Język

SC 6WL-22

Oryginalna instrukcja obsługi

Informacje na temat instrukcji obsługi

Do niniejszej instrukcji obsługi

 • Ostrzeżenie! Przed użyciem produktu należy upewnić się, że użytkownik przeczytał i zrozumiał instrukcję obsługi dołączoną do produktu, w tym instrukcje, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia, rysunki i specyfikacje. W szczególności użytkownik powinien zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami, wskazówkami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami, rysunkami, specyfikacjami, komponentami i funkcjami. W przypadku niezastosowania się do tego zalecenia może dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub ciężkich obrażeń. Należy zachować instrukcję obsługi wraz ze wszystkimi wytycznymi, wskazówkami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami do późniejszego wykorzystania.
 • Dołączona instrukcja obsługi jest zgodna z aktualnym stanem wiedzy technicznej w momencie oddania do druku. Aktualną wersję można znaleźć online na stronie produktu Hilti. W tym celu należy kliknąć link lub kod QR w niniejszej instrukcji obsługi, oznaczony symbolem Image alternative.
 • Produkt przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z niniejszą instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przestrzegać instrukcji obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych
Image alternative Hilti Akumulator Li‑Ion
Image alternative Hilti Ładowarka

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji obsługi.
Image alternative Numeracja na rysunkach wskazuje na istotne etapy pracy lub na ważne dla etapów pracy elementy. Te etapy pracy lub elementy są w tekście wyszczególnione odpowiednimi numerami, np. (3) .
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia .
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Znamionowa jałowa prędkość obrotowa
Image alternative Prąd stały
Image alternative Strzałka wskazująca kierunek obrotu
Image alternative Obroty na minutę
Image alternative Średnica
Image alternative Tarcza tnąca
Image alternative Produkt obsługuje bezprzewodową transmisję danych, która jest kompatybilna z systemami operacyjnymi iOS i Android.
Image alternative Jeśli obecne na produkcie, produkt został certyfikowany przez jednostkę certyfikacji na rynek amerykański i kanadyjski według obowiązujących norm.

Dodatkowe symbole w przypadku produktów zasilanych akumulatorowo

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Zastosowany akumulator Hilti typu Li-Ion. Należy przestrzegać informacji podanych w rozdziale Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .
Image alternative Akumulator Li‑Ion
Image alternative Nigdy nie używać akumulatora w charakterze młotka.
Image alternative Uważać, aby akumulator nie upadł. Nie używać akumulatora, który był narażony na uderzenie lub jest uszkodzony w inny sposób.

Znaki nakazu

Na produkcie zastosowano następujące znaki nakazu:
Image alternative Używać okularów ochronnych

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane produktu
  Akumulatorowa ręczna piła tarczowa
  SC 6WL-22
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Image alternative
Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującym prawem i obowiązującymi normami.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia, jak również zapoznać się z ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Bałagan lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Używając tego elektronarzędzia nie wolno pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie należy zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu zasilającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód zasilający chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub skręcone przewody zasilające zwiększają ryzyko porażenia.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy używać wyłącznie przedłużaczy przystosowanych do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Przystępując do pracy przy użyciu elektronarzędzi należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej i/lub założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi elektronarzędzia. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
 • Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub wyjąć akumulator z urządzenia. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Dopilnować, aby uchwyty oraz ich powierzchnie były zawsze suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem lub olejem. Śliskie uchwyty i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolę elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
Zastosowanie oraz obchodzenie się z narzędziami akumulatorowymi
 • Akumulatory należy ładować tylko za pomocą prostowników zalecanych przez producenta. Jeśli prostownik, przeznaczony do ładowania określonego typu akumulatorów, zostanie zastosowany do ładowania innych akumulatorów, może dojść do pożaru.
 • Należy używać wyłącznie akumulatorów przeznaczonych do danego elektronarzędzia. Używanie innych akumulatorów może doprowadzić do obrażeń ciała i zagrożenia pożarowego.
 • Nieużywany akumulator przechowywać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie styków. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.
 • W przypadku niewłaściwego użytkowania możliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim. W razie przypadkowego kontaktu obmyć narażone części ciała wodą. Jeśli elektrolit dostał się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Wyciekający z akumulatora elektrolit może prowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.
 • Nie stosować uszkodzonego ani modyfikowanego akumulatora. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać w nieprzewidywalny sposób i tym samym stwarzać zagrożenie pożarem, wybuchem lub obrażeniami ciała.
 • Nie narażać akumulatora na kontakt z ogniem lub działanie wysokich temperatur. Ogień lub temperatury powyżej 130 °C (265 °F) mogą być przyczyną wybuchu.
 • Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ładowania i nigdy nie ładować akumulatora ani narzędzia akumulatorowego w temperaturze spoza zakresu podanego w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowe ładowanie, jak również ładowanie w temperaturze spoza dopuszczalnego zakresu może być przyczyną uszkodzenia akumulatora i zwiększyć zagrożenie pożarowe.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
 • Nigdy nie konserwować uszkodzonych akumulatorów. Wszystkie czynności związane z konserwacją akumulatorów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub upoważnione punkty serwisowe.

Wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji wszystkich pilarek

Piłowanie
 • Image alternative NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nie wkładać rąk w strefę cięcia i nie dotykać tarczy tnącej. Drugą ręką przytrzymywać dodatkowy uchwyt lub obudowę silnika. Trzymanie pilarki obydwiema rękami zapobiega skaleczeniu rąk.
 • Nie wkładać rąk pod obrabiany materiał. Osłona nie chroni użytkownika przed tarczą tnącą pod obrabianym materiałem.
 • Dopasować głębokość cięcia do grubości materiału obrabianego. Pod obrabianym materiałem powinna być widoczna mniej niż cała wysokość zęba.
 • Nigdy nie trzymać obrabianego materiału w ręku lub na nodze. Obrabiany materiał zabezpieczyć na stabilnym podłożu. Ważne jest dobre zamocowanie materiału, w celu minimalizacji niebezpieczeństwa kontaktu z ciałem, zacięcia się tarczy tnącej bądź utraty kontroli.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których narzędzie robocze może natrafić na ukryte przewody elektryczne, trzymać elektronarzędzie wyłącznie za izolowane uchwyty. W przypadku kontaktu z przewodem pod napięciem następuje przekazanie napięcia na metalowe elementy urządzenia, co prowadzi do porażenia prądem.
 • Podczas cięcia wzdłużnego zawsze stosować ogranicznik lub prostą prowadnicę kątową. Poprawia to dokładność cięcia i zmniejsza możliwość zakleszczenia się tarczy tnącej.
 • Zawsze stosować tarczę tnącą o odpowiednim rozmiarze i z pasującym otworem do mocowania (np. gwieździsty lub okrągły). Tarcze tnące, nie pasujące do elementów montażowych pilarki, pracują nierówno i przyczyniają się do utraty kontroli.
 • Nigdy nie stosować uszkodzonych lub nieprawidłowych podkładek, bądź śrub tarczy tnącej. Podkładki i śruby tarczy tnącej zostały skonstruowane specjalnie dla danej pilarki w celu uzyskania jej optymalnej mocy oraz bezpiecznej eksploatacji.
Odrzut - przyczyny i odpowiednie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
 • Odrzut to nagła reakcja w wyniku zaczepienia się, zakleszczenia lub nieprawidłowego ustawienia tarczy tnącej, co powoduje niekontrolowane uniesienie się pilarki z obrabianego materiału i przemieszczenie się jej w kierunku osoby obsługującej;
 • gdy tarcza tnąca zaczepia się lub zakleszcza w zamykającej się szczelinie cięcia, następuje jej zablokowanie i siła silnika odrzuca pilarkę w kierunku osoby obsługującej;
 • gdy tarcza tnąca podczas cięcia przekręci się lub zostanie nieprawidłowo ustawiona, może nastąpić zaczepienie się zębów tylnej krawędzi w powierzchni obrabianego materiału, powodując wyrzucenie tarczy tnącej ze szczeliny cięcia i odrzut pilarki w kierunku osoby obsługującej.
Odrzut jest skutkiem błędnego lub nieprawidłowego zastosowania pilarki. Można zapobiec takiej reakcji poprzez zastosowanie odpowiednich środków ostrożności, opisanych poniżej.
 • Pilarkę należy mocno trzymać obydwiema rękami i ustawić ramiona w pozycji, w której można powstrzymać siły odrzutu. Zawsze stawać z boku tarczy tnącej, nigdy nie ustawiać tarczy tnącej w jednej linii z własnym ciałem. Podczas odrzutu pilarka może odskakiwać do tyłu, jednak osoba obsługująca może opanować siły odrzutu poprzez zastosowanie odpowiednich środków ostrożności.
 • W przypadku zakleszczenia się tarczy tnącej lub przerwania pracy należy wyłączyć urządzenie i pozostawić w materiale, aż do całkowitego zatrzymania się tarczy tnącej. Nigdy nie wyciągać pilarki z obrabianego materiału, gdy tarcza tnąca jeszcze się obraca, ponieważ istnieje ryzyko powstania odrzutu. Ustalić a następnie usunąć przyczynę zakleszczenia się tarczy tnącej.
 • W celu ponownego uruchomienia pilarki, która utknęła w obrabianym materiale, należy wyśrodkować tarczę tnącą w szczelinie cięcia, a następnie sprawdzić, czy zęby tarczy tnącej nie zakleszczyły się w materiale. W przypadku ponownego uruchomienia pilarki, po zakleszczeniu się tarczy tnącej, może nastąpić jej wypadnięcie z obrabianego materiału lub odrzut.
 • Podpierać duże płyty, w celu uniknięcia ryzyka odrzutu przez zaciskającą się tarczę tnącą. Duże płyty mogą się uginać pod własnym ciężarem. Płyty należy podeprzeć w dwóch miejscach, zarówno w pobliżu szczeliny cięcia, jak i przy krawędzi.
 • Nie stosować tępych lub uszkodzonych tarcz tnących. Tarcze tnące z tępymi lub źle ustawionymi zębami wycinają za wąską szczelinę, powodując zwiększone tarcie, zakleszczanie się tarczy i odrzuty.
 • Przed cięciem skontrolować ustawianie głębokości oraz kąta cięcia. Jeśli podczas cięcia nastąpi zmiana ustawień, może dojść do zakleszczenia się tarczy tnącej i do odrzutu.
 • Szczególną ostrożność należy zachować podczas cięcia w uzbrojonych ścianach lub innych niewidocznych miejscach. Tarcza tnąca może podczas cięcia zablokować się w zakrytych obiektach i spowodować odrzut.
Funkcja dolnej osłony
 • Przed każdym użyciem sprawdzić, czy dolna pokrywa ochronna zamyka się prawidłowo. Nie stosować pilarki, gdy dolna pokrywa ochronna nie porusza się swobodnie i nie zamyka się natychmiast. Nigdy nie zaciskać lub mocować dolnej pokrywy ochronnej w otwartej pozycji. Gdy przypadkowo pilarka upadnie na podłogę, może dojść do skrzywienia dolnej pokrywy ochronnej. Otworzyć pokrywę ochronną dźwignią przesuwaną do tyłu i upewnić się, czy porusza się ona swobodnie oraz czy przy wszystkich kątach i głębokościach cięcia nie dotyka tarczy tnącej ani innych elementów.
 • Należy sprawdzić działanie sprężyny i dolnej osłony. Przed użyciem przekazać pilarkę do konserwacji, jeśli dolna osłona i sprężyna nie pracują prawidłowo. Uszkodzone elementy, kleiste skupiska wiórów sprawiają, że dolna osłona pracuje z opóźnieniem.
 • Otwierać ręcznie dolną pokrywę ochronną tylko w przypadku szczególnych cięć, jak "cięcia wgłębne i pod kątem“. Otworzyć dolną osłonę za pomocą dźwigni i zwolnić ją, gdy tarcza tnąca wejdzie w obrabiany materiał. Podczas pozostałych prac z pilarką dolna osłona powinna pracować automatycznie.
 • Nie odkładać pilarki na obrabiany materiał lub na podłogę, jeśli dolna osłona nie zakrywa tarczy tnącej. Nieosłonięta, wyłączająca się z opóźnieniem tarcza tnąca porusza pilarkę w kierunku przeciwnym do kierunku cięcia i tnie wszystko, czego dotknie. Należy uwzględnić wyłączanie się pilarki z opóźnieniem.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo osób
 • Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w produkcie lub akcesoriach.
 • Elektronarzędzie należy eksploatować wyłącznie z odpowiednimi urządzeniami zabezpieczającymi.
 • Jeśli elektronarzędzie będzie użytkowane bez systemu odsysania, to podczas wykonywania prac, w trakcie których powstaje pył, należy nosić lekką maskę przeciwpyłową.
 • Elektronarzędzie należy zawsze trzymać oburącz za przewidziane do tego celu uchwyty.
 • Zakładać ochraniacze słuchu. Hałas może prowadzić do utraty słuchu.
 • Robić przerwy w pracy oraz wykonywać ćwiczenia rozluźniające i ćwiczenia palców w celu ich lepszego ukrwienia.
 • Elektronarzędzie nie może być używane przez osoby słabe fizycznie bez uprzedniego pouczenia.
 • Elektronarzędzie należy włączać dopiero na stanowisku pracy i dopiero wtedy, gdy zostanie ustawione w pozycji roboczej.
 • Wyjąć akumulator, jeśli pojawiają się problemy z elektronarzędziem, gdy dokonuje się wymiany narzędzi roboczych lub akcesoriów oraz na czas przechowywania i transportu elektronarzędzia.
 • Nie pracować z elektronarzędziem uniesionym nad głową.
 • Nie wyhamowywać elektronarzędzia poprzez boczne dociskanie tarczy tnącej.
 • Przed założeniem akumulatora upewnić się, że pilarka jest wyłączona, a blokada włączenia została aktywowana. W ten sposób można uniknąć obrażeń ciała w następstwie niezamierzonego rozruchu elektronarzędzia.
 • Nie dotykać kołnierza mocującego i śruby zaciskowej podczas pracy elektronarzędzia.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia należy odczekać, aż zatrzyma się całkowicie.
 • Przed wymianą narzędzia roboczego należy odczekać, aż elektronarzędzie ostygnie.
 • Nigdy nie naciskać na przycisk blokowania wrzeciona podczas obracania się tarczy tnącej.
 • Nie kierować elektronarzędzia w stronę ludzi.
 • Blokada włączenia musi być aktywowana zawsze wtedy, gdy są wymieniane elementy wyposażenia lub akumulatory, podczas transportu lub kiedy elektronarzędzie ma być przechowywane.
 • Należy zawsze stosować brzeszczot odpowiedni do materiału i właściwości ciętego przedmiotu.
 • Ręczną pilarkę tarczową zbliżać do obrabianego przedmiotu, tylko gdy jest włączona.
 • Dopasować siłę przesuwu do tarczy tnącej i obrabianego materiału. Pozwoli to zapobiec blokowaniu się tarczy tnącej i ewentualnemu odrzutowi.
 • Unikać przegrzania wierzchołków zębów pilarki.
 • Dopuszczalna wartość obrotów elektronarzędzia musi być przynajmniej tak wysoka, jak maksymalna prędkość obrotowa danego elektronarzędzia. Akcesoria, które obracają się z prędkością wyższą niż dopuszczalna, mogą ulec zniszczeniu, a odłamki zostać rozrzucone.
 • Nie wolno pracować w otoczeniu silnie zapylonym.
 • Pył, tworzący się podczas szlifowania, wygładzania, cięcia i wiercenia, może zawierać szkodliwe związki chemiczne. Przykładowo: ołów lub farby na bazie ołowiu; cegła, beton i pozostałe produkty do stawiania murów, kamień naturalny i pozostałe produkty krzemionkowe; wybrane gatunki drewna, takie jak dąb, buk i drewno poddane obróbce chemicznej; azbest lub materiały zawierające azbest. Należy określić stopień narażenia operatora i osób postronnych według klasy zagrożenia związanego z obrabianym materiałem. Należy podjąć niezbędne środki, aby utrzymać narażenie na bezpiecznym poziomie, np. stosować system odpylania lub odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Ogólne środki mające na celu zmniejszenie narażenia obejmują:
 • praca w dobrze wentylowanym obszarze,
 • unikanie dłuższego czasu przebywania w pyle,
 • odprowadzanie pyłu z dala o twarzy i ciała,
 • Noszenie odzieży ochronnej i mycie narażonych miejsc wodą z mydłem.
 • Zawsze używać maski przeciwpyłowej odpowiedniej do wymagań danego zastosowania.
 • Przed rozpoczęciem pracy ustalić klasę zagrożenia stwarzanego przez powstający pył. Należy stosować odkurzacz przemysłowy z oficjalnie dopuszczoną klasą ochrony, odpowiadającą lokalnym przepisom o ochronie przeciwpyłowej.
 • Należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Zastosować zacisk lub inne praktyczne rozwiązanie, aby zabezpieczyć obrabiany przedmiot i zamocować go w stabilnej pozycji. Przytrzymywanie obrabianego przedmiotu ręką lub inną częścią ciała jest niestabilne i może prowadzić do utraty kontroli. Nie należy korzystać z pomocy osób trzecich do przytrzymywania obrabianego przedmiotu w danej pozycji.
 • Nie patrzeć bezpośrednio w światło (diody LED) ani nie świecić innym osobom w twarz.
 • Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń na skutek upadku narzędzia i/lub wyposażenia. Przed rozpoczęciem pracy skontrolować prawidłowe zamocowanie wyposażenia.
 • Należy upewnić się, że na torze cięcia nie znajdują się żadne przeszkody, jak np. gwoździe, śruby lub inne części metalowe.
 • Używać wyłącznie tarcz zalecanych przez Hilti , które są zgodne z normą EN 847-1.
 • Podczas cięcia tworzyw sztucznych należy zadbać o to, aby obrabiany przedmiot nie był zbyt gorący i nie topił się.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rurociągów wodnych, np. przy użyciu wykrywacza. W razie przypadkowego uszkodzenia np. przewodu elektrycznego zewnętrzne metalowe części elektronarzędzia mogą przewodzić prąd. Powoduje to podwyższone ryzyko porażenia elektrycznego.

Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami

 • Przestrzegać poniższych wskazówek bezpiecznego używania akumulatorów litowo-jonowych. Nieprzestrzeganie ich może spowodować podrażnienia skóry, poważne uszkodzenia korozyjne, poparzenia chemiczne, pożar i / lub eksplozje.
 • Akumulatorów używać wyłącznie, gdy są w dobrym stanie technicznym.
 • Z akumulatorami należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń lub wycieku szkodliwego dla zdrowia elektrolitu!
 • W żadnym wypadku nie wolno modyfikować akumulatorów!
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C (176°F) ani palić.
 • Nie używać akumulatorów, które były narażone na uderzenie lub uległy uszkodzeniu w inny sposób. Regularnie sprawdzać akumulatory pod kątem oznak uszkodzenia.
 • Nigdy nie używać akumulatorów z odzysku bądź naprawianych.
 • Nigdy nie używać akumulatora lub elektronarzędzia zasilanego akumulatorem jako młotka.
 • Nigdy nie narażać akumulatorów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, iskier czy otwartych płomieni. Może to prowadzić do eksplozji.
 • Nie dotykać biegunów akumulatorów palcami, narzędziami, biżuterią ani innymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora oraz szkody materialne i obrażenia ciała.
 • Akumulatory chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcia, porażenia prądem, poparzenia, pożary lub eksplozje.
 • Należy korzystać wyłącznie z prostowników i elektronarzędzi przeznaczonych dla danego typu akumulatora. Przestrzegać przy tym informacji zawartych we właściwych instrukcjach obsługi.
 • Nie używać ani przechowywać akumulatorów w środowisku zagrożonym wybuchem.
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Umieścić akumulator w widocznym, niepalnym miejscu w odpowiedniej odległości od łatwopalnych materiałów. Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Jeśli akumulator po jednej godzinie nadal jest zbyt gorący, aby dało się go dotknąć, oznacza to, że jest uszkodzony. Należy zwrócić się do serwisu Hilti lub zapoznać się z dokumentem „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania Hilti akumulatorów litowo-jonowych”.
  Należy przestrzegać specjalnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i użytkowania akumulatorów litowo-jonowych.
  Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania akumulatorów litowo-jonowych Hilti , które można znaleźć po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na końcu niniejszej instrukcji.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Uchwyt dodatkowy
 2. Blokada włączenia
 3. Włącznik/wyłącznik
 4. Uchwyt
 5. Osłona
 6. Przycisk odblokowujący akumulator
 7. Wskaźnik stanu akumulatora
 8. Akumulator
 9. Króciec przyłączeniowy do odsysania wiórów
 10. Dźwignia obsługi osłony ruchomej
 11. Podstawa
 12. Osłona ruchoma
 13. Ogranicznik równoległy
 14. Strzałka wskazująca kierunek obrotu
 15. Dźwignia zaciskowa do ustawiania kąta cięcia
 16. Skala kąta cięcia
 17. Hak do rusztowań
 18. Blokada wrzeciona
 19. Znacznik cięcia 0°
 20. Znacznik cięcia 45°
 21. Wstępna nastawa kąta cięcia
 22. Śruba zaciskowa ogranicznika równoległego
 23. Dźwignia zaciskowa do ustawiania głębokości cięcia
 24. Klucz imbusowy
 25. Kołnierz chwytający
 26. Kołnierz mocujący
 27. Śruba zaciskowa

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to pilarka tarczowa z zasilaniem akumulatorowym. Jest ona przeznaczona do cięcia drewna lub materiałów drewnopodobnych, tworzyw sztucznych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowych i tworzyw wielowarstwowych.

Ręczna pilarka tarczowa wyposażona jest w zdejmowany króciec przyłączeniowy do odsysania wiórów, przystosowany do powszechnie stosowanych przewodów ssących. Aby przyłączyć przewód ssący do pilarki, może być potrzebny odpowiedni adapter.
 • Stosować wyłącznie dopuszczone dla elementu mocującego tarcze tnące, odpowiadające specyfikacjom podanym w danych technicznych (np. średnica, prędkość obrotowa, grubość, materiał itp.). Niedozwolone są ściernice i tarcze tnące z wysokostopowej stali szybkotnącej (HSS).
 • Należy piłować wyłącznie płaskie elementy, które zapewniają dostatecznie dużą powierzchnię przylegania płyty podstawy.
 • Niedozwolone jest cięcie tym produktem metali, materiałów zawierających metal, materiałów mineralnych, cegieł oraz materiałów zawierających kwarc.
Image alternative
 • Z tym produktem stosować tylko akumulatory litowo-jonowe Hilti Nuron typu B 22. Hilti zaleca stosowanie z tym urządzeniem akumulatorów wymienionych w tej tabeli.

 • Do tych akumulatorów stosować wyłącznie ładowarki Hilti wymienionych tutaj typów.

Zakres dostawy

pilarka tarczowa, tarcza tnąca, kołnierz mocujący, kołnierz chwytający, śruba mocująca, klucz imbusowy, instrukcja obsługi
Inne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group

Akcesoria (dostępne osobno)

adapter szyny prowadzącej, szyna prowadząca, ogranicznik równoległy

Wskazania akumulatora litowo-jonowego

Akumulatory litowo-jonowe Hilti Nuron mogą wyświetlać stan naładowania, komunikaty o błędach oraz stan pracy.

Wskazania stanu naładowania i komunikatów błędów

Aby uzyskać jedno z poniższych wskazań, należy nacisnąć krótko przycisk odblokowujący akumulator.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane ewentualnym upadkiem akumulatora!
 • Gdy akumulator jest włożony, po naciśnięciu na przycisk odblokowujący należy upewnić się, że akumulator został z powrotem prawidłowo zablokowany w stosowanym produkcie.
Poziom naładowania oraz ewentualne usterki wyświetlane są również w trybie ciągłym, dopóki podłączony produkt jest włączony.
Stan
Znaczenie
Cztery (4) diody LED świecą się stale na zielono
Stan naładowania: 100% do 71%
Trzy (3) diody LED świecą się stale na zielono
Stan naładowania: 70% do 51%
Dwie (2) diody LED świecą się stale na zielono
Stan naładowania: 50% do 26%
Jedna (1) dioda LED świeci się stale na zielono
Stan naładowania: 25% do 10%
Jedna (1) dioda LED powoli miga na zielono
Stan naładowania: < 10%
Jedna (1) dioda LED szybko miga na zielono
Akumulator litowo-jonowy jest całkowicie rozładowany. Naładować akumulator.
Jeśli po naładowaniu akumulatora dioda LED nadal szybko miga, skontaktować się z serwisem Hilti .
Jedna (1) dioda LED szybko miga na żółto
Akumulator litowo-jonowy lub związany z nim produkt jest przeciążony, zbyt gorący, zbyt zimny lub wystąpiła inna usterka.
Utrzymywać temperaturę roboczą produktu i akumulatora w zalecanym zakresie i nie przeciążać produktu podczas jego użytkowania.
Jeśli komunikat nie zniknie, zwrócić się do serwisu Hilti .
Jedna (1) dioda LED świeci się stale na żółto
Akumulator litowo-jonowy i produkt z nim połączony nie są kompatybilne. Prosimy zwrócić do serwisu Hilti .
Jedna (1) dioda LED szybko miga na czerwono
Akumulator litowo-jonowy jest zablokowany i nie może być dalej wykorzystywany. Prosimy zwrócić do serwisu Hilti .

Wskazania stanu akumulatora

Aby sprawdzić stan akumulatora, należy przytrzymać przycisk odblokowujący na ponad trzy sekundy. System nie wykrywa potencjalnego nieprawidłowego działania akumulatora spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem, takim jak upuszczenie, przebicie, zewnętrzne uszkodzenie termiczne itp.
Stan
Znaczenie
Wszystkie diody świecą w formie światła ruchomego, a następnie jedna (1) dioda świeci ciągle w kolorze zielonym.
Akumulator nadaje się do dalszego użytkowania.
Wszystkie diody świecą w formie światła ruchomego, a następnie jedna (1) dioda miga szybko na żółto.
Nie można zakończyć weryfikacji stanu akumulatora. Powtórzyć czynność lub skontaktować się z serwisem Hilti .
Wszystkie diody świecą w formie światła ruchomego, a następnie jedna (1) dioda świeci ciągle w kolorze czerwonym.
Jeśli podłączony produkt może być nadal używany, poziom naładowania akumulatora wynosi mniej niż 50%.
Jeśli podłączony produkt nie może być dłużej używany, poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski i należy go wymienić. Prosimy zwrócić do serwisu Hilti .

Ogranicznik równoległy

Jednoramienny ogranicznik równoległy umożliwia dokładne cięcie wzdłuż krawędzi obrabianego materiału oraz wycinanie listew o jednakowych wymiarach.
Ogranicznik równoległy można zamontować po obu stronach podstawy.

Hak do rusztowań

Produkt jest wyposażony w hak do rusztowań, na którym można je zawiesić np. na barierce. Aby użyć haka do rusztowań, rozłożyć hak o 180° prosto do góry.
Rozłożony hak do rusztowań można odchylić do przodu o ok. 30 ° do pozycji transportowej. Przed ponownym złożeniem haka do rusztowań obrócić hak do rusztowań ponownie o ok. 30 ° do pozycji wyjściowej.

Dane techniczne

Właściwości produktu


SC 6WL-22
Napięcie znamionowe
21,6 V
Ciężar
2,60 kg
(wg EPTA-Procedure 01 bez akumulatora)
Średnica tarczy tnącej
160 mm … 165 mm
Grubość tarczy podstawowej
0,5 mm … 1,5 mm
Szerokość cięcia
1,5 mm … 2 mm
Otwór mocujący tarczy tnącej
20 mm
Znamionowa jałowa prędkość obrotowa
5 000 obr./min
Maksymalna głębokość cięcia
60 mm
Kąt cięcia
0° … 53°
Temperatura przechowywania
−20 ℃ … 70 ℃
Temperatura otoczenia podczas eksploatacji
−17 ℃ … 60 ℃

Akumulator

Napięcie robocze akumulatora
21,6 V
Masa akumulatora
Patrz rozdział „Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem”
Temperatura otoczenia podczas eksploatacji
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura przechowywania
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatora na początku procesu ładowania
−10 ℃ … 45 ℃

Informacje o hałasie i wartości drgań według EN 62841

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z normatywną metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji.
Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
Aby dokładnie oszacować ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np.: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Informacje o hałasie

SC 6WL-22
Poziom mocy akustycznej (LWA)
107 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (L pA)
96 dB(A)
Nieoznaczoność (dla LWA i L pA)
3 dB(A)
Łączna wartość drgań
Całkowita wartość drgań podczas cięcia drewna (Ah, W)
B 22‑85
0,81 m/s²
B 22‑170
0,76 m/s²
Nieoznaczoność (łączna wartość drgań)
1,5 m/s²

Przygotowanie do pracy

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez niezamierzone uruchomienie!
 • Przed włożeniem akumulatora upewnić się, że przynależne urządzenie jest wyłączone.
 • Przed rozpoczęciem nastawy urządzenia lub wymianą osprzętu wyjąć akumulator z urządzenia.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Ładowanie akumulatora

 1. Przed rozpoczęciem ładowania należy przeczytać instrukcję obsługi prostownika.
 2. Należy zwrócić uwagę, aby styki akumulatora i prostownik były czyste i suche.
 3. Ładować akumulator za pomocą odpowiedniego prostownika.

Zakładanie akumulatora

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez zwarcie lub spadający akumulator!
 • Przed włożeniem akumulatora w urządzenie upewnić się, czy styki akumulatora i urządzenia są czyste i wolne od ciał obcych.
 • Upewnić się, że akumulator zawsze jest poprawnie włożony.
 1. Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie naładować akumulator.
 2. Wsunąć akumulator w produkt do słyszalnego zatrzaśnięcia.
 3. Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora.

Zdejmowanie akumulatora

 1. Nacisnąć przycisk odblokowujący akumulatora.
 2. Wyjąć akumulator z produktu.

Zabezpieczenie przed upadkiem

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała na skutek upadku narzędzia i/lub wyposażenia!
 • Używać jedynie linki asekuracyjnej zalecanej do tego narzędzia Hilti .
 • Skontrolować punkt mocowania linki asekuracyjnej narzędzia przed każdym użyciem pod kątem potencjalnych uszkodzeń.
Przestrzegać krajowych wytycznych dla prac na wysokości.
Używać zalecanej do tego narzędzia linki asekuracyjnej Hilti #2261971.
  Image alternative
 • Przymocować linkę asekuracyjną narzędzia za pomocą pętli do produktu, jak pokazano na ilustracji. Sprawdzić stabilność zamocowania.
 • Przymocować karabińczyk za część nośną. Sprawdzić stabilność zamocowania karabińczyka.
  Przestrzegać instrukcji obsługi linki asekuracyjnej do narzędzi Hilti .

Demontaż tarczy tnącej

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo oparzenia i skaleczenia o tarczę tnącą, śrubę mocującą i kołnierz mocujący W związku z tym istnieje ryzyko odniesienia oparzeń i skaleczeń.
 • Podczas wymiany narzędzi nosić rękawice ochronne.
Image alternative
 1. Nacisnąć i przytrzymać blokadę wrzeciona (1) .
 2. Poluzować śrubę zaciskową (2) kluczem imbusowym.
 3. Zdjąć śrubę zaciskową i kołnierz mocujący (3) .
 4. Otworzyć osłonę ruchomą (4) i zdjąć tarczę tnącą (5) .
  W razie potrzeby można do czyszczenia zdjąć kołnierz mocujący.

Montaż tarczy tnącej

Upewnić się, czy mocowana tarcza tnąca jest zgodna z wymaganiami technicznymi i dobrze naostrzona. Ostra tarcza tnąca jest warunkiem prawidłowego cięcia pilarki.
Image alternative
 1. Oczyścić kołnierz chwytający i mocujący.
 2. Kołnierz chwytający nałożyć w prawidłowej orientacji na wrzeciono napędowe (1) .
 3. Otworzyć osłonę ruchomą (2) .
 4. Nałożyć nową tarczę tnącą.
  Należy uwzględnić kierunek obrotu wskazywany przez strzałkę (3) na tarczy tnącej i na produkcie. Muszą się one zgadzać.
 5. Zewnętrzny kołnierz mocujący nałożyć w prawidłowej orientacji na (4) .
 6. Wkręcić śrubę zaciskową.
 7. Nasadzić klucz imbusowy na śrubę zaciskową tarczy tnącej.
 8. Nacisnąć i przytrzymać blokadę wrzeciona (5) .
 9. Kluczem imbusowym dokręcić śrubę zaciskową (6) .
 10. Sprawdzić prawidłowe osadzenie tarczy tnącej.
 11. Włożyć klucz imbusowy w przewidziany do tego celu otwór.

Ustawianie głębokości cięcia

Image alternative
 1. Poluzować dźwignię zaciskową ustawienia głębokości cięcia (1) .
 2. Podnieść produkt ruchem nożycowym i ustawić głębokość cięcia (2) .
 3. Dokręcić dźwignię zaciskową ustawienia głębokości cięcia (3) .
  Zawsze należy wybierać głębokość cięcia o ok. 5 do 10 mm większą od grubości ciętego materiału.

Ustawianie kąta cięcia dla cięć ukośnych

Kąt cięcia można ustawić w zakresie od 0° do 53°. Za pomocą wstępnej nastawy kąta cięcia można ustawić maksymalny regulowany kąt na 22,5° i 45°.
Image alternative
 1. W razie potrzeby ustawić maksymalny kąt za pomocą wstępnej nastawy kąta.
 2. Zwolnić dźwignię zaciskową ustawienia kąta cięcia (1) .
 3. Obrócić produkt do żądanego kąta cięcia (2) .
 4. Zablokować produkt pod ustawionym kątem cięcia za pomocą dźwigni zaciskowej (3) .

Montaż ogranicznika równoległego

Image alternative
 1. Zwolnić dźwignię zaciskową (1) .
 2. Wsunąć ogranicznik równoległy w płytę podstawy.
  • Szerokość cięcia można ustawić odpowiednio do zastosowania (2) .
 3. Zamknąć dźwignię zaciskową.

Montaż adaptera szyny prowadzącej (akcesoria)

Image alternative
 1. W razie potrzeby zdemontować ogranicznik równoległy.
 2. Zaczepić płytę podstawy w tylnych mocowaniach adaptera szyny prowadzącej (1) .
 3. Osadzić płytę podstawy w adapterze szyny prowadzącej (2) .
  • Płyta podstawy jest ułożona płasko w adapterze szyny prowadzącej.
 4. Zablokować adapter szyny prowadzącej, wciskając oba suwaki (3) do oporu.

Obsługa

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Włączanie lub wyłączanie

Włączanie
 1. Nacisnąć i przytrzymać blokadę włączenia i nacisnąć włącznik/wyłącznik.
  • Po naciśnięciu włącznika/wyłącznika można puścić blokadę włączenia.
Wyłączanie
 1. Puścić włącznik/wyłącznik.
  • Blokada włączenia przeskakuje automatycznie w położenie zablokowane.

Zarządzanie pyłem i wiórami

 • Cięcie z odpylaczem :
  Podłączyć wąż ssący do króćca odsysającego i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi odpylacza.
 • Cięcie z workiem na pył :
  Włożyć worek na pył wraz z adapterem do króćca odsysającego odpylacza.
Produkt może być również używany bez odpylacza lub worka na pył. Należy upewnić się, że możliwe jest swobodne wyrzucanie pyłu i wiórów.

Cięcie po zatrasowanej linii

Należy piłować wyłącznie płaskie elementy, które zapewniają dostatecznie dużą powierzchnię przylegania płyty podstawy.
Image alternative
 1. Ustawić obrabiany przedmiot w taki sposób, aby tarcza tnąca swobodnie się pod nim obracała.
 2. Zabezpieczyć obrabiany materiał przed przesuwaniem się.
 3. Przyłożyć urządzenie przednią krawędzią podstawy do obrabianego przedmiotu.
  • Tarcza tnąca nie ma kontaktu z obrabianym przedmiotem.
 4. Wyrównać zatrasowaną linię z wycięciem w płycie podstawy (śledzenie cięcia).
 5. Włączyć urządzenie.
 6. Z odpowiednią prędkością roboczą prowadzić pilarkę wzdłuż zatrasowanej linii przez obrabiany przedmiot.

Wykonywanie cięć ukośnych (cięć pod kątem)

Należy pamiętać, że w przypadku cięć ukośnych rzeczywista głębokość cięcia jest mniejsza niż głębokość cięcia widoczna na skali.
 1. Ustawić kąt cięcia dla funkcji cięcia pod kątem.
 2. Włączyć urządzenie.
 3. Prowadzić produkt przez obrabiany przedmiot z odpowiednią prędkością roboczą.

Cięcia pilarką przy użyciu szyny prowadzącej

Image alternative
 1. Zablokować szynę prowadzącą 2 zaciskami stolarskimi.
 2. Ustawić kąt cięcia dla funkcji cięcia pod kątem.
 3. Ustawić pilarkę oznaczeniem rowkowym na szyjce szyny prowadzącej:
  • W przypadku cięć prostych należy zastosować oznaczenie rowkowe 0° (1) .
  • W przypadku cięć ukośnych należy zastosować oznaczenie rowkowe 1°-50° (2) .
 1. Ustawić głębokość cięcia.
 2. Włączyć urządzenie.
 3. Prowadzić produkt wzdłuż szyny prowadzącej przez obrabiany przedmiot.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń jeśli akumulator jest włożony !
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy zawsze wyjmować akumulator!
Konserwacja produktu
 • Usunąć ostrożnie przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką, jeśli są dostępne.
 • Obudowę czyścić tylko lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
 • Do czyszczenia styków produktu używać czystej, suchej szmatki.
Konserwacja akumulatorów litowo-jonowych
 • Nigdy nie używać akumulatora z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi. Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką.
 • Unikać niepotrzebnego wystawiania akumulatora na działanie pyłu lub brudu. Nigdy nie wystawiać akumulatora na działanie dużej wilgotności (np. zanurzanie w wodzie lub pozostawianie na deszczu).
  Jeżeli akumulator zostanie zamoczony, należy traktować go jak akumulator uszkodzony. Umieścić go w szczelnym, niepalnym pojemniku i skontaktować się z serwisem Hilti .
 • Akumulator musi być czysty oraz wolny od innego oleju i smaru. Nie wolno dopuścić do niepotrzebnego gromadzenia się kurzu lub brudu na akumulatorze. Czyścić akumulator suchą, miękką szczotką lub czystą, suchą szmatką. Nie stosować środków zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
  Nie dotykać styków akumulatora i usunąć z nich smar, który nie został nałożony fabrycznie.
 • Obudowę czyścić tylko lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i/lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać urządzenia. Oddać urządzenie niezwłocznie do naprawy w serwisie Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie urządzenia są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group

Czyszczenie mechanizmu zabezpieczającego

 1. Zdemontować tarczę tnącą.
 2. Ostrożnie wyczyścić mechanizm zabezpieczający suchą szczotką.
 3. Usunąć osady i wióry z wnętrza mechanizmu zabezpieczającego za pomocą odpowiedniego narzędzia.

Czyszczenie kanału wiórów

Wióry są odprowadzane kanałem wiórów ze środka do górnej osłony. W przypadku zapchania kanału wiórów wióry nie mogą być prawidłowo odprowadzane. Czyścić kanał wiórów regularnie, aby wydłużyć żywotność produktu.
Czyszczenie kanału wiórów
 1. Zdemontować tarczę tnącą.
 2. W przypadku zamontowania odpylacza na króćcu odsysającym należy odłączyć wąż ssący od króćca odsysającego.
 3. Oczyścić kanał wiórów szczotką.

Kontrola po wykonaniu prac konserwacyjnych i związanych z utrzymaniem urządzenia

Po zakończeniu prac konserwacyjnych należy sprawdzić, czy zamontowane zostały i czy prawidłowo działają wszystkie mechanizmy zabezpieczające.
 1. W celu kontroli osłony ruchomej należy ją całkowicie otworzyć poprzez naciśnięcie dźwigni obsługi.
  • Po puszczeniu dźwigni obsługi osłona ruchoma musi się szybko i całkowicie zamknąć.
 2. Skontrolować działanie ruchomych części, np. pod kątem zacinania się lub ocierania.
 3. Sprawdzić produkt pod kątem pęknięć lub innych widocznych uszkodzeń.

Transport i przechowywanie

Transport i przechowywanie narzędzi akumulatorowych
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone włączenie podczas transportu !
 • Zawsze transportować produkty z wyjętymi akumulatorami!
 • Wyjąć akumulator/akumulatory.
 • Nigdy nie przechowywać ani nie transportować akumulatorów luzem. Podczas transportu akumulatory powinny być zabezpieczone przed uderzeniami i wibracjami oraz odizolowane od jakichkolwiek materiałów przewodzących prąd lub innych akumulatorów, aby nie mogło stykać się z innymi biegunami akumulatorów i spowodować zwarcia. Przestrzegać lokalnych przepisów transportowych dotyczących akumulatorów.
 • Nie wysyłać akumulatorów pocztą. Jeśli wysłane mają zostać sprawne akumulatory, zwrócić się do odpowiedniej firmy kurierskiej.
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie transportu sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu.
Przechowywanie narzędzi akumulatorowych i akumulatorów
  OSTRZEŻENIE
  Niezamierzone uszkodzenie spowodowane uszkodzonymi akumulatorami lub akumulatorami, z których wycieka płyn !
 • Zawsze przechowywać produkty z wyjętymi akumulatorami.
 • Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Przestrzegać wartości granicznych temperatury podanych w danych technicznych.
 • Nie należy przechowywać akumulatorów na ładowarce. Po zakończeniu procesu ładowania zawsze wyjmować akumulator z ładowarki.
 • Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, na źródłach ciepła ani za szybą.
 • Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie przechowywania sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku jakichkolwiek błędów zwracać uwagę na stan naładowania akumulatora. Patrz rozdział Wskazania akumulatora litowo-jonowego .
W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Diody LED akumulatora nic nie pokazują
Akumulator uszkodzony
 • Zwrócić się do serwisu Hilti .
Włącznik nie daje się wcisnąć lub jest zablokowany.
To nie błąd (funkcja bezpieczeństwa).
 • Wcisnąć blokadę włączenia.
Nagły spadek prędkości obrotowej.
Akumulator rozładowany.
Siła posuwu jest zbyt duża.
 • Zmniejszyć siłę posuwu i ponownie włączyć urządzenie.
Wióry nie są odprowadzane i spadają na podstawę
Kanał wiórów jest zapchany.
Po zablokowaniu tarczy tnącej urządzenie nie uruchamia się samoczynnie.
Zadziałał mechanizm przeciwprzeciążeniowy.
 • Ponownie nacisnąć blokadę włączenia i włącznik/wyłącznik.
Akumulator nie zatrzaskuje się ze słyszalnym kliknięciem.
Zatrzask na akumulatorze zanieczyszczony.
 • Oczyścić noski zatrzaskowe i ponownie zamontować akumulator.
Produkt wibruje mocniej niż zwykle.
Nieprawidłowo zamontowana tarcza tnąca.
 • Zdemontować tarczę tnącą i zamontować ją ponownie.
Ruchoma osłona nie zamyka się.
Osłona ruchoma zanieczyszczona lub zakleszczona lub sprężyna jest uszkodzona
 • Skontaktować się z serwisem Hilti .

Utylizacja

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała w wyniku nieprawidłowej utylizacji! Wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 • Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci.
 • Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.
Image alternative Produkty Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Informacje na ten temat można uzyskać w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Dalsze informacje

Wyposażenie, urządzenia systemowe i dodatkowe informacje na temat produktu można znaleźć → tutaj.

Chińska dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)
Image alternative
Ta tabela dotyczy rynku chińskiego.

Akumulatory litowo-jonowe Hilti

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i użytkowaniaW niniejszej dokumentacji pojęcie akumulator stosowane jest dla ładowalnych akumulatorów litowo-jonowych, w których kilka ogniw litowo-jonowych połączonych jest w jeden zespół. Są one przeznaczone do elektronarzędzi Hilti i mogą być wykorzystywane tylko wraz z nimi. Stosować wyłącznie oryginalne akumulatory Hilti !
OpisHilti Akumulatory są wyposażone w system zarządzania ogniwami i ochrony ogniw.
Akumulatory składają się z ogniw zawierających materiał litowo-jonowy, zapewniający wysoką gęstość energii. Ogniwa litowo-jonowe wykazują bardzo niewielki efekt pamięci, ale są bardzo wrażliwe na uderzenia, głębokie rozładowanie i wysokie temperatury.
Produkty dopuszczone do akumulatorów Hilti można znaleźć w Hilti Store lub na: www.hilti.group
Bezpieczeństwo
 • Przestrzegać poniższych wskazówek bezpiecznego używania akumulatorów litowo-jonowych. Nieprzestrzeganie ich może spowodować podrażnienia skóry, poważne uszkodzenia korozyjne, poparzenia chemiczne, pożar i / lub eksplozje.
 • Z akumulatorami należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń lub wycieku szkodliwego dla zdrowia elektrolitu!
 • W żadnym wypadku nie wolno modyfikować akumulatorów!
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C ani palić.
 • Nie używać akumulatorów, które były narażone na uderzenie lub uległy uszkodzeniu w inny sposób. Regularnie sprawdzać akumulatory pod kątem oznak uszkodzenia.
 • Nigdy nie używać akumulatorów z odzysku bądź naprawianych.
 • Nigdy nie używać akumulatora lub elektronarzędzia zasilanego akumulatorem jako młotka.
 • Nigdy nie narażać akumulatorów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, iskier czy otwartych płomieni. Może to prowadzić do eksplozji.
 • Nie dotykać biegunów akumulatorów palcami, narzędziami, biżuterią ani innymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora oraz szkody materialne i obrażenia ciała.
 • Akumulatory chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcia, porażenia prądem, poparzenia, pożary lub eksplozje.
 • Należy korzystać wyłącznie z prostowników i elektronarzędzi przeznaczonych dla danego typu akumulatora. Przestrzegać przy tym informacji zawartych we właściwych instrukcjach obsługi.
 • Nie używać ani przechowywać akumulatorów w środowisku zagrożonym wybuchem.
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Umieścić akumulator w widocznym, niepalnym miejscu w odpowiedniej odległości od łatwopalnych materiałów. Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Jeśli akumulator po jednej godzinie nadal jest zbyt gorący, aby dało się go dotknąć, oznacza to, że jest uszkodzony. Postępować zgodnie ze wskazówkami w rozdziale postępowanie Środki w przypadku zapalenia się akumulatora .
Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora
 • Zawsze kontaktować się z partnerem serwisowym Hilti , jeśli akumulator zostanie uszkodzony.
 • Nie stosować akumulatorów, z którego wycieka ciecz.
 • W razie wycieku cieczy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i/ lub skórą. Zawsze nosić rękawice i okulary ochronne podczas kontaktu z elektrolitem.
 • Do usunięcia elektrolitu wyciekłego z akumulatora użyć dopuszczonego chemicznego środka czyszczącego. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących usuwania elektrolitu.
 • Uszkodzony akumulator włożyć do niepalnego pojemnika i przysypać suchym piaskiem, kredą (CaCO3) lub krzemianem (wermikulit). Następnie zamknąć szczelnie pokrywę i przechowywać pojemnik z dala od łatwopalnych gazów, cieczy lub przedmiotów.
 • Zutylizować akumulator w lokalnym Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących transportu uszkodzonych akumulatorów!
Postępowanie w przypadku, gdy akumulator przestanie działać
 • Zwrócić uwagę na nietypowe zachowanie akumulatora, jak nieprawidłowe ładowanie lub nietypowo długi czas ładowania, odczuwalny spadek mocy, nietypową aktywność diody lub wyciek elektrolitu. Są to wyraźne oznaki wewnętrznego problemu.
 • W razie podejrzenia wewnętrznego problemu z akumulatorami, skontaktować się z partnerem serwisowym Hilti .
 • Jeśli akumulator nie działa, nie da się już naładować lub wycieka z niego elektrolit, należy go zutylizować w opisany powyżej sposób. Patrz rozdział Konserwacja i utylizacja .
Postępowanie w przypadku zapalenia się akumulatora
  OSTRZEŻENIE
  Niebezpieczeństwo zapalenia się akumulatora! Płonący akumulator emituje niebezpieczne i wybuchowe ciecze i opary, które mogą powodować uszkodzenia korozyjne, poparzenia lub eksplozje.
 • Przy zwalczaniu pożarów akumulatorów nosić środki ochrony indywidualnej.
 • Zapewnić odpowiednią wentylację, aby niebezpieczne lub wybuchowe opary mogły uchodzić.
 • W razie wytwarzania dużej ilości dymu natychmiast opuścić pomieszczenie.
 • W razie podrażnienia dróg oddechowych skonsultować się z lekarzem.
 • Przed podjęciem próby gaszenia wezwać straż pożarną.
 • Pożary akumulatorów zwalczać wyłącznie przy użyciu wody z zachowaniem jak największej odległości. Gaszenie za pomocą gaśnic proszkowych i koców gaśniczych jest w przypadku akumulatorów litowo-jonowych nieskuteczne. Pożary otoczenia można zwalczać za pomocą tradycyjnych środków gaśniczych.
 • Nie próbować przenosić dużej liczby płonących akumulatorów. Usunąć niepłonące materiały z najbliższego otoczenia, odizolowując w ten sposób płonące akumulatory.
W przypadku akumulatorów, które nie schładzają się, dymią lub płoną:
 • Wziąć go na łopatę i wrzucić do wiadra z wodą. Chłodzące działanie wody spowalnia rozprzestrzenianie się pożaru na te ogniwa akumulatora, które jeszcze nie osiągnęły krytycznej temperatury zapłonu.
 • Pozostawić akumulator przez co najmniej 24 godziny w wiadrze, tak aby całkowicie się schłodził.
 • Patrz rozdział Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora .
Dane dotyczące transportu i przechowywania
 • Temperatura robocza otoczenia pomiędzy -17°C a +60°C / 1°F a 140°F.
 • Temperatura przechowywania pomiędzy -20°C a +40°C / -4°F a 104°F.
 • Nie przechowywać akumulatorów na ładowarce. Po zakończeniu procesu ładowania zawsze wyjmować akumulator z prostownika.
 • Akumulatory przechowywać w miarę możliwości w miejscu chłodnym i suchym. Przechowywanie w chłodnym miejscu zwiększa żywotność akumulatora. Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, na grzejnikach ani za szybą.
 • Nie wysyłać akumulatorów pocztą. Jeśli wysłane mają zostać sprawne akumulatory, zwrócić się do odpowiedniej firmy kurierskiej.
 • Nigdy nie przechowywać ani nie transportować akumulatorów luzem. Podczas transportu akumulatory powinny być zabezpieczone przed uderzeniami i wibracjami oraz odizolowane od jakichkolwiek materiałów przewodzących prąd lub innych akumulatorów, aby nie mogło stykać się z innymi biegunami akumulatorów i spowodować zwarcia. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących transportu akumulatorów.
Konserwacja i utylizacja
 • Utrzymywać akumulator w czystości, nie może być on zanieczyszczony smarem ani olejem. Unikać obecności zbędnego pyłu i brudu na akumulatorze. Wyczyścić akumulator suchym, miękkim pędzelkiem lub czystą i suchą ściereczką.
 • Nigdy nie używać akumulatora z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi. Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką.
 • Zapobiegać przedostawaniu się ciał obcych do wnętrza urządzenia.
 • Nie dopuszczać do wnikania wilgoci do wnętrza akumulatora. Jeśli wilgoć wniknęła do akumulatora, należy obchodzić się z nim jak z akumulatorem uszkodzonym i odizolować go w niepalnym pojemniku.
 • Patrz rozdział Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora .
 • W razie nieprawidłowej utylizacji wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących transportu uszkodzonych akumulatorów!
 • Nie wyrzucać akumulatorów z odpadami komunalnymi.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci. Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.