Język

PMD 200

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Urządzenie obsługuje technologię NFC, która jest kompatybilna z platformami Android.
Image alternative Zastosowany akumulator Hilti typu Li-Ion. Należy przestrzegać informacji podanych w rozdziale Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .
Image alternative Akumulator Li‑Ion
Image alternative Wskaźnik stanu akumulatora
Image alternative Przycisk Wł./Wył.
Image alternative Nigdy nie używać akumulatora w charakterze młotka.
Image alternative Uważać, aby akumulator nie upadł. Nie używać akumulatora, który był narażony na uderzenie lub jest uszkodzony w inny sposób.

Naklejki na produkcie

Informacja o laserze
Image alternative Klasa lasera 2, w oparciu o normę IEC/EN 60825-1:2014, odpowiadające CFR 21 § 1040.
Nie wolno patrzeć w źródło promienia lasera.

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Tachimetr
  PMD 200
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Bezpieczeństwo

Ogólne środki bezpieczeństwa

Image alternative OSTRZEŻENIE! Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo osób
 • Należy zachować czujność, uważnie wykonywać czynności i rozważnie postępować w pracy z urządzeniem pomiarowym . Z urządzenia pomiarowego nie wolno korzystać pod wpływem zmęczenia albo pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi przy korzystaniu z urządzenia pomiarowego może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji urządzeń, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi urządzenia. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
 • Nie dopuszczać dzieci ani osób postronnych do stanowiska pracy.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Należy zadbać o to, aby produkt chroniony był przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do urządzenia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem.
Stosowanie urządzenia pomiarowego i obchodzenie się z nim
 • W określonych warunkach otoczenia wyniki pomiarów mogą być zniekształcone ze względu na zasadę ich wykonywania. Chodzi tu między innymi o znajdowanie się w pobliżu produktów wytwarzających silne pole magnetyczne lub elektromagnetyczne, wykonywanie pomiarów na nieodpowiednich podłożach oraz stosowanie nieodpowiednich reflektorów.
 • W przypadku przeniesienia produktu z zimnego do ciepłego otoczenia lub odwrotnie, należy odczekać, aż urządzenie dostosuje się do nowych warunków.
 • Po upadku lub narażeniu na inne czynniki mechaniczne należy sprawdzić dokładność działania produktu.
 • Nie stosować produktu do celów, do których nie jest przeznaczony, lecz używać go zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywać w dobrym stanie technicznym.
Zastosowanie oraz obchodzenie się z narzędziami akumulatorowymi
 • W urządzeniach pomiarowych należy używać wyłącznie akumulatorów przeznaczonych do tego celu. Używanie innych akumulatorów może prowadzić do obrażeń ciała i zagrożenia pożarowego.
 • Akumulatory należy ładować tylko za pomocą prostowników zalecanych przez producenta. Jeśli prostownik, przeznaczony do ładowania określonego typu akumulatorów, zostanie zastosowany do ładowania innych akumulatorów, może dojść do pożaru.
 • Nieużywany akumulator przechowywać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie styków. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatorów lub prostowników może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.
 • W przypadku niewłaściwego użytkowania możliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim. Wypływająca z akumulatorów ciecz może być przyczyną podrażnień skóry lub oparzeń.
 • Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub akumulator z urządzenia. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Na czas przechowywania lub transportu produktu należy wyjąć z niego akumulator. Przechowywać produkt w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące produktu

Stosowanie urządzenia pomiarowego i obchodzenie się z nimi
 • Szybko zmieniające się warunki pomiaru mogą zafałszować jego wynik.
 • Należy zadbać o to, aby produkt był zawsze czysty i suchy.
 • Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić jego ustawienia.
 • Produktu należy używać tylko w zdefiniowanych granicach zastosowania.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy utrzymywać miejsce pracy w czystości, wolne od przedmiotów i zwracać uwagę na przewody zasilające ułożone w miejscu pracy. Nieuważnie rozłożone przewody zasilające mogą spowodować niebezpieczeństwo potknięcia się, obrażenia ciała i uszkodzenie urządzeń pomiarowych zamontowanych na statywach w wyniku ich przewrócenia. W przypadku korzystania ze zdalnej obsługi w ruchu, należy obserwować otoczenie.
Bezpieczeństwo osób
 • Produkt odpowiada klasie lasera 2 zgodnie z normami IEC ⁄ EN 60825‑1:2014 oraz CFR 21 § 1040 (FDA). Produkty te można stosować bez dodatkowych zabezpieczeń. Dlatego nie powinno się patrzeć bezpośrednio w źródło światła, podobnie jak na słońce. W przypadku bezpośredniego kontaktu wzroku z promieniem lasera, należy zamknąć oczy i odwrócić głowę od źródła promieniowania. Nie kierować promieni lasera na inne osoby.
 • Upadek produktu z wysokości może spowodować obrażenia ciała u osób. Należy stosować wyłącznie statywy zalecane przez firmę Hilti .
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i stosowania produktu zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
Stosowanie urządzenia pomiarowego i obchodzenie się z nimi
 • Należy starannie konserwować urządzenie pomiarowe . Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia pomiarowego . Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja urządzeń pomiarowych.
 • Upewnić się, że urządzenie jest stabilnie ustawione na podłożu we wszystkich trzech punktach przylegania albo jest poprawnie zamocowane na statywie zalecanym przez firmę Hilti .
 • Aby uniknąć niedokładności pomiaru należy upewnić się, że tarcza celownicza przy zaznaczaniu punktów jest zawsze ustawiona idealnie w pionie. W tym celu należy skorzystać ze śruby regulacyjnej i zamontowanej libelki.
 • Nigdy nie należy używać uszkodzonej tarczy celowniczej. Istnieje ryzyko niedokładnych pomiarów.
 • Przed dokonaniem pomiarów/ eksploatacją oraz wielokrotnie w trakcie eksploatacji sprawdzić produkt pod kątem dokładności.
 • Pomimo tego, że urządzenie pomiarowe spełnia rygorystyczne wymagania obowiązujących dyrektyw, firma Hilti nie może wykluczyć wystąpienia zakłóceń na skutek silnego promieniowania, co może z kolei doprowadzić do błędnych wskazań.

Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami

 • Przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i eksploatacji akumulatorów Li-Ion.
 • Akumulatory należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C (176°F) oraz palić.
 • Nie używać ani nie ładować akumulatorów, które zostały uderzone, spadły z wysokości jednego metra lub zostały uszkodzone mechanicznie w inny sposób. W takim przypadku należy zawsze kontaktować się z działem Hilti  Serwis .
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Umieścić akumulator w widocznym, niepalnym miejscu w odpowiedniej odległości od łatwopalnych materiałów. Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Jeśli akumulator po jednej godzinie nadal jest zbyt gorący, aby dało się go dotknąć, oznacza to, że jest uszkodzony. Skontaktować się z serwisem Hilti .

Opis

Ogólna budowa urządzenia (tachimetr PMD 200)

Image alternative
 1. Akumulator
 2. Uchwyt
 3. Okienko wyjścia promienia lasera
 4. Przycisk Wł./Wył.

Ogólna budowa urządzenia (płytka celownicza PMDA 200)

Image alternative
 1. Uchwyt do przenoszenia
 2. Libelka poziomująca
 3. Śruba regulacyjna
 4. Płytka celownicza

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt jest tachimetrem, który sterowany jest za pomocą preinstalowanej aplikacji PMD 200 na tablecie (PMC 200 ) Urządzenie przeznaczone jest do przenoszenia punktów z planu na budowę przez zaledwie jedną osobę. Tachimetr posiada zieloną (pionową) linię laserową oraz wbudowany laserowy moduł pomiaru odległości (czerwony punkt).

 • Dokumentacja tabletu (PMC 200 ): Patrz dołączona dokumentacja dostawcy.

 • Z tym produktem stosować tylko akumulatory Hilti Li-Ion typu B 12, wymienione na końcu niniejszej dokumentacji.

 • Do ładowania tych akumulatorów używać tylko prostowników dopuszczonych przez Hilti . Więcej informacji znaleźć można w Hilti Store lub na: www.hilti.group

Bluetooth®

Ten tachimetr wyposażony jest w Bluetooth.
Bluetooth to system bezprzewodowej transmisji danych, który umożliwia komunikację na określoną odległość pomiędzy dwoma urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth. Połączenie tachimetru z tabletem działa poprzez zainstalowaną fabrycznie aplikację PMD 200 .
Produkty Image alternative dostarczane są z włączoną funkcją Bluetooth.

Słowne i graficzne znaki towarowe firm trzecich

Znak towarowy Bluetooth® oraz logo Image alternative są zarejestrowanymi znakami towarowymi i własnością Bluetooth SIG, Inc. a Hilti używa ich na podstawie licencji.
Google Play i Android™ są znakami towarowymi Google LLC .
Wszystkie inne wykorzystywane graficzne i słowne znaki towarowe są własnością ich właścicieli, nawet jeśli nie są oznakowane jako takie.

Zakres dostawy

Tachimetr , 2 akumulatory, ładowarka, tablet z ładowarką i etui, tarcza celownicza, certyfikat producenta, instrukcja obsługi i walizka Hilti
Inne dopuszczone do produktu produkty systemowe znajdują się w Hilti Store lub na: www.hilti.group

Dane techniczne

Warunki (z odchyleniem standardowym 2 σ)
* korzystne warunki: umiarkowany zakres temperatur, brak silnych źródeł światła w otoczeniu (np. bezpośredniego nasłonecznienia), podłoże docelowe jasne i odbijające światło z rozpraszaniem
** niekorzystne warunki: temperatury blisko dolnego lub górnego zakresu tolerancji, silne lub bezpośrednie źródła światła w otoczeniu, docelowe podłoże odbijające światło bardzo słabo albo silnie

PMD 200
Typowy czas pracy z akumulatorem B 12/4.0 w temperaturze 23°C/73°F
8 h
Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01
2,9 kg
(6,4 lb)
Zakres autopoziomowania
±3,5°
Zakres pracy (promień) w korzystnych warunkach*
25 m (85 ft)
Klasa lasera
Laser liniowy (zielony)
2
Laser odległości (czerwony)
2
Moc wyjściowa
Laser liniowy (zielony)
< 1 mW
Laser odległości (czerwony)
< 1 mW
Szerokość impulsu
Laser odległości (czerwony)
< 2 ns
Częstotliwość
Laser odległości (czerwony)
< 100 MHz
Kąt wysyłania promienia
Laser liniowy (zielony)
90°
Długość fali
Laser liniowy (zielony)
510 nm
Laser odległości (czerwony)
635 nm
Dywergencja wiązki
Laser liniowy (zielony)
0,05 mrad …0,08 mrad
Laser odległości (czerwony)
0,2 mrad …0,45 mrad
Wersja Bluetooth
Bluetooth Low Energy 5.0
Moc Bluetooth
6,31 mW
Częstotliwość Bluetooth
2 400 MHz …2 483,5 MHz
Stopień ochrony (IEC 60529) bez akumulatora
IP 54
Mocowanie statywu (BSW)
5/8 in
Dokładność pomiaru systemu w sprzyjających warunkach*
±3 mm
(±0,1 in)
Dokładność pomiaru systemu w niekorzystnych warunkach**
±5 mm
(±0,2 in)
Temperatura przechowywania
−20 ℃ …70 ℃
(−4 ℉ …158 ℉)
Temperatura otoczenia podczas eksploatacji
−10 ℃ …40 ℃
(14 ℉ …104 ℉)
Napięcie znamionowe
10,8 V
Prąd znamionowy
350 mA
Maks. wysokość użytkowania
2000 m n.p.m. / 6560 ft AMSL
Maks. wilgotność powietrza
80 %

Tablet

Poniższe dane techniczne stanowią minimalne wymagania do uruchomienia aplikacji PMD 200.

PMC 200
System operacyjny
Android 7.0
Bluetooth
BLE
Rozdzielczość wyświetlacza
1 920 x 1 200

Akumulator

Napięcie robocze akumulatora
10,8 V
Temperatura otoczenia podczas pracy
−17 ℃ …60 ℃
(1 ℉ …140 ℉)
Temperatura przechowywania
−20 ℃ …40 ℃
(−4 ℉ …104 ℉)
Temperatura akumulatora na początku procesu ładowania
−10 ℃ …45 ℃
(14 ℉ …113 ℉)

Przygotowanie do pracy

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Ładowanie akumulatora

 1. Przed rozpoczęciem ładowania należy przeczytać instrukcję obsługi prostownika.
 2. Należy zwrócić uwagę, aby styki akumulatora i prostownik były czyste i suche.
 3. Ładować akumulator za pomocą odpowiedniego prostownika.

Zakładanie akumulatora

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez zwarcie lub spadający akumulator!
 • Przed włożeniem akumulatora w urządzenie upewnić się, czy styki akumulatora i urządzenia są czyste i wolne od ciał obcych.
 • Upewnić się, że akumulator zawsze jest poprawnie włożony.
 1. Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie naładować akumulator.
 2. Wsunąć akumulator w produkt do słyszalnego zatrzaśnięcia.
 3. Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora.

Zdejmowanie akumulatora

 1. Nacisnąć przycisk odblokowujący akumulatora.
 2. Wyjąć akumulator z produktu.

Obsługa

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Przygotowanie i połączenie tachimetru i tabletu

Tablet trzeba połączyć z tachimetrem tylko przed pierwszym użyciem.
 1. Ustawić tachimetr na podłożu w miejscu z najlepszym widokiem na obszar roboczy.
 2. Włączyć tachimetr.
 3. Włączyć tablet i otworzyć aplikację „PMD 200”.
 4. Zaakceptować umowę z użytkownikiem końcowym.
 5. Zaakceptować korzystanie z usług lokalizacji.
 6. Połączyć tachimetr z tabletem, wybierając tachimetr o odpowiednim numerze seryjnym w aplikacji.
  • Numer seryjny produktu znajduje się na tabliczce znamionowej z tyłu głowicy tachimetru.
  • Ustawienia są zapisywane na potrzeby następnego użycia tachimetru. Tablet i tachimetr połączą się automatycznie.
 7. Poczekać, aż tachimetr automatycznie się wypoziomuje.

Tworzenie nowego tyczenia

Jeśli utworzone zostanie nowe tyczenie, dane z ostatniego tyczenia zostaną nieodwołalnie skasowane.
 1. Wybrać na ekranie startowym aplikacji Nowe tyczenie .
 2. Jeśli dalsza praca ma się odbywać na ostatnim tyczeniu, wybrać na ekranie startowym Aktualne tyczenie

Zdefiniowanie linii odniesienia

Zanim rozpoczęte zostanie tyczenie, należy najpierw wymierzyć linię odniesienia.
Istnieją przy tym następujące możliwości zdefiniowania linii odniesienia:
 • Wymierzyć dwa punkty na linii kontrolnej lub na osi budynku.
 • Wymierzyć dwa punkty na ścianie budynku lub podporach budynku.
Żelazną zasadą dla linii odniesienia jest: Promień zasięgu roboczego odpowiada mniej więcej podwójnej długości wymierzanej linii odniesienia.
Image alternative
 1. Wybrać na ekranie startowym aplikacji Nowe tyczenie .
 2. Zdefiniować linie odniesienia (np. oś budynku lub ścianę budynku) na budowie.
 3. Umieścić płytkę celowniczą dokładnie na pierwszym punkcie odniesienia (0/0 punkt początkowy).
 4. Przyciskami w lewo lub prawo przesunąć zieloną linię lasera dokładnie nad środek punktu odniesienia.
 5. Aby wymierzyć pierwszy punkt odniesienia, wybrać Pomiar .
 6. Umieścić tarczę celowniczą precyzyjnie w drugim punkcie odniesienia (punkt kierunku).
 7. Przyciskami w lewo lub prawo przesunąć zieloną linię lasera dokładnie nad środek punktu odniesienia.
 8. Aby wymierzyć drugi punkt odniesienia, wybrać Pomiar .
 9. Sprawdzić i potwierdzić linię odniesienia.
  Jeśli linia odniesienia nie pasuje, wybrać opcję Wstecz i ponownie wymierzyć punkty odniesienia.

Tworzenie punktów tyczenia

Punkty tyczenia są wprowadzane w aplikacji ręcznie, zgodnie z planem budynku.
 1. Aby przesunąć punkt tyczenia w kierunku niebieskiej strzałki, należy wprowadzić wartość w niebieskim polu wprowadzania.
 2. Aby przesunąć punkt tyczenia w kierunku żółtej strzałki, należy wprowadzić wartość w żółtym polu wprowadzania.

Wprowadzanie wartości

 1. Wybrać Nowy punkt w aplikacji.
 2. Wybrać odpowiednie pole wprowadzania (żółte/niebieskie).
  • W aplikacji pojawi się klawiatura.
 3. Wprowadzić odpowiednią wartość zgodnie z planem budynku.
 4. Aby dodać lub odjąć wartość, należy wybrać odpowiedni przycisk (+/-).
 5. Po ustaleniu wartości wybrać OK .
 6. Po zdefiniowaniu pozycji punktu tyczenia, wybrać Potwierdź .

Zmiana kierunku punktów tyczenia

 • Aby zmienić kierunek punktów tyczenia na punkt 0/0, należy skorzystać ze strzałek kierunkowych (w górę/w dół lub w lewo/w prawo) poniżej pola wprowadzania.

Zmiana/kasowanie punktów tyczenia

 1. Wybrać punkt tyczenia, który ma zostać zmieniony lub usunięty.
 2. Wybrać ikonę menu w prawym górnym rogu.
 3. Aby zmienić punkt tyczenia, należy wybrać Zmień .
 4. Zmienić wartość w odpowiednim polu wprowadzania
 5. Aby zapisać zmianę wybrać Potwierdź .
  Aby wyjść z menu bez zapisywania zmiany, wybrać Anuluj .
 6. Aby usunąć wybrany punkt tyczenia, wybrać Usuń .

Dopasować punkt odniesienia (0/0)

W ustawieniu standardowym punkt odniesienia (0/0) zmienia się przy tworzeniu nowego punktu tyczenia każdorazowo w ostatni utworzony punkt.
 1. Wybrać punkt tyczenia, który ma zostać zdefiniowany jako nowy punkt odniesienia (0/0).
 2. Wybrać przycisk opcji Tymczasowy punkt 0/0 .
  • Wybrany punkt tyczenia jest teraz nowym punktem odniesienia (0/0).
  • Następny punkt tyczenia tworzony jest względem nowego punktu odniesienia.

Przenoszenie punktów tyczenia na budowę

 1. Tachimetr obraca się, kierując zielony laser w stronę wybranego punktu tyczenia.
 2. Aby czerwony laser odległości mógł zmierzyć odległość, należy przesuwać płytkę celowniczą PMDA 200 wzdłuż linii zielonego lasera.
  • Czerwony punkt lasera musi znajdować się na płytce celowniczej.
  • Aplikacja wskazuje, czy płytkę celowniczą należy przesunąć do przodu, czy do tyłu.
  • Z chwilą zbliżenia się do punktu tyczenia na odległość 50 cm (20 cali) słyszalny jest sygnał akustyczny, pomagający w znalezieniu punktu tyczenia.
 3. Jeśli w aplikacji pojawi się wskazanie 0,0, pozycja punktu tyczenia została osiągnięta.
 4. Zaznaczyć punkt tyczenia na podłożu miejscu, w którym zielona linia lasera natrafiła na płytkę celowniczą.
  Aby uniknąć błędów pomiarowych, należy upewnić się, że płytka celownicza jest zawsze wypionowana. W tym celu użyć śruby nastawczej i poziomicy na płytce celowniczej.

Wytyczanie kąta

Aby utworzyć kąt, należy najpierw utworzyć lub zdefiniować punkt tyczenia, który będzie punktem początkowym konta.
 1. Wybrać punkt tyczenia, w którym ma się zaczynać kąt.
 2. Wybrać ikonę menu w prawym górnym rogu.
 3. Aby utworzyć kąt, wybrać Kąt .
 4. W górnym polu wprowadzania wpisać wartość odległości do punktu początkowego.
 5. W dolnym polu wprowadzania wpisać kąt.
 6. Wybrać orientację kąta, wybierając dalszy punkt tyczenia, względem którego zorientowany będzie kąt.
 7. Wybrać Potwierdź , aby utworzyć nowy punkt tyczenia. Urządzenie wyświetli bezpośrednio kierunek nowego punktu tyczenia.

Tyczenie promienia

Aby wytyczyć punkty na promieniu, należy najpierw utworzyć lub zdefiniować punkt tyczenia, który będzie reprezentował punkt środkowy promienia.
 1. Wybrać punkt tyczenia, który ma stanowić punkt środkowy promienia
 2. Wybrać ikonę menu w prawym górnym rogu.
 3. Aby utworzyć promień, wybrać Promień .
 4. W górnym polu wprowadzania wpisać wartość promienia.
 5. W dolnym polu wprowadzania wpisać długość segmentów na promieniu.
 6. Wybrać na ekranie punkt początkowy i punkt końcowy łuku.
 7. Zdefiniować żądany łuk poprzez wybór danej strony.
 8. Aby utworzyć punkty, wybrać Potwierdź .
  • Tachimetr wyświetli bezpośrednio kierunek pierwszego punktu tyczenia na promieniu.

Wytyczanie łuku za pomocą 2 punktów

Aby wytyczyć łuk za pomocą 2 punktów, należy najpierw utworzyć lub zdefiniować punkty tyczenia, które będą reprezentować punkt początkowy i końcowy łuku.
 1. Wybrać punkt tyczenia, który określa punkt początkowy łuku.
 2. Wybrać ikonę menu w prawym górnym rogu.
 3. Aby utworzyć łuk za pomocą 2 punktów, należy wybrać Łuk za pomocą 2 punktów .
  • Funkcja przedstawi najpierw przykładowy łuk.
 4. W górnym polu wprowadzania wpisać albo promień łuku albo wysokość łuku nad wyobrażoną osią od punktu początkowego do punktu końcowego.
 5. W dolnym polu wprowadzania wpisać długość segmentów na łuku.
 6. Wybrać punkt tyczenia, który określa punkt końcowy łuku.
 7. Wybrać żądany łuk z opcji.
 8. Aby utworzyć punkty, wybrać Potwierdź .
  • Tachimetr wyświetli bezpośrednio kierunek pierwszego punktu tyczenia na łuku.

Ustawienia

Jednostki
 • W zakresie definiowania jednostek dostępny jest wybór między jednostkami metrycznymi i brytyjskimi.
Połączenie z tachimetrem
 • W tym miejscu wskazywane jest, z jakim tachimetrem połączony jest tablet. Na liście wyświetlane są dalsze tachimetry, znajdujące się w zasięgu.
  Gdy tachimetr jest połączony z tabletem, nie jest on już widoczny na liście. Aby połączyć tachimetr z innym tabletem, należy najpierw rozłączyć istniejące połączenie.
Sygnał dźwiękowy
 • Sygnał dźwiękowy można włączać i wyłączać. Fabrycznie sygnał jest włączony.
Wyświetlanie wprowadzenia
 • Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć. Jeśli ta funkcja jest włączona, podczas uruchamiania aplikacji wyświetlane jest wprowadzenie. Fabrycznie funkcja ta jest włączona.
Wyświetlanie nazw punktów
 • Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć. Jeśli ta funkcja jest wyłączona, nazwy punktów będą ukrywane. Fabrycznie funkcja ta jest włączona.
O nas
 • W tym miejscu można znaleźć informacje o wersji oprogramowania, wersji oprogramowania sprzętowego urządzenia, licencjach i kwestiach prawnych.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń jeśli akumulator jest włożony !
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy zawsze wyjmować akumulator!
Konserwacja urządzenia
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie usunąć kurz suchą szczotką lub ściereczką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Konserwacja akumulatorów Li-Ion
 • Akumulator musi być czysty oraz wolny od oleju i smaru.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
 • Chronić przed wniknięciem wilgoci.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i/lub usterek w działaniu nie używać urządzenia akumulatorowego. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
Czyszczenie okienka wyjścia promienia lasera
 • Zdmuchnąć kurz z okienka wyjścia promienia lasera.
 • Nie dotykać okienka wyjścia promienia lasera palcami.
  Zbyt szorstki materiał czyszczący może zarysować szkło i tym samym zmniejszyć dokładność urządzenia. Nie stosować innych płynów poza czystym alkoholem i wodą, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.
  Suszyć wyposażenie, przestrzegając wartości granicznych temperatury.

Transport i magazynowanie urządzeń zasilanych akumulatorami

Transport
 • Wyjąć akumulatory.
 • Nie transportować akumulatorów luzem.
 • Przed uruchomieniem urządzenia po dłuższym transporcie należy sprawdzić urządzenie i akumulatory pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
Przechowywanie
  OSTRZEŻENIE
  Niezamierzone uszkodzenie spowodowane uszkodzonymi akumulatorami lub akumulatorami, z których wycieka płyn !
 • Zawsze przechowywać produkty z wyjętymi akumulatorami.
 • Urządzenie i akumulatory należy przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.
 • Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, przy grzejnikach lub za szybami.
 • Przechowywane urządzenie oraz akumulatory muszą być suche i niedostępne dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.
 • Przed uruchomieniem urządzenia po dłuższym przechowywaniu należy sprawdzić urządzenie i akumulatory pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Nie da się włączyć tachimetru i/lub tabletu.
Akumulator jest pusty.
 • Naładować akumulator.
Brak aplikacji PMD 200.
Aplikacja znajduje się w menu podrzędnym na tablecie.
 • Poszukać w menu podrzędnym tabletu aplikacji PMD 200.
Aplikacja została odinstalowana.
 • Pobrać ponownie aplikację PMD 200 ze sklepu Google Play.
Niewłaściwy język w aplikacji
Ustawienie języka na tablecie
 • Zmienić język w ustawieniach tabletu. Jeśli dany język nie jest obsługiwany, aplikacja automatycznie użyje języka angielskiego.
Aplikacja nie działa.
Błąd oprogramowania
 • Zamknąć całkowicie aplikację i uruchomić ponownie.
Nie zaakceptowano umowy z użytkownikiem końcowym
 • Zaakceptować umowę z użytkownikiem końcowym.
Aplikacja nieoczekiwanie zamyka się.
Uaktywniony jest tryb oszczędzania energii na tablecie
 • Wyłączyć tryb oszczędzania energii w ustawieniach tabletu.
Nie da się połączyć tachimetru i tabletu.
Tachimetr jest wyłączony.
 • Włączyć tachimetr.
Tachimetr ma błąd.
 • Wyłączyć i ponownie włączyć tachimetr. Jeśli nie da się w ten sposób usunąć błędu, zwrócić się do serwisu Hilti .
Odległość do tachimetru zbyt duża
 • Przemieścić się znacznie bliżej tachimetru.
Wybrano niewłaściwy tachimetr
Tachimetr nie może przeprowadzić poziomowania.
Podłoże jest nierówne lub zbyt mocno nachylone.
 • Ustawić tachimetr na równej i poziomej powierzchni.
Tachimetr nie może wykonać pomiaru.
Warunki oświetleniowe na budowie są zbyt jasne.
 • Zaciemnić lub zacienić strefę roboczą.
Nieodpowiednia powierzchnia pomiarowa
 • Zmienić mierzoną powierzchnię (np. biały papier).
Czerwona kropka lasera lub zielona linia lasera nie są widoczne.
Warunki oświetleniowe na budowie są zbyt jasne.
 • Zaciemnić lub zacienić strefę roboczą.
Tachimetr i tablet nie są połączone
Tachimetr ma błąd.
 • Wyłączyć i ponownie włączyć tachimetr. Jeśli nie da się w ten sposób usunąć błędu, zwrócić się do serwisu Hilti .
Zielona linia lasera nie jest ustawiona dokładnie pionowo.
Wypoziomowanie niewłaściwe
 • Wyłączyć i ponownie włączyć tachimetr. Jeśli nie da się w ten sposób usunąć błędu, zwrócić się do serwisu Hilti .
Tachimetr ma błąd.
 • Wyłączyć i ponownie włączyć tachimetr. Jeśli nie da się w ten sposób usunąć błędu, zwrócić się do serwisu Hilti .
Zielona linia lasera i czerwona kropka lasera nie pokrywają się dokładnie. (Odchylenia w zakresie +/- 1-2 mm (0.04-0.08 in) są zjawiskiem normalnym.)
Tachimetr ma błąd.
 • Wyłączyć i ponownie włączyć tachimetr. Jeśli nie da się w ten sposób usunąć błędu, zwrócić się do serwisu Hilti .
 • Zadbać o regularne kontrole tachimetru.
Punkty tyczone są nieprawidłowe / obecne punkty tyczone są nieprawidłowe po ponownym pozycjonowaniu
Płytka celownicza nie jest wypoziomowana
Płytka celownicza jest uszkodzona
 • Skontrolować płytkę celowniczą pod względem deformacji i w razie potrzeby wymienić ją.
Linia odniesienia jest zbyt krótka.
Tachimetr został przemieszczony.

Utylizacja

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała w wyniku nieprawidłowej utylizacji! Wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 • Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci.
 • Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.
Image alternative Produkty Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Informacje na ten temat można uzyskać w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Deklaracja zgodności

Warunki : oprócz USA
Image alternative
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Wskazówka FCC (w USA) / wskazówka IC (w Kanadzie)

Podczas testów urządzenie zachowało wartości graniczne, określone w rozdziale 15 przepisów FCC dla cyfrowych urządzeń klasy A. Wartości graniczne mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi pracy urządzeń w obszarach wykorzystywanych do celów komercyjnych. Urządzenia tego typu wytwarzają i wykorzystują wysokie częstotliwości oraz mogą je emitować. Nieprzestrzeganie odnośnych wskazówek podczas instalacji oraz eksploatacji urządzenia może spowodować zakłócenia odbioru fal radiowych. Eksploatacja tego urządzenia w budynkach mieszkalnych może powodować zakłócenia, które użytkownik będzie musiał skorygować na własny koszt.
Urządzenie to spełnia wymagania wynikające z paragrafu 15 przepisów FCC oraz specyfikacji RSS‑210 ISED.
Aby uruchomić urządzenie, spełnione muszą być dwa poniższe warunki:
 • Urządzenie nie powinno wytwarzać żadnego szkodliwego promieniowania.
 • Urządzenie musi przyjmować każde promieniowanie, łącznie z promieniowaniami, powodującymi niepożądane reakcje.
Zmiany lub modyfikacje, których dokonywanie nie jest wyraźnie dozwolone przez firmę Hilti , mogą spowodować ograniczenie praw użytkownika do dalszej eksploatacji urządzenia.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Akumulatory litowo-jonowe Hilti

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania
Image alternative
W niniejszej dokumentacji pojęcie akumulator stosowane jest dla ładowalnych akumulatorów litowo-jonowych, w których kilka ogniw litowo-jonowych połączonych jest w jeden zespół. Są one przeznaczone do elektronarzędzi Hilti i mogą być wykorzystywane tylko wraz z nimi. Stosować wyłącznie oryginalne akumulatory Hilti !
Akumulatory Hilti spełniają najnowsze standardy techniczne i wyposażone są w system zarządzania ogniwami i ochrony ogniw.
OpisAkumulatory składają się z ogniw zawierających materiał litowo-jonowy, zapewniający wysoką gęstość energii. W przeciwieństwie do akumulatorów NiMH & NiCd akumulatory Li-Ion mają bardzo niewielki efekt pamięciowy, są za to bardzo wrażliwe na działanie siły, głębokie rozładowanie lub wysokie temperatury. Patrz Bezpieczeństwo
Akumulatory dopuszczone do naszych produktów znajdziesz w Hilti Store lub na stronie:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Bezpieczeństwo
 • W żadnym wypadku nie wolno modyfikować akumulatorów!
 • Nigdy nie używać zregenerowanych lub naprawianych akumulatorów, które nie zostały dopuszczone przez serwis Hilti .
 • Nie używać ani nie ładować akumulatorów, które zostały uderzone, spadły z wysokości jednego metra lub zostały uszkodzone mechanicznie w inny sposób. Regularnie kontrolować akumulatory pod względem oznak uszkodzeń np. zgniecenia, przecięcia czy nakłucia.
 • Nigdy nie używać akumulatora lub elektronarzędzia zasilanego akumulatorem jako młotka.
 • W razie wycieku elektrolitu z akumulatora unikać kontaktu z oczyma i skórą!
 • Patrz Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora
 • Z uszkodzonych akumulatorów może wyciekać płyn na sąsiadujące przedmioty. Wyczyścić zalane elementy ciepłą wodą z mydłem i wymienić uszkodzone akumulatory.
 • Patrz Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora
 • Nigdy nie narażać akumulatorów na działanie wysokich temperatur, iskier czy otwartych płomieni. Może to spowodować ich wybuch.
 • Nie dotykać biegunów akumulatorów palcami, narzędziami, biżuterią ani innymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować zwarcia, porażenia elektryczne, pożary i eksplozje.
 • Akumulatory należy chronić przed deszczem i wilgocią. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcia, porażenia prądem, pożary lub eksplozje.
 • Należy korzystać wyłącznie z ładowarek i elektronarzędzi przeznaczonych dla danego typu akumulatora. Przestrzegać przy tym informacji zawartych w ich instrukcjach obsługi.
 • Nie przechowywać ani nie używać akumulatorów w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym obecne są łatwopalne ciecze lub gazy. Nieoczekiwana awaria akumulatora może w tych warunkach spowodować eksplozję.
Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora
 • Zawsze kontaktować się ze swoim partnerem serwisowym Hilti , jeśli akumulator zostanie uszkodzony.
 • W razie wycieku elektrolitu unikać bezpośredniego kontaktu z oczyma i/lub ze skórą, nosząc okulary ochronne i rękawice ochronne.
 • Uszkodzony akumulator włożyć do niepalnego pojemnika i przysypać suchym piaskiem, kredą (CaCO3) lub krzemianem (wermikulit). Następnie zamknąć szczelnie pokrywę i przechowywać pojemnik z dala od łatwopalnych gazów, cieczy lub przedmiotów.
 • Zutylizować pojemnik w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów. Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Do usunięcia elektrolitu wyciekłego z akumulatora użyć dopuszczonego chemicznego środka czyszczącego.
Postępowanie w przypadku, gdy akumulator przestanie działać
 • Zwrócić uwagę na nietypowe zachowanie akumulatora, jak nieprawidłowe ładowanie lub nietypowo długi czas ładowania, odczuwalny spadek mocy, nietypową aktywność diody lub wyciek elektrolitu. Są to wyraźne oznaki wewnętrznego problemu.
 • Jeśli podejrzewasz wewnętrzny problem z akumulatorami, skontaktuj się ze swoim partnerem serwisowym Hilti .
 • Jeśli akumulator nie działa, nie da się już naładować lub wycieka z niego elektrolit, należy go zutylizować w opisany powyżej sposób.
 • Patrz Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora
Postępowanie w przypadku zapalenia się akumulatora
  OSTRZEŻENIE
  Niebezpieczeństwo zapalenia się akumulatora! Płonący akumulator emituje niebezpieczne i wybuchowe ciecze i opary, które mogą powodować uszkodzenia korozyjne, poparzenia lub eksplozje.
 • Przy zwalczaniu pożarów akumulatorów nosić środki ochrony indywidualnej.
 • Zapewnić odpowiednią wentylację, aby niebezpieczne lub wybuchowe opary mogły uchodzić.
 • W razie wytwarzania dużej ilości dymu natychmiast opuścić pomieszczenie.
 • W razie podrażnienia dróg oddechowych skonsultować się z lekarzem.
 • Pożary akumulatorów zwalczać wyłącznie przy użyciu wody. Gaszenie za pomocą gaśnic proszkowych i koców gaśniczych jest w przypadku akumulatorów litowo-jonowych nieskuteczne. Pożary otoczenia można zwalczać za pomocą tradycyjnych środków gaśniczych.
 • Nie należy próbować przemieszczać dużych ilości uszkodzonych, płonących lub wyciekających akumulatorów. Usunąć niepłonące materiały z najbliższego otoczenia, odizolowując w ten sposób płonące akumulatory. Jeśli nie można ugasić pożaru za pomocą dostępnych środków, wezwać straż pożarną.
Jeśli pali się tylko jeden akumulator:
 • Wziąć go na łopatę i wrzucić do wiadra z wodą. Chłodzące działanie wody spowalnia rozprzestrzenianie się pożaru na te ogniwa akumulatora, które jeszcze nie osiągnęły krytycznej temperatury zapłonu.
 • Odczekać, aż akumulator całkowicie się ostudzi.
 • Patrz Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora
Dane dotyczące transportu i przechowywania
 • Temperatura robocza otoczenia pomiędzy -17°C a +60°C / 1°F a 140°F.
 • Temperatura przechowywania pomiędzy -20°C a +40°C / -4°F a 104°F.
 • Nie przechowywać akumulatorów na ładowarce. Po zakończeniu ładowania zawsze rozłączać akumulator i ładowarkę.
 • Akumulatory przechowywać w miarę możliwości w miejscu chłodnym i suchym. Przechowywanie w chłodnym miejscu zwiększa żywotność akumulatora. Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, na grzejnikach ani za szybą.
 • Nie wysyłać akumulatorów pocztą. Jeśli wysłane mają zostać sprawne akumulatory, należy zwrócić się do odpowiedniej firmy kurierskiej.
 • Nigdy nie przechowywać ani nie transportować akumulatorów luzem. Podczas transportu akumulatory powinny być zabezpieczone przed uderzeniami i wibracjami oraz odizolowane od jakichkolwiek materiałów przewodzących prąd lub innych akumulatorów, aby nie mogło stykać się z innymi biegunami akumulatorów i spowodować zwarcia.
Konserwacja i utylizacja
 • Utrzymywać akumulator w czystości, nie może być on zanieczyszczony smarem ani olejem. Usunąć takie zanieczyszczenia za pomocą czystej i suchej ściereczki.
 • Nigdy nie używać akumulatora z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi. Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne miękką szczotką.
 • Zapobiegać przedostawaniu się ciał obcych do wnętrza urządzenia.
 • Unikać obecności zbędnego pyłu i brudu na akumulatorze. Wyczyścić akumulator miękkim pędzelkiem lub czystą i suchą ściereczką.
 • Nie dopuszczać do wnikania wilgoci do wnętrza akumulatora. Jeśli wilgoć wniknęła do akumulatora, należy obchodzić się z nim jak z akumulatorem uszkodzonym i odizolować go w niepalnym pojemniku.
 • Patrz Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora
 • W razie nieprawidłowej utylizacji wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów. Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Nie wyrzucać akumulatorów z odpadami komunalnymi.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci. Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.