Język

WSJ 750
WSJ 850

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Jałowa prędkość skokowa
Image alternative Podwójna izolacja

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane produktu
  Wyrzynarka
  WSJ 750 | WSJ 850
  Generacja:
  01
  Nr seryjny:

Deklaracja zgodności

Image alternative
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia, jak również zapoznać się z ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Bałagan lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Używając tego elektronarzędzia nie wolno pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie należy zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu zasilającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód zasilający chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub skręcone przewody zasilające zwiększają ryzyko porażenia.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy używać wyłącznie przedłużaczy przystosowanych do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Przystępując do pracy przy użyciu elektronarzędzi należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej i/lub założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi elektronarzędzia. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
 • Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub wyjąć akumulator z urządzenia. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Dopilnować, aby uchwyty oraz ich powierzchnie były zawsze suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem lub olejem. Śliskie uchwyty i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolę elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pilarek z brzeszczotem poruszającym się w obie strony

 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których elektronarzędzie może natrafić na ukryte przewody elektryczne lub własny przewód przyłączeniowy, trzymać urządzenie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.
 • Zamocować i zabezpieczyć narzędzie za pomocą zacisków lub w inny sposób na stabilnym podłożu. Nie trzymać obrabianego przedmiotu jedynie dłonią ani nie dociskać do własnego ciała, ponieważ pozostanie niestabilny, co może prowadzić do utraty kontroli.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo osób
 • Dokonywanie modyfikacji i zmian w urządzeniu jest zabronione.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których elektronarzędzie może natrafić na ukryte przewody elektryczne lub własny przewód zasilający, trzymać urządzenie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.
 • Nosić ochraniacze słuchu. Hałas może prowadzić do utraty słuchu.
 • Podczas prac, przy których wytwarzany jest pył, należy nosić maskę przeciwpyłową.
 • Robić przerwy w pracy oraz wykonywać ćwiczenia rozluźniające i ćwiczenia palców w celu ich lepszego ukrwienia.
 • Urządzenie nie może być używane przez osoby słabe fizycznie bez uprzedniego pouczenia.
 • Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci.
 • Podczas pracy przewód sieciowy i przedłużacz prowadzić zawsze od urządzenia ku tyłowi. Dzięki temu można uniknąć potknięcia się o przewód podczas pracy.
 • Nosić rękawice ochronne. Podczas eksploatacji wyrzynarka może się nagrzewać. Dotknięcie osprzętu podczas wymiany może prowadzić do zranienia i oparzeń użytkownika.
 • Pyły z materiałów zawierających ołów, niektóre rodzaje drewna, minerały i metal mogą być szkodliwe dla zdrowia. Kontakt ze skórą oraz wdychanie pyłów może wywołać reakcje alergiczne oraz/lub prowadzić do chorób dróg oddechowych użytkownika oraz osób znajdujących się w pobliżu. Niektóre rodzaje pyłów, np. dębowy lub bukowy uchodzą za rakotwórcze, zwłaszcza w połączeniu z dodatkowymi substancjami do obróbki drewna (chromiany, środki ochronne do drewna). W miarę możliwości używać efektywnego systemu odsysania. Należy używać zalecanego przez Hilti odkurzacza przenośnego do pyłu drzewnego i/lub mineralnego, przystosowanego do pracy z tym urządzeniem. Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących obrabianych materiałów.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rurociągów wodnych, np. przy użyciu wykrywacza metali. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą przewodzić prąd. Stwarza to poważne zagrożenie porażeniem prądem.
 • Regularnie kontrolować przewód zasilający urządzenia i – w razie stwierdzenia jego uszkodzenia – oddać do naprawy wykwalifikowanemu fachowcowi. Jeśli uszkodzony jest przewód przyłączeniowy elektronarzędzia, należy go wymienić na specjalny i dopuszczony do użytku przewód przyłączeniowy, dostępny w serwisie. Regularnie kontrolować przedłużacze i w razie uszkodzenia wymienić je na nowe. Jeśli podczas pracy uszkodzony zostanie przewód zasilający lub przedłużacz, nie wolno ich dotykać. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda. Uszkodzone przewody przyłączeniowe oraz przedłużacze mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem.
 • Wykonując częste prace z użyciem materiałów przewodzących należy zabrudzone urządzenia regularnie przekazywać do kontroli w serwisie Hilti . Osadzający się na powierzchni urządzenia pył, w szczególności od zwiercin materiałów przewodzących, jak również wilgoć mogą przy niekorzystnych warunkach prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
 • W przypadku przerwy w zasilaniu należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę sieciową. Pozwoli to na uniknięcie niezamierzonego uruchomienia urządzenia w przypadku ponownego doprowadzenia napięcia.
Istotne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji wyrzynarek.
 • Podczas cięcia prowadzić urządzenie zawsze w kierunku od siebie.
 • Nigdy nie trzymać dłoni przed lub na brzeszczocie.
 • Nie zagłębiać piły w podłożu, jeśli nie wiadomo, co się pod nim znajduje. Tor cięcia, na górze i dole, musi być wolny od przeszkód. Jeśli brzeszczot natrafi na jakiś przedmiot, może dojść do odrzutu produktu.
 • Na czas transportu wyłączyć urządzenie.
 • Nigdy nie używać produktu bez zamontowanej osłony przed dotykiem. Unikać dotykania obracających się elementów. Urządzenie włączać dopiero na stanowisku pracy. Dotykanie wirujących części urządzenia, w szczególności narzędzi roboczych, może prowadzić do obrażeń ciała.
 • Przed rozpoczęciem pracy ustalić klasę zagrożenia stwarzanego przez powstający pył. Należy stosować odkurzacz przemysłowy z oficjalnie dopuszczoną klasą ochrony, odpowiadającą lokalnym przepisom o ochronie przeciwpyłowej.
 • W przypadku prac przebiciowych należy zabezpieczyć obszar po drugiej stronie. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń w razie przebicia się narzędzia przez podłoże.
 • Podczas cięcia nie wkładać rąk pod obrabiany przedmiot.
Wskazówki bezpieczeństwa dla systemu odsysania WSJ-DRS
 • Podczas wymiany filtra trzymać produkt i/lub WSJ-DRS w taki sposób, aby zbiornik pyłu można było wyciągnąć pionowo w dół. Dzięki temu uniemożliwione zostanie wydostawanie się pyłu.
 • Przy wymianie filtra używać lekkiej maski przeciwpyłowej.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Włącznik/wyłącznik
 2. Przycisk blokujący (tylko WSJ 750/850-ET)
 3. Szczeliny wentylacyjne
 4. Pokrętło regulacji prędkości skokowej
 5. Króciec odsysający
 6. Podstawa
 7. Dźwignia do nastawiania posuwu wahadłowego
 8. Śruba ustalająca stopę
 9. Rolka prowadząca
 10. Brzeszczot
 11. Osłona przed dotykiem
 12. Uchwyt narzędziowy
 13. Dźwignia do odblokowania brzeszczotu
 14. Pokrywa do odsysania pyłu
 15. Płoza ślizgowa stopy
 16. Zabezpieczenie przed wyrywaniem materiału

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to ręczna wyrzynarka z napędem elektrycznym. Przeznaczona jest do cięcia materiałów z tworzywa sztucznego, drewna i metalu oraz płyt wykonanych z gipsu i włókien.

Ten produkt wyposażony jest w króciec odsysający do urządzenia odsysającego. Podczas pracy z użyciem urządzenia odsysającego należy zamontować pokrywę.
Urządzenie należy zasilać wyłącznie prądem o napięciu sieciowym i częstotliwości zgodnej z danymi na tabliczce znamionowej.

Możliwe nieprawidłowości w eksploatacji

 • Nie wolno stosować produktu do obcinania gałęzi i pni drzew.
 • Nie wolno stosować produktu do obróbki materiałów szkodliwych dla zdrowia.
 • Nie wolno stosować produktu do pracy w wilgotnym otoczeniu.

Urządzenie do zdmuchiwania opiłków

Wyrzynarka wyposażona jest urządzenie do zdmuchiwania wiórów.
Urządzenie do zdmuchiwania opiłków kieruje strumień powietrza na brzeszczot, aby oczyścić linię cięcia z opiłków.

Prędkość skokowa

Prędkość skokową można ustawić za pomocą pokrętła. Pozycja 1 odpowiada przy tym niskiej prędkości a pozycja 6 wysokiej.
Wskazówki dotyczące właściwego ustawienia znajdują się w odpowiednich wymogach dot. brzeszczotów.

4-stopniowa oscylacja

Dzięki 4-stopniowemu posuwowi wahadłowemu można dostosować wydajność cięcia i strukturę krawędzi cięcia do rodzaju obrabianego materiału. Wyboru jednego z 4 stopni oscylacji dokonuje się za pomocą dźwigni do ustawiania oscylacji.
Im czystsza i równiejsza ma być krawędź cięcia, tym mniejszy stopień oscylacji należy wybrać. Optymalne ustawienie można ustalić na podstawie doświadczeń praktycznych.
Stan
Znaczenie
Stopień 0
brak oscylacji
Stopień 1
niski stopień oscylacji
Stopień 2
średni stopień oscylacji
Stopień 3
duży stopień oscylacji

Zabezpieczenie przed wyrywaniem materiału

Produkt może być wyposażony w zabezpieczenie przed wyrywaniem materiału.
Dzięki zabezpieczeniu przed wyrywaniem materiału zapobiega się wyrywaniu materiału przy cięciu materiałów drewnianych.

System odsysania z urządzeniem odsysającym

Odsysanie pyłu zmniejsza zapylenie, zwiększa bezpieczeństwo pracy poprawiając widoczność w miejscu cięcia oraz zapobiega większym skupiskom pyłu i opiłków w miejscu pracy.
Jeśli przez dłuższy czas będzie obrabiane drewno lub materiały, przy obróbce których może występować duże stężenie pyłu, należy podłączyć urządzenie odsysające.
Jeśli podczas pracy używasz urządzenia odsysającego, musisz zamontować pokrywę.

Zakres dostawy.

Wyrzynarka, brzeszczot, zabezpieczenie przed wyrwaniem materiału, adapter do odsysania, stopa, klucz imbusowy, pokrywa, instrukcja obsługi.
Inne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group

Dane techniczne

Wyrzynarka

Napięcie znamionowe, prąd znamionowy, częstotliwość i/lub znamionowy pobór mocy zamieszczono na tabliczce znamionowej zgodnej z wymaganiami przepisów krajowych.
W przypadku podłączenia urządzenia do prądnicy lub transformatora ich moc wtórna musi być przynajmniej dwa razy większa od podanego na tabliczce znamionowej znamionowego poboru mocy urządzenia. Napięcie robocze transformatora lub prądnicy musi przez cały czas mieścić się w granicach od +5% do -15% napięcia znamionowego urządzenia.

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01/2003
2,8 kg
2,6 kg
2,7 kg
2,6 kg
Temperatura robocza
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
Temperatura przechowywania
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
Maksymalna głębokość cięcia stali konstrukcyjnej
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Maksymalna głębokość cięcia drewna
120 mm
120 mm
150 mm
150 mm

Informacje o hałasie i wartości drgań według EN 62841

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z normatywną metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji.
Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
Aby dokładnie oszacować ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np.: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Wartości emisji hałasu

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Poziom mocy akustycznej (LWA)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Łączna wartość drgań

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Wartość emisji wibracji podczas cięcia płyt drewnianych (ah,B)
8,7 m/s²
12,1 m/s²
8,7 m/s²
10,7 m/s²
Wartość emisji wibracji podczas cięcia blachy metalowej (ah,M)
5,2 m/s²
6,6 m/s²
4,2 m/s²
6,6 m/s²
Nieoznaczoność (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

System odsysania


WSJ-DRS
Ciężar
0,25 kg

Stosowanie przedłużaczy

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie w wyniku uszkodzonych przewodów elektrycznych! Jeśli podczas pracy uszkodzony zostanie przewód zasilający lub przedłużacz, nie wolno ich dotykać. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 • Regularnie kontrolować przewód zasilania urządzenia i – w razie stwierdzenia jego uszkodzenia – oddać do naprawy wykwalifikowanemu fachowcowi.
 • Stosować wyłącznie przedłużacze przeznaczone dla danego zakresu roboczego o wystarczającym przekroju żył. W przeciwnym razie może dojść do spadku mocy urządzenia i przegrzania przewodu.
 • Regularnie sprawdzać, czy przedłużacz nie jest uszkodzony.
 • Wymieniać uszkodzone przewody przedłużające.
 • Na wolnym powietrzu stosować wyłącznie przewidziane do tego celu i odpowiednio oznaczone przewody przedłużające.
Zalecane minimalne przekroje i maksymalne długości przewodów znajdują się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.

Przygotowanie do pracy

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Niezamierzone włączenie produktu.
 • Przed przystąpieniem do nastawiania urządzenia lub wymiany osprzętu, wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Montaż brzeszczotu

Image alternative
 1. Naciśnij i przytrzymaj dźwignię do odblokowania brzeszczotu.
 2. Wsunąć brzeszczot (zębami w kierunku cięcia) w uchwyt narzędziowy, tak aby wskoczył w mocowanie.
 3. Dociskaj brzeszczot w kierunku oporu i puść dźwignię do odblokowania brzeszczotu.
 4. Sprawdzić, czy brzeszczot został właściwie zablokowany, ciągnąc za niego.

Montaż adaptera do odsysania

Image alternative
 1. Włożyć adapter odsysający w otwór produktu.
 2. Docisnąć adapter odsysający od dołu do produktu tak, aby wskoczył w zatrzaski.
 3. Podłączyć wąż odsysacza pyłu do adaptera do odsysania.

Zakładanie pokrywy

Image alternative
 • Założyć pokrywę od przodu na produkt tak, aby wskoczyła w zatrzaski.

Ustawianie oscylacji

Dzięki 4-stopniowemu posuwowi wahadłowemu można dostosować wydajność cięcia i strukturę krawędzi cięcia do rodzaju obrabianego materiału.
Wyboru jednego z 4 stopni posuwu wahadłowego dokonuje się za pomocą dźwigni do nastawiania posuwu wahadłowego.
Im czystsza i równiejsza ma być krawędź cięcia, tym mniejszy stopień posuwu należy wybrać.
Optymalne ustawienie można ustalić na podstawie doświadczeń praktycznych.
Wskazówki dotyczące właściwego ustawienia znajdują się w odpowiednich wymogach dot. brzeszczotów.
Image alternative
Stan
Znaczenie
Stopień 0
brak oscylacji
Stopień 1
niski stopień oscylacji
Stopień 2
średni stopień oscylacji
Stopień 3
duży stopień oscylacji

Ustawianie prędkości skokowej

Image alternative
 • Za pomocą pokrętła ustawić prędkość skokową pomiędzy wartością 1 (mała) a 6 (duża).
  • Wskazówki dotyczące właściwego ustawienia znajdują się w odpowiednich wymogach dot. brzeszczotów.

Montaż zabezpieczenia przed wyrywaniem materiału

Funkcja może być wykorzystywane tylko z przewidzianymi dla niej brzeszczotami.
Image alternative
 • Wcisnąć zabezpieczenie przed wyrywaniem materiału od dołu w podstawę.

Zmiana kąta cięcia

Image alternative
 1. Zdejmij króciec odsysający.
 2. Poluzować śrubę.
 3. Pociągnij stopkę lekko w przód.
 4. Ustawić żądany kąt za pomocą skali na produkcie.
 5. Mocno dokręcić śrubę.

Przesuwanie stopy

Image alternative
 1. Poluzować śrubę.
 2. Naciśnij stopkę do oporu w tył.
 3. Mocno dokręcić śrubę.

Montaż płozy ślizgowej stopy

Aby obrabiać materiały wrażliwe na zarysowania, stosuj płozę ślizgową stopki.
 1. Wsuń płozę ślizgową od przodu w stopkę.
 2. Dociśnij płozę ślizgową w tył w kierunku stopki, tak aby wskoczyła w zatrzaski.

Praca

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie w wyniku uszkodzonych przewodów elektrycznych! Jeśli przewód zasilający lub przedłużacz ulegną uszkodzeniu podczas pracy, należy niezwłocznie odłączyć urządzenie i przewód od sieci. Nie należy dotykać uszkodzonej części!
 • Należy regularnie kontrolować wszystkie przyłączą. Należy wymieniać uszkodzone przedłużacze. Uszkodzone przewody zasilające powinien wymieniać tylko wykwalifikowany specjalista.
Zasadniczo zaleca się stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) o maksymalnym prądzie wyzwoleniowym 30 mA.

Podłączanie systemu odsysania

Odsysanie pyłu zmniejsza zapylenie, zwiększa bezpieczeństwo pracy poprawiając widoczność w miejscu cięcia oraz zapobiega większym skupiskom pyłu i opiłków w miejscu pracy.
Image alternative
 1. Założyć pokrywę.
 2. Jeśli przez dłuższy czas będzie obrabiane drewno lub materiały, przy obróbce których występować może duże stężenie pyłu, należy podłączyć urządzenie odsysające.

Włączanie

 1. W przypadku wymienionego poniżej wyposażenia, należy dodatkowo wykonać tę czynność:
  WSJ 750-ET
  WSJ 850-ET
  Image alternative
  • Nacisnąć włącznik/wyłącznik.
  • Następnie nacisnąć na przycisk blokady.
   • Przełącznik zablokuje się w położeniu <Wł.>.
  • W celu odblokowania blokady ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik.
 2. W przypadku wymienionego poniżej wyposażenia, należy dodatkowo wykonać tę czynność:
  WSJ 750-EB
  WSJ 850-EB
  • Włączyć produkt przełącznikiem suwakowym.

Wyrzynanie

Image alternative
 1. Ustawić dźwignię do ustawiania oscylacji w położenie 0.
 2. Przyłożyć urządzenie przednią krawędzią podstawy do obrabianego przedmiotu.
 3. Przytrzymać produkt mocno i nacisnąć na włącznik/wyłącznik.
 4. Docisnąć produkt mocno do obrabianego przedmiotu i zagłębiać w nim brzeszczot, zmniejszając kąt natarcia.
 5. Gdy uda się przebić przez obrabiany przedmiot, ustawić urządzenie w normalnej pozycji roboczej.
  • Podstawa powinna płasko przylegać całą powierzchnią.
 6. Ciąć dalej wzdłuż wybranej linii.

Demontaż

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Niezamierzone włączenie produktu.
 • Przed przystąpieniem do nastawiania urządzenia lub wymiany osprzętu, wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Zdejmowanie pokrywy

Image alternative
 • Skręcić lekko pokrywę i wyciągnąć ją ku przodowi.

Powrót do poprzedniego kąta cięcia

 1. Poluzować śrubę.
 2. Ustaw kąt cięcia na 0°.
 3. Przesuń stopkę z powrotem do pozycji wyjściowej.
 4. Mocno dokręcić śrubę.

Demontaż systemu odsysania

Image alternative
 1. Odłączyć wąż odsysacza pyłu od adaptera odsysającego.
 2. Nacisnąć adapter odsysający w dół i zdjąć go z produktu.

Wysuwanie brzeszczotu

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Niekontrolowane wysunięcie brzeszczotu może spowodować obrażenia.
 • Przy wysuwaniu brzeszczotu trzymać produkt w taki sposób, aby żadne osoby ani zwierzęta nie mogły zostać zranione w wyniku wysunięcia brzeszczotu.
Image alternative
 • Naciśnij dźwignię do odblokowania brzeszczotu do oporu w bok.
  • Brzeszczot zostanie zwolniony i wysunięty.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przeprowadzanie konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia z włożoną do gniazda wtyczką mogą prowadzić do ciężkich obrażeń i poparzenia.
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda!
Konserwacja
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Niefachowe wykonywanie napraw podzespołów elektrycznych może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała i oparzeń.
 • Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Opróżnianie zbiornika na pył

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo powodowane przez pył Poprzez otrzepywanie modułu odsysania pyłu uwalniany jest pył.
 • Używać maski lekkiej przeciwpyłowej.
 1. Naciśnij jednocześnie dwa przyciski z lewej i z prawej strony na zbiorniku pyłu.
 2. Wyciągnij zbiornik pyłu ku dołowi.
 3. Wytrzepać pył ze zbiornika lub wyczyść zbiornik przy pomocy odkurzacza.

Czyszczenie adaptera do odsysania

 1. Wyczyścić adapter do odsysania.
 2. Skontrolować, czy ruchome części działają bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie produktu.

Czyszczenie brzeszczotów

 1. Regularnie usuwać żywicę z używanych brzeszczotów.
 2. Zanurzyć brzeszczoty na 24 godziny w nafcie lub dostępnym w handlu rozpuszczalniku do żywicy.

Transport i przechowywanie

Transport
 • Nie transportować produktu z zamontowanym narzędziem.
 • Uważać na bezpieczne trzymanie podczas transportu.
 • Po każdym przenoszeniu należy skontrolować wszystkie widoczne elementy pod kątem uszkodzeń, a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
Przechowywanie
 • Przed przechowywaniem produktu należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
 • Przechowywać produkt w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.
 • Po każdym przechowywaniu należy skontrolować wszystkie widoczne elementy pod kątem uszkodzeń, a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.

Usuwanie usterek

W przypadku zakłóceń, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Brzeszczot wypada.
Brzeszczot niewłaściwe zablokowany.
 • Powtórzyć czynność mocowania, uważając na to, aby uchwyt narzędziowy był całkowicie otwarty oraz aby dociskać brzeszczot w kierunku oporu.
System mocowania zanieczyszczony.
 • Wyczyść uchwyt narzędziowy.
Brzeszczot nie daje się włożyć.
System mocowania zanieczyszczony.
 • Wyczyść uchwyt narzędziowy.
Urządzenie nie daje się włączyć.
Niepodłączona wtyczka sieciowa.
 • Sprawdzić połączenie.
Przełącznik uszkodzony lub zanieczyszczony.
 • Wyczyścić przełącznik z zewnątrz za pomocą ściereczki do czyszczenia.
WSJ 750-ET
WSJ 850-ET
Nie da się zablokować przełącznika.
Przełącznik uszkodzony lub zanieczyszczony.
 • Wyczyścić przełącznik z zewnątrz za pomocą ściereczki do czyszczenia.
Nie da się ustawić skoku oscylacyjnego.
Rowek zanieczyszczony.
 • Usunąć zanieczyszczenia z rowka dźwigni oscylacji.
Skok oscylacyjny nie działa
Widełki oscylacyjne zanieczyszczone.
 • Sprawdzić, czy w pobliżu widełek oscylacyjnych nie ma zanieczyszczeń i usunąć je.
Dźwignia oscylacji ustawiona w położeniu "0".
 • Ustawić żądaną wartość.
Nie da się ustawić prędkości obrotowej.
Uszkodzone lub zanieczyszczone pokrętło.
 • Wyczyść pokrętło z zewnątrz.
Prędkość obrotowa zbyt wysoka lub zbyt niska.
Ustawiona niewłaściwa wartość.
 • Sprawdzić ustawioną wartość (skala na pokrętle) i zmienić odpowiednio ustawienie.
Odsysanie za pomocą odsysacza lub WSJ-DRS nie działa.
Pokrywa nie założona.
 • Upewnić się, że działa odsysacz pyłu a adapter odsysający i pokrywa są podłączone.
Kanały w produkcie i/ lub adapterze odsysającym zanieczyszczone.
 • Wyczyścić złącze i sprawdzić, czy wyposażenie jest właściwe.
Stopa nie daje się odchylić.
Śruba mocująca niepoluzowana.
 • Sprawdzić śrubę i w razie potrzeby poluzować ją.
Połączenie z produktem zanieczyszczone.
 • Wyczyść strefę pomiędzy stopą a produktem.
WSJ 850-EB
WSJ 850-ET
Nie da się zamontować wyposażenia.
Połączenie ze stopą zanieczyszczone.
 • Wyczyść połączenie.
Niewłaściwe wyposażenie.
 • Sprawdzić, czy wyposażenie jest właściwe.
Moduł odsysający DRS nie działa.
Nieprawidłowe połączenie z produktem.
 • Sprawdzić połączenie z produktem.
Zbiornik pyłu przepełniony.
 • Opróżnić zbiornik pyłu.
Zanieczyszczony filtr.
 • Wyczyścić filtr lub wymienić zbiornik pyłu.
Cięcie nie jest proste.
Niewłaściwy brzeszczot dla tego zastosowania.
 • Użyć nowego, odpowiedniego brzeszczotu.
Brzeszczot jest tępy lub uszkodzony.
 • Użyć nowego brzeszczotu.
Cięty element nadmiernie się nagrzewa.
Zbyt duża siła cięcia lub prędkość obrotowa.
 • Zredukować prędkość obrotową i siłę docisku.
Cięty element nadmiernie się nagrzewa (metal).
Brak smarowania podczas cięcia metalu.
 • Użyć nowego brzeszczotu i zadbać o odpowiednie smarowanie pomiędzy brzeszczotem a obrabianym przedmiotem.

Utylizacja

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Zagrożenie w wyniku nieprawidłowej utylizacji.
 • Niewłaściwa utylizacja sprzętu może mieć następujące skutki: Podczas spalania elementów z tworzywa sztucznego powstają trujące gazy, które mogą zagrażać zdrowiu. W przypadku uszkodzenia lub silnego rozgrzania baterie mogą eksplodować i spowodować zatrucia, oparzenia ogniem lub kwasem oraz zanieczyszczenie środowiska. Lekkomyślne pozbywanie się sprzętu umożliwia niepowołanym osobom użytkowanie go niezgodnie z przeznaczeniem. Może to spowodować poważne obrażenia ciała oraz zanieczyszczenie środowiska.
 • Uszkodzone akumulatory niezwłocznie przekazywać do utylizacji. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Akumulatorów nie wolno rozkładać na części ani palić.
 • Akumulatory należy utylizować zgodnie z krajowymi przepisami lub zwrócić zużyte akumulatory do Hilti .
Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne należy posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
Image alternative
 • Nie wyrzucać sprzętu elektrycznego i elektronicznego z odpadami komunalnymi!

Dalsze informacje

Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)
Image alternative
Link do tabeli z niebezpiecznymi substancjami znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR lub na: qr.hilti.com/r3076

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .