Język

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Następujące słowa ostrzegawcze są stosowane w połączeniu z symbolem:
Image alternative NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
Image alternative OSTRZEŻENIE! Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
Image alternative OSTROŻNIE! Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje

Symbole na produkcie

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Używać okularów ochronnych
Image alternative Obroty na minutę
Image alternative Obroty na minutę
Image alternative Znamionowa prędkość obrotowa
Image alternative Średnica
Image alternative Klasa ochrony II (podwójna izolacja)

Oznaczenia na rysunkach

Rysunki zawarte w niniejszej instrukcji służą do lepszego zrozumienia i mogą różnić się od rzeczywistej wersji.
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji.
Image alternative Numery oznaczają kolejność czynności roboczych przedstawionych na rysunku i mogą odbiegać od numeracji czynności roboczych w tekście.
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia .

Informacje o produkcie

Produkty Hilti przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Opisany produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
 • Oznaczenie i numer seryjny należy przepisać z tabliczki znamionowej do poniższej tabeli.
 • W razie pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu dotyczących produktu należy zawsze podawać te dane.
  Dane o produkcie
Dane o produkcie
Szlifierka kątowa
DCG 230-DB
Generacja
01
Nr seryjny

Bezpieczeństwo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w poniższym rozdziale zawierają wszystkie ogólne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi, których należy przestrzegać zgodnie z normami zawartymi w instrukcji obsługi. Mogą tam znajdować się również wskazówki, które nie odnoszą się do tego urządzenia.

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) i elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Przy użyciu tego elektronarzędzia nie pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub skręcone przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy zastosować przedłużacz przystosowany do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu elektronarzędzi przystępować z rozwagą. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej i/lub założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
 • Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub akumulator z urządzenia. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z nim lub nie przeczytały tych wskazówek . Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Wspólne wskazówki bezpieczeństwa dot. szlifowania, szlifowania papierem ściernym, pracy z tarczowymi szczotkami drucianymi, polerowania, przecinania:

 • Nie używać akcesoriów nieprzewidzianych i nie poleconych przez producenta specjalnie dla tego elektronarzędzia. Sama możliwość zamocowania danych akcesoriów przy elektronarzędziu nie gwarantuje bezpieczeństwa pracy.
 • Dopuszczalna wartość obrotów elektronarzędzia musi być przynajmniej tak wysoka, jak maksymalna prędkość obrotowa danego elektronarzędzia. Akcesoria, które obracają się z prędkością wyższą niż dopuszczalna, mogą ulec zniszczeniu, a odłamki zostać rozrzucone.
 • Średnica i grubość narzędzia roboczego muszą być zgodne z wartościami podanymi dla stosowanego elektronarzędzia. W przypadku błędnie wymierzonego narzędzia roboczego nie będzie zapewniona wystarczająca ochrona ani kontrola.
 • Narzędzia robocze z gwintowanymi otworami mocującymi muszą dokładnie pasować do gwintu wrzeciona szlifierki. W przypadku narzędzi roboczych, które mocowane są za pomocą kołnierza, średnica otworu narzędzia roboczego musi pasować do średnicy mocowania kołnierza. Narzędzia robocze, które nie są dokładnie zamocowane do elektronarzędzia, obracają się nieregularnie, silnie wibrują i mogą prowadzić do utraty kontroli.
 • Nie używać uszkodzonych narzędzi. Przed każdym użyciem należy skontrolować narzędzia robocze takie jak tarcze do szlifowania pod kątem występowania odprysków i pęknięć, talerze szlifierskie pod kątem pęknięć, przetarć lub wyraźnych śladów zużycia, oraz tarczowe szczotki druciane pod względem obecności luźnych lub złamanych drucików. Jeśli elektronarzędzie lub narzędzie robocze spadną, należy sprawdzić czy nie doszło do uszkodzenia, lub zastosować inne sprawne narzędzie robocze. Po przeprowadzeniu kontroli i założeniu narzędzia roboczego, uruchomić elektronarzędzie z maksymalną prędkością obrotową na czas jednej minuty, uważając aby żadna osoba nie przebywała blisko wirującego narzędzia roboczego. Uszkodzone narzędzia robocze pękają przeważnie w trakcie przeprowadzania testu.
 • Nosić osobiste wyposażenie ochronne. W zależności od danego zastosowania, korzystać z pełnej osłony twarzy, ochrony oczu lub okularów ochronnych. W razie konieczności zakładać maskę przeciwpyłową, ochraniacze słuchu, rękawice ochronne lub specjalny fartuch, chroniący przed zwiercinami i opiłkami metalu. Należy chronić oczy przed unoszącymi się w powietrzu ciałami obcymi, które powstają w trakcie wykonywania różnych prac. Maski przeciwpyłowe lub maski do ochronny dróg oddechowych powinny dobrze filtrować pył. Wysokie natężenie hałasu może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
 • Uważać, aby inne osoby nie podchodziły zbyt blisko miejsca pracy. Każdy, kto znajdzie się w obszarze pracy powinien nosić osobiste wyposażenie ochronne. Odłamki obrabianego materiału lub złamane narzędzie robocze mogą zostać wyrzucone w powietrze i spowodować obrażenia poza bezpośrednim obszarem pracy.
 • Kabel sieciowy chronić przed wirującymi narzędziami roboczymi. Utrata kontroli nad urządzeniem może spowodować przecięcie kabla sieciowego lub zranienie ręki przez obracające się narzędzie robocze.
 • Nigdy nie odkładać elektronarzędzia przed całkowitym zatrzymaniem się narzędzia roboczego. Wirujące narzędzie robocze nie powinno stykać się z powierzchnią, na którą jest odkładane, ponieważ może to spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.
 • Nie przenosić elektronarzędzia, jeśli jest ono włączone i pracuje. Na skutek przypadkowego kontaktu może dojść do wciągnięcia części odzieży przez obracające się narzędzie robocze, lub do jego wwiercenia w ciało.
 • Regularnie czyścić szczeliny wentylacyjne elektronarzędzia. Dmuchawa silnika wciąga do obudowy drobiny metalu, których wysokie stężenie może prowadzić do porażenia prądem.
 • Nie wolno stosować elektronarzędzia w pobliżu łatwopalnych materiałów. Iskry mogą spowodować zapalenie się tych materiałów.
Odrzut i odpowiednie wskazówki dotyczące bezpieczeństwaOdrzut jest reakcją na haczenie lub zablokowanie obracającego się narzędzia roboczego, takiego jak tarcza do szlifowania, tarczowa szczotka druciana itp. Haczenie lub zablokowanie prowadzi do nagłego zatrzymania obracającego się narzędzia roboczego. Na skutek takiej reakcji, niekontrolowane elektronarzędzie zacznie przyspieszać w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów narzędzia roboczego w punkcie zablokowania.
Jeśli tarcza do szlifowania zacznie haczyć lub blokować się w obrabianym materiale, wówczas krawędź zagłębiająca się w materiał może zakleszczyć się i spowodować wyłamanie tarczy lub odrzut. Tarcza szlifierska będzie kierować się w kierunku do lub od użytkownika, w zależności od ustawionego kierunku obrotu tarczy w punkcie zablokowania. Może dojść przy tym do pęknięcia tarczy szlifierskiej.
Odrzut jest skutkiem nieprawidłowego zastosowania elektronarzędzia. Można zapobiec takiej reakcji poprzez zastosowanie odpowiednich środków ostrożności, opisanych poniżej.
 • Trzymać mocno elektronarzędzie i przyjąć taką pozycję ciała i ramion, aby możliwe było tłumienie odrzutu. Należy zawsze korzystać z dodatkowego uchwytu, jeśli jest na wyposażeniu, aby zapewnić sobie jak najlepszą kontrolę nad urządzeniem w przypadku odbić lub szarpnięć przy rozruchu. Personel obsługujący może, dzięki zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności, zapanować nad siłami odrzutu i reakcjami urządzenia.
 • Trzymać ręce z dala od obracających się narzędzi roboczych. Przy odrzucie narzędzie robocze może przejechać wzdłuż dłoni.
 • Unikać kontaktu z obszarem, w którym elektronarzędzie wykonuje ruchy na skutek odbicia zwrotnego. Odrzut odbija elektronarzędzie w kierunku przeciwnym do ruchu obrotowego tarczy szlifierskiej przy punkcie zablokowania.
 • Szczególną ostrożność zachować podczas pracy w obrębie narożników, ostrych krawędzi itp., aby nie dopuścić do zakleszczenia i odbicia narzędzia roboczego od obrabianego materiału. Wirujące narzędzie robocze wykazuje tendencję do zakleszczania się w przypadku pracy w narożnikach, przy ostrych krawędziach lub odskokach od podłoża. Może to spowodować utratę kontroli nad urządzeniem lub odrzut.
 • Nie stosować łańcuchowych lub ząbkowanych tarcz do cięcia. Narzędzia robocze tego typu powodują często odrzut lub przyczyniają się do utraty kontroli nad elektronarzędziem.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Blokada wrzeciona
 2. Tuleja gwintowana na uchwyt
 3. Wypust do odkładania narzędzia
 4. Włącznik/wyłącznik
 5. Dźwignia odblokowująca (do uchwytu uchylnego)
 6. Uchwyt boczny
 7. Klucz
 8. Nakrętka Kwik lock
 9. Tarcza do cięcia / tarcza do szlifowania zgrubnego
 10. Osłona
 11. Wypust kodujący
 12. Wrzeciono
 13. Dźwignia mocująca
 14. Śruba nastawcza

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to ręczna elektryczna szlifierka kątowa. Urządzenie przeznaczone jest do prac na sucho, takich jak cięcie i szlifowanie zgrubne materiałów metalowych i mineralnych. Może być stosowane tylko do szlifowania i cięcia na sucho.

Urządzenie należy zasilać wyłącznie prądem o napięciu sieciowym i częstotliwości zgodnej z danymi na tabliczce znamionowej.
 • Cięcie, wykonywanie nacięć i szlifowanie zgrubne materiałów mineralnych jest dopuszczalne pod warunkiem stosowania odpowiedniej osłony (dostępna opcjonalnie).

 • Zasadniczo zaleca się, aby podczas obróbki podłoża mineralnego, jak beton i kamień, używać osłony odsysającej z odpowiednim odkurzaczem Hilti . Chroni ona użytkownika i zwiększa żywotność urządzenia i narzędzia roboczego.

Zakres dostawy

Szlifierka kątowa, uchwyt boczny, osłona, nakrętka Kwik lock , klucz, instrukcja obsługi.
Więcej dopuszczonych do urządzenia produktów systemowych można znaleźć w centrum Hilti lub online pod adresem: www.hilti.com

Uchwyt uchylny

Aby zapewnić bezpieczną i komfortową pracę w każdej pozycji, można odchylić uchwyt o 90° w prawo lub lewo.

Ogranicznik prądu rozruchowego

Elektroniczny ogranicznik prądu rozruchowego znacznie zmniejsza pobór prądu przy włączeniu, tak aby nie doszło do zadziałania bezpiecznika sieciowego. Sprawia on także, że szlifierka kątowa rozpoczyna pracę łagodnie i bez szarpania.

Active Torque Control (ATC)

Układ elektroniczny rozpoznaje niebezpieczeństwo zakleszczenia się tarczy i zapobiega obracaniu się wrzeciona po wyłączeniu urządzenia.
Jeśli zareagował system ACT, ponownie uruchomić urządzenie. W tym celu puścić włącznik/wyłącznik, a następnie ponownie nacisnąć.
W przypadku awarii systemu ATCelektronarzędzie pracuje ze znacznie zmniejszoną prędkością obrotową i momentem obrotowym. Oddać urządzenie do kontroli w serwisie Hilti .

Blokada ponownego rozruchu

Po przerwie w zasilaniu urządzenie z wciśniętym i zablokowanym włącznikiem/wyłącznikiem nie uruchomi się samoczynnie. Należy najpierw zwolnić włącznik/wyłącznik, a następnie ponownie wcisnąć.

Osłona przeciwpyłowa (cięcie) DC-EX 230/9" z prowadnicą saneczkową (wyposażenie dodatkowe)

Image alternative
Cięcie w podłożu mineralnym można przeprowadzać wyłącznie z osłoną przeciwpyłową z prowadnicą saneczkową.
OSTROŻNIE Obróbka metalu w połączeniu z tą osłoną jest niedozwolona.

Osłona z pokrywą blaszaną

Image alternative
Do szlifowania zgrubnego materiałów metalicznych za pomocą prostych tarcz do szlifowania zgrubnego oraz do cięcia tych materiałów tarczami do cięcia należy używać osłony z pokrywą blaszaną.

Materiały eksploatacyjne

Należy stosować wyłącznie wzmocnione włóknem tarcze abrazyjne o maks. Ø 230 mm które dopuszczone są do eksploatacji z minimalną prędkością obrotową 6500 obr./min oraz prędkością obwodową 80 m/s.
Maksymalna grubość tarczy może wynosić 8 mm.
UWAGA! Podczas cięcia i wykonywania nacięć za pomocą tarcz do cięcia należy zawsze stosować osłonę z pokrywą blaszaną lub całkowicie zamkniętą osłonę przeciwpyłową.
Tarcze

Zastosowanie
Symbol
Podłoże
Abrazyjna tarcza do cięcia
Cięcie, wykonywanie nacięć
AC‑D
Metaliczne
Diamentowa tarcza do cięcia
Cięcie, wykonywanie nacięć
DC‑D
Mineralne
Abrazyjna tarcza do szlifowania zgrubnego
Szlifowanie zgrubne
AG-D
Metaliczne
Przyporządkowanie tarcz do stosowanego wyposażenia
Poz.
Wyposażenie
AC‑D
AG-D
DC‑D
A
Osłona

X
X
B
Osłona z pokrywą blaszaną
X

X
C
Osłona tarczy do cięcia DC-EX 230/9"


X
D
Uchwyt boczny
X
X
X
E
Uchwyt pałąkowy DC BG (opcjonalnie do D)
X
X
X
F
Kołnierz szybkomocujący Kwik lock
X
X
X

Dane techniczne

Szlifierka kątowa

W przypadku podłączenia urządzenia do prądnicy lub transformatora ich moc wtórna musi być przynajmniej dwa razy większa od podanego na tabliczce znamionowej znamionowego poboru mocy urządzenia. Napięcie robocze transformatora lub prądnicy musi przez cały czas mieścić się w granicach od +5% do -15% napięcia znamionowego urządzenia.
Dane dotyczą napięcia znamionowego wynoszącego 230 V. Dane te mogą się różnić w przypadku zastosowania innego napięcia oraz wersji urządzenia dostosowanego do przepisów krajowych. Napięcie znamionowe i częstotliwość oraz znamionowy pobór mocy lub prąd znamionowy urządzenia zamieszczono na tabliczce znamionowej.
Znamionowy pobór mocy
2 400 W
Znamionowy pobór mocy (CH)
2 200 W
Znamionowa prędkość obrotowa
6 500 obr./min
Maksymalna średnica tarczy
230 mm
Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01/2003
6,8 kg
Gwint wrzeciona napędowego
M14
Długość gwintu
18 mm

Informacje o hałasie i wartości drgań ustalone zgodnie z EN 60745

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z normatywną metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji.
Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
Aby dokładnie oszacować ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np.: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Wartości emisji hałasu ustalona zgodnie z EN 60745-2-3
Poziom mocy akustycznej (LWA)
101 dB(A)
Poziom emisji ciśnienia akustycznego (LpA)
90 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)
3 dB(A)
Łączna wartość drgań (suma wektorów w trzech kierunkach) ustalona zgodnie z EN 60745-2-3W przypadku wykonywania innych prac niż cięcie, wartości dotyczące wibracji mogą się różnić.
Szlifowanie z uchwytem antywibracyjnym (ah,AG)
5,0 m/s²
Nieoznaczoność (K)
1,5 m/s²

Uruchomienie

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Narzędzie robocze może być gorące lub mieć ostre krawędzie.
 • Nosić rękawice robocze podczas montażu, demontaże, nastawiania i usuwania usterek.

Montaż uchwytu bocznego

 • Nakręcić uchwyt boczny na jedną z przewidzianych do tego celu tulei gwintowanych.

Osłona lub osłona z pokrywą blaszaną

 • Przestrzegać instrukcji montażu odpowiedniej osłony.

Montaż osłony lub osłony z pokrywą blaszaną

Kodowanie na osłonie gwarantuje, że do urządzenia można przymocować wyłącznie pasującą osłonę. Poza tym wypust kodujący zapobiega opadaniu osłony na zamocowane narzędzie.
Image alternative
 1. Otworzyć dźwignię mocującą.
 2. Wypust kodujący osłony włożyć we wpust kodujący na szyjce wrzeciona głowicy urządzenia.
 3. Ustawić osłonę w żądanym położeniu.
 4. W celu zaciśnięcia osłony należy zablokować dźwignię mocującą.
  Prawidłowa średnica mocowania osłony jest już ustawiona za pomocą śruby nastawczej. Jeśli osłona jest za słabo zaciśnięta, można ją mocniej zamocować, lekko dociągając śrubę nastawczą.

Zmiana położenia osłony lub osłony z pokrywą blaszaną

Image alternative
 1. Otworzyć dźwignię mocującą.
 2. Ustawić osłonę w żądanym położeniu.
 3. W celu zaciśnięcia osłony należy zablokować dźwignię mocującą.

Demontaż osłony lub osłony z pokrywą blaszaną

 1. Otworzyć dźwignię mocującą.
 2. Obracać osłonę, aż wypust kodujący będzie pokrywał się z wpustem kodującym i zdjąć osłonę.

Montaż lub demontaż narzędzi roboczych

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Narzędzie robocze może być gorące.
 • Nosić rękawice ochronne podczas wymiany narzędzia roboczego.
Tarcze diamentowe trzeba wymieniać, gdy tylko znacznie spadnie efekt cięcia lub szlifowania. Na ogół dzieje się tak wówczas, gdy wysokość segmentów diamentowych jest mniejsza niż 2 mm (1/16").
Inne typy tarcz należy wymieniać, gdy znacznie spadnie efekt cięcia lub gdy w trakcie pracy części szlifierki kątowej (poza tarczą) zetkną się z materiałem roboczym.
Tarcze abrazyjne należy wymieniać z upływem daty ważności.

Zmiana położenia uchwytu

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Jeśli podczas eksploatacji uchwyt zostanie przestawiony, stabilność urządzenia nie jest gwarantowana i może dojść do wypadku.
 • W żadnym wypadku nie przestawiać uchwytu, gdy urządzenie jest włączone.
 • Należy upewnić się, czy uchwyt ustawiony jest prawidłowo w jednej z trzech dostępnych pozycji.
Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Pociągnąć do tyłu dźwignię odblokowującą.
 3. Obrócić uchwyt do oporu w prawą lub lewą stronę.
 4. Ponownie zablokować uchwyt za pomocą dźwigni odblokowującej.
  Dopóki uchwyt nie jest zablokowany w jednej z trzech możliwych pozycji, nie można włączyć szlifierki kątowej.

Obsługa

Szlifowanie

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Narzędzie robocze może się nagle zablokować lub zakleszczyć.
 • Urządzenia należy zawsze używać z bocznym uchwytem (opcjonalnie z uchwytem pałąkowym) i trzymać je obydwiema rękami.

Cięcie

 • Podczas cięcia należy pracować z umiarkowanym posuwem oraz nie przekrzywiać urządzenia ani tarczy do cięcia (ok. 90° do płaszczyzny cięcia).
  Profile i małe rury czworokątne najlepiej jest przecinać przystawiając tarczę do cięcia w miejscu najmniejszego przekroju.

Szlifowanie zgrubne

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Tarcza do cięcia może rozerwać się i wyrzucone w powietrze części mogą spowodować obrażenia.
 • Tarcz do cięcia nie wolno używać do szlifowania zgrubnego.
 • Równomiernie dociskając przesuwać urządzenie tam i z powrotem przy kącie nachylenia od 5° do 30°.
  • Obrabiany przedmiot nie będzie zbyt gorący, nie przebarwi się i nie dojdzie do powstania rowków.

Włączanie/wyłączanie

Włączanie

 1. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda.
 2. Przesunąć włącznik/wyłącznik do przodu, a następnie wcisnąć go do oporu.
  • Silnik pracuje.

Wyłączanie

 • Puścić włącznik/wyłącznik.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti oraz na: www.hilti.com

Konserwacja produktu

  ZAGROŻENIE
  Porażenie prądem spowodowane brakiem izolacji ochronnej. W ekstremalnych warunkach pracy podczas obróbki metalu może osadzać się wewnątrz urządzenia przewodzący pył, który powoduje uszkodzenie izolacji ochronnej.
 • W ekstremalnych warunkach użytkowania stosować stacjonarne urządzenie odsysające.
 • Często czyścić szczeliny wentylacyjne.
 • Używać włącznika różnicowo-prądowego (PRCD).
 • OSTRZEŻENIE
  Zagrożenie przez prąd elektryczny. Niefachowe wykonywanie napraw podzespołów elektrycznych może spowodować ciężkie obrażenia.
 • Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
 • Nigdy nie używać produktu z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi! Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką. Nie dopuścić do przedostania się ciał obcych do wnętrza produktu.
 • Należy zadbać o to, aby produkt, zwłaszcza uchwyty, były suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem ani olejem. Nie używać środków konserwujących zawierających silikon.
 • Zewnętrzne powierzchnie urządzenia regularnie przecierać lekko zwilżoną ściereczką. Do czyszczenia nie używać urządzeń rozpylających, myjek parowych ani bieżącej wody.
  Częsta obróbka materiałów przewodzących (np. metalu, włókna węglowego) może prowadzić do skrócenia okresów konserwacji. Należy zwrócić uwagę na specyficzne zagrożenia w miejscu pracy.

Kontrola po wykonaniu czynności konserwacyjnych i związanych z utrzymaniem urządzenia

 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych należy sprawdzić, czy zamontowane zostały i czy prawidłowo działają wszystkie mechanizmy zabezpieczające.

Transport i przechowywanie

 • Nie transportować elektronarzędzia z zamontowanym narzędziem roboczym.
 • Przed przechowywaniem elektronarzędzia zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
 • Przechowywać produkt w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.
 • Po dłuższym transporcie lub przechowywaniu należy przed uruchomieniem sprawdzić elektronarzędzie pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się.
Przerwane zasilanie prądem sieciowym.
 • Podłączyć inne urządzenie do sieci elektrycznej i sprawdzić, czy działa.
Niesprawny przewód sieciowy lub wtyczka.
 • Zlecić kontrolę przewodu zasilającego i wtyczki wykwalifikowanemu elektrykowi i w razie potrzeby wymienić.
Zblokowane szczotki węglowe.
 • Zlecić kontrolę urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi i w razie potrzeby wymienić szczotki węglowe.
Blokada ponownego rozruchu jest aktywowana po przerwaniu zasilania sieciowego.
 • Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
Urządzenie nie działa.
Urządzenie jest przeciążone.
 • Puścić, a następnie ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik. Następnie pozostawić urządzenie na ok. 30 sekund na biegu jałowym.
Urządzenie nie ma pełnej mocy.
Przedłużacz ma niewystarczający przekrój.
 • Zastosować przedłużacz o wystarczającym przekroju.
Awaria funkcji ATC
 • Oddać produkt do naprawy w serwisie Hilti .

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .