaczep do paska nacisnąć wzdłuż osi podłużnej magazynka w kierunku urządzenia. Dzięki temu zaczep do paska zostanie zwolniony z zapadki i można go złożyć lub rozłożyć.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia

Konserwacja urządzenia

Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych należy rozładować urządzenie (usunąć pojemnik z gazem i element mocujący z urządzenia). Wyjąć z urządzenia akumulator, pojemnik z gazem i taśmę z gwoździami.
 1. Zewnętrzne powierzchnie urządzenia regularnie przecierać lekko zwilżoną ściereczką.
 2. Nigdy nie używać urządzenia z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi! Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 3. Zapobiegać przedostawaniu się wilgoci i ciał obcych do wnętrza urządzenia oraz akumulatora.
 4. W razie przeniknięcia wilgoci do urządzenia, wysuszyć je poza walizką. W tym celu wyjąć akumulator i otworzyć osłonę z tyłu obsady pojemnika z gazem.
 5. Rękojeść urządzenia nie może być zanieczyszczona smarem lub olejem.
 6. Do czyszczenia nie używać urządzeń rozpylających, myjek parowych ani bieżącej wody!
 7. Nie używać środków konserwujących zawierających silikon.
 8. Styki akumulatora powinny być wolne od oleju i smaru.

Naprawa urządzenia

 • Regularnie sprawdzać, czy nie są uszkodzone zewnętrzne elementy urządzenia i kontrolować, czy prawidłowo działają wszystkie elementy obsługi. Nie eksploatować urządzenia, gdy jakaś jego część jest uszkodzona lub elementy obsługi nie działają prawidłowo.
  W razie wystąpienia uszkodzeń urządzenie oddawać do naprawy wyłącznie w serwisie Hilti .

Wyczyścić urządzenie

Urządzenie wymaga regularnej konserwacji i czyszczenia. Zaleca się przeprowadzenie czyszczenia w serwisie najpóźniej po osadzeniu 40 000 mocowań. Należy również wyczyścić urządzenie, gdy wielokrotnie dochodzi do zakłóceń, np. zakłóceń przy odpalaniu lub osadzeń jałowych.
Image alternative
 • Należy regularnie czyścić urządzenie. Do czyszczenia używać wyłącznie produktów Hilti lub produktów o porównywalnej jakości.
  • Konieczne do tego materiały, osprzęt i załączniki są dostępne w Hilti jako akcesoria.
  • Konieczne prace służące utrzymaniu urządzenia we właściwym stanie technicznym można zlecić firmie Hilti . W tym celu należy skontaktować się z lokalnym oddziałem Hilti .

Czyszczenie tłoka

Brud i resztki taśmy mogą utrudniać pracę tłoka. Częściej dochodzi do osadzeń jałowych. W takim przypadku należy wyczyścić tłok w następujący sposób:
Image alternative
 1. Wyjąć z urządzenia akumulator, pojemnik z gazem i elementy mocujące.
 2. Za pomocą śrubokrętu przesunąć tłok do oporu w tył.
 3. Wtrysnąć dużą ilość środka czyszczącego w końcówkę urządzenia.
 4. Z powrotem włożyć najpierw akumulator, a następnie pojemnik z gazem w urządzenie.
 5. Odciągnąć ręcznie suwak gwoździ do tyłu i wykonać 5 osadzeń jałowych na odpowiednim podłożu (patrz Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem).
 6. Z powrotem włożyć element mocujący i kontynuować pracę.
 7. W razie potrzeby powtórzyć kroki 1-6.

Pomoc w przypadku usterki

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Częste osadzenia jałowe
Za wysoka prędkość robocza
 • Przestrzegać maksymalnej częstotliwości osadzania.
Urządzenie niedostatecznie dociśnięte i/lub spust nie został naciśnięty do oporu.
 • Całkowicie docisnąć urządzenie i nie puszczać spustu, zanim gwóźdź nie zostanie całkowicie osadzony.
Urządzenie osiągnęło okres użytkowania wynoszący 40 000 zamocowań.
Zakleszczony tłok
Nieregularne odstępy gwoździ
Urządzenie osiągnęło okres użytkowania wynoszący 40 000 zamocowań.
Twarde i/lub sękate drewno
 • Zmienić gwoździe lub, jeśli to możliwe, podłoże.
Pusty pojemnik z gazem
Niewystarczająca powierzchnia przyłożenia / brak podłoża
Za wysoka prędkość robocza
 • Przestrzegać maksymalnej częstotliwości osadzania.
Usterka położenia tłoka
Zakleszczony tłok (pozostałości papieru, gwoździ lub drewna w urządzeniu)
Brak osadzania: Urządzenie sygnalizuje pełną gotowość do pracy, spust zostaje naciśnięty, urządzenie nie wyzwala osadzania.
Urządzenie nie jest całkowicie dociśnięte
Zakleszczanie gwoździ
Zakleszczony gwóźdź w końcówce urządzenia
 • Wyjąć akumulator i pojemnik z gazem.
 • Wyjąć zakleszczony gwóźdź.
 • Za pomocą śrubokrętu całkowicie przesunąć tłok w tył.
Pojemnik z gazem wystarcza na osadzenie < 1000 gwoździ
Utrata gazu na skutek częstego, nieproduktywnego dociskania
 • Urządzenie dociskać do podłoża tylko wtedy, gdy zamierza się osadzić element mocujący.
Pokrywa obsady pojemnika z gazem nie da się zamknąć (gdy pojemnik z gazem jest włożony)
Zabezpieczenie transportowe z pojemnika z gazem nie zostało usunięte
Gwóźdź za głęboko osadzony
Końcówka urządzenia za daleko z tyłu
Gwóźdź wystaje
Końcówka urządzenia za daleko z przodu
Kąt docisku o bardzo małym nachyleniu
 • Docisnąć urządzenie w miarę możliwości pod kątem prostym do podłoża.
Urządzenie ześlizguje się z powierzchni
Adapter do ochrony powierzchni zamontowany jest na końcówce urządzenia
Wentylator nie uruchamia się, dioda LED miga na czerwono
Akumulator za zimny (<-15°C) lub za gorący (>60°C)
 • Wyjąć akumulator, rozgrzać go lub poczekać, aż się ostudzi.
 • Włożyć inny akumulator.
Wentylator nie uruchamia się, dioda LED nie świeci się
Urządzenie znajduje się w trybie głębokiego uśpienia
Jeśli problem nie zostanie usunięty: brak napięcia akumulatora
 • Włożyć inny akumulator.
 • Naładować akumulator.
Urządzenie mokre / wilgoć w urządzeniu
Wentylator nie uruchamia się, dioda LED świeci się na czerwono
Napięcie akumulatora niewystarczające do eksploatacji urządzenia.
 • Włożyć inny akumulator.
 • Naładować akumulator.
Wentylator nie uruchamia się, dioda LED świeci na zielono
Połączenie wtykowe z wentylatorem zostało przerwane
 • Wyjąć akumulator i pojemnik z gazem.
 • Podłączyć wtyczkę wentylatora.
Wtyczka wentylatora jest prawidłowo podłączona, wentylator jednak nie działa.
 • Oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .
Wentylator działa, urządzenie nie odpala
Pusty pojemnik z gazem
Urządzenie osiągnęło okres użytkowania wynoszący 40 000 zamocowań.
Nie można docisnąć urządzenia
W magazynku mniej niż 5 gwoździ
 • Załadować pasek gwoździ.
Gwoździe zakleszczyły się
 • Wyjąć akumulator i pojemnik z gazem.
 • Nie wykonywać żadnych prac konserwacyjnych, gdy w urządzeniu znajdują się elementy mocujące.
 • Usunąć zakleszczone gwoździe.
Częste szkody transportowe w przypadku gwoździ połączonych taśmą z tworzywa sztucznego
Uszkodzona taśma
 • Mocno przytrzymywać suwak gwoździ przy uruchamianiu.

Utylizacja

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała w wyniku nieprawidłowej utylizacji! Wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 • Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci.
 • Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.
Image alternative Produkty Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Informacje na ten temat można uzyskać w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Dalsze informacje

Image alternative
Dalsze informacje dotyczące obsługi, technologii, środowiska i recyklingu znajdują się pod poniższym linkiem: qr.hilti.com/manual/?id=440645
Ten link znajduje się również na końcu dokumentacji w formie kodu QR.