Język

VC 20M-X
VC 20L-X
VC 40M-X
VC 40L-X

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W naszych dokumentacjach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Ostrożnie
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na naszych rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Urządzenie obsługuje technologię NFC, która jest kompatybilna z platformami iOS i Android.
Image alternative Jeśli obecne na produkcie, produkt został certyfikowany przez jednostkę certyfikacji na rynek amerykański i kanadyjski według obowiązujących norm.

Znaki zakazu

Na produkcie zastosowano następujące znaki zakazu:
Image alternative Zakaz transportowania dźwigiem

Specjalne naklejki na produkcie

OSTRZEŻENIE: Ten odkurzacz zawiera pyły szkodliwe dla zdrowia. Opróżniać i konserwować urządzenie, włącznie z utylizacją worka na pył, mogą wyłącznie fachowcy, posiadający odpowiednie wyposażenie ochronne. Używać odkurzacza wyłącznie z kompletnym i prawidłowo funkcjonującym systemem filtracji.
Na odkurzaczu znajduje się jedna z następujących naklejek ostrzegawczych:
VC 20L-X
VC 40L-X
Naklejka ostrzegawcza w przypadku odkurzaczy klasy L:
Image alternative
Naklejka ostrzegawcza musi być naklejona w dobrze widocznym miejscu.
VC 20M-X
VC 40M-X
Naklejka ostrzegawcza w przypadku odkurzaczy klasy L:
Image alternative
Naklejka ostrzegawcza musi być naklejona w dobrze widocznym miejscu.

Informacje o produkcie

Produkty Hilti przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Odkurzacz do pracy na mokro i sucho
  VC 20M-X
  VC 20L-X
  VC 40M-X
  VC 40L-X
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Image alternative
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Oprócz wskazówek bezpieczeństwa z poszczególnych rozdziałów tej instrukcji obsługi należy zawsze dokładnie przestrzegać poniższych uwag.
 • Należy przeczytać wszystkie wskazówki! Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
 • Przed użyciem urządzenia w połączeniu z elektronarzędziem należy przeczytać instrukcję obsługi elektronarzędzia i przestrzegać wszystkich zawartych w niej wskazówek.
 • Dokonywanie modyfikacji i zmian w urządzeniu jest zabronione.
 • Stosować odpowiednie urządzenie. Nie stosować urządzenia do celów, do których nie jest przeznaczone, lecz używać je zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywać w dobrym stanie technicznym.
 • Osoby używające urządzenia powinny przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z jego obsługą, zagrożeniami, jakie może spowodować odsysany materiał oraz z utylizacją zebranego materiału.
 • Należy uwzględnić wpływ otoczenia. Nie używać urządzenia tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub eksplozji.
 • Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które potrafią się z nim prawidłowo obchodzić, zostały pouczone o bezpiecznej obsłudze i rozumieją wynikające z użytkowania niebezpieczeństwo. Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci. Należy pilnować dzieci, aby mieć pewność, że nie będą się bawić urządzeniem.
 • Nieużywane urządzenia przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nieużywane urządzenie należy przechowywać w suchym, wysoko położonym lub zamkniętym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Bezpieczeństwo osób

 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu urządzenia przystępować z rozwagą. Nie używać odkurzacza będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji urządzenia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Użytkownik i osoby znajdujące się w pobliżu podczas eksploatacji lub konserwacji urządzenia muszą nosić odpowiednie okulary ochronne, kask ochronny, ochraniacze słuchu, rękawice ochronne, buty ochronne i lekką maskę przeciwpyłową.
 • Upewnić się, że odkurzacz nie zjedzie po pochyłej powierzchni ani nie przewróci się.
 • Zablokować kółka hamulcami w celu stabilnego ustawienia odkurzacza. Przy odblokowanych kółkach może dojść do niekontrolowanego przemieszczania się odkurzacza.
 • Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie systemów odsysania zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.

Prawidłowe obchodzenie się z urządzeniem

 • Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
 • Podczas odsysania niebezpiecznych pyłów nie wyłączać systemu czyszczenia filtra, zwłaszcza w przypadku pracy z elektronarzędziem, przy użyciu którego powstaje dużo pyłu.
 • Chronić urządzenie przed mrozem.
 • Należy regularnie czyścić szczotką, zgodnie ze wskazówkami, i kontrolować pod kątem uszkodzeń mechanizm ograniczenia poziomu wody.
 • Podczas nasadzania głowicy ssącej uważać, aby nie przyciąć sobie palców oraz nie uszkodzić przewodu zasilającego. Istnieje niebezpieczeństwo zranienia ciała i uszkodzenia urządzenia.
 • Sprawdzić urządzenie i wyposażenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Przed dalszym użytkowaniem urządzenia należy starannie sprawdzić, czy urządzenia zabezpieczające lub lekko uszkodzone części działają nienagannie i zgodnie z przeznaczeniem. Sprawdzić, czy ruchome części pracują bez zarzutu i czy nie zacinają się, lub czy jakieś części nie są uszkodzone. Wszystkie części powinny być właściwie zamontowane i spełniać wszelkie warunki gwarantujące prawidłową eksploatację urządzenia.
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
 • Gdy urządzenie nie jest eksploatowane (podczas przerw w pracy), przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych, wymianą wyposażenia lub filtra, zawsze wyjmować wtyczkę sieciową z gniazda. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu urządzenia.
 • Nigdy nie ciągnąć za przewód sieciowy, aby zmienić położenie robocze odkurzacza. Nie przejeżdżać odkurzaczem przez przewód sieciowy.
 • Do transportu urządzenia nie używać dźwigu.
VC 20M-X
VC 40M-X
Dodatkowo w przypadku odkurzaczy M
 • Podczas transportu oraz w okresie, gdy urządzenie nie jest używane, należy zatkać króciec wlotowy korkiem .

Bezpieczeństwo elektryczne

 • Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi narzędziami. Oryginalne wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Włożyć wtyczkę do odpowiedniego, uziemionego gniazda, zainstalowanego zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie wątpliwości, czy gniazdo jest prawidłowo uziemione, należy zlecić sprawdzenie uziemienia wykwalifikowanemu elektrykowi.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Urządzenie należy chronić przed deszczem i wilgocią. Wnikanie wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
 • Upewnić się, że przewód zasilający nie leży w kałuży.
 • Regularnie kontrolować przewód zasilający urządzenia i – w razie stwierdzenia jego uszkodzenia – oddać do wymiany w serwisie Hilti . Kontrolować regularnie przedłużacze i w razie uszkodzenia wymieniać je na nowe.
 • Jeśli podczas pracy uszkodzony zostanie przewód sieciowy i/lub przedłużacz, nie wolno ich dotykać. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda. Uszkodzone przewody przyłączeniowe oraz przedłużacze mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem.
 • Przewód przyłączeniowy można wymienić wyłącznie na przewód o parametrach podanych w instrukcji obsługi.
 • Nigdy nie używać przewodu niezgodnie z przeznaczeniem, np. do przenoszenia urządzenia, zawieszania lub do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód należy chronić przed wpływem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub poplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy zastosować przedłużacz przystosowany do używania na zewnątrz. Zastosowanie przedłużacza przystosowanego do używania na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • W przypadku przerwy w zasilaniu należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
 • Gniazda zasilającego na urządzeniu używać wyłącznie do celów opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.
 • Nigdy nie używać zabrudzonego lub zamoczonego urządzenia. Osadzający się na powierzchni urządzenia pył, w szczególności od zwiercin materiałów przewodzących, jak również wilgoć mogą przy niekorzystnych warunkach prowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Dlatego, zwłaszcza w przypadku częstej obróbki materiałów przewodzących, należy zabrudzone urządzenia regularnie oddawać do kontroli w serwisie Hilti .

Miejsce pracy

 • Zadbać o dobre oświetlenie stanowiska pracy.
 • Zadbać o dobrą wentylację stanowiska pracy. Nieprawidłowa wentylacja stanowiska pracy może spowodować zagrożenie dla zdrowia wskutek nadmiernego zapylenia.
 • Należy utrzymywać porządek na swoim stanowisku pracy. Zadbać o to, aby w strefie roboczej nie znajdowały się żadne przedmioty, o które można się skaleczyć. Nieporządek na stanowisku pracy może spowodować wypadek.
 • Przy użyciu tego urządzenia nie należy pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.

Zbierane zanieczyszczenia

 • Nie wolno odkurzać szkodliwego dla zdrowia pyłu, którego klasa pyłu jest wyższa niż klasa pyłu odkurzacza. Nie wolno wciągać pyłów łatwopalnych i/lub wybuchowych (np. pyłów magnezu lub aluminium). Nie wolno zbierać materiałów, których temperatura przekracza 60°C (140°F), (np. żarzących się papierosów, rozgrzanego popiołu).
 • Zabrania się odsysania palnych, wybuchowych i agresywnych cieczy (np. środków chłodzących i smarów, benzyny, rozpuszczalników, kwasów (pH < 5), zasad (pH >12,5) itp.).
 • W przypadku wyciekania piany lub cieczy natychmiast wyłączyć odkurzacz.
 • Podczas zbierania gorących substancji o maks. temperaturze 60°C (140°F), nosić rękawice ochronne.
 • Podczas pracy z użyciem mineralnej płuczki wiertniczej nosić odzież ochronną i unikać kontaktu płuczki ze skórą (pH > 9, działanie żrące).
 • Unikać styczności z cieczami zasadowymi lub kwaśnymi. W razie przypadkowego kontaktu narażone części ciała obmyć wodą. W przypadku przedostania się elektrolitu do oczu, przemyć je obficie wodą i skonsultować się z lekarzem.
VC 20L-X
VC 40L-X
Dodatkowo w przypadku odkurzaczy klasy L
 • Odkurzacz klasy pylenia L nadaje się zbierania/odsysania suchych, niepalnych pyłów, wiórów drewnianych i pyłów niebezpiecznych o wartościach granicznych ekspozycji > 1 mg/m³. W zależności od stopnia zagrożenia zbieranych/odsysanych pyłów, odkurzacz należy wyposażyć w odpowiednie filtry.
VC 20M-X
VC 40M-X
Dodatkowo w przypadku odkurzaczy M
 • Odkurzacz klasy pylenia L nadaje się zbierania/odsysania suchych, niepalnych pyłów, wiórów drewnianych i pyłów niebezpiecznych o wartościach granicznych ekspozycji ≧ 0,1 mg/m³. W zależności od stopnia zagrożenia zbieranych/odsysanych pyłów, odkurzacz należy wyposażyć w odpowiednie filtry.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Uchwyt transportowy (wysuwany)
 2. Pętla mocująca do walizki Hilti
 3. Uchwyt do przenoszenia
 4. Gniazdo zasilające na urządzeniu
 5. Panel wskazań i obsługi
 6. Zaślepka modułu radiowego (opcjonalnie)
 7. Wyłącznik główny
 8. Króciec wlotowy (wąż ssący)
 9. Blokada pojemnika (2x)
 10. Przewód sieciowy
 11. Hak mocujący (2x) z gumą ściągającą
 12. Głowica ssąca
 13. Zbiornik
 14. Kaseta filtra z pałąkiem blokującym

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Zastosowane tutaj produkty to uniwersalne odkurzacze przemysłowe przeznaczone do użytku komercyjnego. Przeznaczone są do odkurzania na sucho i na mokro.

Nie wolno stosować urządzenia do odkurzania ludzi i zwierząt. Używanie odkurzacza pod wodą jest zabronione.
 • Osoby używające urządzenia powinny przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z jego obsługą, zagrożeniami, jakie może spowodować odsysany materiał oraz z bezpieczną utylizacją zebranego materiału.

 • Produkt nie jest przystosowany do pracy ciągłej w instalacjach automatycznych lub półautomatycznych.

 • Aby uniknąć niebezpieczeństwa obrażeń ciała, stosować wyłącznie oryginalne wyposażenie i części zamienne Hilti .

 • W celu uniknięcia efektu elektrostatycznego należy używać antystatycznego węża ssącego.

 • Nie wciągać materiałów, o które można się skaleczyć przez worek na pył (np. odpadów o szpiczastych lub o ostrych krawędziach).

 • Nie wykorzystywać produktu jako drabiny i nie wchodzić na niego.

 • Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.

Dopuszczalne zastosowania:

W przypadku stosowania odpylaczy konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji W, jeśli wydmuchiwane powietrze odprowadzane jest do pomieszczenia.

Przestrzegać krajowych przepisów!
Dopuszczalne zastosowania:
 • Odsysanie dużej ilości pyłu podczas pracy szlifierkami diamentowymi, przecinarkami, młotowiertarkami i koronkami wiertniczymi do wiercenia na sucho firmy Hilti .
 • Zbieranie mineralnej płuczki wiertniczej podczas prac diamentowymi koronkami wiertniczymi Hilti lub piłami diamentowymi Hilti oraz zbieranie cieczy o temperaturze maks. 60°C (140°F).
 • Wciąganie oleju i płynnych mediów o maksymalnej temperaturze 60°C (140°F).
 • Czyszczenie na mokro i na sucho powierzchni ściennych i podłogowych.
VC 20M-X
VC 40M-X
Dodatkowo w przypadku odkurzaczy M
 • Odsysanie suchych, niepalnych pyłów, cieczy, wiórów drewnianych i pyłów niebezpiecznych o maksymalnych wartościach granicznych ekspozycji ≧ 0,1 mg/m³ (klasa pylenia M).

 • Maszyny, które przeznaczone są do zbierania pyłu mineralnego zawierającego kwarc, muszą odpowiadać co najmniej klasie M.

Dodatkowo w przypadku odkurzaczy M VC 20L-X
VC 40L-X
Dodatkowo w przypadku odkurzaczy klasy L
 • Odsysanie suchych, niepalnych pyłów, cieczy, wiórów drewnianych i pyłów niebezpiecznych o maksymalnych wartościach granicznych ekspozycji > 1 mg/m³ (klasa pylenia L).

Dodatkowo w przypadku odkurzaczy klasy L

Możliwe nieprawidłowości w eksploatacji

 • Odkurzaczem nie można wciągać azbestu.
 • Podczas eksploatacji odkurzacz nie może leżeć.
 • Odkurzacza nie wolno używać do zbierania substancji wybuchowych, materiałów żarzących się, palących lub łatwopalnych oraz agresywnych pyłów (np. pyłu magnezowo-aluminiowego itp.) (wyjątek: wióry drewniane).
 • Odkurzacz nie może być używany do zbierania łatwopalnych cieczy (np. benzyny, rozpuszczalników, kwasów, płynów chłodzących i smarów).

Wskazania na produkcie

Wyświetlacz
Opis
Image alternative Wskaźnik serwisowy Wymień filtr
Świeci dioda, filtr jest zablokowany.
 1. Sprawdzić poziom w zbiorniku.
 2. Nacisnąć przycisk Ręczne oczyszczanie filtra .
 3. Sprawdzić filtr i w razie potrzeby wymienić go.
Image alternative Poziom napełnienia
Jeśli świeci dioda, wyłącznik ochronny jest w trybie pracy na mokro.
Opróżnić zbiornik i wyczyścić sondy.
Image alternative Wskazanie mocy
Wskazanie informuje o aktualnym stanie filtra. Przy maksymalnej mocy ssawnej świecą wszystkie 3 diody.

Przyciski obsługi na produkcie

Przycisk obsługi
Opis
Image alternative Ręczne oczyszczanie filtra.
Nacisnąć przycisk, aby przeprowadzić ręczne oczyszczanie filtra.
Image alternative Automatyczne czyszczenie filtra
Jeśli świeci dioda, wówczas aktywne jest automatyczne oczyszczanie filtra.
Wyłączyć automatyczne oczyszczanie filtra, naciskając na przycisk. Dioda zgaśnie.
Image alternative Ustawianie średnicy węża (tylko dla klasy M)
Nacisnąć przycisk, aby ustawić średnicę aktualnie używanego węża.
Ustawiona wartość zależna jest od podłączonego urządzenia i jego średnicy ssawnej i w razie potrzeby należy ją dostosować.

Zakres dostawy

Odkurzacz do pracy na sucho i mokro z filtrem, wężem ssącym w komplecie ze złączką obrotową (po stronie odkurzacza) i końcówką narzędziową, z workiem na pył (tworzywo) PE, instrukcja obsługi
Inne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group

Akustyczny sygnał ostrzegawczy

VC 20M-X
VC 40M-X
Odkurzacze klasy M wyposażone są w akustyczny sygnał ostrzegawczy. Sygnał rozlega się ze względów bezpieczeństwa, gdy prędkość powietrza przepływającego przez wąż ssący spadnie poniżej 20 m/s.
Aby akustyczny sygnał ostrzegawczy zadziałał prawidłowo, należy ustawić średnicę zastosowanego węża ssącego za pomocą regulacji średnicy węża.

Oczyszczanie filtra

System czyszczenia filtra funkcjonuje wyłącznie wówczas, gdy podłączony jest wąż ssący.
Odkurzacz wyposażony jest w ręczny i automatyczny system oczyszczenia filtra, który w znacznej mierze oczyszcza filtr z przywierającego pyłu.
System automatycznego oczyszczania filtra można wyłączyć naciskając przycisk "Automatyczne czyszczenie filtra WŁ./WYŁ." i znowu włączyć, ponownie naciskając przycisk.
Stan
Znaczenie
Świeci się dioda LED.
System czyszczenia filtra jest aktywowany.
Nie świeci się dioda LED.
System czyszczenia filtra jest dezaktywowany.
Za każdym razem podczas włączania odkurzacza system czyszczenia filtra jest automatycznie aktywowany.
Filtr zostanie automatycznie oczyszczony przez uderzenie strumienia powietrza (pulsujący odgłos).
Aby umożliwić stałą, wysoką moc ssania, w przypadku zastosowań systemowych (zwłaszcza podczas szlifowania, cięcia i wykonywania bruzd) lub podczas zasysania większych ilości pyłu system oczyszczania filtra musi być uaktywniony.
Niezależnie od automatycznego oczyszczania filtra można w każdej chwili oczyścić filtr naciskając na przycisk “Ręczne oczyszczanie filtra”.
Oczyszczanie z dużą mocą: Maksymalną moc oczyszczania filtra można osiągnąć poprzez zamknięcie węża i równoczesne naciśnięcie przycisku “Ręczne oczyszczanie filtra”.

Wskazówki dotyczące użytkowania

VC 20M-X
VC 40M-X
Odkurzacza klasy M używać wyłącznie z workiem na pył.
\Klasa M do odsysania pyłów o wartościach granicznych eksplozji ≥ 0,1 mg/m3.
Akcesoria i ich zastosowania
Numer materiału
Akcesoria
Zastosowanie
2261451
Plastikowy worek na pył PE VC 20, VC 150-6
Do stosowania przy pracach w podłożach mineralnych, na mokro i sucho
2262095
Plastikowy worek na pył PE VC 40, VC 150-10
Do stosowania przy pracach w podłożach mineralnych, na mokro i sucho
2261258
Worek na pył Premium VC 20, VC 150-6
Zastosowania do drewna i materiałów mineralnych (beton), na sucho
2262130
Worek na pył Premium VC 40, VC 150-10
Zastosowania do drewna i materiałów mineralnych (beton), na sucho
2261453
Filtr PTFE VC 20⁄40⁄150
Uniwersalny na mokro i sucho
2261257
Filtr uniwersalny VC 20⁄40⁄150
Uniwersalny na mokro i sucho
2278640
Filtr uniwersalny DRY VC 20⁄40⁄150
Na sucho
2261452
Filtr HEPA VC 20⁄40⁄150
na mokro i sucho
203867
Wąż ssący 36x4,65M AS
na mokro i sucho

Dane techniczne

Właściwości produktu

W przypadku podłączenia urządzenia do prądnicy lub transformatora ich moc wtórna musi być przynajmniej dwa razy większa od podanego na tabliczce znamionowej znamionowego poboru mocy urządzenia. Napięcie robocze transformatora lub prądnicy musi przez cały czas mieścić się w granicach od +5% do -15% napięcia znamionowego urządzenia.

VC 20-X
VC 40-X
Ciężar
11 kg
14,4 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
530 mm x 290 mm x 415 mm
560 mm x 365 mm x 590 mm
Maks. dodatkowe załadowanie
25 kg
25 kg
Pojemność zbiornika
15 ℓ
30 ℓ
Pojemność użytkowa worka na pył
15 kg
34 kg
Maksymalna objętość zbieranej wody
9 ℓ
22,8 ℓ
Temperatura powietrza
−10 ℃ …40 ℃
−10 ℃ …40 ℃
Automatyczne czyszczenie filtra
sterowane czujnikiem
sterowane czujnikiem
Częstotliwość sieci
50 Hz …60 Hz
50 Hz …60 Hz
Klasa ochrony
I
I
Klasa ochrony
IP X4
IP X4

Napięcie znamionowe


100 V
110 V
110 V (GB 16 A)
110 V (GB 32 A)
Znamionowy pobór mocy
1 200 W
1 100 W
1 100 W
1 100 W
Moc przyłączeniowa wbudowanego gniazda zasilającego do elektronarzędzi
·/·
·/·
650 W
1 600 W
Przewód przyłączeniowy (typ)
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
HARSJT 3x12 (2,5) AWG

220-240 V
220-240 V (CH)
220-240 V (GB)
240 V (NZ)
Znamionowy pobór mocy
1 200 W
1 200 W
1 200 W
1 200 W
Moc przyłączeniowa wbudowanego gniazda zasilającego do elektronarzędzi
2 400 W
1 100 W
1 800 W
1 200 W
Przewód przyłączeniowy (typ)
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2

Maksymalny strumień objętości powietrza i maksymalne podciśnienie


100 V
110 V
220-240 V
220-240 V (CH)
240 V (NZ)
Maks. strumień objętości (turbina)
71 ℓ/s
71 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
Maks. strumień objętości na końcu węża
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
Maks. podciśnienie
22,3 kPa
22,3 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa

Informacje o hałasie i wibracjach, pomiar według EN 60335

Poniższe dane dotyczą wszystkich odkurzaczy przemysłowych VC 20 i VC 40.
Poziom emitowanego ciśnienia akustycznego (LpA)
69 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)
2,5 dB(A)
Wartość emisji wibracji
< 2,5 m/s²

Stosowanie przedłużaczy

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie w wyniku uszkodzonych przewodów elektrycznych! Jeśli podczas pracy uszkodzony zostanie przewód zasilający lub przedłużacz, nie wolno ich dotykać. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 • Regularnie kontrolować przewód zasilania urządzenia i – w razie stwierdzenia jego uszkodzenia – oddać do naprawy wykwalifikowanemu fachowcowi.
 • Stosować wyłącznie przedłużacze przeznaczone dla danego zakresu roboczego o wystarczającym przekroju żył. W przeciwnym razie może dojść do spadku mocy urządzenia i przegrzania przewodu.
 • Regularnie sprawdzać, czy przedłużacz nie jest uszkodzony.
 • Wymieniać uszkodzone przewody przedłużające.
 • Na wolnym powietrzu stosować wyłącznie przewidziane do tego celu i odpowiednio oznaczone przewody przedłużające.

Uruchomienie

ZAGROŻENIE
Zagrożenie przez prąd elektryczny. Nieprawidłowe podłączenie odkurzacza może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.
 • Odkurzacz podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionego źródła prądu.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała w wyniku niekontrolowanego przemieszczania się odkurzacza! Przy odblokowanych kółkach może dojść do niekontrolowanego przemieszczania się odkurzacza.
 • Zablokować kółka hamulcami w celu stabilnego ustawienia odkurzacza.

Pierwsze uruchomienie

Wybrać worek na pył odpowiedni do zasysanego materiału (pył mineralny, drzewny) i zastosowania (na sucho/na mokro). → Rozdział "Wskazówki dotyczące użytkowania"
 1. Otworzyć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
 2. Unieść głowicę ssącą znad zbiornika.
 3. Wyjąć akcesoria ze zbiornika i z opakowania.
 4. Włożyć worek na pył zgodnie z instrukcją.
 5. Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik i zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
 6. Upewnić się, że głowica ssąca została prawidłowo zamocowana i zablokowana.
 7. Podłączyć wąż ssący do urządzenia.

Wkładanie worka na pył Premium

Ostro zakończone przedmioty mogą przebić worek na pył.
Upewnić się, że żadne przedmioty, nie przebiły worka na pył.
Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Otworzyć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
 3. Unieść głowicę ssącą znad zbiornika.
 4. Włożyć worek na pył Premium do zbiornika.
 5. Upewnić się, że adapter jest prawidłowo zablokowany a worek na pył nie wystaje poza krawędź zbiornika.
 6. Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik.
 7. Zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
 8. Upewnić się, że głowica ssąca została prawidłowo zamocowana i zablokowana.
 9. Podłączyć wąż ssący do urządzenia.

Wymiana (plastikowego) worka na pył

Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Otworzyć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
 3. Unieść głowicę ssącą znad zbiornika.
 4. W razie potrzeby wyjąć pełny plastikowy worek na pył.
 5. Włożyć nowy (plastikowy) worek na pył do zbiornika na pył i wywinąć worek wokół krawędzi zbiornika na pył.
  • Otwory worka na pył muszą znajdować się wewnątrz zbiornika na pył.
  • Ustawić włożony worek na pył na podstawie czarnej linii na krawędzi zbiornika.
 6. Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik.
 7. Zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
 8. Upewnić się, że głowica ssąca została prawidłowo zamocowana i zablokowana.
 9. Podłączyć wąż ssący do urządzenia.

Obsługa

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. W wyniku uszkodzenia systemu filtrującego może wydostawać się szkodliwy dla zdrowia pył.
 • W nagłym przypadku (np. pęknięcie filtra) wyłączyć odkurzacz, wyciągnąć wtyczkę z gniazda i oddać odkurzacz do kontroli przez fachowca, zanim odkurzacz zostanie ponownie użyty.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała w wyniku niekontrolowanego przemieszczania się odkurzacza! Przy odblokowanych kółkach może dojść do niekontrolowanego przemieszczania się odkurzacza.
 • Zablokować kółka hamulcami w celu stabilnego ustawienia odkurzacza.

Ustawianie średnicy węża

 1. W celu zbierania/odsysania suchych, niepalnych pyłów z wartościami granicznymi ekspozycji oraz wiórów drewnianych należy ustawić włącznik do ustawiania średnicy węża odpowiednio do średnicy węża ssącego.
 2. Zmienić ustawienie średnicy węża a więc próg akustycznego sygnału ostrzegawczego, powtórnie naciskając na przycisk Image alternative.

Praca bez korzystania z gniazda zasilającego na urządzeniu

 1. Przed włożeniem wtyczki do gniazda upewnić się, że wyłącznik główny ustawiony jest na "WYŁ.".
 2. Włożyć wtyczkę sieciową odkurzacza do gniazda.
 3. Obrócić wyłącznik główny na pozycję "WŁ".

Korzystanie z gniazda zasilającego na urządzeniu

Gniazdo zasilające na urządzeniu przeznaczone jest wyłącznie do bezpośredniego podłączenia elektronarzędzi do odkurzacza.
Jeśli do gniazda zasilającego na urządzeniu podłączone jest jakieś elektronarzędzie, należy przestrzegać instrukcji obsługi tego elektronarzędzia oraz zawartych w niej przepisów bezpieczeństwa.
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową odkurzacza z gniazda.
 2. Sprawdzić, czy maksymalny pobór mocy podłączanego elektronarzędzia nie przekracza dopuszczalnej maksymalnej mocy gniazda zasilającego na urządzeniu, patrz rozdział "Dane techniczne" i nadruk na gnieździe zasilającym.
 3. Przed włożeniem wtyczki elektronarzędzia do gniazda upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone.
 4. Włożyć wtyczkę elektronarzędzia do gniazda zasilającego na urządzeniu.
 5. Włożyć wtyczkę sieciową odkurzacza do gniazda.
 6. Obróć wyłącznik główny w pozycję "Auto".
 7. Włączyć elektronarzędzie.
  Po wyłączeniu elektronarzędzia odkurzacz jeszcze przez chwilę będzie pracować, do całkowitego odessania pyłu znajdującego się w wężu ssącym.

Zbieranie suchego pyłu

Przed przystąpieniem do odsysania suchego pyłu, zwłaszcza pyłu mineralnego, należy zawsze pamiętać o włożeniu odpowiedniego worka na pył do zbiornika. Dzięki temu zebrany materiał można w prosty sposób wyrzucić, nie powodując pylenia.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych szkodliwymi pyłami! Jeśli nie zostanie zastosowany filtr, mogą wydostawać się niebezpieczne zassane przez odkurzacz substancje.
 • Używać odkurzacza tylko z włożonym wkładem filtra.
 • Należy zadbać o to, aby filtr był suchy, a włożony worek na pył odpowiedni.

Zbieranie cieczy

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych szkodliwymi pyłami! Jeśli nie zostanie zastosowany filtr, mogą wydostawać się niebezpieczne zassane przez odkurzacz substancje.
 • Używać odkurzacza tylko z włożonym wkładem filtra.
 1. Skontrolować poziom wypełnienia.
 2. Do pracy na mokro używać w miarę możliwości oddzielnego filtra.
 3. Po zassaniu cieczy otworzyć oba zaczepy zatrzaskowe.
 4. Zdjąć głowicę ssącą ze zbiornika i postawić ją na płaskim podłożu, aby filtr mógł wyschnąć.
 5. Opróżnić zbiornik i wypłukać go wodą z węża. Wyczyścić szczotką elektrody oraz, po uprzednim wysuszeniu, przetrzeć ręką filtr.
 6. Pozostawić zbiornik do wysuszenia.

Po odkurzaniu

 1. Wyłączyć elektronarzędzie.
 2. Obróć wyłącznik główny na pozycję "WYŁ".
 3. Wyciągnąć wtyczkę sieciową odkurzacza z gniazda.
 4. Zwinąć przewód przyłączeniowy i zawiesić na zaczepie.
 5. Opróżnić zbiornik i wyczyścić urządzenie wilgotną ściereczką.
 6. Zwinąć wąż.
 7. Odstawić odkurzacz w suchym pomieszczeniu i zabezpieczyć przed niepowołanym użytkowaniem.

Opróżnianie zbiornika z suchych pyłów

 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Otworzyć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
 3. Unieść głowicę ssącą ze zbiornika i odstawić ją na płaskim podłożu.
 4. Opróżnić zbiornik:
  VC 20L-X
  VC 40L-X
  • Chwycić za wgłębienie uchwytowe i przechylić zbiornik w celu opróżnienia lub wyjąć worek na pył.
  VC 20M-X
  VC 40M-X
  • W przypadku odkurzaczy klasy M: Wyjąć worek na pył ze zbiornika.
  Odkurzacza klasy H używać wyłącznie z workiem na pył.
 5. Następnie nałożyć głowicę ssącą na zbiornik i zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.

Opróżnianie zbiornika bez worka na pył (w przypadku zbierania cieczy)

 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Zdjąć głowicę ssącą ze zbiornika i postawić ją na płaskim podłożu.
 3. Otworzyć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
 4. Chwycić za wgłębienie uchwytowe i przechylić zbiornik w celu opróżnienia.
 5. Wyczyścić brzeg zbiornika ściereczką.
 6. Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik i zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.

Stosować wyłącznik nadmiarowo-prądowy

Tylko na rynki Australii i Nowej Zelandii
Zabezpieczenie chroni gniazdo urządzenia przed skokami natężenia prądu. Jeśli zabezpieczenie uruchomi się, widoczny będzie wyłącznik nadmiarowo-prądowy (biały) pod przezroczystą pokrywą. Aby zabezpieczenie ponownie się nie uruchomiło, usunąć przyczynę, np. odłączyć od gniazda urządzenia podłączone urządzenie elektryczne.
Image alternative
 • Aby przywrócić zasilanie podłączonego urządzenia elektrycznego, wcisnąć wyłącznik nadmiarowo-prądowy.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

Konserwacja odkurzacza

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie przez prąd elektryczny! Niefachowe wykonywanie napraw podzespołów elektrycznych może spowodować ciężkie obrażenia z powodu porażenia prądem.
 • Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
 • Należy zadbać o to, aby odkurzacz, zwłaszcza jego uchwyty, były suche, czyste, wolne od oleju i smaru. Nie używać środków konserwujących zawierających silikon.
 • Nigdy nie używać odkurzacza z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi! Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką. Nie dopuścić do przedostawania się ciał obcych do wnętrza odkurzacza.
 • Zewnętrzne powierzchnie regularnie przecierać lekko zwilżoną ściereczką. Do czyszczenia nie używać urządzeń rozpylających, myjek parowych ani bieżącej wody, ponieważ może to zagrażać bezpieczeństwu elektrycznemu odkurzacza.
W przypadku odkurzaczy klasy L i MPodczas prac konserwacyjnych i czyszczenia obchodzić się z odkurzaczem tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla personelu konserwacyjnego i osób trzecich.
 • Zastosować wentylację z wykorzystaniem filtrów.
 • Należy nosić odzież ochronną.
 • Miejsce przeprowadzania konserwacji oczyścić tak, aby do otoczenia nie przedostawały się żadne niebezpieczne substancje.
 • Przed zabraniem odkurzacza z obszaru ze szkodliwymi dla zdrowia substancjami, odkurzacz należy z zewnątrz odkurzyć, wytrzeć lub szczelnie zapakować. Unikać przy tym rozprzestrzeniania nagromadzonych, niebezpiecznych pyłów.
 • Podczas konserwacji i naprawy wszystkie części, których nie udało się dokładnie wyczyścić, należy zapakować w szczelne worki i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzać w serwisie Hilti lub zlecać wykwalifikowanemu personelowi kontrolę techniczną odkurzacza, np. pod kątem uszkodzenia filtra, szczelności i działania mechanizmów kontrolnych.

Czyszczenie filtra

Nie czyścić filtra, stukając nim o twarde przedmioty lub za pomocą ostrych narzędzi. Może to prowadzić do skrócenia żywotności filtra.
Filtra nie wolno czyścić myjką wysokociśnieniową. Może to spowodować pęknięcia w materiale filtra.
Filtr jest częścią podlegającą zużyciu.
 • Filtr wymieniać przynajmniej raz na pół roku.
 • Jednak w przypadku intensywnej eksploatacji filtr należy wymieniać częściej.

Wymiana filtra

Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Otworzyć pałąk blokujący kasety filtra.
 3. Otworzyć kasetę filtra.
 4. Ostrożnie wyjąć filtr za wgłębienia uchwytowe w mocowaniu.
 5. Wyczyścić uszczelki ściereczką.
 6. Włożyć nowy filtr.
 7. Zamknąć kasetę filtra, zatrzaskując do przodu blokadę pokrywy.
 8. Zamknąć pałąk blokujący kasety filtra.
 9. Zwrócić uwagę na to, aby z powrotem usunąć pył, który ze względu na wymianę filtra wydostanie się z odkurzacza i/lub wkładu filtra.

Kontrola poziomu wypełnienia

Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Otworzyć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
 3. Zdjąć głowicę ssącą ze zbiornika i postawić ją na płaskim podłożu.
 1. Skontrolować styki wyłączające (sondy drutowe) pod względem zanieczyszczeń i w razie potrzeby wyczyścić je szczotką.
 2. Skontrolować uszczelkę głowicy ssącej pod względem zanieczyszczeń i w razie potrzeby wyczyścić ją ściereczką.
 3. Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik.
 4. Zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
 5. Upewnić się, że głowica ssąca została prawidłowo zamocowana i zablokowana.

Kontrola po wykonaniu czynności konserwacyjnych i związanych z utrzymaniem urządzenia

 1. Po zakończeniu prac konserwacyjnych należy sprawdzić, czy odkurzacz został odpowiednio zmontowany i działa prawidłowo.
 2. Sprawdzić działanie urządzenia.

Transport i przechowywanie

Transport

Odkurzacz nie może być przenoszony z pełnym zbiornikiem.
Odkurzacza nie wieszać na urządzeniach dźwigowych.
 • Ewentualnie usunąć kondycjoner sieciowy i nieprzymocowany osprzęt z mocowania.
 • Opróżnić odkurzacz przed przeniesieniem go w inne miejsce.
 • Po wciągnięciu płynów nie należy przechylać odkurzacza ani transportować go w pozycji pionowej.
 • Na czas transportu złączyć oba końce węża za pomocą adaptera stożkowego.
VC 20M-X
VC 40M-X
W przypadku odkurzaczy klasy M
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych szkodliwymi pyłami! Przez króciec wlotowy mogą wydostawać się niebezpieczne zassane przez odkurzacz substancje.
 • W odkurzaczach klasy M należy na czas transportu i przerw w użytkowaniu zatkać króciec wlotowy korkiem.

Mocowanie walizek

Image alternative
 1. Zadbać o stabilne ustawienie odkurzacza i zablokować hamulec. Całkowicie wysunąć uchwyt transportowy.
 2. Umieścić jedną lub kilka walizek na odkurzaczu.
  • Walizka/walizki nie mogą wystawać ponad uchwyt transportowy.
  • Zwrócić uwagę na maksymalny ładunek dodatkowy.
 3. Wyjąć pętlę mocującą z uchwytu i przełożyć nad walizkami. W razie potrzeby przedłużyć pętlę mocującą.
 4. Zaczepić hak pętli mocującej na uchwycie transportowym i naprężyć pętlę mocującą.

Przechowywanie

 • Odstawić odkurzacz w suchym pomieszczeniu i zabezpieczyć przed niepowołanym użytkowaniem.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti .

Awaria odkurzacza

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Image alternative
Świeci wskaźnik serwisowy Wymień filtr .
Wkład filtra jest zapchany lub zbyt stary.
Nie włożono wkładu filtra.
Image alternative
Urządzenie nie daje się uruchomić lub wyłącza się po krótkim czasie.
Zadziałał wyłącznik dopływu wody.
 • Wyczyścić szczotką czujniki i ich otoczenie.
 • VC 20M-X
  VC 40M-X
Akustyczny sygnał ostrzegawczy (zmniejszona siła ssania)
Pełny worek na pył.
 • Wymienić worek na pył.
Filtr jest mocno zanieczyszczony.
 • Jeśli automatyczne czyszczenia filtra jest dezaktywowane, należy je aktywować i włączyć odkurzacz na 30 sekund.
Zapchany wąż ssący lub osłona przeciwpyłowa elektronarzędzia.
 • Wyczyścić wąż ssący i osłonę przeciwpyłową.
Przełącznik ustawiania średnicy węża w nieprawidłowej pozycji.
Z odkurzacza wydostaje się pył.
Filtr jest nieprawidłowo zamontowany.
Uszkodzony filtr.
Urządzenie włącza się i wyłącza samoczynnie lub przez użytkownika przepływa ładunek elektrostatyczny.
Ładunek elektrostatyczny nie jest prawidłowo odprowadzany, urządzenie nie jest przyłączone do uziemionego gniazda sieciowego.
 • Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazda, zastosować wąż antystatyczny.
Silnik nie działa.
Zadziałał bezpiecznik w gnieździe sieciowym.
 • Włączyć bezpiecznik.
 • W razie ponownego zadziałania, ustalić przyczynę powstawania nadmiaru prądu.
Pełny zbiornik.
 • Wyłączyć urządzenie i opróżnić zbiornik.
Zadziałał wyłącznik termiczny silnika.
 • Wyłączyć urządzenie i pozostawić do ostygnięcia na ok. 5 minut.
 • Jeśli silnik nie zadziała, oddać urządzenie do serwisu Hilti .
Wyłącznik termiczny wielokrotnie wyłącza silnik.
 • Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
Silnik nie działa w trybie pracy automatycznej.
Urządzenie jest uszkodzone lub nieprawidłowo podłączone.
 • Skontrolować podłączone urządzenie pod kątem działania lub prawidłowo włożyć wtyczkę do gniazda.
Nie działa system automatycznego czyszczenia filtra.
Niepodłączony wąż ssący.
 • Podłączyć wąż ssący do urządzenia.

Awaria urządzenia systemowego

Jeśli odkurzacz używany jest w systemie bezprzewodowym, podłączone urządzenia systemowe mogą wyświetlać następujące komunikaty na swoim ekranie.
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Image alternative
Wskaźnik serwisowy Nieznany błąd zaczyna świecić.
Połączone urządzenie systemowe otrzymało nieznany kod błędu z odkurzacza.
 • Skontrolować odkurzacz pod względem obecności awarii.
Image alternative
Świeci wskaźnik serwisowy Wymień filtr .
Wkład filtra jest zapchany lub zbyt stary.
Nie włożono wkładu filtra.
Image alternative
Świeci wskaźnik serwisowy Wyłącznik dopływu wody .
Zadziałał wyłącznik dopływu wody.
 • Wyczyścić szczotką czujniki i ich otoczenie.
Image alternative
Świeci wskaźnik serwisowy Zredukowana moc ssania .
Pełny worek na pył.
 • Wymienić worek na pył.
Filtr jest mocno zanieczyszczony.
 • Jeśli automatyczne czyszczenia filtra jest dezaktywowane, należy je aktywować i włączyć odkurzacz na 30 sekund.
Zapchany wąż ssący lub osłona przeciwpyłowa elektronarzędzia.
 • Wyczyścić wąż ssący i osłonę przeciwpyłową.
Przełącznik ustawiania średnicy węża w nieprawidłowej pozycji.

Utylizacja

Image alternative Produkty Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi z odpadami komunalnymi!
Płuczka wiertniczaZ punktu widzenia ochrony środowiska spuszczanie płuczki wiertniczej do wód gruntowych lub kanalizacji bez odpowiedniego uzdatnienia jest problematyczne.
 • Należy skonsultować się z lokalnymi władzami w związku z obowiązującymi przepisami w tym względzie.
Zaleca się następujący sposób uzdatniania:
 • Płuczki wiertnicze należy zbierać (np. za pomocą odkurzacza do pracy na mokro).
 • Odczekać, aż płuczka wiertnicza się osadzi i usunąć osad na wysypisko gruzu budowlanego (proces wytrącania się osadu można przyspieszyć środkami koagulującymi).
 • Przed wylaniem pozostałej wody (zasadowa, wartość ph > 7) do kanalizacji, należy ją zneutralizować poprzez dodanie kwasowego środka neutralizującego lub rozcieńczyć dużą ilością wody.
Zwierciny
 • Zwierciny należy utylizować zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .