Język

DD 150-U

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole na produkcie

Znak nakazu

Na produkcie zastosowano następujące znaki nakazu:
Image alternative Używać okularów ochronnych
Image alternative Używać kasku ochronnego
Image alternative Nosić ochraniacze słuchu
Image alternative Nosić rękawice ochronne
Image alternative Używać obuwia ochronnego
Image alternative Używać lekkiej ochrony dróg oddechowych
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi

Wskaźnik stanu

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Wskaźnik zabezpieczenia przed kradzieżą
Image alternative Wskaźnik mocy wiercenia
Image alternative Wskaźnik serwisowy

Symbole zależne od produktu

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Zakaz transportowania dźwigiem
Image alternative Wskazówka dotycząca zabezpieczenia przed kradzieżą
Image alternative Amper
Image alternative Wolt
Image alternative Prąd zmienny
Image alternative Wat
Image alternative Herc
Image alternative Znamionowa jałowa prędkość obrotowa
Image alternative Średnica
Image alternative Milimetr
Image alternative Obroty na minutę
Image alternative Bezprzewodowa transmisja danych

Tabliczki informacyjne

Na statywie, podstawie i wiertnicy diamentowej
Image alternative Na statywie wiertarskim i podstawie podciśnieniowej
U góry : W przypadku wiercenia w poziomie przy użyciu mocowania na podciśnienie nie wolno używać statywu bez dodatkowego zabezpieczenia.
Dół : Nie wolno wiercić otworów nad głową z próżniowo zamocowanym statywem.
Image alternative Na wiertnicy diamentowej
Do wiercenia na mokro nad głową wymagane jest stosowanie systemu zbierania wody w połączeniu z odkurzaczem do pracy na mokro.

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Wiertnica diamentowa
  DD 150-U
  Generacja:
  02
  Nr seryjny:

Deklaracja zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia, jak również zapoznać się z ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Bałagan lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Używając tego elektronarzędzia nie wolno pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie należy zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu zasilającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód zasilający chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub skręcone przewody zasilające zwiększają ryzyko porażenia.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy używać wyłącznie przedłużaczy przystosowanych do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Przystępując do pracy przy użyciu elektronarzędzi należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej i/lub założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi elektronarzędzia. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
 • Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub wyjąć akumulator z urządzenia. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Dopilnować, aby uchwyty oraz ich powierzchnie były zawsze suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem lub olejem. Śliskie uchwyty i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolę elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji wiertarek diamentowych

 • W trakcie wykonywania wierceń, które wymagają zastosowania wody, należy odprowadzać wodę z obszaru roboczego lub użyć systemu zbierania wody. Takie środki ostrożności pozwalają utrzymać obszar roboczy w stanie suchym i zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których narzędzie tnące może natrafić na ukryte przewody elektryczne lub własny przewód zasilający, trzymać elektronarzędzie za izolowane uchwyty. Kontakt narzędzia tnącego z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy elektronarzędzia i spowodować porażenie prądem.
 • Podczas wiercenia diamentowego nosić ochraniacze słuchu. Hałas może prowadzić do utraty słuchu.
 • W przypadku zablokowania narzędzia roboczego nie wykonywać dalszego posuwu i wyłączyć narzędzie. Sprawdzić przyczynę zakleszczenia się narzędzia roboczego i usunąć ją.
 • W celu ponownego uruchomienia wiertarki diamentowej, która utknęła w obrabianym materiale, należy sprawdzić przed jej włączeniem, czy narzędzie robocze swobodnie się obraca. Jeżeli narzędzie robocze zakleszczy się i przestanie się obracać, może ulec przeciążeniu lub spowodować odłączenie się wiertarki diamentowej od obrabianego przedmiotu.
 • W przypadku mocowania statywu na obrabianym przedmiocie za pomocą kotew i śrub upewnić się, że zastosowane zakotwienie jest w stanie utrzymać maszynę podczas jej użytkowania. Jeżeli obrabiany przedmiot nie jest twardy lub porowaty, kotwa może wypaść, co spowoduje odłączenie się statywu od obrabianego przedmiotu.
 • W przypadku wiercenia w ścianach lub sufitach zadbać o to, aby obszar roboczy i osoby przebywające po drugiej stronie były bezpieczne. Koronka wiertnicza może wyjść poza otwór, a rdzeń wiertniczy może wypaść po drugiej stronie.
 • Nie używać tego narzędzia do wykonywania wierceń sufitowych z użyciem przewodu doprowadzającego wodę. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo osób
 • Dokonywanie modyfikacji i zmian w urządzeniu jest zabronione.
 • Utrzymywać uchwyty w suchym i czystym stanie. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem ani olejem.
 • Należy upewnić się, że uchwyt boczny został prawidłowo zamocowany. Urządzenie zawsze trzymać obydwiema rękami za przewidziane do tego celu uchwyty.
 • Przed zamontowaniem elektronarzędzia należy prawidłowo zmontować statyw. Prawidłowe zmontowanie jest ważne, aby zapobiec niebezpieczeństwu złożenia się statywu.
 • Przed użyciem elektronarzędzia należy je pewnie zamocować na statywie. Przesunięcie się elektronarzędzia na statywie może prowadzić do utraty kontroli.
 • Statyw ustawić na twardej, równej i poziomej powierzchni. Jeśli statyw chwieje się lub zmienia swoje położenie nie będzie można równomiernie i bezpiecznie prowadzić elektronarzędzia.
 • Należy sprawdzić właściwości podłoża. Na powierzchniach chropowatych stabilność przymocowania jest mniejsza. Powłoki lub spoiwa mogą się podczas pracy oderwać.
 • Nie wolno przeciążać statywu ani wykorzystywać go jako drabiny czy rusztowania. Przeciążenie statywu lub stawanie na nim może spowodować przeniesienie się punktu ciężkości statywu na górę i przewrócenie.
 • Robić przerwy w pracy oraz wykonywać ćwiczenia rozluźniające i ćwiczenia palców w celu ich lepszego ukrwienia.
 • Urządzenie nie może być używane przez osoby słabe fizycznie bez uprzedniego pouczenia. Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci.
 • Unikać dotykania obracających się elementów. Urządzenie włączać dopiero na stanowisku pracy. Dotykanie wirujących części urządzenia, w szczególności osprzętu, może prowadzić do obrażeń ciała.
 • Podczas pracy przewód sieciowy, przedłużacz, wąż do odsysania zwiercin oraz wąż dopływu wody należy zawsze prowadzić od urządzenia ku tyłowi. Dzięki temu można uniknąć potknięcia się o przewód lub wąż podczas pracy.
 • Unikać kontaktu skóry z płuczką wiertniczą.
 • Pyły z materiałów zawierających ołów, niektóre rodzaje drewna, minerały i metal mogą być szkodliwe dla zdrowia. Kontakt ze skórą oraz wdychanie pyłów może wywołać reakcje alergiczne oraz/lub prowadzić do chorób dróg oddechowych użytkownika oraz osób znajdujących się w pobliżu. Niektóre rodzaje pyłów, np. dębowy lub bukowy uchodzą za rakotwórcze, zwłaszcza w połączeniu z dodatkowymi substancjami do obróbki drewna (chromiany, środki ochronne do drewna). W miarę możliwości używać efektywnego systemu odsysania. Należy używać polecanego przez Hilti odpowiedniego odkurzacza przenośnego do pyłu drewnianego i/lub mineralnego, przystosowanego do pracy z tym urządzeniem. Zadbać o dobrą wentylację stanowiska pracy. Zaleca się zakładanie maski przeciwpyłowej z filtrem klasy P2. Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących obrabianych materiałów.
Prawidłowe obchodzenie się z elektronarzędziami
 • Zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Do zamocowania obrabianego przedmiotu stosować urządzenia mocujące lub imadło. Dzięki temu jest ono pewniej zamocowane, niż gdyby było trzymane w ręku, a użytkownik ma obie ręce wolne do obsługi urządzenia.
 • Sprawdzić, czy narzędzia mają uchwyt przystosowany do systemu mocowania urządzenia oraz czy zostały właściwie zamocowane w uchwycie narzędziowym.
 • W przypadku przerwy w zasilaniu należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę sieciową. Pozwoli to na uniknięcie niezamierzonego uruchomienia urządzenia w przypadku ponownego doprowadzenia napięcia.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rurociągów wodnych, np. przy użyciu wykrywacza metali. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą przewodzić prąd. Stwarza to poważne zagrożenie porażeniem prądem.
 • Nigdy nie używać urządzenia bez dostarczonego wyłącznika różnicowo-prądowego PRCD (w przypadku urządzeń bez PRCD nigdy bez transformatora rozdzielczego). Przed każdym użyciem sprawdzić PRCD.
 • Regularnie kontrolować przewód zasilający urządzenia i – w razie stwierdzenia jego uszkodzenia – oddać do naprawy wykwalifikowanemu fachowcowi. Jeśli uszkodzony jest przewód przyłączeniowy elektronarzędzia, należy go wymienić na specjalny i dopuszczony do użytku przewód przyłączeniowy, dostępny w serwisie. Kontrolować regularnie przedłużacze i w razie uszkodzenia wymieniać je na nowe. Jeśli podczas pracy uszkodzony zostanie przewód zasilający lub przedłużacz, nie wolno ich dotykać. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda. Uszkodzone przewody przyłączeniowe oraz przedłużacze mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem.
Miejsce pracy
 • W przypadku wierceń przelotowych zabezpieczyć obszar z tyłu ściany, ponieważ materiał lub rdzeń wiertniczy może wypaść przez ścianę. W przypadku wierceń przelotowych przez stropy zabezpieczyć obszar od dołu, ponieważ materiał lub rdzeń wiertniczy może spaść na dół.
 • Do wiercenia na mokro nad głową koniecznie stosować system zbierania wody w połączeniu z odkurzaczem do pracy na mokro.
 • Używanie mocowania na podciśnienie podczas wiercenia nad głową jest zabronione.
 • W przypadku wiercenia w poziomie przy użyciu mocowania na podciśnienie (osprzęt) nie używać statywu bez dodatkowego zabezpieczenia.
 • Do prac regulacyjnych przy podstawie nie stosować żadnych narzędzi uderzających (młotek).
 • Zadbać o dobrą wentylację stanowiska pracy. Nieprawidłowa wentylacja stanowiska pracy może spowodować zagrożenie dla zdrowia wskutek nadmiernego zapylenia.
 • Przed rozpoczęciem pracy należy uzyskać pozwolenie od kierownika budowy. Wiercenia w budynkach i innych strukturach mogą naruszyć ich statykę, w szczególności podczas odcinania prętów zbrojeniowych lub elementów nośnych.
 • Podczas pracy na świeżym powietrzu zaleca się noszenie rękawic ochronnych i antypoślizgowego obuwia.
Bezpieczeństwo osobiste
 • Wiertnica diamentowa i diamentowa koronka wiertnicza odznaczają się dużym ciężarem. Istnieje niebezpieczeństwo zgniecenia części ciała. Użytkownik i osoby znajdujące się w pobliżu pracującego urządzenia muszą nosić odpowiednie okulary ochronne, ochronniki słuchu, rękawice ochronne, obuwie ochronne oraz lekką maskę ochronną.

Opis

Podzespoły urządzenia i elementy obsługi

Image alternative
 1. Głowica płucząca/ssąca
 2. Przepływomierz wody
 3. Uchwyt boczny
 4. Regulator przepływu wody
 5. Przyłącze wody
 6. Przełącznik biegów
 7. Przekładnia
 8. Silnik
 9. Włącznik/wyłącznik
 10. Uchwyt
 11. Wskaźnik zabezpieczenia przed kradzieżą (opcjonalnie)
 12. Wskaźnik serwisowy
 13. Wskaźnik mocy wiercenia
 14. Osłona szczotek węglowych
 15. Przewód sieciowy z PRCD
 16. Tabliczka znamionowa
 17. Płyta połączeniowa
 18. Śruby zamykające (głowica płucząca/ssąca)
 19. Osłona (głowica płucząca/ssąca)
 20. Przyłącze odsysania
 21. Uchwyt narzędziowy

Statyw

Image alternative
 1. Uchwyt
 2. Kolumna
 3. Suport
 4. Blokada suportu
 5. Tabliczka znamionowa
 6. Zawór spustowy
 7. Przyłącze podciśnienia
 8. Złącze podciśnieniowe
 9. Podstawa
 10. Manometr
 11. Wskaźnik niwelacji
 12. Dźwignia nastawcza
 13. Śruby poziomujące
 14. Wskaźnik środka otworu
 15. Ogranicznik głębokości
 16. Trzpień blokujący
 17. Śruba nastawcza luzu suportu
 18. Śruba oporowa
 19. Uchwyt przewodu elektrycznego

Wyposażenie

Image alternative
 1. Pokrętło krzyżowe
 2. Dźwignia
 3. Mimośród
 4. Śruba zaciskowa
 5. Ogranicznik głębokości
 6. Zbiornik na wodę
 7. Tuleja wiertnicza
 8. Adapter do tulei
 9. Uszczelka
 10. Zaczep do mocowania urządzenia
 11. Zacisk mocujący
 12. Zbiornik na wodę
 13. Uszczelka
 14. Jack screw
 15. Suport

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to elektryczna wiertnica diamentowa. Jest ona przeznaczona do ręcznego wiercenia na mokro i na sucho otworów przelotowych i nieprzelotowych oraz do wiercenia na mokro otworów przelotowych i nieprzelotowych przy użyciu statywu w (zbrojonych) podłożach mineralnych.

Opisywany produkt jest przeznaczony do użytku profesjonalnego i może być eksploatowany, konserwowany i serwisowany wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Opisany produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
 • Urządzenie należy zasilać wyłącznie prądem o napięciu sieciowym i częstotliwości zgodnej z danymi na tabliczce znamionowej.
 • Należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Aby uniknąć niebezpieczeństwa obrażeń ciała, stosować wyłącznie oryginalne wyposażenie i części zamienne Hilti .

Wskaźnik mocy wiercenia

Wiertnica diamentowa jest wyposażona we wskaźnik mocy wiercenia z sygnałem świetlnym.
Symbol
Stan
Znaczenie
Image alternative świeci się na pomarańczowo
Docisk zbyt słaby
Świeci się na zielono
Docisk optymalny
Świeci się na czerwono
Docisk zbyt mocny

Wskaźnik serwisowy

Wiertnica diamentowa jest wyposażona we wskaźnik serwisowy z sygnałem świetlnym.
Symbol
Stan
Znaczenie
Image alternative Świeci się na czerwono
Produkt pracuje
Szczotki węglowe są mocno zużyte.
Upłynął termin na przeprowadzenie przeglądu technicznego. Od momentu zaświecenia się wskaźnika można kontynuować pracę jeszcze przez kilka godzin, dopóki nie nastąpi automatyczne wyłączenie.
Oddać produkt odpowiednio wcześnie do serwisu Hilti .
Świeci się na czerwono
Produkt nie działa
Należy wymienić szczotki węglowe.
Miga na czerwono
Przegrzanie lub uszkodzenie wiertnicy diamentowej.
Patrz Pomoc w razie usterek.

Zakres dostawy

Wiertnica diamentowa, instrukcja obsługi.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti oraz na: www.hilti.com

Dane techniczne

Właściwości produktu

Napięcie znamionowe, prąd znamionowy, częstotliwość i znamionowy pobór mocy zamieszczono na tabliczce znamionowej zgodnej z wymaganiami przepisów krajowych.
W przypadku podłączenia urządzenia do prądnicy lub transformatora ich moc wtórna musi być przynajmniej dwa razy większa od podanego na tabliczce znamionowej znamionowego poboru mocy urządzenia. Napięcie robocze transformatora lub prądnicy musi przez cały czas mieścić się w granicach od +5% do -15% napięcia znamionowego urządzenia.

DD 150-U
Prąd znamionowy
230 V
10,3 A
Znamionowy pobór mocy
2 200 W
Ciężar wiertnicy diamentowej
8,2 kg
Ciężar statywu z podstawą na kotwę i podciśnienie i z suportem
13,3 kg
Wymiary wiertnicy diamentowej (dł. × szer. × wys.)
516 mm x 129 mm x 159 mm
Wymiary statywu (dł. × szer. × wys.)
610 mm x 250 mm x 952 mm
Dopuszczalne ciśnienie wody w przewodzie
≤ 6 bar
Znamionowa jałowa prędkość obrotowa
1. bieg
840 obr./min
2. bieg
1 640 obr./min
3. bieg
3 070 obr./min
Klasa ochrony
Klasa ochrony I (uziemienie ochronne)

Idealny odstęp znacznika od środka wierconego otworu

Podstawa na kotwę
270 mm
Płyta próżniowa
290 mm
Podstawa na kotwę i podciśnienie
290 mm

Napięcie znamionowe

Produkt dostępny jest w wersjach o różnym napięciu znamionowym. Wartość i pobór napięcia znamionowego podano na tabliczce znamionowej produktu.
Napięcie znamionowe
100 V
110 V
GB
110 V
TW
120 V
127 V
220 V
230 V
240 V
Prąd znamionowy
15 A
16 A
15 A
19,5 A
18,5 A
10 A
10,3 A
9,9 A
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz

Stosowanie przedłużaczy

Stosuj wyłącznie przedłużacze przeznaczone dla danego zakresu roboczego o wystarczającym przekroju.
Zalecane minimalne przekroje i maksymalne długości przewodów:
Przekrój przewodu →
↓ Napięcie sieciowe
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
4,0 mm²
100 V
nie jest zalecane
nie jest zalecane
25 m
nie jest zalecane
110 V
nie jest zalecane
15 m
nie jest zalecane
30 m
127 V
nie jest zalecane
20 m
nie jest zalecane
35 m
220 V
35 m
65 m
nie jest zalecane
105 m
230 V
40 m
70 m
nie jest zalecane
110 m
240 V
40 m
70 m
nie jest zalecane
110 m

Średnice koronek wiertniczych

Do wiercenia na mokro nad głową wymagane jest stosowanie systemu zbierania wody w połączeniu z odkurzaczem do pracy na mokro.

1. bieg
2. bieg
3. bieg
Ø Koronki wiertnicze (ze statywem, na mokro)
Z systemem zbierania wody
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Bez systemu zbierania wody
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Ø Koronki wiertnicze (ręcznie, na mokro)
Bez systemu zbierania wody
121 mm … 131 mm
41 mm … 111 mm
8 mm … 36 mm
Ø Koronki wiertnicze (ręcznie, na sucho, HDMU)
Z systemem odsysania zwiercin
122 mm … 162 mm
67 mm … 112 mm
·/·
Ø Koronki wiertnicze (ręcznie, na sucho, PCM)
Z systemem odsysania zwiercin
52 mm … 162 mm
·/·
·/·

Zastosowanie w przypadku różnego wyposażenia

Ręcznie/
Przy użyciu statywu
Dodatkowe systemy
Średnice koronek wiertniczych
Kierunek wiercenia
ręcznie/ na sucho
Z systemem odsysania zwiercin
37 mm … 162 mm
Wszystkie kierunki
ręcznie/ na mokro
Bez systemu zbierania wody
8 mm … 132 mm
Nie do góry
ręcznie/ na mokro
Z systemem zbierania wody
8 mm … 62 mm
Wszystkie kierunki
ze statywem/ na mokro
Bez systemu zbierania wody
12 mm … 162 mm
Nie do góry
ze statywem/ na mokro
Z systemem zbierania wody
12 mm … 162 mm
Wszystkie kierunki

Informacje o hałasie i wartości drgań według EN 62841

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z normatywną metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji.
Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
Aby dokładnie oszacować ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np.: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Wartości emisji hałasu

Ręcznie
Przy użyciu statywu
Poziom mocy akustycznej (LWA)
98 dB(A)
106 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)
87 dB(A)
93 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Łączna wartość drgań

Ręcznie
Przy użyciu statywu
Wiercenie w betonie (na mokro) (ah,DD)
7 m/s²
3,5 m/s²
Nieoznaczoność (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Wiercenie przy użyciu wiertła HDMU w cegle wapienno-piaskowej (na sucho) (ah,DD)
6,5 m/s²
·/·
Nieoznaczoność (K)
6,5 m/s²
·/·
Wiercenie przy użyciu wiertła PCM w cegle wapienno-piaskowej (na sucho) (ah,DD)
14,5 m/s²
·/·
Nieoznaczoność (K)
4,5 m/s²
·/·

Przygotowanie do pracy

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! W przypadku niewystarczającego przymocowania statywu może on obracać się lub przewrócić.
 • Przed użyciem wiertnicy diamentowej przymocować statyw za pomocą kotew lub podstawy podciśnieniowej do podłoża przeznaczonego do obróbki.
 • Stosować wyłącznie kotwy odpowiednie do rodzaju podłoża oraz przestrzegać wskazówek montażowych producenta kotew.
 • Podstawy podciśnieniowej używać tylko wówczas, gdy podłoże nadaje się do zamocowania próżniowego statywu.

Mocowanie statywu za pomocą kotwy

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała na skutek użycia nieprawidłowych kołków! Urządzenie może się oderwać i spowodować szkody.
 • Należy używać kotew odpowiednich do podłoża i przestrzegać wskazówek montażowych producenta kotew.
Hilti Tuleje kotwiące M12 i M16 zazwyczaj nadają się do mocowania wyposażenia wiertnicy diamentowej w betonie bez spękań. Mimo to w pewnych warunkach może być konieczne zastosowanie alternatywnego mocowania. W razie pytań dotyczących pewnego zamocowania należy skontaktować się z serwisem technicznym Hilti .
Image alternative
 1. Osadzić kotwę odpowiednią do danego podłoża. Wybrać odstęp dostosowany do używanej podstawy.
  Dane techniczne
  Podstawa na kotwę
  270 mm
  Podstawa na kotwę i podciśnienie
  290 mm
 2. Wkręcić trzpień mocujący w kotwę.
 3. Położyć podstawę wiertnicy diamentowej nad trzpieniem i ustawić urządzenie.
 4. Nakręcić na trzpień nakrętkę, bez dokręcania jej.
 5. Wypoziomować podstawę za pomocą śrub poziomujących. Należy upewnić się, że śruby poziomujące ścisło przylegają do podłoża.
 6. Dokręcić odpowiednim kluczem płaskim nakrętkę mocującą przy trzpieniu mocującym.
 7. Upewnić się, że wiertnica diamentowa jest bezpiecznie zamocowana.

Mocowanie statywu za pomocą próżni

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przy braku kontroli ciśnienia !
 • Przed i podczas wiercenia zwracać uwagę, żeby wskazówka manometru znajdowała się w zielonym obszarze.
W przypadku stosowania statywu z podstawą na kotwę zapewnić bezpieczne i płaskie połączenie między podstawą podciśnieniową a podstawą na kotwę. Przykręcić podstawę na kotwę do podstawy podciśnieniowej. Upewnić się, że wybrana koronka wiertnicza nie uszkodzi podstawy podciśnieniowej.
W przypadku wiercenia w poziomie zabezpieczyć dodatkowo wiertnicę diamentową (np. łańcuch zamocowany kołkami).
Przed ustawieniem statywu należy zadbać o wystarczającą ilość miejsca do montażu i obsługi.
Image alternative
 1. Obrócić wszystkie śruby niwelacyjne w taki sposób, aby wystawały na ok. 5 mm w dół z okrągłej podstawy.
 2. Do przyłącza podciśnienia w podstawie podciśnieniowej przyłączyć pompę próżniową.
 3. Ustalić środek otworu wiertniczego. Wyznaczyć linię od środka otworu w kierunku miejsca, w którym ma stać urządzenie.
 4. W ustalonej odległości od środka otworu wykonać na linii znak.
  Dane techniczne
  Podstawa na kotwę i podciśnienie
  290 mm
  Płyta próżniowa
  290 mm
 5. Włączyć pompę próżniową, wcisnąć i przytrzymać wciśnięty zawór spustowy.
 6. Ustawić na linii oznaczenie podstawy.
 7. Gdy wiertnica diamentowa jest ustawiona prawidłowo, zwolnić zawór spustowy i docisnąć podstawę do podłoża.
 8. Wypoziomować podstawę za pomocą śrub poziomujących.
 9. Upewnić się, że wiertnica diamentowa jest bezpiecznie zamocowana.

Mocowanie statywu za pomocą wrzeciona wkręcającego (jack screw)

 1. Zamocować wrzeciono wkręcające na górnym końcu szyny.
 2. Ustawić statyw na podłożu.
 3. Wypoziomować podstawę za pomocą 4 śrub poziomujących.
 4. Zamocować statyw za pomocą wrzeciona wkręcającego (jack screw) i skontrować je.
 5. Upewnić się, że wiertnica diamentowa jest bezpiecznie zamocowana.

Montaż pokrętła

Image alternative
Pokrętło można przymocować z obydwu stron statywu.
 • Nasadzić pokrętło na oś.
 • Przymocować pokrętło.

Montaż uchwytu bocznego

Image alternative
 1. Obracanie uchwytem umożliwia jego poluzowanie lub dokręcenie.
 2. Należy upewnić się, że uchwyt boczny został prawidłowo zamocowany.

Ustawianie uchwytu bocznego

Image alternative
 1. Poluzować uchwyt boczny, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 2. Ustawić uchwyt boczny w odpowiednim położeniu.
 3. Przymocować uchwyt boczny, obracając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 4. Upewnić się, że uchwyt boczny jest mocno dociągnięty.

Nastawianie ogranicznika głębokości (praca przy użyciu statywu)

 1. Ustawić ogranicznik głębokości.
 2. Przymocować ogranicznik głębokości za pomocą śruby dociskowej.

Mocowanie wiertnicy diamentowej na statywie

Image alternative
 1. Obrócić pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnąć trzpień blokujący.
 2. Zawiesić płytę połączeniową w haczykach na statywie.
 3. Wsunąć trzpień blokujący i dociągnąć go za pomocą pokrętła (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara).
 4. Włożyć blokadę przełącznika w uchwyt.
  Za pomocą blokady przełącznika można przytrzymać włącznik/wyłącznik w trybie pracy ciągłej.
 5. Zakręcić zawór wody na uchwycie bocznym.
 6. Przyłączyć przewód doprowadzający wodę

Rozłączanie wiertnicy diamentowej i statywu

 1. Za pomocą blokady suportu zabezpieczyć suport na szynie prowadzącej.
 2. Zakręcić zawór wody na uchwycie bocznym.
 3. Odłączyć przewód doprowadzający wodę.
 4. Usunąć blokadę przełącznika z uchwytu.
 5. Poluzować trzpień blokujący za pomocą pokrętła (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
 6. Wyciągnąć trzpień blokujący ze szczeliny.
 7. Odsunąć urządzenie od statywu.

Odblokowanie urządzenia z zabezpieczeniem przed kradzieżą TPS

 1. Włożyć wtyczkę sieciową wiertnicy diamentowej do gniazda.
 2. Nacisnąć przycisk „Reset” lub przycisk „I” wyłącznika różnicowo-prądowego PRCD.
  • Migocze żółta lampka zabezpieczenia przed kradzieżą.
 3. Trzymać klucz odbezpieczający bezpośrednio przy symbolu zamka.
  • Żółta lampka zabezpieczenia przed kradzieżą gaśnie i urządzenie jest odblokowane.
  Po przerwaniu zasilania urządzenie jest nadal gotowe do pracy przez ok. 20 minut. W przypadku dłuższych przerw zabezpieczenie przed kradzieżą należy z powrotem wyłączyć za pomocą klucza odbezpieczającego.

Ustawianie luzu pomiędzy szyną a suportem

 1. Dokręcić śruby regulacyjne ręcznie do oporu za pomocą klucza imbusowego.
  Dane techniczne
  Moment dociągający
  5 Nm
 2. Ponownie poluzować śruby regulacyjne o 1/4 obrotu.
 3. Suport jest ustawiony prawidłowo, gdy pozostaje on bez koronki wiertniczej w swojej pozycji, a z koronką wiertniczą opuszcza się na dół.

Przestawianie kąta wiercenia na statywie za pomocą podstawy na kotwę i podciśnienie

OSTROŻNIE
Zagrożenie zmiażdżenia palców w obszarze przegubu !
 • Nosić rękawice ochronne.
Image alternative
 1. Poluzować dźwignię nastawczą na dole statywu, aż wpusty przesuwne wyzębią się.
 2. Ustawić kolumnę w żądanej pozycji.
 3. Poruszyć dźwignią nastawczą, aż wpusty przesuwne zazębią się, a kolumna znowu będzie zablokowana.

Podłączanie urządzenia odsysającego

Image alternative
 1. Odkręcić pokrywę głowicy płuczącej/ssącej.
 2. Włożyć wąż ssący w przyłącze odsysania.
 3. Zamknąć zawór wody na uchwycie bocznym.

Instalacja przyłącza wody

UWAGA
Zagrożenie przy nieprawidłowym użytkowaniu! Przy nieprawidłowym użytkowaniu może dojść do zniszczenia węża.
 • Regularnie kontrolować węże pod względem uszkodzeń i upewnić się, czy maksymalne dopuszczalne w przewodzie ciśnienie wody o wartości 6 barów nie zostało przekroczone.
 • Zwracać uwagę na to, aby wąż nie miał kontaktu z obracającymi się elementami.
 • Zwracać uwagę, aby nie uszkodzić węża podczas przesuwania suportu.
 • Maksymalna temperatura wody: 40°C.
 • Skontrolować podłączony system wodny pod kątem szczelności.
Używać wyłącznie świeżej wody bez zanieczyszczeń, aby uniknąć uszkodzenia komponentów urządzenia.
Image alternative
 1. Zamknąć pokrywę głowicy płuczącej /ssącej.
 2. Podłączyć regulator przepływu wody do wiertnicy diamentowej.
 3. Przyłącz wąż doprowadzający wodę (złącze węża).

Montaż systemu zbierania wody (wyposażenie dodatkowe)

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przy uszkodzonym odsysaniu woda może płynąć przez silnik i osłonę!
 • Jeśli system odsysania nie działa, należy natychmiast przerwać pracę.
Wiertnica diamentowa musi być ustawiona pod kątem 90° względem sufitu. Uszczelka systemu zbierania wody musi być dopasowana do średnicy diamentowej koronki wiertniczej.
System zbierania wody umożliwia precyzyjne odprowadzenie wody, a tym samym uniknięcie mocnego zabrudzenia otoczenia. Najlepszy efekt osiąga się w połączeniu z odkurzaczem do pracy na mokro.
Image alternative
 1. Poluzować śrubę statywu z przodu szyny.
 2. Przesunąć uchwyt zbiornika na wodę na odpowiednią pozycję.
 3. Zamontować i dokręcić śrubę.
 4. Umieścić zbiornik na wodę pomiędzy dwoma ruchomymi ramionami uchwytu.
 5. Dwiema śrubami przy uchwycie unieruchomić zbiornik na wodę na podłożu.
 6. Do zbiornika na wodę podłączyć odkurzacz do pracy na mokro lub wąż, przez który może ściekać woda.

Obsługa

Montaż diamentowej koronki wiertniczej z uchwytem narzędziowym typu BI+

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przy zmianie narzędzi! Osprzęt nagrzewa się wskutek eksploatacji. Narzędzia mogą mieć ostre krawędzie.
 • Do wymiany narzędzi należy zawsze zakładać rękawice ochronne.
Diamentowe koronki wiertnicze należy wymieniać, gdy tylko znacznie pogorszy się efekt cięcia lub postęp wiercenia. Na ogół ma to miejsce wówczas, gdy segmenty diamentowe ulegną zużyciu do określonej wysokości.
Image alternative
 1. Za pomocą blokady suportu zabezpieczyć suport na szynie prowadzącej. Upewnić się, że suport jest bezpiecznie zamocowany.
 2. Otworzyć uchwyt narzędziowy, obracając go w kierunku symbolu "Otwarta klamra".
 3. Nałożyć diamentową koronkę wiertniczą od dołu na zazębienie uchwytu narzędziowego wiertnicy diamentowej i obracać ją tak długo, aż się zablokuje.
 4. Zamknąć uchwyt narzędziowy, obracając go w kierunku symbolu "Zamknięta klamra".
 5. Sprawdzić prawidłowe osadzenie diamentowej koronki wiertniczej w uchwycie narzędziowym.

Montaż diamentowej koronki wiertniczej z alternatywnym uchwytem narzędziowym

 1. Zablokować wał urządzenia odpowiednim kluczem płaskim.
 2. Dokręcić koronkę wiertniczą za pomocą innego odpowiedniego klucza płaskiego.

Demontaż diamentowej koronki wiertniczej z uchwytem narzędziowym typu BI+

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przy zmianie narzędzi! Osprzęt nagrzewa się wskutek eksploatacji. Narzędzia mogą mieć ostre krawędzie.
 • Do wymiany narzędzi należy zawsze zakładać rękawice ochronne.
 1. Za pomocą blokady suportu zabezpieczyć suport na szynie prowadzącej. Upewnić się, że suport jest bezpiecznie zamocowany.
 2. Otworzyć uchwyt narzędziowy, obracając go w kierunku symbolu "Otwarta klamra".
 3. Pociągnąć tuleję uruchamiającą przy uchwycie narzędziowym w stronę urządzenia, zgodnie z kierunkiem strzałki. Dzięki temu koronka wiertnicza zostanie odblokowana.
 4. Usunąć diamentową koronkę wiertniczą.

Demontaż diamentowej koronki wiertniczej z alternatywnym uchwytem narzędziowym

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przy zmianie narzędzi! Osprzęt nagrzewa się wskutek eksploatacji. Narzędzia mogą mieć ostre krawędzie.
 • Do wymiany narzędzi należy zawsze zakładać rękawice ochronne.
 1. Zablokować wał urządzenia odpowiednim kluczem płaskim.
 2. Odkręcić koronkę wiertniczą za pomocą odpowiedniego klucza płaskiego.

Wybór prędkości obrotowej

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo zużycia eksploatacyjnego Niebezpieczeństwo uszkodzenia przekładni
 • Nie przełączać podczas pracy. Odczekać, aż wrzeciono się zatrzyma.
Image alternative
 • Obrócić przełącznik przy jednoczesnym obracaniu koronki wiertniczej na odpowiednią pozycję.

Wyłącznik różnicowo-prądowy PRCD

W przypadku wiertnic diamentowych bez wyłącznika różnicowo-prądowego PRCD konieczne jest użycie transformatora rozdzielczego.
 1. Włożyć wtyczkę wiertnicy diamentowej do gniazda z uziemieniem.
 2. Nacisnąć przycisk "I" lub "RESET" na wyłączniku różnicowo-prądowym PRCD.
  • Zaświeci się wskaźnik.
 3. Nacisnąć przycisk "0" lub "TEST" na wyłączniku różnicowo-prądowym PRCD.
  • Wskaźnik zgaśnie.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała wskutek porażenia elektrycznego! Jeśli wskazanie w przewodzie prądu upływu nie gaśnie po naciśnięciu przycisku 0 lub TEST , zabrania się dalszego eksploatowania wiertnicy diamentowej!
 • Oddać wiertnicę diamentową do naprawy w serwisie Hilti .
 1. Nacisnąć przycisk "I" lub "RESET" na wyłączniku różnicowo-prądowym PRCD.
  • Zaświeci się wskaźnik.

Ręczne wiercenie na sucho

Znaczne nagromadzenie pyłu w koronce wiertniczej może być przyczyną niewyważenia.
 • Należy usuwać pył z koronki wiertniczej.

Wiercenie na sucho z systemem odsysania zwiercin

Znaczne nagromadzenie pyłu w koronce wiertniczej może być przyczyną niewyważenia.
 • W celu uniknięcia efektów elektrostatycznych używać odkurzacza antystatycznego.

Stosowanie dwuczęściowego elementu nawiercającego

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przy nieprawidłowym zastosowaniu! Od elementu nawiercającego mogą obluzować się części, jeśli nie zostanie on dociśnięty do podłoża.
 • Nie używać wiertnicy diamentowej z dwuczęściowym elementem nawiercającym na biegu jałowym, jeśli nie ma ona kontaktu z podłożem.
Do każdej średnicy diamentowej koronki wiertniczej wymagany jest inny przyrząd ułatwiający nawiercanie.
 1. Przyrząd ułatwiający nawiercanie włożyć od przodu w diamentową koronkę wiertniczą.
 2. Na początku wiercenia wywierać tylko lekki nacisk na diamentową koronkę wiertniczą, dopóki koronka nie zagłębi się w materiale. Następnie wzmocnić nacisk. Nawiercić otwór prowadzący o głębokości 3-5 mm.
 3. Zatrzymać urządzenie, puszczając włącznik/ wyłącznik. Odczekać do całkowitego zatrzymania się koronki wiertniczej.
 4. Wyjąć element nawiercający z koronki wiertniczej.
 5. Ustawić koronkę wiertniczą w otworze prowadzącym, nacisnąć włącznik/ wyłącznik i kontynuować wiercenie.

Korzystanie z odkurzacza z gniazdem do podłączania elektronarzędzi

Rowkowanych koronek wiertniczych należy używać tylko w przypadku pracy bez systemu odsysania zwiercin.
 1. Ustawić uchwyt boczny w żądanej pozycji i zamocować.
 2. Opcjonalnie: Zamontować i użyć dwuczęściowego elementu nawiercającego.
 3. Włożyć wtyczkę sieciową wiertnicy diamentowej do gniazda odkurzacza.
 4. Włożyć wtyczkę sieciową odkurzacza do gniazda.
 5. Jeśli podłączone: nacisnąć przycisk „Reset” lub przycisk „I” wyłącznika różnicowo-prądowego.
 6. Ustawić wiertnicę diamentową na środek wierconego otworu.
 7. Nacisnąć włącznik/ wyłącznik wiertnicy diamentowej.
  Po uruchomieniu elektronarzędzia odkurzacz włącza się z opóźnieniem. Po wyłączeniu elektronarzędzia odkurzacz wyłącza się z opóźnieniem.

Korzystanie z odkurzacza bez gniazda do podłączania elektronarzędzi

Rowkowanych koronek wiertniczych należy używać tylko w przypadku pracy bez systemu odsysania zwiercin.
 1. Ustawić uchwyt boczny w żądanej pozycji i zamocować.
 2. Opcjonalnie: Zamontować i użyć dwuczęściowego elementu nawiercającego.
 3. Włożyć wtyczkę sieciową odkurzacza do gniazda.
 4. Jeśli podłączone: nacisnąć przycisk „Reset” lub przycisk „I” wyłącznika różnicowo-prądowego.
 5. Ustawić wiertnicę diamentową na środek wierconego otworu.
 6. Nacisnąć włącznik/ wyłącznik wiertnicy diamentowej.
 7. Odkurzacz pozostawić włączony jeszcze przez kilka sekund dłużej niż urządzenie, aby zebrał pozostałości materiału.

Praca bez systemu odsysania zwiercin

Rowkowanych koronek wiertniczych należy używać tylko w przypadku pracy bez systemu odsysania zwiercin.
 1. Ustawić uchwyt boczny w żądanej pozycji i zamocować.
 2. Opcjonalnie: Zamontować i użyć dwuczęściowego elementu nawiercającego.
 3. Włożyć wtyczkę do gniazda i nacisnąć włącznik "Reset" lub przycisk "I" na PRCD.
 4. Ustawić wiertnicę diamentową na środek wierconego otworu.
 5. Nacisnąć włącznik/ wyłącznik wiertnicy diamentowej.

Ręczne wiercenie na mokro bez systemu zbierania wody

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przy uszkodzonym odsysaniu woda może płynąć przez silnik i osłonę!
 • Jeśli system odsysania nie działa, należy natychmiast przerwać pracę.
 1. Ustawić uchwyt boczny w żądanej pozycji i zamocować.
 2. Opcjonalnie: Zamontować i użyć dwuczęściowego elementu nawiercającego.
 3. Włożyć wtyczkę do gniazda i nacisnąć włącznik "Reset" lub przycisk "I" na PRCD.
 4. Ustawić wiertnicę diamentową na środek wierconego otworu.
 5. Powoli otwierać regulator przepływu wody, aż będzie przepływała żądana ilość wody. Na wskaźniku na uchwycie bocznym można sprawdzić ilość wody.
 6. Nacisnąć włącznik/ wyłącznik wiertnicy diamentowej.

Ręczne wiercenie na mokro z systemem zbierania wody

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przy uszkodzonym odsysaniu woda może płynąć przez silnik i osłonę!
 • Jeśli system odsysania nie działa, należy natychmiast przerwać pracę.
Gniazda do podłączania elektronarzędzi w odkurzaczu nie wolno używać.
 1. W przypadku korzystania z systemu odsysania: Włączyć odkurzacz do pracy na mokro i otworzyć dopływ wody.
 2. Ustawić uchwyt boczny w żądanej pozycji i zamocować.
 3. Opcjonalnie: Zamontować i użyć dwuczęściowego elementu nawiercającego.
 4. Włożyć wtyczkę do gniazda i nacisnąć włącznik "Reset" lub przycisk "I" na PRCD.
 5. Ustawić wiertnicę diamentową na środek wierconego otworu.
 6. Powoli otwierać regulator przepływu wody, aż będzie przepływała żądana ilość wody. Na wskaźniku na uchwycie bocznym można sprawdzić ilość wody.
 7. Nacisnąć włącznik/ wyłącznik wiertnicy diamentowej.

Wiercenie na mokro przy użyciu statywu

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przy uszkodzonym odsysaniu woda może płynąć przez silnik i osłonę!
 • Jeśli system odsysania nie działa, należy natychmiast przerwać pracę.
W przypadku wiercenia w górę wymagane jest stosowanie odkurzacza do pracy na mokro w połączeniu z systemem zbierania wody.
Image alternative
 1. Powoli otwierać regulator przepływu wody, aż będzie przepływała żądana ilość wody.
 2. Za pomocą blokady pracy ciągłej zablokować urządzenie w trybie pracy ciągłej.
 3. Poluzować blokadę suportu.
 4. Obracając pokrętłem obniżyć diamentową koronkę wiertniczą aż do podłoża.
 5. Na początku wiercenia wywierać tylko lekki nacisk na diamentową koronkę wiertniczą, dopóki koronka nie zagłębi się w materiale. Następnie wzmocnić nacisk.
 6. Wyregulować siłę docisku na podstawie wskaźnika mocy wiercenia.

Zastosowanie rota-rail (element obrotowy kolumny)

Element obrotowy kolumny Rota-Rail umożliwia szybki i łatwy dostęp do otworu lub rdzenia wiertniczego bez konieczności częściowego lub całkowitego demontażu systemu.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przy nieprawidłowym zastosowaniu! Statyw może zostać uszkodzony lub pęknąć.
 • Systemu Rota-Rail w żadnym wypadku nie wolno używać jako przedłużenia kolumny.
 1. Za pomocą blokady suportu zabezpieczyć suport na szynie prowadzącej. Upewnić się, że suport jest bezpiecznie zamocowany.
 2. Usunąć śrubę oporową z tylnej części szyny.
 3. Zamocować rota-rail w taki sposób, aby szyny zębate skierowane były w tym samym kierunku.
 4. Dokręcić śrubę na rota-rail.
 5. Poluzować blokadę suportu i przesunąć suport na Rota-Rail.
 6. Poluzować śruby mocujące element obrotowy Rota-Rail i za jego pomocą obrócić urządzenie w lewo lub prawo. W ten sposób można uzyskać dostęp do otworu.
 7. Usunąć rdzeń wiertniczy lub wymienić koronkę wiertniczą.
 8. Obrócić urządzenie za pomocą Rota-Rail z powrotem do pozycji wyjściowej i dokręcić śruby mocujące Rota-Rail. Z powrotem przesunąć urządzenie na kolumnę statywu, aby kontynuować pracę.
 9. Po zdemontowaniu elementu obrotowego Rota-Rail z powrotem zamocować śrubę oporową na tylnej części szyny.

Etapy pracy w przypadku zakleszczenia się koronki wiertniczej

W razie zakleszczenia w pierwszej kolejności zareaguje sprzęgło poślizgowe. Następnie układ elektroniczny wyłącza silnik i bez ręcznej ingerencji użytkownika dwukrotnie go włącza. Jeśli w wyniku tego zakleszczenie nie zostanie usunięte, układ elektroniczny wyłączy silnik na 90 sekund. Zakleszczenie można zluzować ręcznie w następujący sposób:

Uwalnianie koronki wiertniczej za pomocą pokrętła

 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Za pomocą pokrętła uwolnić koronkę wiertniczą z podłoża.
 3. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda.
 4. Kontynuować wiercenie.

Uwalnianie koronki wiertniczej z podłoża za pomocą klucza płaskiego

 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Odpowiednim kluczem płaskim chwycić diamentową koronkę wiertniczą blisko końcówki mocującej i poprzez obracanie uwolnić ją z podłoża.
 3. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda.
 4. Kontynuować wiercenie.

Konserwacja, utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym, transport i przechowywanie

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przeprowadzanie konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia z włożoną do gniazda wtyczką mogą prowadzić do ciężkich obrażeń i poparzenia.
 • Przed przystąpieniem do konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda!
Konserwacja
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Niefachowe wykonywanie napraw podzespołów elektrycznych może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała i oparzeń.
 • Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Wymiana szczotek węglowych

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała wskutek porażenia elektrycznego !
 • Urządzenie może być obsługiwane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany i przeszkolony personel! Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach.
 1. Otworzyć osłony szczotek węglowych po lewej i prawej stronie silnika.
 2. Zwrócić uwagę na sposób montażu szczotek i ułożenie przewodów plecionych. Wyciągnąć zużyte szczotki węglowe z wiertnicy diamentowej.
 3. Nowe szczotki węglowe zamontować w dokładnie taki sam sposób, jak były zamontowane stare szczotki.
  Podczas montażu zwracać uwagę na to, aby nie uszkodzić izolacji sygnalizacyjnych przewodów plecionych.
 4. Przykręcić osłony szczotek węglowych po lewej i prawej stronie silnika.
 5. Uruchomić szczotki na biegu jałowym na przynajmniej 1 minutę bez przerwy.
  Po wymianie szczotek węglowych lampka kontrolna gaśnie po ok. 1 min eksploatacji.

Transport i przechowywanie

UWAGA
Zagrożenie w niskich temperaturach! Przenikająca woda może uszkodzić ten produkt, a tym samym zwiększyć zagrożenie porażeniem elektrycznym.
 • W temperaturach poniżej zera należy zwrócić uwagę, aby w urządzeniu nie pozostały resztki wody.
 • Przed magazynowaniem wiertnicy diamentowej otworzyć regulator przepływu wody.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti .

Wiertnica diamentowa nie jest sprawna

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Image alternative
Wskaźnik serwisowy nic nie pokazuje.
PRCD nie jest włączony.
 • Skontrolować PRCD pod kątem działania i włączyć go.
Przerwa w zasilaniu prądem.
 • Podłączyć inne urządzenie do sieci elektrycznej i sprawdzić, czy działa.
 • Sprawdzić połączenia wtykowe, przewód zasilający, przewód elektryczny i bezpiecznik sieciowy.
Woda w silniku.
 • Pozostawić wiertnicę diamentową w ciepłym, suchym miejscu do całkowitego wysuszenia.
Image alternative
Wskaźnik serwisowy świeci się.
Zużyte szczotki węglowe.
Image alternative
Wskaźnik serwisowy miga.
Przegrzany silnik.
 • Odczekać kilka minut, aż silnik ostygnie lub włączyć wiertnicę diamentową na biegu jałowym, aby przyspieszyć proces chłodzenia. Wyłączyć i ponownie włączyć wiertnicę diamentową.
Przeciążenie.
 • Wyłączyć i ponownie włączyć wiertnicę diamentową.
 • Prowadzić wiertnicę diamentową prosto i/lub dociskać z mniejszą siłą.
Image alternative
Wskaźnik zabezpieczenia antykradzieżowego błyska.
Wiertnica diamentowa nie odblokowana (przy wiertnicy diamentowej z opcjonalnym zabezpieczeniem antykradzieżowym).
 • Odblokować wiertnicę diamentową z kluczem odblokowującym.

Wiertnica diamentowa jest sprawna

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Image alternative
Wskaźnik serwisowy świeci się.
Granica zużycia szczotek węglowych jest prawie osiągnięta. Czas pracy pozostały do automatycznego wyłączenia wiertnicy diamentowej wynosi jeszcze kilka godzin.
 • Przy najbliższej okazji zlecić wymianę szczotek węglowych.
Szczotki węglowe zostały wymienione i muszą się dotrzeć.
 • Uruchomić szczotki na biegu jałowym na przynajmniej 1 minutę bez przerwy.
Wiertnica diamentowa nie pracuje na pełnej mocy.
Zakłócenia sieci – chwilowe zbyt niskie napięcie sieci.
 • Skontrolować, czy inne urządzenia podłączone do sieci elektrycznej lub prądnicy nie powodują zakłóceń.
 • Sprawdzić długość zastosowanego przedłużacza.
Diamentowa koronka wiertnicza nie obraca się.
Nie zaskoczył przełącznik przekładni.
 • Naciskać przełącznik biegów, aż zaskoczy.
Diamentowa koronka wiertnicza zakleszczyła się w podłożu.
 • Prowadzić wiertnicę diamentową prosto.
 • Uwalnianie diamentowej koronki wiertniczej z podłoża za pomocą klucza płaskiego: Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda. Odpowiednim kluczem płaskim chwycić diamentową koronkę wiertniczą blisko końcówki mocującej i poprzez obracanie uwolnić ją z podłoża.
 • Wiercenie przy użyciu statywu: Obracać pokrętłem i spróbować poprzez przesuwanie suportu w górę i w dół uwolnić diamentową koronkę wiertniczą.
Zmniejsza się prędkość wiercenia.
Osiągnięta maksymalna głębokość wiercenia.
 • Usunąć rdzeń wiertniczy i zastosować przedłużenie koronki wiertniczej.
Rdzeń wiertniczy zablokował się w diamentowej koronce wiertniczej.
 • Wyjąć rdzeń wiertniczy.
Niewłaściwa specyfikacja dla podłoża.
 • Wybrać diamentową koronkę wiertniczą o odpowiedniej specyfikacji.
Duża zawartość stali (można poznać po klarownej wodzie z opiłkami metalu).
 • Wybrać diamentową koronkę wiertniczą o odpowiedniej specyfikacji.
Uszkodzona diamentowa koronka wiertnicza.
 • Skontrolować diamentową koronkę wiertniczą pod względem uszkodzeń i w razie potrzeby wymienić.
Wybrano nieprawidłowy bieg.
 • Wybrać odpowiedni bieg.
Siła docisku za mała.
 • Zwiększyć siłę docisku.
Za mała wydajność urządzenia.
 • Wybrać następny niższy bieg.
Stępiona diamentowa koronka wiertnicza.
 • Naostrzyć diamentową koronkę wiertniczą na płycie ostrzącej.
Za duża ilość wody.
 • Za pomocą regulatora zredukować ilość wody.
Za mała ilość wody.
 • Skontrolować doprowadzanie wody do diamentowej koronki wiertniczej lub zwiększyć ilość wody za pomocą regulatora przepływu wody.
Zamknięta blokada suportu.
 • Poluzować blokadę suportu.
Pył utrudnia postęp wiercenia.
 • Użyć odpowiedniego systemu odsysania zwiercin.
Pokrętło można obracać bez oporu.
Złamany kołek zabezpieczający.
 • Wymienić kołek zabezpieczający.
Nie można włożyć diamentowej koronki wiertniczej w uchwyt narzędziowy.
Zabrudzona lub uszkodzona końcówka mocująca / uchwyt narzędziowy.
 • Wyczyścić i nasmarować końcówkę mocującą lub uchwyt narzędziowy lub je wymienić.
Woda wycieka przy głowicy płuczkowej lub obudowie przekładni.
Za wysokie ciśnienie wody.
 • Zredukować ciśnienie wody.
Podczas pracy wycieka woda z uchwytu narzędziowego.
Diamentowa koronka wiertnicza za luźno zamocowana w uchwycie narzędziowym.
 • Mocniej zamocować diamentową koronkę wiertniczą.
 • Usunąć diamentową koronkę wiertniczą. Obrócić diamentową koronkę wiertniczą o ok. 90° wokół osi koronki wiertniczej. Z powrotem zamocować diamentową koronkę wiertniczą.
Zabrudzona końcówka mocująca / uchwyt narzędziowy.
 • Wyczyścić i nasmarować końcówkę mocującą lub uchwyt narzędziowy.
Uszkodzona uszczelka uchwytu narzędziowego lub końcówki mocującej.
 • Skontrolować uszczelkę i w razie potrzeby wymienić.
Brak przepływu wody.
Zapchany filtr lub przepływomierz wody.
 • Wyjąć filtr lub przepływomierz wody i przepłukać je.
System wiertniczy ma za duży luz.
Diamentowa koronka wiertnicza za luźno zamocowana w uchwycie narzędziowym.
 • Mocniej zamocować diamentową koronkę wiertniczą.
 • Usunąć diamentową koronkę wiertniczą. Obrócić diamentową koronkę wiertniczą o ok. 90° wokół osi koronki wiertniczej. Z powrotem zamocować diamentową koronkę wiertniczą.
Uszkodzona końcówka mocująca / uchwyt narzędziowy.
 • Skontrolować końcówkę mocującą i uchwyt narzędziowy i w razie potrzeby wymienić.
Suport ma za duży luz.
Poluzowane połączenia śrubowe na statywie.
 • Skontrolować śruby na statywie pod kątem stabilnego zamocowania i w razie potrzeby dokręcić je.
Statyw niedostatecznie stabilnie zamocowany.
 • Stabilniej zamocować statyw.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Zalecane czynności podczas utylizacji płuczki wiertniczej

Z punktu widzenia ochrony środowiska spuszczanie płuczki wiertniczej do wód gruntowych lub kanalizacji bez odpowiedniego uzdatnienia jest problematyczne. Informacje na temat obowiązujących przepisów można uzyskać we właściwym lokalnym urzędzie.
 1. Zebrać płuczki wiertnicze (np. za pomocą odkurzacza do pracy na mokro).
 2. Odczekać, aż płuczka osiądzie i usunąć osad na wysypisko gruzu budowlanego (proces wytrącania się osadu można przyspieszyć środkami koagulującymi).
 3. Przed wylaniem pozostałej wody (zasadowa, wartość ph > 7) do kanalizacji, należy ją zneutralizować poprzez dodanie kwasowego środka neutralizującego lub rozcieńczyć dużą ilością wody.

Chińska dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Pod poniższym linkiem znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r5062.
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Image alternative
Image alternative