Język

PS 85

Oryginalna instrukcja obsługi

Informacje na temat instrukcji obsługi

Do niniejszej instrukcji obsługi

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy zawsze stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji i podanych na produkcie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać zawsze z produktem; produkt przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przestrzegać instrukcji obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych
Image alternative Hilti Akumulator Li‑Ion
Image alternative Hilti Ładowarka

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji obsługi.
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście.
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia .
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Karta SD
Image alternative USB
Image alternative Urządzenie obsługuje technologię NFC, która jest kompatybilna z platformami iOS i Android.
Image alternative Zastosowany akumulator Hilti litowo-jonowy. Należy przestrzegać informacji podanych w rozdziale Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .
Image alternative Akumulator litowo-jonowy
Image alternative Jeśli obecne na urządzeniu, to jest ono certyfikowane przez jednostkę certyfikacji na rynek amerykański i kanadyjski według obowiązujących norm.

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane produktu
  Skaner ścienny
  PS 85
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Image alternative
Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującym prawem i obowiązującymi normami.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla narzędzi pomiarowych

Image alternative OSTRZEŻENIE! Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Narzędzia pomiarowe mogą być niebezpieczne, jeśli są obsługiwane w niewłaściwy sposób. Zaniedbania przy przestrzeganiu wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz zaleceń mogą prowadzić do uszkodzeń narzędzia pomiarowego i/lub poważnych obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Nie pracować z użyciem produktu w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.
 • Podczas pracy przy użyciu tego produktu nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób.
 • Produktu należy używać tylko w zdefiniowanych granicach zastosowania.
 • Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Należy zadbać o to, aby produkt chroniony był przed deszczem i wilgocią. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcia, porażenia prądem, pożary lub eksplozje.
 • Wytrzeć produkt do sucha przed umieszczeniem w pojemniku transportowym.
Bezpieczeństwo osób
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i przystępować z rozwagą do pracy przy użyciu narzędzia pomiarowego. Nie używać narzędzia pomiarowego w stanie zmęczenia lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi przy używaniu narzędzia pomiarowego może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę.
 • Nosić osobiste wyposażenie ochronne. Noszenie indywidualnego wyposażenia ochronnego zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Nie demontować (dezaktywować) żadnych instalacji zabezpieczających i nie usuwać tabliczek informacyjnych ani ostrzegawczych.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia urządzenia. Przed włożeniem akumulatora w narzędzie pomiarowe, wzięciem go do ręki lub przenoszeniem, należy upewnić się, że jest wyłączone.
 • Produktu i wyposażenia należy używać zgodnie z tymi wskazówkami oraz w sposób przewidziany dla tego typu urządzenia. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie urządzeń do prac niezgodnych z przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji narzędzi pomiarowych, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie ich obsługi. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
 • Narzędzia pomiarowego nie wolno stosować w pobliżu aparatury medycznej.
Stosowanie narzędzi pomiarowych i obchodzenie się z nimi
 • Używać wyłącznie produktu i akcesoriów, które są w dobrym stanie technicznym.
 • Nieużywane narzędzia pomiarowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać na użytkowanie produktu osobom, które nie zapoznały się z nim lub nie przeczytały tych wskazówek. Narzędzia pomiarowe stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować narzędzia pomiarowe. Należy kontrolować, czy ruchome części pracują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy elementy nie są popękane lub uszkodzone w stopniu ograniczającym działanie narzędzia pomiarowego. Przed przystąpieniem do eksploatacji narzędzia pomiarowego zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja narzędzi pomiarowych.
 • W żadnym wypadku nie wolno modyfikować produktu ani manipulować nim. Zmiany lub modyfikacje, których dokonywanie nie jest wyraźnie dozwolone przez firmę Hilti , mogą spowodować ograniczenie praw użytkownika do dalszej eksploatacji produktu.
 • Przed ważnymi pomiarami, jak również po upadku lub narażeniu na inne czynniki mechaniczne, należy sprawdzić dokładność działania narzędzia pomiarowego.
 • Ze względu na zasadę działania urządzenia określone warunki otoczenia mogą mieć ujemny wpływ na wyniki pomiarów. Chodzi tu np. o bliskość urządzeń wytwarzających silne pola magnetyczne lub elektromagnetyczne, drgania i zmiany temperatury.
 • Szybko zmieniające się warunki pomiaru mogą zafałszować jego wyniki.
 • W przypadku przeniesienia produktu z zimnego do ciepłego otoczenia lub odwrotnie, należy odczekać, aż urządzenie dostosuje się do nowych warunków. Duże różnice temperatur mogą powodować nieprawidłowe działanie i nieprawidłowe wyniki pomiarów.
 • W przypadku stosowania adapterów i akcesoriów upewnić się, że akcesoria te są pewnie zamocowane.
 • Mimo że narzędzie pomiarowe zostało przystosowane do pracy w trudnych warunkach panujących na budowie, należy się z nim obchodzić ostrożnie, jak z każdym innym produktem optycznym bądź elektrycznym (lornetka, okulary, aparat fotograficzny).
 • Należy przestrzegać podanych temperatur eksploatacji i składowania.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo osób
 • Narzędzie pomiarowe należy trzymać z dala od wszelkich implantów.
 • Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.
 • Nie używać narzędzia pomiarowego do badania ludzi lub zwierząt.
 • Nie wolno używać urządzenia w pobliżu kobiet w ciąży lub osób z rozrusznikiem serca.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Przed przeniesieniem do magazynu należy wyjąć akumulator.
Stosowanie narzędzia pomiarowego i obchodzenie się z nim
 • Przed użyciem należy sprawdzić zarówno ustawienia fabryczne narzędzia pomiarowego jak i samodzielnie wprowadzone ustawienia.
 • Po włączeniu urządzenia i podczas pracy należy zawsze przestrzegać informacji i komunikatów ostrzegawczych na wyświetlaczu.
 • Dopilnować, aby spód skanera oraz kółka były czyste, ponieważ może to wpływać na dokładność pomiaru.
 • W strefie czujnika z tyłu narzędzia pomiarowego nie należy umieszczać żadnych naklejek ani tabliczek. Szczególnie tabliczki z metalu mogą wpływać na wyniki pomiarów.
 • Podczas procesu skanowania należy zadbać o to, aby wszystkie 4 koła zawsze przylegały do podłoża. Nie przejeżdżać po stopniach ani krawędziach.
 • Podczas skanowania trzymać narzędzie pomiarowe wyłącznie za przewidziany do tego celu uchwyt, aby nie wpływać na pomiar.
 • Podczas skanowania nie nosić rękawic i zwracać uwagę na prawidłowe uziemienie. Jeśli uziemienie jest niewystarczające, może to niekorzystnie wpływać na wykrywanie materiałów (jak i na wykrywanie przewodów pod napięciem).
 • Narzędzie należy zawsze dokładnie przesuwać tam i z powrotem.
 • Nie należy wiercić w miejscach, w których narzędzie pomiarowe wykryło jakieś obiekty. Uwzględniać średnicę wiercenia i zawsze doliczać odpowiedni margines bezpieczeństwa.
 • Narzędzia pomiarowego nie należy wykorzystywać do wykrywania krytycznych obiektów w rodzaju nośnych elementów konstrukcyjnych, przewodów wysokiego napięcia, przewodów gazowych lub parowych, przewodów pod wysokim ciśnieniem i temu podobnych obiektów.
 • Nie należy polegać wyłącznie na narzędziu pomiarowym. Wyniki pomiarów należy dodatkowo zweryfikować za pomocą innych źródeł informacji, pomiarów kontrolnych oraz - w razie potrzeby - próbnych wierceń.
 • Upewnić się, że pętla na rękę jest dobrze zamocowana. Skontrolować punkt mocowania pętli na rękę przed każdym użyciem pod kątem potencjalnych uszkodzeń.
 • Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń na skutek upadku narzędzia i/lub wyposażenia. Należy korzystać wyłącznie z dołączonej w zestawie pętli na rękę.
 • Narzędzie pomiarowe należy przenosić wyłącznie za przewidziany do tego celu uchwyt. Uchwyt musi być czysty, suchy oraz wolny od oleju i smaru.
 • Należy dbać o czystość i czytelność wyświetlacza. Wyświetlacz czyścić wyłącznie za pomocą czystej i niepowodującej zarysowań ściereczki.
 • Ze względu na zasadę działania urządzenia określone warunki otoczenia mogą mieć ujemny wpływ na wyniki pomiarów. Do nich należą np. bliskość urządzeń, które emitują silne pola magnetyczne lub elektromagnetyczne, wilgoć, materiały budowlane zawierające metale, materiały izolacyjne laminowane aluminium, konstrukcje warstwowe, podłoża z pustymi przestrzeniami oraz przewodzące prąd tapety lub glazura. Dlatego podczas wiercenia, piłowania lub frezowania w podłożach należy wykorzystywać również inne źródła informacji (np. plany budowlane).
 • Podczas skanowania należy unikać bliskości urządzeń wytwarzających silne pola elektryczne, magnetyczne lub elektromagnetyczne (jak telefony komórkowe). W miarę możliwości, we wszystkich urządzeniach, których promieniowanie może niekorzystnie wypłynąć na pomiar, należy wyłączyć odpowiednie funkcje lub wyłączyć te urządzenia.
 • Bez odpowiedniego zezwolenia nie można używać narzędzia pomiarowego w pobliżu obiektów wojskowych, lotnisk, w samolotach ani obiektach do obserwacji radioastronomicznych.
 • Po upadku lub narażeniu na inne czynniki mechaniczne należy sprawdzić dokładność działania narzędzia pomiarowego. Jeśli narzędzie pomiarowe jest uszkodzone, należy oddać je w celu naprawy do punktu serwisowego Hilti .
 • Należy przestrzegać podanych temperatur eksploatacji i składowania.

Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami

 • Przestrzegać poniższych wskazówek bezpiecznego używania akumulatorów litowo-jonowych. Nieprzestrzeganie ich może spowodować podrażnienia skóry, poważne uszkodzenia korozyjne, poparzenia chemiczne, pożar i / lub eksplozje.
 • Akumulatorów używać wyłącznie, gdy są w dobrym stanie technicznym.
 • Z akumulatorami należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń lub wycieku szkodliwego dla zdrowia elektrolitu!
 • W żadnym wypadku nie wolno modyfikować akumulatorów!
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C (176°F) ani palić.
 • Nie używać akumulatorów, które były narażone na uderzenie lub uległy uszkodzeniu w inny sposób. Regularnie sprawdzać akumulatory pod kątem oznak uszkodzenia.
 • Nigdy nie używać akumulatorów z odzysku bądź naprawianych.
 • Nigdy nie używać akumulatora lub elektronarzędzia zasilanego akumulatorem jako młotka.
 • Nigdy nie narażać akumulatorów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, iskier czy otwartych płomieni. Może to prowadzić do eksplozji.
 • Nie dotykać biegunów akumulatorów palcami, narzędziami, biżuterią ani innymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora oraz szkody materialne i obrażenia ciała.
 • Akumulatory chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcia, porażenia prądem, poparzenia, pożary lub eksplozje.
 • Należy korzystać wyłącznie z prostowników i elektronarzędzi przeznaczonych dla danego typu akumulatora. Przestrzegać przy tym informacji zawartych we właściwych instrukcjach obsługi.
 • Nie używać ani przechowywać akumulatorów w środowisku zagrożonym wybuchem.
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Umieścić akumulator w widocznym, niepalnym miejscu w odpowiedniej odległości od łatwopalnych materiałów. Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Jeśli akumulator po jednej godzinie nadal jest zbyt gorący, aby dało się go dotknąć, oznacza to, że jest uszkodzony. Należy zwrócić się do serwisu Hilti lub zapoznać się z dokumentem „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania Hilti akumulatorów litowo-jonowych”.
  Należy przestrzegać specjalnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i użytkowania akumulatorów litowo-jonowych.
  Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania akumulatorów litowo-jonowych Hilti , które można znaleźć po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na końcu niniejszej instrukcji.

Prawidłowe obchodzenie się z bateriami guzikowymi

 • Baterii guzikowych w żadnym wypadku nie wolno połykać. Połknięcie baterii guzikowej może spowodować ciężkie oparzenia wewnętrzne i śmierć w ciągu 2 godzin.
 • Należy zapewnić, aby baterie guzikowe w żadnym wypadku nie trafiły w ręce dzieci. Jeśli istnieje podejrzenie, że bateria guzikowa została połknięta lub włożona w inny otwór ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Podczas wymiany baterii guzikowej należy upewnić się, że jest ona wymieniana prawidłowo. Istnieje niebezpieczeństwo eksplozji.
 • Należy używać wyłącznie baterii guzikowych wymienionych w niniejszej instrukcji obsługi. Nie stosować innych baterii guzikowych ani innych źródeł zasilania.
 • Nie należy podejmować prób ponownego naładowania baterii guzikowych i nie należy ich zwierać. Bateria guzikowa może się rozszczelnić, wybuchnąć, zapalić i spowodować obrażenia ciała.
 • Rozładowane baterie guzikowe należy usuwać i utylizować w należyty sposób. Rozładowane baterie guzikowe mogą się rozszczelnić, uszkadzając produkt lub powodując obrażenia ciała.
 • Nie przegrzewać baterii guzikowej i nie wrzucać jej do ognia. Bateria guzikowa może się rozszczelnić, wybuchnąć, zapalić i spowodować obrażenia ciała.
 • Baterii guzikowych nie wolno uszkadzać ani nie rozmontowywać. Bateria guzikowa może się rozszczelnić, wybuchnąć, zapalić i spowodować obrażenia ciała.
 • Uszkodzona bateria guzikowa nie może mieć styczności z wodą. Wyciekający lit może w połączeniu z wodą wytwarzać wodór, prowadząc w ten sposób do pożaru, wybuchu lub obrażeń ciała.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Kółko
 2. Nacięcie do znakowania u góry
 3. Wyświetlacz
 4. Nacięcie do znakowania z lewej / z prawej strony
 5. Panel obsługi
 6. Uchwyt
 7. Śruba uchwytu na baterię guzikową
 8. Uchwyt baterii guzikowej
 9. Przycisk odblokowujący akumulator
 10. Akumulator
 11. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
 12. Gniazdo na kartę microSD
 13. Gniazdo USB typu C
 14. Strefa czujnika
 15. Ucho
 16. Przycisk funkcyjny lewy
 17. Przyciski ze strzałkami
 18. Przycisk start/stop
 19. Przycisk funkcyjny prawy
 20. Przycisk zrzutu ekranu
 21. Przycisk Wł./Wył.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt jest skanerem do ścian. Przeznaczony jest do wykrywania obiektów takich jak metale żelazne (pręty zbrojeniowe), metale nieżelazne (miedź, aluminium), belki drewniane, rury z tworzyw sztucznych, przewody i kable w suchych podłożach.
Użycie urządzeń jest ograniczone do osób, które zawodowo pracują w budownictwie.
Image alternative
 • Z tym urządzeniem stosować tylko akumulatory litowo-jonowe Hilti typu B 12. Hilti zaleca stosowanie z tym urządzeniem akumulatorów wymienionych w tej tabeli.
 • Do tych akumulatorów stosować wyłącznie ładowarki Hilti wymienionych tutaj typów.

Zakres dostawy

Skaner ścienny, kabel USB, instrukcja obsługi
Inne dopuszczone do produktu produkty systemowe znajdują się w Hilti Store lub na: www.hilti.group

Przegląd trybów pomiarowych

Urządzenie pomiarowe posiada następujące tryby pomiarowe:
 • Lokalizacja obiektów do lokalizowania obiektów w ścianach, podłogach i sufitach.
 • Lokalizacja wycieków do lokalizacji wycieków.
 • Pomiar odległości do pomiaru odległości.
Tryb można zmienić w punkcie menu Tryb pomiaru.

Dane techniczne

Wszystkie podane dane zostały zmierzone na specjalnych stanowiskach testowych, w większości w warunkach laboratoryjnych. Ze względu na dodatki w materiale podstawowym, zmiany warunków otoczenia lub specjalne cechy wykrywanych obiektów (np. zakrzywionych obiektów), wydajność pomiaru może znacznie odbiegać od podanych wartości (patrz również rozdział Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa). Nasze standardowe warunki laboratoryjne to:
 • Temperatura: 20 °C
 • Wilgotność względna: 36,5%
 • Beton o klasie wytrzymałości: C 50⁄60
Maksymalna głębokość detekcji w suchym betonie
200 mm
(7,9 in)
Głębokość detekcji dla absolutnie niezawodnych wyników w suchym betonie
Obiekty metalowe
≤ 85 mm
(≤ 3,3 in)
inne obiekty
≤ 80 mm
(≤ 3,1 in)
Głębokość wykrywania drewnianych belek w ścianach montowanych na sucho
38 mm
(1,5 in)
Głębokość wykrywania metalowych obiektów w świeżym betonie
60 mm
(2,4 in)
Głębokość wykrywania obiektów w innych obsługiwanych typach ścian
80 mm
(3,1 in)
Dokładność wyświetlanej głębokości obiektu (plus odchylenie zależne od zastosowania)
w suchym betonie
±5 mm
(±0,2 in)
w świeżym betonie
±10 mm
(±0,4 in)
Dokładność pomiaru do środka obiektu
±5 mm
(±0,2 in)
Minimalna odległość między dwoma sąsiednimi obiektami
40 mm
(1,6 in)
Dokładność pomiaru odległości
±10 mm / 1 m
(±0,4 in / 3 ft)
Częstotliwość czujnika radarowego
1,8 GHz … 5,7 GHz
Maksymalna moc nadawcza czujnika radarowego
0,00001 mW
Częstotliwość czujnika indukcyjnego
48 kHz … 52 kHz
Maksymalne natężenie pola magnetycznego (w odległości 10 m)
20 dBµA/m
Maksymalna wysokość zastosowania powyżej wysokości odniesienia
2 000 m
(6 561 ft - 10 in)
Maksymalna wilgotność względna
90 %
Maksymalna wilgotność względna do wykrywania obiektów pod napięciem
50 %
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 61010-1
2
Typowy czas pracy na akumulatorze B 12/2.6
≈ 6 h
Bateria guzikowa
CR2032 (bateria litowa 3 V)
Żywotność baterii guzikowej
ok. 36 miesięcy
Klasa ochrony
IP 5X
Wymiary (długość x szerokość x wysokość), bez akumulatora,
264 mm x 115 mm x 100 mm
(10,4 in x 4,5 in x 3,9 in)
Ciężar bez akumulatora zgodnie z EPTA-Procedure 01
0,57 kg
(1,26 lb)
Temperatura otoczenia podczas pracy
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Temperatura przechowywania
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Akumulator

Napięcie robocze akumulatora
10,8 V
Temperatura otoczenia podczas pracy
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Temperatura przechowywania
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Temperatura akumulatora na początku procesu ładowania
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Obsługa

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Ładowanie akumulatora

 1. Przed rozpoczęciem ładowania należy przeczytać instrukcję obsługi prostownika.
 2. Należy zwrócić uwagę, aby styki akumulatora i prostownik były czyste i suche.
 3. Ładować akumulator za pomocą odpowiedniego prostownika.

Zakładanie akumulatora

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez zwarcie lub spadający akumulator!
 • Przed włożeniem akumulatora w urządzenie upewnić się, czy styki akumulatora i urządzenia są czyste i wolne od ciał obcych.
 • Upewnić się, że akumulator zawsze jest poprawnie włożony.
 1. Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie naładować akumulator.
 2. Wsunąć akumulator w produkt do słyszalnego zatrzaśnięcia.
 3. Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora.

Zdejmowanie akumulatora

 1. Nacisnąć przycisk odblokowujący akumulatora.
 2. Wyjąć akumulator z produktu.

Montaż paska na rękę

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane nieprawidłowym przywiązaniem linki asekuracyjnej! Produkt może spaść.
 • Nie mocować linki asekuracyjnej narzędzia do ucha i/lub paska na rękę.
 1. Przeciągnąć cienką pętlę paska na rękę przez ucho na spodzie produktu.
 2. Przewlec szeroką pętlę przez cienką i dociągnąć pasek na rękę.

Włączanie/wyłączanie narzędzia pomiarowego

Przed włączeniem narzędzia pomiarowego upewnić się, że obszar czujnika nie jest wilgotny. W razie potrzeby wytrzeć narzędzie pomiarowe ściereczką.
 1. W celu włączenia urządzenia pomiarowego nacisnąć przycisk włączenia/wyłączenia lub przycisk Start/Stop.
  • Poza zakresem temperatury roboczej zostaje wyświetlony komunikat o błędzie, a narzędzie pomiarowe zostaje automatycznie wyłączone. Należy odczekać aż narzędzie pomiarowe ostygnie lub się ogrzeje, a potem włączyć je ponownie.
  Jeśli narzędzie pomiarowe nie jest używane przez 5 minut, wyłącza się automatycznie. Długość czasu do dezaktywacji można zmienić w menu głównym.
 2. Aby wyłączyć narzędzie pomiarowe, nacisnąć przycisk włączenia/wyłączenia.

Menu

Poruszanie się w menu

Lewemu i prawemu przyciskowi funkcyjnemu przypisywane są różne funkcje w zależności od wyświetlanego ekranu. Są one prezentowane graficznie na wyświetlaczu bezpośrednio nad odpowiednim przyciskiem funkcyjnym.
 1. Aby otworzyć menu, nacisnąć lewy przycisk funkcyjny.
 2. Aby przewinąć menu, naciskać klawisze ze strzałkami w górę lub w dół.
 3. Aby potwierdzić wybraną opcję menu, nacisnąć przycisk start/stop.
 4. Aby powrócić do następnego wyższego menu, nacisnąć lewy przycisk funkcyjny.
 5. Aby wyjść z menu, nacisnąć prawy przycisk funkcyjny (niedostępny w podmenu Galeria).

Punkty menu

Galeria Zapisane obrazy można wywołać lub usunąć, naciskając prawy przycisk funkcyjny pod symbolem kosza na śmieci.
Fragmenty danych obrazów pozostają w pamięci i można je odtworzyć. W celu trwałego usunięcia wybrać opcję Formatuj pamięć wewnętrzną . Jeśli włożona jest karta SD, najpierw wybrać Formatuj kartę SD , następnie wyjąć kartę SD, a w dalszej kolejności sformatować pamięć wewnętrzną. Alternatywnie można trwale usunąć obrazy w menu Ustawienia urządzenia za pośrednictwem polecenia Ustawienia fabryczne .
Tryb pomiaru Ustawić żądany tryb pomiarowy. Po dokonaniu wyboru narzędzie pomiarowe przechodzi bezpośrednio do wybranego trybu pomiarowego. W trybie pomiarowym lokalizacji obiektu można również określić typ ściany odpowiedni dla planowanego pomiaru oraz widok wyników pomiaru.
Ustawienia urządzenia
 • Miarka: Włączanie lub wyłączanie miarki dla trybów pomiaru lokalizacji obiektu (z wyjątkiem widoku punktowego) oraz lokalizacji wycieku. Za pomocą miarki można np. określić odległość między środkami obiektów. Nacisnąć prawy przycisk funkcyjny, aby wyzerować miarkę.
 • Jasność ekranu : Ustawić poziom jasności podświetlenia wyświetlacza.
 • Audio : Włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy. Jeśli dźwięk jest włączony, sygnał dźwiękowy rozbrzmiewa przy każdym naciśnięciu przycisku i za każdym razem, gdy pod czujnikiem znajdzie się jakiś obiekt.
 • Ustawienia początkowe : Wybrać ustawienia (np. typ ściany, widok, miarka), z jakimi narzędzie pomiarowe będzie się uruchamiać po włączeniu. Wybrać pomiędzy przejęciem ustawień obecnych przy ostatnim wyłączaniu, a spersonalizowanym ustawieniem podstawowym (odpowiada aktualnym ustawieniom w menu głównym).
 • Wyłączanie po ... : wybrać czas, po którym narzędzie pomiarowe wyłączy się automatycznie, gdy nie będzie używane.
 • Język : Wybrać język używany na wyświetlaczu.
 • Data & godzina : Ustawić datę i godzinę do zapisywania obrazów oraz wybrać format daty i godziny. Jeśli godzina i data nie są już zapisywane, zmienić baterię guzikową (patrz "Wkładanie / zmiana baterii guzikowej (patrz rysunek D)", strona 31).
 • Jednostka miary : Wybrać jednostkę miary dla wskazań pomiarowych. (Dostępne nie na wszystkich rynkach.)
 • Ustawienia fabryczne : Wszystkie opcje menu można zresetować do ustawień fabrycznych. Jednocześnie wszystkie zapisane obrazy zostaną trwale usunięte.
Informacje o urządzeniu Tutaj znajdziesz informacje o urządzeniu, jak np. zainstalowana wersja oprogramowania.

Informacje kontaktowe i pomoc

Jeśli nad prawym przyciskiem funkcyjnym wyświetlony zostanie na wyświetlaczu symbol znaku zapytania, można nacisnąć prawy przycisk funkcyjny, aby wyświetlić informacje kontekstowe i pomoc. Ta opcja jest dostępna przy zmianie typu ściany i widoku, we wszystkich trybach pomiaru lokalizacji obiektu oraz lokalizacji wycieku.

Zapis/przesyłanie wyników pomiarów

Zapisywanie wyników pomiaru jako obraz

W widoku obiektów dostępna jest funkcja panoramicznego zrzutu ekranu. Pozwala ona na zapisanie wyników pomiarów (w tym głębokości obiektu dla każdego wyświetlanego obiektu) jako obrazu w celu ich udokumentowania lub późniejszej analizy.
 1. Dokonać pomiaru żądanego obszaru jak zwykle.
 2. Następnie nacisnąć przycisk Zrzut ekranu.
  • Jeśli włożona jest karta microSD, obrazy będą zapisywane na karcie. W przeciwnym razie obrazy są zapisywane w wewnętrznej pamięci narzędzia pomiarowego i mogą być przesłane przez interfejs USB.

Transmisja danych przez interfejs USB

Interfejs USB służy wyłącznie do przesyłania danych. Nie można z niego ładować baterii ani innych urządzeń.
 1. Otworzyć osłonę gniazda USB.
 2. Połączyć gniazdo USB wyłączonego narzędzia pomiarowego z komputerem za pomocą kabla USB.
  Narzędzie pomiarowe należy podłączać przez interfejs USB tylko do komputera. W przypadku podłączenia do innych urządzeń narzędzie pomiarowe może ulec uszkodzeniu.
 3. Włączyć narzędzie pomiarowe.
 4. Otworzyć przeglądarkę plików na swoim komputerze i wybrać napęd Hilti PS 85 . Zapisane pliki z wewnętrznej pamięci narzędzia pomiarowego można skopiować, przenieść na komputer lub usunąć.
 5. Po zakończeniu żądanej czynności należy odłączyć napęd w zwykły sposób.
  Należy zawsze najpierw wylogować dysk z systemu operacyjnego komputera (Wysuń dysk), w przeciwnym razie pamięć wewnętrzna narzędzia pomiarowego może zostać uszkodzona.
 6. Następnie wyłączyć narzędzie pomiarowe przyciskiem wł./wył.
 7. Odłączyć kabel USB i zamknąć pokrywę gniazda USB, aby chronić je przed kurzem lub bryzgami wody.

Transmisja danych przez kartę microSD

Jeśli do narzędzia pomiarowego włożona jest karta microSD, obrazy są automatycznie zapisywane na karcie, a nie w pamięci wewnętrznej narzędzia pomiarowego.
Wyłączyć narzędzie pomiarowe przed wyjęciem karty microSD. W przeciwnym razie karta microSD może zostać uszkodzona.
 1. Otworzyć pokrywę gniazda karty microSD.
 2. Delikatnie wsunąć kartę microSD do narzędzia pomiarowego tak, aby się zablokowała.
 3. Wyjąć kartę microSD z gniazda i podłączyć ją do komputera. Zapisane pliki można skopiować, przenieść na komputer lub usunąć.
 4. Następnie włożyć kartę microSD z powrotem do gniazda. Upewnić się przy wsuwaniu, czy karta jest prawidłowo ustawiona. Wsunąć kartę microSD tak, aby zablokowała się w gnieździe.
 5. Zamknąć pokrywę gniazda, aby chronić je przed kurzem lub bryzgami wody.

Aktualizacja oprogramowania

W razie potrzeby można zaktualizować oprogramowanie narzędzia pomiarowego.
Najbardziej aktualną wersję oprogramowania można pobrać pod następującym linkiem: Pobieranie
 • Jeżeli ta wersja oprogramowania jest bardziej aktualna niż ta na produkcie, pobrać plik z aktualizacją.
 • Pobrać plik aktualizacji na kartę microSD.
 • Włożyć kartę microSD do narzędzia pomiarowego.
 • Włączyć narzędzie pomiarowe.
 • Jeśli zostanie znaleziony nowy plik aktualizacji, który nie został jeszcze zainstalowany, proces aktualizacji rozpocznie się automatycznie.
 • Proces aktualizacji jest wskazywany na wyświetlaczu. Ten proces może potrwać kilka minut.
 • Po zakończeniu aktualizacji narzędzie pomiarowe zostanie automatycznie zrestartowane.
 • Hilti zaleca, aby następnie usunąć plik aktualizacji z karty microSD.
  Wyłączyć narzędzie pomiarowe przed wyjęciem karty microSD.

Tryb pomiarowy lokalizacji obiektów

Sposób działania

Za pomocą narzędzia pomiarowego sprawdzane jest podłoże w obszarze czujnika. Jeśli w ścianie znajduje się kilka obiektów jeden nad drugim, na wyświetlaczu pojawi się obiekt, który znajduje się najbliżej powierzchni.
W trybie pomiarowym lokalizacji obiektu można również określić typ ściany odpowiedni dla planowanego pomiaru oraz widok wyników pomiaru.

Wykrywane obiekty

Rozpoznawane są obiekty różniące się od materiału ściany.
 • Rury z tworzyw sztucznych (np. rury wodociągowe z tworzywa sztucznego o średnicy co najmniej 10 mm, puste rury o średnicy co najmniej 20 mm w litym materiale otaczającym)
 • Przewody elektryczne (niezależnie od tego, czy przewodzą prąd, czy nie)
 • Przewody trójfazowe (np. do pieca)
 • Przewody niskiego napięcia (np. dzwonek, telefon, sieć, inteligentny dom)
 • Rury metalowe, pręty i podpory wszelkiego rodzaju (np. stalowe, miedziane, aluminiowe)
 • Pręty zbrojeniowe
 • Belki drewniane
 • Puste przestrzenie

Szczególne przypadki pomiarowe

  Ze względu na zasadę działania urządzenia niekorzystne warunki mogą mieć negatywny wpływ na wynik pomiaru:
 • Wielowarstwowe konstrukcje ścienne.
 • Puste rury z tworzywa sztucznego i drewniane belki w pustych przestrzeniach i ścianach w konstrukcji lekkiej.
 • Obiekty, które przebiegają w ścianie skośnie.
 • Powierzchnie metalowe i obszary wilgotne; w pewnych okolicznościach (np. przy dużej zawartości wody) mogą zostać wyświetlone jako obiekty. Należy pamiętać, że całkowite schnięcie betonu trwa kilka miesięcy.
 • Puste przestrzenie w ścianie; mogą być one wyświetlane jako obiekty.
 • Bliskość do urządzeń, które emitują silne pola magnetyczne lub elektromagnetyczne, np. stacje bazowe telefonii komórkowej czy generatory prądu.
Przed wierceniem, piłowaniem lub frezowaniem w ścianie należy zabezpieczyć się przed zagrożeniami na podstawie innych źródeł informacji. Ponieważ na wyniki pomiarów mogą mieć wpływ czynniki otoczenia lub właściwości ściany, może wystąpić niebezpieczeństwo, mimo iż wyświetlacz nie wskazuje obiektu w obszarze czujnika.

Typy ścian

Zmiana typu ścianyAby uzyskać możliwie najlepsze wyniki pomiarów, należy zawsze ustawiać odpowiedni typ ściany. Głębokość pomiaru zależy od typu ściany i wynosi maksymalnie 85 mm (3,3 cala).
 • Naciskać przycisk strzałki w lewo lub w prawo, aż pojawi się żądany typ ściany.
 • Nacisnąć przycisk start/stop, aby wybrać typ ściany.
Typ ściany – mur / uniwersalnaTyp ściany – mur / uniwersalna nadaje się do większości zastosowań w murze litym lub innych jednorodnych materiałach. Wyświetlane są przedmioty z tworzywa sztucznego lub metalu, a także kable elektryczne i inne przewody. Puste przestrzenie w murze lub puste rury z tworzywa sztucznego o średnicy poniżej 2 cm (0.8 in) nie będą ewentualnie wyświetlane. Ten tryb nadaje się dla jednorodnych rodzajów materiałów podstawowych, takich jak cegły z piaskowca lub płyty gliniane.
Typ ściany - betonowaTyp ściany betonowej nadaje się do zastosowań w suchym betonie. Wyświetlane są przedmioty z tworzywa sztucznego lub metalu, a także kable elektryczne i inne przewody. Puste rury z tworzywa sztucznego o średnicy poniżej 2 cm (0.8 in) nie będą ewentualnie wyświetlane. Wybierając typ ściany, można również ustawić maksymalną głębokość pomiaru w zakresie od 8 cm (3,1 cala) do 20 cm (7,9 cala).
Typ ściany – montaż na suchoTyp ściany montowanej na sucho nadaje się do znajdowania drewnianych belek, metalowych profili, a także kabli elektrycznych i innych przewodów w ścianach montowanych na sucho (drewno, płyta gipsowo-kartonowa itp.). Wypełnione rury z tworzywa sztucznego i drewniane belki są wyświetlane jednakowo. Puste rury z tworzywa sztucznego nie są wykrywane. Jeśli zidentyfikowanych zostanie wiele obiektów blisko powierzchni (0-2 mm (0-0,08 cala) do powierzchni), należy spróbować pracy z nakładką (np. pleksiglas o grubości 1 cm (0,4 cala).
Typ ściany - cegła dziurawka główkowaTyp ściany z cegły dziurawki główkowej jest szczególnie odpowiedni do zastosowań do ścian z cegły dziurawki główkowej. Cegła dziurawka główkowa to typ cegły z wieloma małymi pustymi przestrzeniami, które zazwyczaj przebiegają pionowo. Wyświetlane są metalowe przedmioty, kable elektryczne i przewody oraz wypełnione wodą rury z tworzywa sztucznego. Puste przestrzenie lub puste rury z tworzywa sztucznego mogą nie być ewentualnie wyświetlane.
Typ ściany - cegła dziurawka wozówkowaTyp ściany z cegły dziurawki wozówkowej jest szczególnie odpowiedni do zastosowań do ścian z cegły dziurawki wozówkowej. Cegła dziurawka wozówkowa to cegła z kilkoma dużymi pustymi przestrzeniami, które zazwyczaj przebiegają poziomo. Wyświetlane są płaskie metalowe przedmioty, kable elektryczne i inne przewody, a także wypełnione wodą rury z tworzywa sztucznego o maksymalnej głębokości pomiaru 2 cm. Puste przestrzenie lub puste rury z tworzywa sztucznego mogą nie być ewentualnie wyświetlane. W celu poprawienia wyniku pomiaru należy przeskanować ścianę z cegły dziurawki wozówkowej za pomocą trybu dla ściany z cegły dziurawki główkowej. Należy zwrócić uwagę na prawdopodobne i nieprawdopodobne obiekty (obiekty "zjawy").
Typ ściany – świeży betonTyp ściany ze świeżego betonu jest szczególnie odpowiedni do zastosowań do ścian z betonu, który nie jest jeszcze w pełni utwardzony i suchy. Wyświetlane są metalowe przedmioty, rury z metalu i tworzyw sztucznych oraz kable elektryczne. Nie jest możliwe rozróżnienie między przewodami pod napięciem i przewodami nieprzewodzącymi napięcia. Maksymalna głębokość pomiarowa wynosi 6 cm (2.4 in). Należy pamiętać, że całkowite utwardzanie się i schnięcie betonu trwa kilka miesięcy.

Widok

Zmiana widoku
 • Nacisnąć kilkakrotnie strzałkę w górę lub w dół, aż pojawi się żądany widok.
 • Nacisnąć przycisk start/stop, aby wybrać widok.

Widok punktowy

Image alternative
W widoku punktowym wynik pomiaru jest już wyświetlany bez przesuwania narzędzia pomiarowego po podłożu. Dlatego nadaje się szczególnie do pomiarów w narożnikach lub w wąskich przestrzeniach. Maksymalna głębokość pomiaru wynosi 6 cm. Znalezione obiekty są wyświetlane ewentualnie z właściwościami materiału, ale bez informacji o głębokości.
W miarę możliwości należy przesuwać narzędzie pomiarowe po podłożu również w widoku punktowym, aby uzyskać możliwie najlepsze wyniki pomiarów. Bez przesuwania narzędzia pomiarowego ograniczona jest szczególnie lokalizacja rur z tworzywa sztucznego i drewnianych belek.
Wskazanie pomiaruJeśli nie zostanie znaleziony żaden obiekt, na wyświetlaczu pojawi się tylko zewnętrzny okrąg i będzie świecił w kolorze zielonym.
Jeśli w pobliżu znajduje się jakiś obiekt, zewnętrzny okrąg będzie świecił w kolorze czerwonym. Gdy narzędzie pomiarowe będzie zbliżać się do obiektu, liczba okręgów wzrośnie. Jeśli narzędzie pomiarowe będzie oddalać się od obiektu, liczba okręgów będzie maleć.
Jeśli siła sygnału będzie wystarczająca, wyświetlone zostaną strzałki orientacyjne. Aby dokładnie zlokalizować środek obiektu, należy przesunąć narzędzie pomiarowe w kierunku strzałek orientacyjnych. Nad środkiem obiektu wskazanie pomiarowe wskazuje maksymalne wychylenie a przy dostatecznej sile sygnału wyświetlany jest krzyż środkowy. Oznaczenie właściwości materiału kolorem jest identyczne jak w widoku obiektu.
Mimo tego, że strzałki orientacyjne lub krzyż środkowy nie są wyświetlane, w bezpośrednim sąsiedztwie może znajdować się jakiś obiekt.

Widok obiektu

Image alternative
W widoku obiektu dostępne są możliwie najlepsze wyniki pomiarów oraz maksymalne głębokości pomiarowe. Wykryte obiekty są wyświetlane na odcinku pomiarowym z informacjami o głębokości i, jeśli to możliwe, z właściwościami materiału.
Proces pomiaru
 • Umieścić przyrząd pomiarowy na podłożu i przesunąć go po podłożu w żądanym kierunku ruchu. Wyniki pomiarów są wyświetlane na wyświetlaczu po minimalnej odległości pomiarowej ok. 10 cm.
 • Zawsze przesuwać przyrząd pomiarowy w linii prostej z lekkim naciskiem na powierzchnię, tak aby koła miały stały kontakt ze ścianą.
 • Aby uzyskać optymalne wyniki pomiarów, przesuwać narzędzie pomiarowe powoli po całym badanym obszarze i obejrzeć wyniki pomiarów przy ruchu powrotnym. Odcinek pomiarowy powinien wynosić co najmniej 40 cm.
 • Naciskając przycisk start/stop, można w dowolnym momencie rozpocząć nowy pomiar.
 • Jeśli podczas pomiaru urządzenie pomiarowe zostanie oderwane od ściany, na wyświetlaczu zostanie zachowany ostatni wynik pomiaru. Po ponownym przyłożeniu i przesunięciu dalej pomiar zostanie wznowiony.
 • W przypadku szczególnie wrażliwych pomiarów użyć widoku punktowego z odpowiednim typem ściany.
Image alternative
Ze względu na sposób działania urządzenia właściwie lokalizowane są górne krawędzie obiektów, które przebiegają w poprzek do kierunku ruchu narzędzia pomiarowego. Dlatego należy przesuwać urządzenie nad badanym obszarem zawsze na krzyż.
W celu zlokalizowania obiektów wystarczy jednorazowy przejazd odcinka pomiarowego. Jeśli trzeba precyzyjnie zlokalizować i oznaczyć znaleziony obiekt, należy przesunąć narzędzie pomiarowe po odcinku pomiarowym z powrotem.
Przebieg znalezionego obiektu w ścianie można określić, przejeżdżając przez kilka odcinków pomiarowych jeden za drugim z przesunięciem.
Wskazanie pomiaruJeśli w obszarze czujnika nie zostanie wykryty żaden obiekt, linie przerywane i linia środkowa mają w całości kolor zielony. Jeśli został rozpoznany jakiś obiekt, pojawia się między dwiema liniami przerywanymi na wyświetlaczu, a dwie linie przerywane i linia środkowa mają w całości lub częściowo kolor czerwony.
Na skali głębokości z prawej strony wyświetlana jest głębokość obiektu do górnej krawędzi znalezionego obiektu.
Prezentacja właściwości znalezionych obiektów na wyświetlaczu może różnić się od faktycznych właściwości obiektów. Szczególnie bardzo cienkie obiekty wyświetlane są na wyświetlaczu jako grubsze. Większe, cylindryczne obiekty (np. rurki z tworzywa sztucznego lub rury wodne) mogą być wskazywane na wyświetlaczu jako węższe niż są w rzeczywistości.
Kodowanie właściwości materiału za pomocą koloruW zależności od rodzaju i głębokości obiektu możliwe jest rozpoznanie właściwości materiału.
Są one oznaczone kolorami w następujący sposób:
Pomarańczowy
obiekt przewodzący napięcie
niebieski
metal magnetyczny / zawierający żelazo (np. pręty zbrojeniowe)
turkus
metal niemagnetyczny (np. rura miedziana)
biały
niemetal (np. drewno, tworzywa sztuczne)
szary
nieznana właściwość materiału
 • W przypadku obiektów przewodzących napięcie nie są wyświetlane żadne dalsze właściwości.
 • Przewody trójfazowe mogą ewentualnie nie zostać rozpoznane jako przewody przewodzące napięcie.
 • Przy wilgotności względnej powyżej 50 procent określenie właściwości „przewodzenia napięcia” może być ograniczone.
Zaznaczanie obiektówZnalezione obiekty można oznaczyć przez nacięcie do znakowania na górnej lub zewnętrznej krawędzi narzędzia pomiarowego.
 • Przesunąć narzędzie pomiarowe do znalezionego obiektu, który ma być oznaczony.
 • Ustawić narzędzie pomiarowe tak, aby obiekt znajdował się na środku linii środkowej wyświetlacza.
 • Wykonać oznaczenie na nacięciu do znakowania u góry, po prawej i lewej stronie.
 • Środek obiektu znajduje się na przecięciu wykonanych oznaczeń.
 • Alternatywnie ustawić narzędzie pomiarowe tak, aby obiekt był wyśrodkowany na jednej z dwóch przerywanych linii na wyświetlaczu.
 • Oznacza to, że przedmiot jest wyśrodkowany pod odpowiednią zewnętrzną krawędzią narzędzia pomiarowego.
 • Narysować na podłożu linię wzdłuż tej zewnętrznej krawędzi na podłożu i zaznaczyć na tej linii pozycję odpowiedniego bocznego nacięcia do znakowania.
 • Tutaj znajduje się środek obiektu.
 • Przebieg obiektu znalezionego w ścianie można oznaczyć, przejeżdżając kilka odcinków pomiarowych jeden po drugim i łącząc odpowiednie oznaczenia.

Widok sygnału 2D

Image alternative
W widoku sygnału 2D wyświetlana jest siła sygnału w danej pozycji pomiarowej w połączeniu z głębokością obiektu. Widok sygnału 2D jest wariantem widoku obiektu. Wskazuje siłę sygnału zamiast symboli obiektów. Maksymalna siła sygnału reprezentuje górną krawędź obiektów.
Widok sygnału 2D można wykorzystać do lokalizacji znajdujących się blisko siebie obiektów i lepszej oceny złożonych struktur materiałów. W pewnych okolicznościach można również znaleźć cieńsze przedmioty i przedmioty leżące jeden za drugim. Należy przestrzegać informacji o procesie pomiaru w widoku obiektu.
Należy przestrzegać informacji o procesie pomiaru w przypadku widoku obiektu .

Widok sygnału

Image alternative
W widoku sygnału wyświetlana jest siła sygnału w odpowiedniej pozycji pomiarowej bez informacji o głębokości obiektu. Widok sygnału może służyć do lokalizowania obiektów znajdujących się blisko siebie i lepszej oceny złożonych struktur materiałowych na podstawie przebiegu sygnału.

Tryb pomiarowy wykrywania wycieków

W tym trybie pomiarowym wyświetlana jest względna wilgotność materiału powierzchni. Dlatego nadaje się do rozpoznawania miejsca maksymalnej wilgotności materiału, a tym samym wskazuje na ewentualny wyciek. Różne materiały na powierzchni, leżące płasko przedmioty i niejednorodność pod powierzchnią (np. spoiny) mogą zafałszować wynik.

Tryb pomiarowy pomiaru odległości

W tym trybie pomiaru można mierzyć odległości między obiektami.
Punktem odniesienia pomiaru jest zawsze górne wycięcie pomocnicze do znakowania. Pomiar możliwy jest tylko w linii prostej w kierunku jazdy kół. Odległość do punktu początkowego jest mierzona w sposób ciągły. Zmierzona wartość pokazana na wyświetlaczu odpowiada odległości do punktu początkowego bieżącego pomiaru, a nie całkowitej przebytej odległości. Podczas cofania się w kierunku punktu początkowego zmierzona wartość zmniejsza się.
Jeśli narzędzie pomiarowe podaje niewiarygodne wartości odległości, należy zmierzyć określoną odległość, np. 1 m (3 stopy). Jeśli odległość nie mieści się w tolerancji (patrz rozdział Dane techniczne), skontaktować się z serwisem Hilti .

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń jeśli akumulator jest włożony !
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy zawsze wyjmować akumulator!
Konserwacja produktu
 • Usunąć ostrożnie przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką, jeśli są dostępne.
 • Obudowę czyścić tylko lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
 • Do czyszczenia styków produktu używać czystej, suchej szmatki.
Konserwacja akumulatorów litowo-jonowych
 • Nigdy nie używać akumulatora z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi. Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką.
 • Unikać niepotrzebnego wystawiania akumulatora na działanie pyłu lub brudu. Nigdy nie wystawiać akumulatora na działanie dużej wilgotności (np. zanurzanie w wodzie lub pozostawianie na deszczu).
  Jeżeli akumulator zostanie zamoczony, należy traktować go jak akumulator uszkodzony. Umieścić go w szczelnym, niepalnym pojemniku i skontaktować się z serwisem Hilti .
 • Akumulator musi być czysty oraz wolny od innego oleju i smaru. Nie wolno dopuścić do niepotrzebnego gromadzenia się kurzu lub brudu na akumulatorze. Czyścić akumulator suchą, miękką szczotką lub czystą, suchą szmatką. Nie stosować środków zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
  Nie dotykać styków akumulatora i usunąć z nich smar, który nie został nałożony fabrycznie.
 • Obudowę czyścić tylko lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i/lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać urządzenia. Oddać urządzenie niezwłocznie do naprawy w serwisie Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie urządzenia są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group

Wymiana baterii guzikowej

Aby móc zapisać czas w narzędziu pomiarowym, posiada ono baterię guzikową. Jeśli bateria guzikowa jest rozładowana, należy ją wymienić.
Image alternative
 1. Wykręcić śrubę uchwytu baterii guzikowej.
 2. Wyjąć uchwyt baterii guzikowej z gniazda (w razie potrzeby za pomocą odpowiedniego narzędzia).
 3. Wyjąć pustą baterię guzikową i włożyć nową. Przestrzegać poprawnej biegunowości. Dodatni biegun baterii guzikowej musi być skierowany do góry.
 4. Włożyć uchwyt baterii guzikowej z powrotem do gniazda. Upewnić się, że uchwyt baterii guzikowej jest wsunięty prawidłowo do końca, w przeciwnym razie nie można zagwarantować ochrony przed kurzem i bryzgami wody.
 5. Ponownie wkręcić śrubę uchwytu baterii guzikowej i dokręcić ręcznie.

Transport i przechowywanie narzędzi akumulatorowych i akumulatorów

Transport
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone włączenie podczas transportu !
 • Zawsze transportować produkty z wyjętymi akumulatorami!
 • Wyjąć akumulator/akumulatory.
 • Nigdy nie przechowywać ani nie transportować akumulatorów luzem. Podczas transportu akumulatory powinny być zabezpieczone przed uderzeniami i wibracjami oraz odizolowane od jakichkolwiek materiałów przewodzących prąd lub innych akumulatorów, aby nie mogło stykać się z innymi biegunami akumulatorów i spowodować zwarcia. Przestrzegać lokalnych przepisów transportowych dotyczących akumulatorów.
 • Nie wysyłać akumulatorów pocztą. Jeśli wysłane mają zostać sprawne akumulatory, zwrócić się do odpowiedniej firmy kurierskiej.
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie transportu sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu.
Przechowywanie
  OSTRZEŻENIE
  Niezamierzone uszkodzenie spowodowane uszkodzonymi akumulatorami lub akumulatorami, z których wycieka płyn !
 • Zawsze przechowywać produkty z wyjętymi akumulatorami.
 • Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Przestrzegać wartości granicznych temperatury podanych w danych technicznych.
 • Nie należy przechowywać akumulatorów na ładowarce. Po zakończeniu procesu ładowania zawsze wyjmować akumulator z prostownika.
 • Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, na źródłach ciepła ani za szybą.
 • Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie przechowywania sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Produkt nie daje się włączyć.
Akumulator rozładowany
 • Wymienić akumulator lub naładować pusty akumulator.
Akumulator nie jest prawidłowo zamocowany.
 • Zatrzasnąć akumulator ze słyszalnym kliknięciem.
Akumulator nie zatrzaskuje się ze słyszalnym kliknięciem.
Zaczepy akumulatora są zabrudzone.
 • Wyczyścić zaczepy i włożyć z powrotem akumulator.
Wprowadzanie danych przez panel obsługi niemożliwe
Panel obsługi uszkodzony
 • Skontaktować się z serwisem Hilti .
Kółka nie obracają się płynnie
Koła zapylone lub zabrudzone
 • Wyczyścić kółka i obudowę.
Nie można podłączyć produktu do komputera.
Produkt nie jest rozpoznawany przez komputer.
 • Sprawdzić, czy sterownik jest aktualny. Ewentualnie konieczna może być aktualizacja sterownika i/lub systemu operacyjnego.
Kabel USB uszkodzony.
 • Sprawdzić połączenie za pomocą innego kabla USB. W razie potrzeby wymienić kabel USB.
Gniazdo USB w produkcie jest uszkodzone.
 • Zwrócić się do serwisu Hilti .
Karta microSD nie działa.
Karta microSD nie jest rozpoznawana.
 • Sprawdzić z innym urządzeniem (np. komputerem), czy karta microSD działa.
 • Użyć innej lub nowej karty microSD. Jeśli ta również nie zostanie rozpoznana, skontaktować się z serwisem Hilti .
Nie można odczytać karty microSD.
 • Sprawdzić, czy karta microSD i gniazdo w narzędziu pomiarowym nie są zabrudzone. Ostrożnie wyczyścić je suchą, miękką szczoteczką.
 • Jeśli problem występuje w dalszym ciągu, należy zwrócić się do serwisu Hilti .

Wskazówka FCC (w USA) / wskazówka IC (w Kanadzie)

Podczas testów urządzenie zachowało wartości graniczne, określone w rozdziale 15 przepisów FCC dla cyfrowych urządzeń klasy B. Wartości graniczne przewidują dla instalacji w obszarach mieszkalnych wystarczającą ochronę przed promieniowaniem zakłócającym. Urządzenia tego typu wytwarzają i wykorzystują wysokie częstotliwości oraz mogą je emitować. Nieprzestrzeganie odnośnych wskazówek podczas instalacji oraz eksploatacji urządzenia może spowodować zakłócenia odbioru fal radiowych.
W przypadku niektórych instalacji nie można jednak wykluczyć wystąpienia zakłóceń. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru fal radiowych lub telewizyjnych, co można stwierdzić wyłączając i ponownie włączając urządzenie, użytkownik powinien usunąć zakłócenia wykonując następujące czynności:
 • Na nowo ustawić lub przestawić antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odstęp pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
 • Podłączyć urządzenie do gniazda innego obwodu prądu, niż ten, do którego podłączono odbiornik.
 • Zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.
Zmiany lub modyfikacje, których dokonywanie nie jest wyraźnie dozwolone przez firmę Hilti , mogą spowodować ograniczenie praw użytkownika do dalszej eksploatacji urządzenia.
Urządzenie to spełnia wymagania wynikające z paragrafu 15 przepisów FCC oraz wymagania określone w RSS‑220 w połączeniu z RSS-Gen IC.
Aby uruchomić urządzenie, spełnione muszą być dwa poniższe warunki:
 • Urządzenie nie powinno wytwarzać żadnego szkodliwego promieniowania.
 • Urządzenie musi przyjmować każde promieniowanie, łącznie z promieniowaniami, powodującymi niepożądane reakcje.
Dla użytkowników w USA: Eksploatacja tego urządzenia jest zastrzeżona dla urzędów wymiaru sprawiedliwości, straży pożarnej i służb ratunkowych, naukowych instytutów badawczych, komercyjnych przedsiębiorstw górniczych, przedsiębiorstw budowlanych oraz osób prywatnych, które działają na zlecenie ww. podmiotów. Eksploatacja przez inne osoby stanowi naruszenie 47 U.S.C. § 301 i może pociągać za sobą poważne kary.
Wymogi koordynacji
 1. Systemy obrazowania UWB wymagają koordynacji przez FCC, zanim będzie można użyć osprzętu. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich ograniczeń używania osprzętu, związanych z koniecznością koordynacji.
 2. Użytkownicy urządzeń do obrazowania UWB muszą zgłaszać obszary zastosowania do FCC Office of Engineering and Technology, które koordynuje te informacje z rządem federalnym przez National Telecommunications and Information Administration. Informacje dostarczone przez użytkownika UWB obejmują nazwę, adres i inne istotne dane kontaktowe użytkownika, żądane obszary geograficzne użytkowania oraz numer FCC ID i inną nomenklaturę urządzenia UWB. Jeżeli urządzenie do obrazowania jest przeznaczone do zastosowań mobilnych, geograficznym obszarem użytkowania mogą być stany lub hrabstwa, w których urządzenie będzie eksploatowane. Użytkownik stacjonarnego systemu obrazowania określa konkretną lokalizację geograficzną lub adres, pod którym urządzenie ma być eksploatowane. Dokumentację tę należy przesłać do działu koordynacji częstotliwości, OET, Federal Communications Commission, na adres siedziby FCC podany w 47 CFR 0.401(a), ATTN: UWB Coordination.
 3. Producenci lub ich upoważnieni przedstawiciele handlowi muszą poinformować nabywców i użytkowników swoich systemów, że przed rozpoczęciem eksploatacji urządzeń muszą dokonać szczegółowej koordynacji zakresów działania z FCC.
 4. Użytkownicy zatwierdzonych skoordynowanych systemów UWB mogą je przekazać innym wykwalifikowanym użytkownikom i do innych miejsc, jeśli powiadomią FCC o zmianie właściciela lub miejsca i skoordynują je z zatwierdzoną eksploatacją.
 5. Raport koordynacyjny FCC/NTIA określa obszary geograficzne, w których eksploatacja systemu obrazowania wymaga dodatkowej koordynacji lub w których eksploatacja systemu obrazowania jest zabronione. Jeżeli w przypadku eksploatacji na określonych obszarach geograficznych wymagana jest dodatkowa koordynacja, należy wskazać lokalny kontakt ds. koordynacji. Poza eksploatacją w obrębie wyznaczonych obszarów nie jest wymagana dalsza koordynacja z FCC po złożeniu w FCC wymaganych informacji o systemie obrazowania UWB, chyba że zgłoszone obszary eksploatacji ulegną zmianie. W przypadku zmiany obszaru eksploatacji należy przedłożyć FCC uaktualnione informacje zgodnie z procedurą określoną w pkt 2) niniejszej sekcji.
 6. Koordynacja rutynowej eksploatacji UWB nie może trwać dłużej niż 15 dni roboczych od daty otrzymania przez NTIA wniosku o koordynację. W przypadku operacji specjalnych, ograniczonych czasowo, czas przetwarzania może zostać skrócony, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami. Eksploatacja systemów UWB w sytuacjach awaryjnych związanych z bezpieczeństwem życia lub mienia może być prowadzona bez koordynacji pod warunkiem, że użytkownik urządzeń UWB stosuje procedurę powiadamiania zgodną z opisaną w § 2.405(a) do (e) niniejszego rozdziału.
Responsible party
Hilti, Inc.
7250 Dallas Parkway, Suite 1000
US-Plano, TX 75024
www.hilti.com
Dla użytkowników w Kanadzie: To urządzenie do obrazowania radarowego może być eksploatowane tylko wtedy, gdy jest skierowane na podłogę lub ścianę i styka się z powierzchnią podłogi lub ściany lub znajduje się w odległości do 20 cm od niej. To urządzenie do obrazowania radarowego może być eksploatowane wyłącznie przez organy ścigania, instytuty naukowo-badawcze, komercyjne przedsiębiorstwa górnicze, firmy budowlane i organizacje ratownicze lub strażackie.

Utylizacja

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała w wyniku nieprawidłowej utylizacji! Wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 • Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci.
 • Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.
Image alternative Produkty Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Informacje na ten temat można uzyskać w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Dalsze informacje

Wyposażenie, produkty systemowe i więcej informacji dotyczących produktów znajduje się tutaj.

Chińska dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)
Image alternative
Ta tabela dotyczy rynku chińskiego.

Akumulatory litowo-jonowe Hilti

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i użytkowaniaW niniejszej dokumentacji pojęcie akumulator stosowane jest dla ładowalnych akumulatorów litowo-jonowych, w których kilka ogniw litowo-jonowych połączonych jest w jeden zespół. Są one przeznaczone do elektronarzędzi Hilti i mogą być wykorzystywane tylko wraz z nimi. Stosować wyłącznie oryginalne akumulatory Hilti !
Opis Hilti Akumulatory są wyposażone w system zarządzania ogniwami i ochrony ogniw.
Akumulatory składają się z ogniw zawierających materiał litowo-jonowy, zapewniający wysoką gęstość energii. Ogniwa litowo-jonowe wykazują bardzo niewielki efekt pamięci, ale są bardzo wrażliwe na uderzenia, głębokie rozładowanie i wysokie temperatury.
Produkty dopuszczone do akumulatorów Hilti można znaleźć w Hilti Store lub na: www.hilti.group
Bezpieczeństwo
 • Przestrzegać poniższych wskazówek bezpiecznego używania akumulatorów litowo-jonowych. Nieprzestrzeganie ich może spowodować podrażnienia skóry, poważne uszkodzenia korozyjne, poparzenia chemiczne, pożar i / lub eksplozje.
 • Z akumulatorami należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń lub wycieku szkodliwego dla zdrowia elektrolitu!
 • W żadnym wypadku nie wolno modyfikować akumulatorów!
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C ani palić.
 • Nie używać akumulatorów, które były narażone na uderzenie lub uległy uszkodzeniu w inny sposób. Regularnie sprawdzać akumulatory pod kątem oznak uszkodzenia.
 • Nigdy nie używać akumulatorów z odzysku bądź naprawianych.
 • Nigdy nie używać akumulatora lub elektronarzędzia zasilanego akumulatorem jako młotka.
 • Nigdy nie narażać akumulatorów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, iskier czy otwartych płomieni. Może to prowadzić do eksplozji.
 • Nie dotykać biegunów akumulatorów palcami, narzędziami, biżuterią ani innymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora oraz szkody materialne i obrażenia ciała.
 • Akumulatory chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcia, porażenia prądem, poparzenia, pożary lub eksplozje.
 • Należy korzystać wyłącznie z prostowników i elektronarzędzi przeznaczonych dla danego typu akumulatora. Przestrzegać przy tym informacji zawartych we właściwych instrukcjach obsługi.
 • Nie używać ani przechowywać akumulatorów w środowisku zagrożonym wybuchem.
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Umieścić akumulator w widocznym, niepalnym miejscu w odpowiedniej odległości od łatwopalnych materiałów. Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Jeśli akumulator po jednej godzinie nadal jest zbyt gorący, aby dało się go dotknąć, oznacza to, że jest uszkodzony. Postępować zgodnie ze wskazówkami w rozdziale postępowanie Środki w przypadku zapalenia się akumulatora .
Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora
 • Zawsze kontaktować się z partnerem serwisowym Hilti , jeśli akumulator zostanie uszkodzony.
 • Nie stosować akumulatorów, z którego wycieka ciecz.
 • W razie wycieku cieczy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i/ lub skórą. Zawsze nosić rękawice i okulary ochronne podczas kontaktu z elektrolitem.
 • Do usunięcia elektrolitu wyciekłego z akumulatora użyć dopuszczonego chemicznego środka czyszczącego. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących usuwania elektrolitu.
 • Uszkodzony akumulator włożyć do niepalnego pojemnika i przysypać suchym piaskiem, kredą (CaCO3) lub krzemianem (wermikulit). Następnie zamknąć szczelnie pokrywę i przechowywać pojemnik z dala od łatwopalnych gazów, cieczy lub przedmiotów.
 • Zutylizować akumulator w lokalnym Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących transportu uszkodzonych akumulatorów!
Postępowanie w przypadku, gdy akumulator przestanie działać
 • Zwrócić uwagę na nietypowe zachowanie akumulatora, jak nieprawidłowe ładowanie lub nietypowo długi czas ładowania, odczuwalny spadek mocy, nietypową aktywność diody lub wyciek elektrolitu. Są to wyraźne oznaki wewnętrznego problemu.
 • W razie podejrzenia wewnętrznego problemu z akumulatorami, skontaktować się z partnerem serwisowym Hilti .
 • Jeśli akumulator nie działa, nie da się już naładować lub wycieka z niego elektrolit, należy go zutylizować w opisany powyżej sposób. Patrz rozdział Konserwacja i utylizacja .
Postępowanie w przypadku zapalenia się akumulatora
  OSTRZEŻENIE
  Niebezpieczeństwo zapalenia się akumulatora! Płonący akumulator emituje niebezpieczne i wybuchowe ciecze i opary, które mogą powodować uszkodzenia korozyjne, poparzenia lub eksplozje.
 • Przy zwalczaniu pożarów akumulatorów nosić środki ochrony indywidualnej.
 • Zapewnić odpowiednią wentylację, aby niebezpieczne lub wybuchowe opary mogły uchodzić.
 • W razie wytwarzania dużej ilości dymu natychmiast opuścić pomieszczenie.
 • W razie podrażnienia dróg oddechowych skonsultować się z lekarzem.
 • Przed podjęciem próby gaszenia wezwać straż pożarną.
 • Pożary akumulatorów zwalczać wyłącznie przy użyciu wody z zachowaniem jak największej odległości. Gaszenie za pomocą gaśnic proszkowych i koców gaśniczych jest w przypadku akumulatorów litowo-jonowych nieskuteczne. Pożary otoczenia można zwalczać za pomocą tradycyjnych środków gaśniczych.
 • Nie próbować przenosić dużej liczby płonących akumulatorów. Usunąć niepłonące materiały z najbliższego otoczenia, odizolowując w ten sposób płonące akumulatory.
W przypadku akumulatorów, które nie schładzają się, dymią lub płoną:
 • Wziąć go na łopatę i wrzucić do wiadra z wodą. Chłodzące działanie wody spowalnia rozprzestrzenianie się pożaru na te ogniwa akumulatora, które jeszcze nie osiągnęły krytycznej temperatury zapłonu.
 • Pozostawić akumulator przez co najmniej 24 godziny w wiadrze, tak aby całkowicie się schłodził.
 • Patrz rozdział Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora .
Dane dotyczące transportu i przechowywania
 • Temperatura robocza otoczenia pomiędzy -17°C a +60°C / 1°F a 140°F.
 • Temperatura przechowywania pomiędzy -20°C a +40°C / -4°F a 104°F.
 • Nie przechowywać akumulatorów na ładowarce. Po zakończeniu procesu ładowania zawsze wyjmować akumulator z prostownika.
 • Akumulatory przechowywać w miarę możliwości w miejscu chłodnym i suchym. Przechowywanie w chłodnym miejscu zwiększa żywotność akumulatora. Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, na grzejnikach ani za szybą.
 • Nie wysyłać akumulatorów pocztą. Jeśli wysłane mają zostać sprawne akumulatory, zwrócić się do odpowiedniej firmy kurierskiej.
 • Nigdy nie przechowywać ani nie transportować akumulatorów luzem. Podczas transportu akumulatory powinny być zabezpieczone przed uderzeniami i wibracjami oraz odizolowane od jakichkolwiek materiałów przewodzących prąd lub innych akumulatorów, aby nie mogło stykać się z innymi biegunami akumulatorów i spowodować zwarcia. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących transportu akumulatorów.
Konserwacja i utylizacja
 • Utrzymywać akumulator w czystości, nie może być on zanieczyszczony smarem ani olejem. Unikać obecności zbędnego pyłu i brudu na akumulatorze. Wyczyścić akumulator suchym, miękkim pędzelkiem lub czystą i suchą ściereczką.
 • Nigdy nie używać akumulatora z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi. Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką.
 • Zapobiegać przedostawaniu się ciał obcych do wnętrza urządzenia.
 • Nie dopuszczać do wnikania wilgoci do wnętrza akumulatora. Jeśli wilgoć wniknęła do akumulatora, należy obchodzić się z nim jak z akumulatorem uszkodzonym i odizolować go w niepalnym pojemniku.
 • Patrz rozdział Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora .
 • W razie nieprawidłowej utylizacji wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących transportu uszkodzonych akumulatorów!
 • Nie wyrzucać akumulatorów z odpadami komunalnymi.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci. Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.