Język

DD 250-CA

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Znaki nakazu

Zastosowano następujące znaki nakazu:
Image alternative Używać okularów ochronnych
Image alternative Używać kasku ochronnego
Image alternative Nosić ochraniacze słuchu
Image alternative Nosić rękawice ochronne
Image alternative Używać obuwia ochronnego
Image alternative Używać lekkiej ochrony dróg oddechowych

Symbole na produkcie

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Dane analityczne
Image alternative Stopień nawiercania
Image alternative Znamionowa jałowa prędkość obrotowa
Image alternative Prąd zmienny
Image alternative Średnica
Image alternative Zakaz transportowania dźwigiem
Image alternative Bluetooth
Image alternative Blokada otwarta
Image alternative Blokada zamknięta
Image alternative Produkt obsługuje bezprzewodową transmisję danych, która jest kompatybilna z systemami operacyjnymi iOS i Android.
Image alternative Uziemienie ochronne
Image alternative Jeśli obecne na produkcie, produkt został certyfikowany przez jednostkę certyfikacji na rynek amerykański i kanadyjski według obowiązujących norm.

Tabliczki informacyjne

Na statywie, podstawie lub wiertnicy diamentowej
Image alternative Na podstawie podciśnieniowej
Górna część rysunku : W przypadku wiercenia w poziomie przy użyciu mocowania na podciśnienie nie wolno używać statywu bez dodatkowego zabezpieczenia.
Dolna część rysunku : W przypadku mocowania na podciśnienie bez dodatkowego zabezpieczenia nie wolno wykonywać nawierceń do góry.
Image alternative Na wiertnicy diamentowej
Do wiercenia w górę koniecznie stosować system zbierania wody w połączeniu z odkurzaczem do pracy na mokro.
Image alternative Na wiertnicy diamentowej
Praca tylko ze sprawnym wyłącznikiem różnicowo-prądowym.

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Wiertnica diamentowa
  DD 250-CA
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Image alternative
Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującym prawem i obowiązującymi normami.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia, jak również zapoznać się z ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Bałagan lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Używając tego elektronarzędzia nie wolno pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie należy zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu zasilającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód zasilający chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub skręcone przewody zasilające zwiększają ryzyko porażenia.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy używać wyłącznie przedłużaczy przystosowanych do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Przystępując do pracy przy użyciu elektronarzędzi należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej i/lub założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi elektronarzędzia. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
 • Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub wyjąć akumulator z urządzenia. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Dopilnować, aby uchwyty oraz ich powierzchnie były zawsze suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem lub olejem. Śliskie uchwyty i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolę elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji wiertarek

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania wszelkich prac
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których elektronarzędzie może natrafić na ukryte przewody elektryczne lub własny przewód przyłączeniowy, trzymać urządzenie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.
Wskazówki bezpieczeństwa podczas prac z długimi wiertłami
 • Pod żadnym pozorem nie należy pracować z większą prędkością obrotową, niż maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa wiertła. Przy wyższych prędkościach obrotowych wiertło może się lekko wyginać, jeżeli obraca się poza obrabianym elementem i może prowadzić do obrażeń ciała.
 • Wiercenie należy zawsze zaczynać na niższej prędkości obrotowej i dopiero w momencie, gdy wiertło styka się już z obrabianym elementem. Przy wyższych prędkościach obrotowych wiertło może się lekko wyginać, jeżeli obraca się poza obrabianym elementem i może prowadzić do obrażeń ciała.
 • Nie wywierać nadmiernego nacisku na wiertło i wywierać go wyłącznie w kierunku wzdłużnym do wiertła. Wiertła mogą się wygiąć i złamać, co może doprowadzić do utraty kontroli nad urządzeniem i spowodować obrażenia ciała.

Wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji wiertarek diamentowych

 • W trakcie wykonywania wierceń, które wymagają zastosowania wody, należy odprowadzać wodę z obszaru roboczego lub użyć systemu zbierania wody. Takie środki ostrożności pozwalają utrzymać obszar roboczy w stanie suchym i zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których narzędzie tnące może natrafić na ukryte przewody elektryczne lub własny przewód zasilający, trzymać elektronarzędzie za izolowane uchwyty. Kontakt narzędzia tnącego z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy elektronarzędzia i spowodować porażenie prądem.
 • Podczas wiercenia diamentowego nosić ochraniacze słuchu. Hałas może prowadzić do utraty słuchu.
 • W przypadku zablokowania narzędzia roboczego nie wykonywać dalszego posuwu i wyłączyć narzędzie. Sprawdzić przyczynę zakleszczenia się narzędzia roboczego i usunąć ją.
 • W celu ponownego uruchomienia wiertarki diamentowej, która utknęła w obrabianym materiale, należy sprawdzić przed jej włączeniem, czy narzędzie robocze swobodnie się obraca. Jeżeli narzędzie robocze zakleszczy się i przestanie się obracać, może ulec przeciążeniu lub spowodować odłączenie się wiertarki diamentowej od obrabianego przedmiotu.
 • W przypadku mocowania statywu na obrabianym przedmiocie za pomocą kotew i śrub upewnić się, że zastosowane zakotwienie jest w stanie utrzymać maszynę podczas jej użytkowania. Jeżeli obrabiany przedmiot nie jest twardy lub porowaty, kotwa może wypaść, co spowoduje odłączenie się statywu od obrabianego przedmiotu.
 • W przypadku mocowania statywu na obrabianym przedmiocie za pomocą płyty próżniowej należy dopilnować, aby podłoże było równe, czyste i gładkie. Nie mocować statywu na powierzchniach laminowanych, np. na glazurze lub powłokach kompozytowych. Jeżeli powierzchnia obrabianego przedmiotu nie jest równa, płaska lub odpowiednio przymocowana, płyta próżniowa może odłączyć się od obrabianego przedmiotu.
 • Przed i podczas wiercenia upewnić się, że wartość podciśnienia jest wystarczająca. Jeżeli ciśnienie jest zbyt niskie, płyta próżniowa może odłączyć się od obrabianego przedmiotu.
 • W żadnym wypadku nie wykonywać wierceń sufitowych ani wierceń w ścianie, jeżeli maszyna jest zamocowana wyłącznie za pomocą płyty próżniowej. W przypadku zaniku próżni płyta próżniowa odłączy się od obrabianego przedmiotu.
 • W przypadku wiercenia w ścianach lub sufitach zadbać o to, aby obszar roboczy i osoby przebywające po drugiej stronie były bezpieczne. Koronka wiertnicza może wyjść poza otwór, a rdzeń wiertniczy może wypaść po drugiej stronie.
 • W przypadku prac wykonywanych nad głową zawsze używać opisanego w instrukcji obsługi systemu zbierania wody. Dopilnować, aby woda nie przedostała się do narzędzia. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo osób
 • Dokonywanie modyfikacji i zmian w urządzeniu jest zabronione.
 • Urządzenie nie może być używane przez osoby słabe fizycznie bez uprzedniego pouczenia.
 • Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci.
 • Unikać dotykania obracających się elementów. Urządzenie włączać dopiero na stanowisku pracy. Dotykanie wirujących części urządzenia, w szczególności osprzętu, może prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać kontaktu skóry z płuczką wiertniczą.
 • Pył z niektórych materiałów, jak zawierające ołów pokrycie malarskie, niektóre rodzaje drewna, beton/mur/kamień zawierający kwarc oraz minerały i metale mogą być szkodliwe dla zdrowia. Kontakt ze skórą oraz wdychanie pyłu może wywołać reakcje alergiczne oraz/lub prowadzić do chorób dróg oddechowych użytkownika oraz osób znajdujących się w pobliżu. Niektóre rodzaje pyłów, np. dębowy lub bukowy uchodzą za rakotwórcze, zwłaszcza w połączeniu z dodatkowymi substancjami do obróbki drewna (chromiany, środki ochronne do drewna). Materiał zawierający azbest może być obrabiany wyłącznie przez fachowców. W miarę możliwości używać systemu odsysania o maksymalnej efektywności. Należy używać zalecanego przez Hilti odkurzacza przenośnego do pyłu drewnianego i/lub mineralnego, przystosowanego do pracy z tym urządzeniem. Konieczne jest zapewnienie prawidłowej wentylacji miejsca pracy. Zalecane jest noszenie maski przeciwpyłowej odpowiedniej do każdego rodzaju pyłu. Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących obrabianych materiałów.
 • Wiertnica diamentowa i diamentowa koronka wiertnicza odznaczają się dużym ciężarem. Istnieje niebezpieczeństwo zgniecenia części ciała. Użytkownik i osoby znajdujące się w pobliżu pracującego urządzenia muszą nosić odpowiednie okulary ochronne, ochraniacze słuchu, rękawice ochronne oraz obuwie ochronne.
Prawidłowe obchodzenie się z elektronarzędziami
 • Upewnić się, czy urządzenie jest prawidłowo zamocowane w statywie.
 • Należy dopilnować, aby krańcowa śruba oporowa była zawsze zamontowana na statywie, ponieważ w przeciwnym razie ogranicznik krańcowy nie będzie spełniał swojej zabezpieczającej funkcji.
 • Sprawdzić, czy narzędzia mają uchwyt przystosowany do systemu mocowania urządzenia oraz czy zostały właściwie zamocowane w uchwycie narzędziowym.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Unikać stosowania przedłużaczy z wieloma gniazdkami i jednoczesnego podłączania kilku urządzeń.
 • Urządzenie wolno użytkować wyłącznie w sieciach z przewodem ochronnym o odpowiedniej średnicy przewodów.
 • Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rurociągów wodnych, np. przy użyciu wykrywacza metali. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą przewodzić prąd. Stwarza to poważne zagrożenie porażeniem prądem.
 • Zwracać uwagę, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego podczas przesuwania suportu.
 • Nigdy nie używać urządzenia bez dostarczonego wyłącznika różnicowo-prądowego PRCD (w przypadku urządzeń bez PRCD nigdy bez transformatora rozdzielczego). Przed każdym użyciem sprawdzić PRCD.
 • Regularnie kontrolować przewód zasilający urządzenia i – w razie stwierdzenia jego uszkodzenia – oddać do naprawy wykwalifikowanemu fachowcowi. Jeśli uszkodzony jest przewód przyłączeniowy elektronarzędzia, należy go wymienić na specjalny i dopuszczony do użytku przewód przyłączeniowy, dostępny w serwisie. Kontrolować regularnie przedłużacze i w razie uszkodzenia wymieniać je na nowe. Jeśli podczas pracy uszkodzony zostanie przewód zasilający lub przedłużacz, nie wolno ich dotykać. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda. Uszkodzone przewody przyłączeniowe oraz przedłużacze mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać zabrudzonego lub zamoczonego urządzenia. Pył lub wilgoć zalegające na powierzchni urządzenia, przede wszystkim na materiałach przewodzących prąd, mogą w niekorzystnych warunkach spowodować porażenie prądem elektrycznym. Dlatego, zwłaszcza w przypadku częstej obróbki materiałów przewodzących, należy zabrudzone urządzenia regularnie oddawać do kontroli w serwisie Hilti .
 • Jeśli wiertnica diamentowa użytkowana jest bez DD AF-CA H, należy zawsze zakładać osłonę na zasilanie DD AF-CA H. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
Miejsce pracy
 • Przed rozpoczęciem pracy należy uzyskać pozwolenie od kierownika budowy. Wiercenia w budynkach i innych strukturach mogą naruszyć ich statykę, w szczególności podczas odcinania prętów zbrojeniowych lub elementów nośnych.
 • W przypadku niewłaściwie zamocowanego statywu całkowicie opuścić zamontowane na statywie urządzenie, aby uniknąć jego przewrócenia.
 • Trzymać przewód zasilający, przedłużacz, wąż ssący i próżniowy z dala od wirujących części.
 • Do wiercenia na mokro nad głową koniecznie stosować system zbierania wody w połączeniu z odkurzaczem do pracy na mokro.
 • W przypadku wiercenia do góry używanie mocowania na podciśnienie bez dodatkowego zabezpieczenia jest zabronione.
 • W przypadku wiercenia w poziomie przy użyciu mocowania na podciśnienie (osprzęt) nie używać statywu bez dodatkowego zabezpieczenia.

Opis

Ilustracje produktu

Wiertnica diamentowa DD 250-CA

Image alternative
 1. Wyświetlacz wielofunkcyjny
 2. Przycisk obsługi Stopień nawiercania
 3. Przycisk obsługi Dane analityczne
 4. Tabliczka znamionowa
 5. Włącznik/wyłącznik
 6. Osłona przewodu zasilającego
 7. Zasilanie dla DD AF-CA H (wyposażenie dodatkowe)
 8. Przewód zasilający z PRCD
 9. Przyłącze wody
 10. Uchwyt do przenoszenia (2x)
 11. Osłona szczotek węglowych (2x)
 12. Regulator przepływu wody
 13. Uchwyt narzędziowy
 14. Przełącznik biegów

Statyw DD-HD 30

Image alternative
 1. Wrzeciono wkręcające (osprzęt)
 2. Osłona
 3. Szyna prowadząca
 4. Śruba poziomująca (3x)
 5. Wskaźnik środka otworu
 6. Kołek
 7. Podstawa
 8. Tabliczka znamionowa
 9. Trzpień mocujący
 10. Nakrętka mocująca
 11. Podpora
 12. Uchwyt do przenoszenia
 13. Krańcowa śruba oporowa
 14. Ogranicznik głębokości (osprzęt)
 15. Mechanizm mocujący suport
 16. Uchwyt zbiornika na wodę (osprzęt)
 17. Uszczelka (osprzęt)
 18. Zbiornik na wodę (osprzęt)
 19. Podkładka uszczelniająca zbiornika na wodę (osprzęt)

Suport DD-HD 30

Image alternative
 1. Tuleja pokrętła 1:1
 2. Tuleja pokrętła 1:3
 3. Mimośród (blokada wiertnicy diamentowej)
 4. Kołek zabezpieczający
 5. Pokrętło
 6. Wskaźnik niwelacji (2x)
 7. Blokada suportu
 8. Prowadnica przewodu
 9. Złącza mocowania dla DD AF-CA H
 10. Śruba nastawcza luzu suportu (4x)

Podstawa podciśnieniowa (osprzęt)

Image alternative
 1. Zawór spustowy
 2. Przyłącze podciśnienia
 3. Mechanizm mocujący suport
 4. Manometr
 5. Złącze podciśnieniowe
 6. Śruba poziomująca (4x)

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to elektryczna wiertnica diamentowa. Jest ona przeznaczona do wiercenia na mokro otworów przelotowych i nieprzelotowych przy użyciu statywu w (zbrojonych) podłożach mineralnych. Ręczna eksploatacja wiertnicy diamentowej jest niedozwolona.

 • Podczas stosowania wiertnicy diamentowej należy zawsze używać statywu. Statyw musi być odpowiednio zakotwiczony w podłożu za pomocą kotew lub podstawy podciśnieniowej.

 • Do prac regulacyjnych przy podstawie nie stosować żadnych narzędzi uderzających (młotek).

 • Urządzenie należy zasilać wyłącznie prądem o napięciu sieciowym i częstotliwości zgodnej z danymi na tabliczce znamionowej.

 • Przestrzegać również wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i obsługi używanego osprzętu.

Bluetooth®

Niniejszy Produkt jest wyposażony w łącze Bluetooth.
Bluetooth to bezprzewodowe przesyłanie danych, które pozwala dwóm produktom obsługującym Bluetooth komunikować się między sobą na niewielką odległość.
Aby zapewnić stabilne połączenie Bluetooth, podłączane urządzenia muszą znajdować się w polu wzajemnego widzenia.
Funkcje Bluetooth w tym produkcieSzczegółowe funkcje Bluetooth należy sprawdzić w instrukcji obsługi sparowanego urządzenia.
 • Wyświetlanie komunikatów serwisowych i komunikatów statusu sparowanych urządzeń Hilti na wyświetlaczu wiertnicy diamentowej.
 • Połączenie z mobilnym urządzeniem końcowym przez aplikację Hilti ON!Track 3 w zakresie funkcji serwisowych oraz przesyłania danych analitycznych produktu.
Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth
Hilti Produkty są dostarczane z wyłączonym łączem Bluetooth. Bluetooth włącza się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu produktu.
 • W celu wyłączenia należy nacisnąć równocześnie i przytrzymać przez co najmniej 10 sekund przyciski Image alternative i Image alternative.
 • W celu włączenia należy równocześnie nacisnąć przyciski Image alternative i Image alternative.
Sprzęganie produktówSparowanie z urządzeniem Hilti z obsługą Bluetooth pozostanie zachowane, dopóki wiertnica diamentowa nie zostanie sparowana z innym urządzeniem Hilti tego samego typu lub Bluetooth nie zostanie wyłączony. Sprzężenie jest zachowywane nawet po wyłączeniu i włączeniu produktów, a sprzężone produkty ponownie łączą się ze sobą automatycznie.
 • W celu sparowania z urządzeniem Hilti z obsługą Bluetooth lub mobilnym urządzeniem końcowym, należy przy włączonej funkcji Bluetooth nacisnąć równocześnie przyciski Image alternative i Image alternative.
Okno czasowe na połączenie z urządzeniem Hilti z obsługą Bluetooth wynosi 2 minuty. Po upływie 2 minut nawiązywanie połączenia zostaje przerwane.
Licencja
Znak towarowy Bluetooth® oraz logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi i własnością Bluetooth SIG, Inc. a Hilti używa ich na podstawie licencji.

Symbole i objaśnienia na wyświetlaczu wielofunkcyjnym wiertnicy diamentowej

Poniższe wskazania mogą być wyświetlane, jeśli wiertnica diamentowa jest gotowa do pracy (podłączona, z włączonym PRCD).
Wskazania mogą być rożne w zależności od wybranego biegu oraz zastosowania.
Image alternative
Ekran startowy
Ekran startowy jest wyświetlany z chwilą załączenia zasilania elektrycznego wiertnicy diamentowej. Na ekranie startowym wyświetlany jest status połączenia Bluetooth, spersonalizowana nazwa oraz numer seryjny wiertnicy diamentowej.
 • Wyświetlaną na ekranie nazwę produktu można zmienić przy użyciu aplikacji Hilti ON!Track 3 (ustawienie domyślne: 'Your name here ').
Image alternative
Poziomnica
Wiertnica diamentowa nie jest włączona. Ten wskaźnik wspomaga niwelację systemu, jak również wyregulowanie statywu w przypadku wierceń skośnych. Na wskaźniku ustawienie wiertnicy diamentowej widoczne jest w postaci symbolu oraz w stopniach.
 • Dokładność kąta przy temperaturze otoczenia: ±2°
Image alternative
Wskazanie biegu
Wiertnica diamentowa jest włączona na biegu jałowym. Ten wskaźnik pozwala dopilnować, aby włączony bieg pasował do stosowanej diamentowej koronki wiertniczej. Wskaźnik wyświetla się po lewej stronie włączonego biegu, jak również pośrodku zalecanego dla danego biegu zakresu średnic koronek wiertniczych w milimetrach i w calach.
Image alternative
Aktywowany stopień nawiercania
Wiertnica diamentowa jest wyłączona lub włączona na biegu jałowym. Ta funkcja zapewnia niski poziom drgań w przypadku nawiercania za pomocą koronek wiertniczych o dużej średnicy. Ponowne naciśnięcie przycisku Image alternative pozwala dezaktywować tę funkcję w dowolnej chwili.
 • Po kilku sekundach wskaźnik zostanie automatycznie wygaszony.
Image alternative
Pozostały czas pracy ze stopniem nawiercania
Wiertnica diamentowa wierci, a stopień nawiercania jest uaktywniony. Wskaźnik przedstawia czas pracy pozostały do automatycznego wyłączenia wiertnicy diamentowej.
 • W celu ochrony wiertnicy diamentowej stopień nawiercania wyłączy się automatycznie po upływie maksymalnie 2 minut.
  Wskazanie zostanie następnie wygaszone.
Image alternative
Stopień nawiercania dezaktywowany
Stopień nawiercania został dezaktywowany. Prędkość obrotowa i moc wiertnicy diamentowej ponownie wzrasta i można kontynuować wiercenie.
 • Po kilku sekundach wskaźnik zostanie automatycznie wygaszony.
Image alternative
Aktywacja stopnia nawiercania jest niemożliwa
Wiertnica diamentowa wierci. Przycisk aktywujący stopień nawiercania został naciśnięty, podczas gdy wiertnica diamentowa była obciążona albo na biegu chłodzącym.
 • Po kilku sekundach wskaźnik zostanie automatycznie wygaszony.
Image alternative
Wskaźnik mocy wiercenia: siła docisku jest za mała
Wiertnica diamentowa wierci, a stopień nawiercania nie jest uaktywniony. Ten wskaźnik pozwala dopilnować, aby wiertnica diamentowa była użytkowana w optymalnym zakresie roboczym.
 • Kolor tła: żółty.
  Siła docisku jest za mała. Zwiększyć siłę docisku.
Image alternative
Wskaźnik mocy wiercenia: siła docisku optymalna
Wiertnica diamentowa wierci, a stopień nawiercania nie jest uaktywniony. Ten wskaźnik pozwala dopilnować, aby wiertnica diamentowa była użytkowana w optymalnym zakresie roboczym.
 • Kolor tła: zielony.
  Siła docisku jest optymalna.
Image alternative
W przypadku 120 V
Przekroczona granica wartości prądu znamionowego
Wiertnica diamentowa wierci, a stopień nawiercania nie jest uaktywniony. Prąd znamionowy przekroczył granicę 20 A.
 • Siła docisku jest za wysoka. Zmniejszyć siłę docisku.
Image alternative
Wskaźnik mocy wiercenia: siła docisku jest za wysoka
Wiertnica diamentowa wierci, a stopień nawiercania nie jest uaktywniony. Ten wskaźnik pozwala dopilnować, aby wiertnica diamentowa była użytkowana w optymalnym zakresie roboczym.
 • Kolor tła: czerwony.
  Siła docisku jest za wysoka. Zmniejszyć siłę docisku.
Image alternative
Wiersz stanu ze wskazówkami
W wierszu stanu podawane są różne wskazówki oraz informacje na temat aktualnego trybu pracy urządzenia, na przykład o włączonym biegu lub aktywowanym stopniu nawiercania.
Image alternative
Wiersz stanu z ostrzeżeniami
W wierszu stanu podawane są różne ostrzeżenia na temat aktualnego stanu urządzenia, które nie skutkują natychmiastowym zatrzymaniem wiertnicy diamentowej.
Image alternative
Bluetooth WŁĄCZONY
Funkcja Bluetooth jest w ustawieniu podstawowym uaktywniona.
Aby wyłączyć funkcję Bluetooth, należy przy wyłączonym silniku nacisnąć równocześnie i przytrzymać przez 10 sekund przyciski Image alternative i Image alternative.
 • Po kilku sekundach wskaźnik zostanie automatycznie wygaszony.
Image alternative
Bluetooth WYŁĄCZONY
Funkcja Bluetooth jest dezaktywowana. Wiertnica diamentowa nie może łączyć się z innymi urządzeniami lub akcesoriami.
Aby włączyć funkcję Bluetooth, należy przy wyłączonym silniku nacisnąć równocześnie przyciski Image alternative i Image alternative.
 • Po kilku sekundach wskaźnik zostanie automatycznie wygaszony.
Image alternative
Nawiązanie połączenia
Wiertnica diamentowa jest gotowa do połączenia się z innym urządzeniem lub osprzętem.
Aby uruchomić nawiązywanie połączenia, należy równocześnie nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 1 sekundę przyciski Image alternative i Image alternative.
 • Okno czasowe dla połączenia z innym urządzeniem wynosi 2 minuty. Po upływie 2 minut nawiązywanie połączenia zostaje przerwane.
Sprzęganie innego narzędzia lub osprzętu z wiertnicą diamentową będzie trwało aż do momentu, gdy:
 • wiertnica diamentowa zostanie sprzężona z innym urządzeniem lub osprzętem takiego samego typu,
 • funkcja Bluetooth zostanie wyłączona.
Image alternative
Połączenie przerwane
Istniejące połączenie Bluetooth z urządzeniem lub osprzętem zostało przerwane.
Image alternative
Analiza czasu pracy
Wskaźnik pokazuje na górze czas wiercenia (wiertnica diamentowa wierci), natomiast na dole czas pracy (wiertnica diamentowa włączona) wiertnicy diamentowej w godzinach, minutach i sekundach.
Aby zresetować czas wiercenia i inne dane analityczne, należy nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk Image alternative.
 • Po kilku sekundach lub po ponownym naciśnięciu przycisku Image alternative wskazanie zostanie automatycznie wygaszone.
 • Ponowne naciśnięcie przycisku Image alternative pozwala przejść do następnych danych analitycznych.
Image alternative
Analiza zachowania operatora
Ten wskaźnik pokazuje operatorowi analizę nacisku podczas wiercenia w %. Pozwala to zoptymalizować postępowanie użytkownika.
 • Po kilku sekundach lub po ponownym naciśnięciu przycisku Image alternative wskazanie zostanie automatycznie wygaszone.
 • Ponowne naciśnięcie przycisku Image alternative pozwala przejść do następnych danych analitycznych.
Image alternative
Analiza kierunku wiercenia
Ten wskaźnik pokazuje analizę kierunków wiercenia w %.
 • Po kilku sekundach lub po ponownym naciśnięciu przycisku Image alternative wskazanie zostanie automatycznie wygaszone.
 • Ponowne naciśnięcie przycisku Image alternative pozwala przejść do następnych danych analitycznych.
Image alternative
Analiza wyboru biegu
Ten wskaźnik pokazuje analizę czasu korzystania z danego biegu w %. Strzałka zawsze wskazuje najintensywniej wykorzystywany bieg.
 • Po kilku sekundach lub po ponownym naciśnięciu przycisku Image alternative wskazanie zostanie automatycznie wygaszone.
 • Ponowne naciśnięcie przycisku Image alternative pozwala przejść do następnych danych analitycznych.
Image alternative
Analiza użytkowania
To wskazanie przedstawia używanie wiertnicy diamentowej w trybie ręcznym oraz z wykorzystaniem AF-CA w %.
 • Po kilku sekundach lub po ponownym naciśnięciu przycisku Image alternative wskazanie zostanie automatycznie wygaszone.
 • Ponowne naciśnięcie przycisku Image alternative pozwala przejść do następnych danych analitycznych.
Image alternative
Podłączone urządzenia
Wskaźnik ten zawiera przegląd wszystkich narzędzi i akcesoriów połączonych z wiertnicą diamentową.
 • Po kilku sekundach lub po ponownym naciśnięciu przycisku Image alternative wskazanie zostanie automatycznie wygaszone.
 • Ponowne naciśnięcie przycisku Image alternative pozwala przejść do następnych danych analitycznych.
Image alternative
Uruchomienie nawiązywania połączenia
Nawiązywanie połączenia należy uruchomić najpierw w wiertnicy diamentowej, a następnie w podłączanym urządzeniu lub osprzęcie.
Aby uruchomić nawiązywanie połączenia, należy równocześnie nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 1 sekundę przyciski Image alternative i Image alternative.
 • Po kilku sekundach lub po ponownym naciśnięciu przycisku Image alternative wskazanie zostanie automatycznie wygaszone.
 • Ponowne naciśnięcie przycisku Image alternative pozwala przejść do następnych danych analitycznych.
Image alternative
Nie zatrzaśnięty przełącznik przekładni
Przełącznik biegów jest w położeniu pośrednim albo nie jest prawidłowo zatrzaśnięty.
Naciskać przełącznik biegów, aż całkowicie się zatrzaśnie.
Image alternative
Blokada ponownego rozruchu
Przekroczony został maksymalny czas pracy z aktywowanym stopniem nawiercania; Usterka zasilania sieciowego; Wiertnica diamentowa jest przeciążona; Przegrzanie, woda w silniku lub zakończony bieg chłodzący.
Przełącznik urządzenia ustawiony jest w pozycji I w chwili włączenia dopływu prądu.
Image alternative
Usterka zasilania sieciowego (za niskie napięcie)
Napięcie w sieci jest chwilowo zbyt niskie. Zbyt niskie napięcie uniemożliwia eksploatację wiertnicy diamentowej z wykorzystaniem pełnej mocy.
 • Po kilku sekundach wskaźnik zostanie automatycznie wygaszony.
Image alternative
Przegrzanie
Wiertnica diamentowa jest przegrzana i wyłączyła się albo jest włączona jest na biegu chłodzącym. Wskaźnik pokazuje czas pozostały do zakończenia chłodzenia. Jeżeli wiertnica diamentowa jest po upływie tego czasu nadal zbyt gorąca, odliczanie czasu rozpoczyna się od nowa.
Image alternative
Czas pracy pozostały do wymiany szczotek węglowych
Silnik wiertnicy diamentowej jest uruchomiony, a granica zużycia szczotek węglowych jest prawie osiągnięta. Na wskaźniku pokazywany jest pozostały czas pracy przed konieczną wymianą szczotek węglowych. Czas pozostały do automatycznego wyłączenia wiertnicy diamentowej jest wyświetlany w godzinach i minutach.
 • Po kilku sekundach wskaźnik zostanie automatycznie wygaszony.
Image alternative
Wskaźnik serwisowy
Szczotki węglowe są zużyte i należy je wymienić.
Image alternative
Uruchomienie po wymianie szczotek węglowych
Silnik wiertnicy diamentowej pracuje. Szczotki węglowe zostały wymienione i muszą zostać uruchomione na biegu jałowym na co najmniej 1 minutę bez przerwy, aby zapewnić im optymalną żywotność.
 • Wskaźnik pokazuje czas pozostały do zakończenia docierania.

Zakres dostawy

Wiertnica diamentowa, instrukcja obsługi.
Inne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group

Akcesoria i części zamienne

Części zamienne
Numer artykułu
Nazwa
51279
Końcówka węża
2006843
Szczotki węglowe 220-240 V
2104230
Szczotki węglowe 100-127 V
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria, części zamienne i materiały eksploatacyjne Hilti .

Dane techniczne

Napięcie znamionowe, prąd znamionowy, częstotliwość i/lub znamionowy pobór mocy zamieszczono na tabliczce znamionowej zgodnej z wymaganiami przepisów krajowych.
W przypadku podłączenia urządzenia do prądnicy lub transformatora ich moc wtórna musi być przynajmniej dwa razy większa od podanego na tabliczce znamionowej znamionowego poboru mocy produktu. Napięcie robocze transformatora lub prądnicy musi przez cały czas mieścić się w granicach od +5% do -15% napięcia znamionowego urządzenia.

DD 250-CA
Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01
15,4 kg
Głębokość wiercenia bez przedłużki
500 mm
Dopuszczalne ciśnienie wody w przewodzie
≤ 7 bar
Znamionowa jałowa prędkość obrotowa
1. bieg
240 obr./min
2. bieg
580 obr./min
3. bieg
1 160 obr./min
4. bieg
2 220 obr./min
Optymalna średnica koronek wiertniczych
1. bieg
152 mm … 500 mm
2. bieg
82 mm … 152 mm
3. bieg
35 mm … 82 mm
4. bieg
12 mm … 35 mm
Optymalny odstęp oznakowania na podstawie na kotwę od środka wierconego otworu
267 mm
Optymalny odstęp oznakowania na podstawie podciśnieniowej od środka wierconego otworu
292 mm

Dopuszczalne średnice koronek wiertniczych w przypadku różnego wyposażenia

Należy bezwzględnie przestrzegać dopuszczalnych kierunków wiercenia w odniesieniu do różnego wyposażenia.
W przypadku wiercenia w górę wymagane jest stosowanie odkurzacza do pracy na mokro w połączeniu z systemem zbierania wody.

DD 250-CA
Ø bez osprzętu
12 mm … 300 mm
Ø z elementem dystansowym
12 mm … 500 mm
Ø z systemem zbierania wody i odkurzaczem do pracy na mokro
12 mm … 250 mm

Statyw


DD-HD 30
Ciężar
21,4 kg

Bluetooth


DD 250-CA
Pasmo częstotliwości
2 400 MHz … 2 483 MHz
Maksymalna emitowana moc nadawcza
10 dBm

Informacje o hałasie i wartości drgań według EN 62841

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z normatywną metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji.
Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
Aby dokładnie oszacować ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np.: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Wartości hałasu

DD 250-CA
Poziom mocy akustycznej (L WA)
109 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej (K WA)
3 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (L pA)
93 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (K pA)
3 dB(A)

Łączna wartość drgań (suma wektorów w trzech kierunkach), ustalona zgodnie z EN 62841

Trójosiowe wartości wibracji (suma wektorów wibracji) na pokrętle (uchwycie krzyżowym) nie przekraczają wartości 2,5 m/s 2 (z uwzględnieniem nieoznaczoności K) zgodnie z normą EN 62841-3-6.

Przygotowanie do pracy

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! W przypadku niewystarczającego przymocowania statywu może on obracać się lub przewrócić.
 • Przed użyciem wiertnicy diamentowej przymocować statyw za pomocą kotew lub podstawy podciśnieniowej do podłoża przeznaczonego do obróbki.
 • Stosować wyłącznie kotwy odpowiednie do rodzaju podłoża oraz przestrzegać wskazówek montażowych producenta kotew.
 • Podstawy podciśnieniowej używać tylko wówczas, gdy podłoże nadaje się do zamocowania próżniowego statywu.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Niezamierzone włączenie produktu.
 • Przed przystąpieniem do nastawiania urządzenia lub wymiany osprzętu, wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

DD-HD 30: Rozstawianie statywu i ustawianie kąta wiercenia

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo zakleszczenia! Poluzowanie układu przechylania statywu może prowadzić do nagłego przechylenia się szyny.
 • Aby uniknąć przygniecenia, należy ostrożnie luzować śruby układu przechylania.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Wiertnica diamentowa może spaść.
 • Na końcu szyny należy zawsze zamontować osłonę. Jest ona jednocześnie osłoną i ogranicznikiem krańcowym.
Image alternative
 1. Poluzować śrubę w górnej części podpory i dolnej części przegubu ruchomego na szynie prowadzącej.
 2. Ustawić szynę w żądanej pozycji.
  • Podziałka z tyłu pełni funkcję pomocniczą podczas ustawiania.
 3. Ponownie dokręcić obie śruby.

DD-HD 30: Blokada suportu na statywie

 1. Ustawić blokadę suportu w pozycji zablokowania.
  • Sworzeń zatrzaskowy musi zaskoczyć na swoje miejsce.
 2. Obracając lekko pokrętłem upewnić się, że suport jest zablokowany.

Montaż pokrętła na statywie

Pokrętło można zamontować z lewej lub z prawej strony suportu.
W przypadku statywu DD‑HD 30 pokrętło może być zamontowane na dwóch różnych osiach suportu. Górna oś działa bezpośrednio na napęd suportu, natomiast dolna oś działa na napęd z przełożeniem redukującym 1:3.
Image alternative
 1. W celu zamontowania pokrętła odciągnąć czarny pierścień do tyłu.
 2. Nasadzić pokrętło na oś.

Mocowanie statywu za pomocą kotwy

Hilti Tuleje kotwiące M16 (5/8") zazwyczaj nadają się do mocowania wyposażenia wiertnicy diamentowej w betonie bez spękań. Mimo to w pewnych warunkach może być konieczne zastosowanie alternatywnego mocowania.
W razie pytań dotyczących pewnego zamocowania należy skontaktować się z serwisem technicznym Hilti .
Image alternative
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała na skutek użycia nieprawidłowych kołków! Urządzenie może się oderwać i spowodować szkody.
 • Należy używać kotew odpowiednich do podłoża i przestrzegać wskazówek montażowych producenta kotew.
 1. Osadzić kotwę odpowiednią do danego podłoża. Wybrać odstęp dostosowany do używanej podstawy.
  • Optymalny odstęp od środka wierconego otworu dla DD-HD 30: 330 mm (13 in)
 2. Wkręcić wrzeciono mocujące (osprzęt) w kotwę.
 3. Nasadzić statyw na wrzeciono i wyregulować. W przypadku stosowania statywu DD-HD 30 wykorzystać do regulacji wskaźnik osi otworu. W przypadku stosowania elementu dystansowego nie można wyregulować statywu za pomocą wskaźnika środka otworu.
 4. Nakręcić na trzpień nakrętkę, bez dokręcania jej.
 5. Wypoziomować podstawę za pomocą śrub poziomujących. W tym celu wykorzystać wskaźniki niwelacji. Należy upewnić się, że śruby poziomujące ścisło przylegają do podłoża.
 6. Równomiernie dociągać śruby poziomujące, aż statyw zostanie odpowiednio zamocowany.
 7. Należy upewnić się, że statyw jest bezpiecznie zamocowany.

Mocowanie statywu za pomocą próżni

ZAGROŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała związane z upadkiem wiertnicy diamentowej. !
 • Mocowanie statywu na suficie, wyłącznie za pomocą mocowania na podciśnienie, jest niedozwolone. Jako dodatkowe mocowanie można zastosować na przykład ciężką podporę lub wrzeciono wkręcające.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przy braku kontroli ciśnienia !
 • Przed i podczas wiercenia zwracać uwagę, żeby wskazówka manometru znajdowała się w zielonym obszarze.
W przypadku stosowania statywu z podstawą na kotwę zapewnić bezpieczne i płaskie połączenie między podstawą podciśnieniową a podstawą na kotwę. Przykręcić podstawę na kotwę do podstawy podciśnieniowej. Upewnić się, że wybrana koronka wiertnicza nie uszkodzi podstawy podciśnieniowej.
W przypadku wiercenia w poziomie zabezpieczyć dodatkowo wiertnicę diamentową (np. łańcuch zamocowany kołkami).
Przed ustawieniem statywu należy zadbać o wystarczającą ilość miejsca do montażu i obsługi.
Image alternative
 1. Obrócić wszystkie śruby niwelacyjne w taki sposób, aby wystawały na ok. 5 mm z podstawy podciśnieniowej.
 2. Do przyłącza podciśnienia w podstawie podciśnieniowej przyłączyć pompę próżniową.
 3. Ustalić środek otworu wiertniczego. Wyznaczyć linię od środka otworu w kierunku miejsca, w którym ma stać urządzenie.
 4. W ustalonej odległości od środka otworu wykonać na linii znak.
  Odstęp oznakowania
 5. Włączyć pompę próżniową, nacisnąć i przytrzymać zawór spustowy.
 6. Ustawić na linii oznaczenie podstawy.
 7. Jeśli statyw został prawidłowo ustawiony, zwolnić zawór spustowy i docisnąć podstawę do podłoża.
 8. Wypoziomować podstawę za pomocą śrub poziomujących.
 9. Sprawdzić bezpieczne zamocowanie stelaża.
Odstęp oznakowaniaWybrać odstęp dostosowany do używanej podstawy.
Optymalny odstęp oznakowania na podstawie podciśnieniowej od środka wierconego otworu
292 mm
Optymalny odstęp oznakowania na podstawie na kotwę i podciśnienie od środka wierconego otworu
292 mm

DD-HD 30: mocowanie statywu za pomocą wrzeciona wkręcającego (osprzęt)

 1. Na górnym końcu szyny zdjąć osłonę (z wbudowanym ogranicznikiem krańcowym).
 2. Włożyć cylinder wrzeciona wkręcającego w szynę statywu.
 3. Obracając mimośrodem, zamocować wrzeciono wkręcające.
 4. Ustawić statyw na podłożu.
 5. Wypoziomować podstawę za pomocą śrub poziomujących.
 6. Zamocować statyw za pomocą wrzeciona wkręcającego i skontrować je.
 7. Należy upewnić się, że podpora jest bezpiecznie zamocowana.

DD-HD 30: Przedłużanie szyny prowadzącej (osprzęt) przy statywie

Do wykonania nawierceń można używać tylko koronek wiertniczych lub przedłużonych koronek wiertniczych o długości całkowitej wynoszącej maksymalnie 650 mm (25 1/2 in).
Funkcję dodatkowego ogranicznika krańcowego może pełnić ogranicznik głębokości na szynie.
Po zdemontowaniu szyny przedłużającej należy ponownie zamontować na statywie osłonę (z wbudowanym ogranicznikiem krańcowym). W przeciwnym razie ogranicznik krańcowy nie będzie spełniał swojej zabezpieczającej funkcji.
Image alternative
 1. Na górnym końcu szyny zdjąć osłonę (z wbudowanym ogranicznikiem krańcowym). Zamontować osłonę na szynie przedłużającej.
 2. Włożyć cylinder szyny przedłużającej w szynę statywu.
 3. Zamocować szynę przedłużającą obracając mimośrodem.

DD-HD 30: Montaż elementu dystansowego (osprzęt)

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Mocowanie może być przeciążone.
 • W przypadku stosowania jednego lub kilku elementów dystansowych należy zredukować siłę docisku, aby nie przeciążać mocowania.
Wiertnica diamentowa nie jest montowana przy montażu elementu dystansowego.
Używając diamentowych koronek wiertniczych o średnicy >300 mm (>11 1/2 in) należy zwiększyć odstęp między osią wiercenia a statywem za pomocą jednego lub dwóch elementów dystansowych. W przypadku zastosowania elementów dystansowych nie będzie działał wskaźnik osi otworu.
Image alternative
 1. Za pomocą blokady suportu zabezpieczyć suport na szynie prowadzącej.
 2. Wyciągnąć mimośród blokujący wiertnicę diamentową w suporcie.
 3. Włożyć element dystansowy w suport.
 4. Wsunąć mimośród do oporu w sport.
 5. Dokręcić mimośród.
 6. Upewnić się, że element dystansowy jest bezpiecznie zamocowany.

DD-HD 30: Mocowanie wiertnicy diamentowej na statywie

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Zagrożenie w wyniku niezamierzonego uruchomienia wiertnicy diamentowej.
 • Wiertnica diamentowa nie może być podłączona do sieci elektrycznej podczas prac przygotowawczych.
Image alternative
 1. Za pomocą blokady suportu zabezpieczyć suport na szynie prowadzącej.
 2. Wyciągnąć mimośród blokujący wiertnicę diamentową w suporcie.
 3. Umieścić wiertnicę diamentową w suporcie lub elemencie dystansowym.
 4. Wsunąć mimośród do oporu w suport lub w element dystansowy.
 5. Dokręcić mimośród.
 6. Zamocować przewód zasilający w prowadnicy na osłonie suportu.
 7. Upewnić się, że wiertnica diamentowa jest bezpiecznie zamocowana na statywie.

Instalacja przyłącza wody (osprzęt)

UWAGA
Zagrożenie przy nieprawidłowym użytkowaniu! Przy nieprawidłowym użytkowaniu może dojść do zniszczenia węża.
 • Regularnie kontrolować węże pod względem uszkodzeń i upewnić się, czy maksymalne dopuszczalne w przewodzie ciśnienie wody nie zostało przekroczone (patrz dane techniczne).
 • Zwracać uwagę na to, aby wąż nie miał kontaktu z obracającymi się elementami.
 • Zwracać uwagę, aby nie uszkodzić węża podczas przesuwania suportu.
 • Maksymalna temperatura wody: 40°C.
 • Skontrolować podłączony system wodny pod kątem szczelności.
Używać wyłącznie świeżej wody bez zanieczyszczeń, aby uniknąć uszkodzenia komponentów urządzenia.
Jako wyposażenie dodatkowe można zamontować przepływomierz pomiędzy urządzeniem a przewodem doprowadzającym wodę.
 1. Podłączyć regulator przepływu wody do wiertnicy diamentowej.
 2. Przyłączyć przewód doprowadzający wodę (końcówka węża).

Montaż systemu zbierania wody (osprzęt)

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przy uszkodzonym odsysaniu woda może płynąć przez silnik i osłonę!
 • Jeśli system odsysania nie działa, należy natychmiast przerwać pracę.
Wiertnica diamentowa musi być ustawiona pod kątem 90° względem sufitu. Podkładka uszczelniająca systemu zbierania wody musi być dopasowana do średnicy diamentowej koronki wiertniczej.
System zbierania wody umożliwia precyzyjne odprowadzenie wody, a tym samym uniknięcie mocnego zabrudzenia otoczenia. Najlepszy efekt osiąga się w połączeniu z odkurzaczem do pracy na mokro.
Image alternative
 1. Poluzować śrubę statywu z przodu szyny prowadzącej na dole.
 2. Wsunąć uchwyt zbiornika na wodę od dołu za śrubę.
 3. Mocno dokręcić śrubę.
 4. Umieścić zbiornik na wodę z zamontowaną uszczelką i podkładką uszczelniającą systemu zbierania wody pomiędzy dwoma ruchomymi ramionami uchwytu.
 5. Zamocować zbiornik na wodę pomiędzy dwoma śrubami na uchwycie.
 6. Do zbiornika na wodę podłączyć odkurzacz do pracy na mokro lub wąż, przez który może ściekać woda.

Praca

Nastawianie ogranicznika głębokości (osprzęt)

 1. Obracać pokrętłem, aż koronka wiertnicza dotknie podłoża.
 2. Regulując odstęp między suportem a ogranicznikiem głębokości ustalić żądaną głębokość wiercenia.
 3. Zamocować ogranicznik głębokości.

Zakładanie diamentowej koronki wiertniczej (uchwyt narzędziowy BL)

ZAGROŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Odłamki obrabianego materiału lub złamane narzędzie robocze mogą zostać wyrzucone w powietrze i spowodować obrażenia ciała również poza bezpośrednim obszarem pracy.
 • Nie używać uszkodzonych narzędzi. Przed każdym użyciem sprawdzić narzędzia robocze pod kątem występowania odprysków i pęknięć, starć lub silnego zużycia.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przy zmianie narzędzi! Osprzęt nagrzewa się wskutek eksploatacji. Narzędzia mogą mieć ostre krawędzie.
 • Do wymiany narzędzi należy zawsze zakładać rękawice ochronne.
Diamentowe koronki wiertnicze należy wymieniać, gdy tylko znacznie pogorszy się efekt cięcia lub postęp wiercenia. Na ogół dzieje się tak wówczas, gdy wysokość segmentów diamentowych jest mniejsza niż 2 mm (1/16 in).
Image alternative
 1. Za pomocą blokady suportu zabezpieczyć suport na szynie prowadzącej. Upewnić się, że suport jest bezpiecznie zamocowany.
 2. Otworzyć uchwyt narzędziowy, obracając go w kierunku symbolu "Otwarta klamra".
 3. System mocowania diamentowej koronki wiertniczej założyć od dołu na zazębienie uchwytu narzędziowego wiertnicy diamentowej.
 4. Zamknąć uchwyt narzędziowy, obracając go w kierunku symbolu "Zamknięta klamra".
 5. Sprawdzić prawidłowe osadzenie diamentowej koronki wiertniczej w uchwycie narzędziowym.

Montaż diamentowej koronki wiertniczej z alternatywnym uchwytem narzędziowym

 1. Zablokować wał urządzenia odpowiednim kluczem płaskim.
 2. Dokręcić koronkę wiertniczą za pomocą innego odpowiedniego klucza płaskiego.

Wybór prędkości obrotowej

Przełącznik naciskać tylko w stanie bezruchu.
Image alternative
 1. Wybrać pozycję przełącznika odpowiednio do zastosowanej średnicy koronki wiertniczej.
 2. Obrócić przełącznik przy jednoczesnym obracaniu koronki wiertniczej na odpowiednią pozycję.

Wyłącznik różnicowo-prądowy PRCD

 1. Włożyć wtyczkę wiertnicy diamentowej do gniazda z uziemieniem.
 2. Nacisnąć przycisk "I" lub "RESET" na wyłączniku różnicowo-prądowym PRCD.
  • Zaświeci się wskaźnik.
 3. Nacisnąć przycisk "0" lub "TEST" na wyłączniku różnicowo-prądowym PRCD.
  • Wskaźnik zgaśnie.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała wskutek porażenia elektrycznego! Jeśli wskazanie w przewodzie prądu upływu nie gaśnie po naciśnięciu przycisku 0 lub TEST , zabrania się dalszego eksploatowania wiertnicy diamentowej!
 • Oddać wiertnicę diamentową do naprawy w serwisie Hilti .
 1. Nacisnąć przycisk "I" lub "RESET" na wyłączniku różnicowo-prądowym PRCD.
  • Zaświeci się wskaźnik.

Eksploatacja wiertnicy diamentowej

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie dla osób i materiału Wiertnica diamentowa może ulec uszkodzeniu i tym samym zwiększyć zagrożenie porażeniem prądem.
 • Do wiercenia na mokro nad głową wymagane jest stosowanie systemu zbierania wody w połączeniu z odkurzaczem do pracy na mokro.
ZAGROŻENIE
Zagrożenie dla osób i materiału Odsysanie wody włącza się lub wyłącza z opóźnieniem. Może to powodować spływanie wody przez wiertnicę diamentową. Wiertnica diamentowa może ulec uszkodzeniu i tym samym zwiększyć zagrożenie porażeniem prądem.
 • W przypadku wiercenia na mokro konieczne jest ręczne włączenie odsysania wody przed otwarciem zaworu zasilania wodą, a po jego zamknięciu ręczne wyłączenie odsysania.
ZAGROŻENIE
Zagrożenie dla osób i materiału Wiertnica diamentowa może ulec uszkodzeniu i tym samym zwiększyć zagrożenie porażeniem prądem.
 • W przypadku wiercenia do góry przerwać pracę, jeżeli przestanie działać odsysanie (np. odkurzacz do pracy na mokro jest pełny).
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie dla osób i materiału Zbieranie wody nie działa w przypadku wiercenia skośnego do góry. Wiertnica diamentowa może ulec uszkodzeniu i tym samym zwiększyć zagrożenie porażeniem prądem.
 • Nie wykonywać wierceń skośnych do góry.
Naciśnięcie przycisku stopnia nawiercania (w bezruchu lub na biegu jałowym) powoduje zmniejszenie prędkości obrotowej nawiercania. Umożliwia to redukcję wibracji i ułatwia nawiercanie za pomocą diamentowych koronek wiertniczych o dużych średnicach. Ponowne naciśnięcie przycisku stopnia nawiercania powoduje dezaktywację funkcji, a wiertnica diamentowa przestawia się na wstępnie ustawioną prędkość obrotową. Jeżeli funkcja nawiercania nie zostanie dezaktywowana przed upływem maksymalnie 2 minut, wiertnica diamentowa wyłączy się samoczynnie.
 1. Powoli otwierać regulator przepływu wody, aż będzie przepływała żądana ilość wody.
 2. Nacisnąć włącznik/wyłącznik wiertnicy diamentowej "I".
 3. Poluzować blokadę suportu.
 4. Obracać pokrętłem, aż koronka wiertnicza dotknie podłoża.
 5. Na początku wiercenia wywierać tylko lekki nacisk na diamentową koronkę wiertniczą, dopóki koronka nie zagłębi się w materiale. Następnie wzmocnić nacisk.
 6. Wyregulować siłę docisku na podstawie wskaźnika mocy wiercenia.

Wyłączenie wiertnicy diamentowej

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie dla osób i materiału Podczas wiercenia w górę diamentowa koronka wiertnicza napełnia się wodą. Wiertnica diamentowa może ulec uszkodzeniu i tym samym zwiększyć zagrożenie porażeniem prądem.
 • W przypadku kończenia wiercenia do góry pierwszym krokiem jest ostrożne spuszczenie wody. W tym celu odłączyć dopływ wody od regulatora wody i spuścić wodę przez otwór w regulatorze. Woda nie może ściekać na silnik i osłonę.
 1. Podłączyć regulator przepływu wody do wiertnicy diamentowej.
 2. Wyciągnąć diamentową koronkę wiertniczą z otworu.
 3. Wyłączyć wiertnicę diamentową.
 4. Za pomocą blokady suportu zabezpieczyć suport na szynie prowadzącej.
 5. Wyłączyć odkurzacz do pracy na mokro (jeśli jest).

DD-HD 30: Rozłączanie wiertnicy diamentowej i statywu

 1. Za pomocą blokady suportu zabezpieczyć suport na szynie prowadzącej.
 2. Wyjąć przewód zasilający z prowadnicy na osłonie suportu.
OSTROŻNIE
Zagrożenie dla osób i materiału Zagrożenie związane z upadkiem wiertnicy diamentowej.
 • Przytrzymać wiertnicę jedną ręką za uchwyt do przenoszenia.
 1. Poluzować mimośród blokujący urządzenie w suporcie.
 2. Wyciągnąć mimośród z blokady wiertnicy.
 3. Zdjąć wiertnicę diamentową z suportu.
 4. Wsunąć mimośród do oporu w sport.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przeprowadzanie konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia z włożoną do gniazda wtyczką mogą prowadzić do ciężkich obrażeń i poparzenia.
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda!
Konserwacja
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
 • Końcówka mocująca i uchwyt narzędziowy wiertnicy powinny być zawsze czyste i lekko nasmarowane.
 • Zewnętrzne powierzchnie obudowy regularnie przecierać lekko zwilżoną ściereczką. Do czyszczenia nie używać urządzeń rozpylających, myjek parowych ani bieżącej wody.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Niefachowe wykonywanie napraw podzespołów elektrycznych może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała i oparzeń.
 • Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

DD-HD 30: Ustawianie luzu pomiędzy szyną a suportem

Za pomocą 4 śrub regulacyjnych na suporcie można ustawić odległość między szyną prowadzącą a suportem.
 1. Poluzować śruby regulacyjne ręcznie za pomocą klucza imbusowego SW5 (nie wyciągając ich).
 2. Za pomocą klucza płaskiego SW19 obrócić śruby regulacyjne, a następnie lekko docisnąć nim rolki do szyny.
 3. Dokręcić śruby regulacyjne. Suport jest ustawiony prawidłowo, gdy pozostaje on bez zamontowanej koronki wiertniczej w swojej pozycji, a wraz z koronką wiertniczą opuszcza się na dół.

Wymiana szczotek węglowych

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała wskutek porażenia elektrycznego !
 • Urządzenie może być obsługiwane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany i przeszkolony personel! Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach.
Wskazanie serwisowe pojawia się na wyświetlaczu, gdy wymieniono szczotki węglowe. Zawsze wymieniać wszystkie szczotki węglowe.
 1. Odłączyć wiertnicę diamentową od sieci elektrycznej.
 2. Otworzyć osłony szczotek węglowych po lewej i prawej stronie silnika.
  • Zwrócić uwagę na sposób montażu szczotek i ułożenia przewodów plecionych!
 3. Wyciągnąć zużyte szczotki węglowe z wiertnicy diamentowej.
 4. Nowe szczotki węglowe zamontować w dokładnie taki sam sposób, jak były zamontowane stare szczotki.
  • Podczas montażu zwracać uwagę na to, aby nie uszkodzić izolacji sygnalizacyjnych przewodów plecionych.
 5. Przykręcić osłony szczotek węglowych po lewej i prawej stronie silnika.
 6. Uruchomić szczotki na biegu jałowym na przynajmniej 1 minutę bez przerwy.
  Po wymianie szczotek węglowych na wyświetlaczu pojawia się wskazanie Docieranie po wymianie szczotek węglowych . Pasek postępu wskazuje czas pozostały do zakończenia docierania.
  Jeśli minimalny czas rozruchu wynoszący 1 minutę nie zostanie uwzględniony, żywotność szczotek węglowych znacznie się zmniejszy.

Transport i przechowywanie

UWAGA
Zagrożenie w niskich temperaturach! Przenikająca woda może uszkodzić ten produkt, a tym samym zwiększyć zagrożenie porażeniem elektrycznym.
 • W temperaturach poniżej zera należy zwrócić uwagę, aby w urządzeniu nie pozostały resztki wody.
Transport
 • Nie transportować produktu z zamontowanym narzędziem.
 • Uważać na bezpieczne trzymanie podczas transportu.
 • Po każdym przenoszeniu należy skontrolować wszystkie widoczne elementy pod kątem uszkodzeń, a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
Przechowywanie
 • Przed zmagazynowaniem produktu otworzyć regulator przepływu wody.
 • Przed przechowywaniem produktu należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
 • Przechowywać produkt w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.
 • Po każdym przechowywaniu należy skontrolować wszystkie widoczne elementy pod kątem uszkodzeń, a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti .

Wiertnica diamentowa jest sprawna

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Image alternative
Blokada ponownego rozruchu
Przełącznik urządzenia ustawiony jest w pozycji I w chwili włączenia dopływu prądu.
 • Wyłączyć i ponownie włączyć wiertnicę diamentową.
Wiertnica diamentowa jest przeciążona
 • Wyłączyć i ponownie włączyć wiertnicę diamentową.
 • Nie przeciążać wiertnicy diamentowej (np. poprzez ciągłe uruchamianie sprzęgła ślizgowego).
Przekroczony maksymalny czas pracy z aktywowanym stopniem nawiercania.
 • Wyłączyć i ponownie włączyć wiertnicę diamentową.
Woda w silniku.
 • Pozostawić wiertnicę diamentową w ciepłym, suchym miejscu do całkowitego wysuszenia.
 • Wyłączyć i ponownie włączyć wiertnicę diamentową.
Zakłócenia sieci – nastąpiło przerwanie dopływu prądu w sieci.
 • Skontrolować, czy inne urządzenia podłączone do sieci elektrycznej lub prądnicy nie powodują zakłóceń.
 • Sprawdzić długość zastosowanego przedłużacza.
 • Wyłączyć i ponownie włączyć wiertnicę diamentową.
Przegrzany silnik. Proces chłodzenia jest zakończony.
 • Wyłączyć i ponownie włączyć wiertnicę diamentową.
Image alternative
Przegrzanie
Przegrzany silnik. Wiertnica diamentowa włączona jest na biegu chłodzącym.
 • Odczekać kilka minut, aż silnik ostygnie lub włączyć wiertnicę diamentową na biegu jałowym, aby przyspieszyć proces chłodzenia. Po osiągnięciu normalnej temperatury wskazanie zgaśnie, a wiertnica diamentowa przejdzie w tryb blokady ponownego rozruchu. Wyłączyć i ponownie włączyć wiertnicę diamentową.
Image alternative
Czas pracy pozostały do wymiany szczotek węglowych.
Granica zużycia szczotek węglowych jest prawie osiągnięta. Czas pracy pozostały do automatycznego wyłączenia wiertnicy diamentowej wynosi jeszcze kilka godzin.
 • Przy najbliższej okazji zlecić wymianę szczotek węglowych.
Image alternative
Uruchomienie po wymianie szczotek węglowych.
Szczotki węglowe zostały wymienione i muszą się dotrzeć.
 • Uruchomić szczotki na biegu jałowym na przynajmniej 1 minutę bez przerwy.
Image alternative
Aktywacja stopnia nawiercania niemożliwa
Wiertnica diamentowa wierci.
 • Obracać pokrętłem, aż koronka wiertnicza przestanie stykać się z podłożem.
Przegrzany silnik. Wiertnica diamentowa włączona jest na biegu chłodzącym.
 • Zakończyć pracę biegu chłodzącego.
Image alternative
Zbyt małe napięcie - wiertnica diamentowa nie pracuje na pełnej mocy.
Zakłócenia sieci – chwilowe zbyt niskie napięcie sieci.
 • Skontrolować, czy inne urządzenia podłączone do sieci elektrycznej lub prądnicy nie powodują zakłóceń.
 • Sprawdzić długość zastosowanego przedłużacza .
Image alternative
Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się wskazanie biegu „0“ i diamentowa koronka wiertnicza nie obraca się.
Nie zaskoczył przełącznik przekładni.
 • Naciskać przełącznik biegów, aż zaskoczy.
Image alternative
Połączenie zostało przerwane
Istniejące połączenie Bluetooth zostało rozłączone.
 • Upewnić się, że pomiędzy produktem a osprzętem istnieje połączenie zapewniające widoczność. Na jakość połączenia mogą mieć wpływ warunki środowiskowe, takie jak ściany żelbetowe.
 • Ponownie podłączyć osprzęt do wiertnicy diamentowej.
Image alternative
Bluetooth wyłączony
Funkcja Bluetooth jest dezaktywowana.
 • Uaktywnić funkcję Bluetooth. Należy równocześnie nacisnąć przyciski Image alternative i Image alternative.
Ze stosowanym osprzętem (np. systemem uzdatniania wody) połączyła się automatycznie inna wiertnica diamentowa.
Wiele wiertnic diamentowych jest sprzężonych z tym samym osprzętem. Osprzęt zawsze automatycznie łączy się z tą wiertnicą diamentową, która pozwala na najszybsze ustanowienie połączenia.
 • Wyłączyć i włączyć ponownie Bluetooth w osprzęcie i ponownie połączyć wiertnicę diamentową z osprzętem.
Diamentowa koronka wiertnicza nie obraca się.
Diamentowa koronka wiertnicza zakleszczyła się w podłożu.
 • Uwalnianie diamentowej koronki wiertniczej z podłoża za pomocą klucza płaskiego: Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda. Odpowiednim kluczem płaskim chwycić diamentową koronkę wiertniczą blisko końcówki mocującej i poprzez obracanie uwolnić ją z podłoża.
 • Wiercenie przy użyciu statywu: Obracać pokrętłem i spróbować poprzez przesuwanie suportu w górę i w dół uwolnić diamentową koronkę wiertniczą.
Zmniejsza się prędkość wiercenia.
Osiągnięta maksymalna głębokość wiercenia.
 • Usunąć rdzeń wiertniczy i zastosować przedłużenie koronki wiertniczej.
Rdzeń wiertniczy zablokował się w diamentowej koronce wiertniczej.
 • Wyjąć rdzeń wiertniczy.
Niewłaściwa specyfikacja dla podłoża.
 • Wybrać diamentową koronkę wiertniczą o odpowiedniej specyfikacji.
Duża zawartość stali (można poznać po klarownej wodzie z opiłkami metalu).
 • Wybrać diamentową koronkę wiertniczą o odpowiedniej specyfikacji.
Uszkodzona diamentowa koronka wiertnicza.
 • Skontrolować diamentową koronkę wiertniczą pod względem uszkodzeń i w razie potrzeby wymienić.
Wybrano nieprawidłowy bieg.
 • Wybrać odpowiedni bieg.
Siła docisku za mała.
 • Zwiększyć siłę docisku.
Za mała wydajność urządzenia.
 • Wybrać następny niższy bieg.
Stępiona diamentowa koronka wiertnicza.
 • Naostrzyć diamentową koronkę wiertniczą na płycie ostrzącej.
Za duża ilość wody.
 • Za pomocą regulatora zredukować ilość wody.
Za mała ilość wody.
 • Skontrolować doprowadzanie wody do diamentowej koronki wiertniczej lub zwiększyć ilość wody za pomocą regulatora przepływu wody.
Zamknięta blokada suportu.
 • Poluzować blokadę suportu.
Pył utrudnia postęp wiercenia.
 • Użyć odpowiedniego systemu odsysania zwiercin.
Pokrętło można obracać bez oporu.
Złamany kołek zabezpieczający.
 • Wymienić kołek zabezpieczający.
Nie można włożyć diamentowej koronki wiertniczej w uchwyt narzędziowy.
Zabrudzona lub uszkodzona końcówka mocująca / uchwyt narzędziowy.
 • Wyczyścić i nasmarować końcówkę mocującą lub uchwyt narzędziowy lub je wymienić.
Woda wycieka przy głowicy płuczkowej lub obudowie przekładni.
Za wysokie ciśnienie wody.
 • Zredukować ciśnienie wody.
Podczas pracy wycieka woda z uchwytu narzędziowego.
Diamentowa koronka wiertnicza za luźno zamocowana w uchwycie narzędziowym.
 • Mocniej zamocować diamentową koronkę wiertniczą.
 • Usunąć diamentową koronkę wiertniczą. Obrócić diamentową koronkę wiertniczą o ok. 90° wokół osi koronki wiertniczej. Z powrotem zamocować diamentową koronkę wiertniczą.
Zabrudzona końcówka mocująca / uchwyt narzędziowy.
 • Wyczyścić i nasmarować końcówkę mocującą lub uchwyt narzędziowy.
Uszkodzona uszczelka uchwytu narzędziowego lub końcówki mocującej.
 • Skontrolować uszczelkę i w razie potrzeby wymienić.
Brak przepływu wody.
Zatkany kanał wody.
 • Zwiększyć ciśnienie wody lub wypłukać kanał kierując strumień wody w odwrotnym kierunku.
 • Wyczyścić otwór dopływu i odpływu wody.
System wiertniczy ma za duży luz.
Diamentowa koronka wiertnicza za luźno zamocowana w uchwycie narzędziowym.
 • Mocniej zamocować diamentową koronkę wiertniczą.
 • Usunąć diamentową koronkę wiertniczą. Obrócić diamentową koronkę wiertniczą o ok. 90° wokół osi koronki wiertniczej. Z powrotem zamocować diamentową koronkę wiertniczą.
Uszkodzona końcówka mocująca / uchwyt narzędziowy.
 • Skontrolować końcówkę mocującą i uchwyt narzędziowy i w razie potrzeby wymienić.
Suport ma za duży luz.
Poluzowane połączenia śrubowe na statywie.
 • Skontrolować śruby na statywie pod kątem stabilnego zamocowania i w razie potrzeby dokręcić je.
Statyw niedostatecznie stabilnie zamocowany.
 • Stabilniej zamocować statyw.
Poluzowane połączenie między wiertnicą diamentową a suportem lub elementami dystansowymi.
 • Skontrolować połączenie i w razie potrzeby na nowo zamocować wiertnicę diamentową.

Wiertnica diamentowa nie jest sprawna

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Image alternative
Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym nic się nie pojawia.
PRCD nie jest włączony.
 • Skontrolować PRCD pod kątem działania i włączyć go.
Przerwa w zasilaniu prądem.
 • Podłączyć inne urządzenie do sieci elektrycznej i sprawdzić, czy działa.
 • Sprawdzić połączenia wtykowe, przewód zasilający, przewód elektryczny i bezpiecznik sieciowy.
Woda w silniku.
 • Pozostawić wiertnicę diamentową w ciepłym, suchym miejscu do całkowitego wysuszenia.
 • Wyłączyć i ponownie włączyć wiertnicę diamentową.
Image alternative
Konieczne przeprowadzenie serwisu.
Zużyte szczotki węglowe.
Woda w silniku.
 • Pozostawić wiertnicę diamentową w ciepłym, suchym miejscu do całkowitego wysuszenia.
 • Wyłączyć i ponownie włączyć wiertnicę diamentową.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Zalecane czynności podczas utylizacji płuczki wiertniczej

Z punktu widzenia ochrony środowiska spuszczanie płuczki wiertniczej do wód gruntowych lub kanalizacji bez odpowiedniego uzdatnienia jest problematyczne. Informacje na temat obowiązujących przepisów można uzyskać we właściwym lokalnym urzędzie.
 1. Zebrać płuczki wiertnicze (np. za pomocą odkurzacza do pracy na mokro).
 2. Odczekać, aż płuczka osiądzie i usunąć osad na wysypisko gruzu budowlanego (proces wytrącania się osadu można przyspieszyć środkami koagulującymi).
 3. Przed wylaniem pozostałej wody (zasadowa, wartość ph > 7) do kanalizacji, należy ją zneutralizować poprzez dodanie kwasowego środka neutralizującego lub rozcieńczyć dużą ilością wody.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Dalsze informacje

Chińska dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)
Image alternative
Ta tabela dotyczy rynku chińskiego.
Tajwańska dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)
Image alternative
Ta tabela dotyczy rynku tajwańskiego.