Język

TE 3000-AVR

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole na produkcie

Symbole na produkcie

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Klasa ochrony II (podwójna izolacja)
Image alternative Zakaz transportowania dźwigiem
Image alternative Bezprzewodowa transmisja danych

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Młot dłutujący
  TE 3000‑AVR
  Generacja
  03
  Nr seryjny

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia, jak również zapoznać się z ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Bałagan lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Używając tego elektronarzędzia nie wolno pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie należy zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu zasilającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód zasilający chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub skręcone przewody zasilające zwiększają ryzyko porażenia.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy używać wyłącznie przedłużaczy przystosowanych do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Przystępując do pracy przy użyciu elektronarzędzi należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej i/lub założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi elektronarzędzia. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
 • Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub wyjąć akumulator z urządzenia. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Dopilnować, aby uchwyty oraz ich powierzchnie były zawsze suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem lub olejem. Śliskie uchwyty i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolę elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące młotów

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania wszelkich prac
 • Zakładać ochraniacze słuchu. Hałas może prowadzić do utraty słuchu.
 • Korzystać z zawartych w dostawie dodatkowych uchwytów do urządzenia. Utrata kontroli nad urządzeniem może prowadzić do obrażeń ciała.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których narzędzie może natrafić na ukryte przewody elektryczne lub własny przewód zasilający, trzymać urządzenie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo osób
 • Używać wyłącznie produktu, który jest w dobrym stanie technicznym.
 • Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w produkcie.
 • W przypadku prac przebiciowych należy zabezpieczyć obszar po drugiej stronie. Oderwane materiały mogą wypaść i/lub spaść, powodując obrażenia osób trzecich.
 • Należy upewnić się, że uchwyt boczny został prawidłowo zamocowany. Urządzenie zawsze trzymać oburącz za przewidziane do tego celu uchwyty. Utrzymywać uchwyty w suchym i czystym stanie. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem ani olejem.
 • Z tym produktem stosować tylko dłuto Hilti z końcówką łączącą TE-H.
 • Dłuto wymieniać tylko w położeniu poziomym, nigdy pionowym.
 • Włożyć dłuto w uchwyt narzędziowy aż do momentu, gdy zablokuje się ze słyszalnym kliknięciem, a żółty pierścień ostrzegawczy nie będzie widoczny.
 • Sprawdzić prawidłowe zablokowanie dłuta. UWAGA: Nieprawidłowo zablokowane dłuto może nieoczekiwanie prowadzić do niebezpiecznych sytuacji!
 • Uruchamiać urządzenie tylko w pozycji roboczej, a nie w pozycji transportowej!
 • Robić przerwy w pracy oraz wykonywać ćwiczenia poprawiające ukrwienie palców. Dłuższa praca i występujące w jej trakcie wibracje mogą być przyczyną zaburzeń w naczyniach krwionośnych lub systemie nerwowym palców, dłoni lub nadgarstków.
 • Produkt nie może być użytkowany przez dzieci, osoby słabe fizycznie ani osoby bez przeszkolenia.
 • Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci.
 • Przed rozpoczęciem pracy ustalić klasę zagrożenia stwarzanego przez powstający pył. Należy stosować odkurzacz przemysłowy z oficjalnie dopuszczoną klasą ochrony, odpowiadającą lokalnym przepisom o ochronie przeciwpyłowej.
 • W miarę możliwości używać systemu odsysania oraz odpowiedniego odkurzacza przenośnego. Pyły z niektórych materiałów, jak zawierające ołów pokrycie malarskie, niektóre rodzaje drewna, beton, mur i kamień zawierające kwarc oraz minerały i metale mogą być szkodliwe dla zdrowia.
 • Zadbać o prawidłową wentylację miejsca pracy i w razie potrzeby nosić maskę przeciwpyłową odpowiednią do każdego rodzaju pyłu. Kontakt ze skórą oraz wdychanie pyłu może wywołać reakcje alergiczne oraz/lub prowadzić do chorób dróg oddechowych użytkownika oraz osób znajdujących się w pobliżu. Niektóre rodzaje pyłów, np. dębowy lub bukowy uchodzą za rakotwórcze, zwłaszcza w połączeniu z dodatkowymi substancjami do obróbki drewna (chromiany, środki ochronne do drewna). Materiał zawierający azbest może być obrabiany wyłącznie przez fachowców.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rur wodociągowych. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą spowodować porażenie prądem.
 • Regularnie kontrolować przewód zasilający tego produktu i – w razie stwierdzenia jego uszkodzenia – oddać do naprawy wykwalifikowanemu fachowcowi. Jeśli uszkodzony jest przewód przyłączeniowy elektronarzędzia, należy go wymienić na specjalny i dopuszczony do użytku przewód przyłączeniowy, dostępny w serwisie. Regularnie kontrolować przedłużacze i w razie uszkodzenia wymienić je na nowe. Jeśli podczas pracy uszkodzony zostanie przewód zasilający lub przedłużacz, nie wolno ich dotykać. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda. Uszkodzone przewody przyłączeniowe oraz przedłużacze mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem.
 • W razie częstego wykonywania prac z użyciem materiałów przewodzących należy regularnie zlecać kontrolę zabrudzonych elektronarzędzi w serwisie Hilti . Osadzający się na powierzchni urządzenia pył, w szczególności od zwiercin materiałów przewodzących, jak również wilgoć, mogą przy niekorzystnych warunkach prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
 • W przypadku przerwy w zasilaniu należy wyłączyć elektronarzędzie i wyciągnąć wtyczkę sieciową. Pozwoli to na uniknięcie niezamierzonego uruchomienia produktu w przypadku ponownego dopływu napięcia.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Uchwyt z włącznikiem/ wyłącznikiem
 2. Wskaźnik serwisowy
 3. Uchwyt do przenoszenia
 4. Uchwyt
 5. Złącze wtykowe kabla sieciowego
 6. Przewód zasilający z kodowanym złączem wtykowym
 7. Szczeliny wentylacyjne
 8. Uchwyt narzędziowy

Podzespoły wózka transportowego

Image alternative
 1. Uchwyt
 2. Pałąk przytrzymujący
 3. Uchwyt materiału eksploatacyjnego (dłuta)
 4. Koła
 5. Zabezpieczenie kół (tarcza, zawleczka)
 6. Trzpień do mocowania urządzenia

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to ręczny młot dłutujący z sześciokątnym uchwytem narzędziowym 28 mm. Urządzenie to jest przeznaczone do kucia w betonie, murze i asfalcie. Inne zastosowania to ubijanie i kopanie.

 • Urządzenie należy zasilać wyłącznie prądem o napięciu sieciowym i częstotliwości zgodnej z danymi na tabliczce znamionowej.

Możliwe nieprawidłowości w eksploatacji

Ten produkt nie nadaje się do obróbki materiałów szkodliwych dla zdrowia.
Ten produkt nie nadaje się do pracy w wilgotnym otoczeniu.

Wskaźnik serwisowy

Młot dłutujący wyposażony jest we wskaźnik serwisowy z sygnałem świetlnym.
Stan
Znaczenie
Wskaźnik serwisowy świeci się na czerwono.
 • Upłynął termin na przeprowadzenie przeglądu technicznego. Oddać produkt do serwisu Hilti .
 • Uszkodzenie produktu. Oddać produkt do serwisu Hilti .
Wskaźnik serwisowy miga na czerwono.
 • Tymczasowa usterka. Odczekać 10 sekund, aż miganie zakończy się.
 • Jeśli miganie nie zakończy się po 10 sekundach, wyciągnąć wtyczkę sieciową i odczekać 2 minuty.
 • Jeśli miganie nie ustanie, oddać produkt do serwisu Hilti .
Wskaźnik gotowości miga na zielono.
 • Ochrona przed przegrzaniem.
 • Poczekać, aż urządzenie ostudzi się.
Wskaźnik gotowości świeci na zielono.
Produkt jest gotowy do użytku.
Oddać produkt odpowiednio wcześnie do serwisu Hilti . Dzięki temu zawsze będzie gotowy do eksploatacji.

Active Vibration Reduction

Produkt wyposażony jest w system Active Vibration Reduction (AVR), który znacznie redukuje wibracje.

Zakres dostawy

Młot dłutujący, instrukcja obsługi, smar.
Wózek transportowy oferowany jest opcjonalnie.
Inne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group

Dane techniczne

Dane techniczne

Napięcie znamionowe, prąd znamionowy, częstotliwość i/lub znamionowy pobór mocy zamieszczono na tabliczce znamionowej zgodnej z wymaganiami przepisów krajowych.
W przypadku podłączenia urządzenia do prądnicy lub transformatora ich moc wtórna musi być przynajmniej dwa razy większa od podanego na tabliczce znamionowej znamionowego poboru mocy urządzenia. Napięcie robocze transformatora lub prądnicy musi przez cały czas mieścić się w granicach od +5% do -15% napięcia znamionowego urządzenia.

TE 3000‑AVR
Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01
27,1 kg
Energia pojedynczego udaru zgodna z procedurą EPTA
85 J
Temperatura przechowywania
−20 ℃ …70 ℃
Temperatura otoczenia podczas eksploatacji
−20 ℃ …55 ℃

Informacje o hałasie i wartości drgań według EN 62841

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z normatywną metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji.
Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
Aby dokładnie oszacować ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np.: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Informacje o hałasie
Poziom mocy akustycznej (LWA)
106 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej (KWA)
3 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)
95 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)
3 dB(A)
Informacje o wibracjach
Kucie (ah, Cheq)
6,9 m/s²
Nieoznaczoność (K)
1,5 m/s²

Stosowanie przedłużaczy

Image alternative
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie w wyniku uszkodzonych przewodów elektrycznych! Jeśli podczas pracy uszkodzony zostanie przewód zasilający lub przedłużacz, nie wolno ich dotykać. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 • Regularnie kontrolować przewód zasilania urządzenia i – w razie stwierdzenia jego uszkodzenia – oddać do naprawy wykwalifikowanemu fachowcowi.
 • Stosować wyłącznie przedłużacze przeznaczone dla danego zakresu roboczego o wystarczającym przekroju żył. W przeciwnym razie może dojść do spadku mocy urządzenia i przegrzania przewodu.
 • Regularnie sprawdzać, czy przedłużacz nie jest uszkodzony.
 • Wymieniać uszkodzone przewody przedłużające.
 • Na wolnym powietrzu stosować wyłącznie przewidziane do tego celu i odpowiednio oznaczone przewody przedłużające.

Przygotowanie do pracy

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Niezamierzone włączenie produktu.
 • Przed przystąpieniem do nastawiania urządzenia lub wymiany osprzętu, wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Narzędzie robocze

Z tym produktem stosować tylko dłuto Hilti z końcówką łączącą TE-H .
Inne dłuta nie dają się prawidłowo zablokować, a żółty pierścień ostrzegawczy blokady narzędzia pozostaje widoczny. Wskazuje on, że narzędzie robocze nie jest przeznaczone do tego młota dłutującego!
Image alternative
 • Przed każdym użyciem należy zwrócić uwagę na to, aby żółty pierścień ostrzegawczy blokady narzędzia nie był widoczny.

Mocowanie narzędzia roboczego

Przed każdym użyciem sprawdzić narzędzie pod kątem uszkodzeń i nierównomiernego zużycia, a w razie potrzeby wymienić je.
Image alternative
 1. Lekko nasmarować końcówkę wtykową narzędzia roboczego.
 2. Włożyć dłuto końcówką łączącą TE-H w uchwyt narzędziowy aż do momentu, gdy zablokuje się ze słyszalnym kliknięciem, a żółty pierścień ostrzegawczy nie będzie widoczny.
 3. Pociągnąć za narzędzie robocze w celu sprawdzenia, czy zostało prawidłowo zamocowane.
  Należy stosować wyłącznie oryginalny smar firmy Hilti . Zastosowanie nieodpowiedniego smaru może prowadzić do uszkodzenia produktu.

Podłączyć wtykowy przewód zasilający

Image alternative
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane prądami pełzającymi w przypadku zabrudzonych kontaktów.
 • Rozłączalne elektryczne połączenie wtykowe podłączać do elektronarzędzia wyłącznie, gdy połączenie jest czyste, suche i nie podłączone do zasilania.
 1. Kodowane, rozłączalne elektryczne połączenie wtykowe włożyć do oporu w urządzenie, aż blokada zaskoczy słyszalnie na miejsce.
 2. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda.
  Hilti zaleca pozostawić wtykowy przewód zasilający zawsze przy urządzeniu. Wyjąć wtykowy przewód zasilający tylko w przypadku jego złamania / uszkodzenia.

Praca

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie w wyniku uszkodzonych przewodów elektrycznych! Jeśli przewód zasilający lub przedłużacz ulegną uszkodzeniu podczas pracy, należy niezwłocznie odłączyć urządzenie i przewód od sieci. Nie należy dotykać uszkodzonej części!
 • Należy regularnie kontrolować wszystkie przyłączą. Należy wymieniać uszkodzone przedłużacze. Uszkodzone przewody zasilające powinien wymieniać tylko wykwalifikowany specjalista.
Zasadniczo zaleca się stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) o maksymalnym prądzie wyzwoleniowym 30 mA.

Uruchamianie młota dłutującego

Image alternative
 1. Wcisnąć włącznik/wyłącznik na uchwycie.
  • Młot dłutujący uruchamia się.
 2. Podczas pracy trzymać włącznik/ wyłącznik w pozycji wciśniętej.
  • Dodatkowo mocą maszyny można sterować poprzez naciskanie uchwytu.
  Jeśli przerwa w pracy będzie wynosiła więcej niż 1 minutę, maszyna powróci do ustawienia wyjściowego. W celu ponownego uruchomienia należy ponownie nacisnąć włącznik/ wyłącznik na uchwycie.

Kucie

Dłuto można zamocować w 6 różnych pozycjach (co 60°). Dzięki temu za pomocą dłut płaskich i kształtowych można pracować zawsze w optymalnej pozycji roboczej.
Image alternative
 1. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda.
 2. Przyłożyć dłuto ok. 80-100 mm (3¹⁄₈"-4") od krawędzi.
 3. Wcisnąć włącznik/wyłącznik na uchwycie.
 4. Kucie rozpocząć pod kątem 90° do powierzchni betonu, kierując wierzchołek do krawędzi. Następnie stopniowo zmieniać kąt do 70° - 80° i wyłamać materiał.
  • W przypadku prętów zbrojeniowych zawsze prowadzić dłuto do krawędzi materiału, nie zaś do prętów zbrojeniowych.
  Praca w niskich temperaturach:
  Urządzenie wymaga minimalnej temperatury roboczej, aby pracował mechanizm udarowy. Aby ją osiągnąć, przyłożyć urządzenie na krótko do podłoża i pozostawić na obrotach jałowych. Jeśli to konieczne powtarzać tę czynności, póki udar nie zacznie pracować.

Wyjmowanie narzędzia roboczego

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Osprzęt nagrzewa się wskutek eksploatacji, a jego krawędzie mogą być ostre.
 • Do wymiany narzędzi zakładać rękawice ochronne.
Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Odciągnąć do oporu blokadę narzędzia.
 3. Wyjąć narzędzie robocze.
 4. Image alternative UWAGA! Nie kłaść rozgrzanych narzędzi na łatwopalne materiały.

Odłączanie wtykowego przewodu zasilającego od elektronarzędzia

 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Nacisnąć przycisk blokady i wyciągnąć kodowane rozłączalne elektryczne połączenie wtykowe.
 3. Wyciągnąć przewód zasilający z urządzenia.
  Hilti zaleca pozostawić wtykowy przewód zasilający zawsze przy urządzeniu. Wyjąć wtykowy przewód zasilający tylko w przypadku jego złamania / uszkodzenia.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przeprowadzanie konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia z włożoną do gniazda wtyczką mogą prowadzić do ciężkich obrażeń i poparzenia.
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda!
Konserwacja
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Niefachowe wykonywanie napraw podzespołów elektrycznych może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała i oparzeń.
 • Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Transport i przechowywanie

Transport
 • Nie transportować produktu z zamontowanym narzędziem.
 • Uważać na bezpieczne trzymanie podczas transportu.
 • Po każdym przenoszeniu należy skontrolować wszystkie widoczne elementy pod kątem uszkodzeń, a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
Przechowywanie
 • Przed przechowywaniem produktu należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
 • Przechowywać produkt w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.
 • Po każdym przechowywaniu należy skontrolować wszystkie widoczne elementy pod kątem uszkodzeń, a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.

Transport za pomocą wózka transportowego

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane dużym ciężarem Młot dłutujący jest ciężki.
 • W miarę możliwości zawsze używać wózka transportowego. W przypadku braku wózka transportowego młot dłutujący powinny zawsze transportować dwie osoby.
Nie stawiać wózka transportowego na pochyłej powierzchni.
Zapewnić, aby wózek transportowy stał stabilnie.
Wybierać bezpieczne drogi transportowe.
 1. Postawić młot dłutujący na trzpieniu do mocowania na wózku transportowym i zabezpieczyć pałąkiem przytrzymującym.
 2. Na czas transportu zabezpieczyć młot dłutujący pałąkiem przytrzymującym.
 3. Włożyć dłuto do oporu w uchwyt materiału eksploatacyjnego.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti .

Usuwanie usterek

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Młot dłutujący nie uruchamia się.
Trwa inicjalizacja elektroniki (do ok. 4 sekund od włożenia wtyczki)
 • Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
Przerwane zasilanie prądem sieciowym
 • Podłączyć inne urządzenie do sieci elektrycznej i sprawdzić, czy działa.
Elektroniczna blokada rozruchu po przerwaniu zasilania sieciowego jest aktywna
 • Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
Prądnica w trybie Sleep Mode.
 • Obciążyć prądnicę drugim urządzeniem odbiorczym (np. lampą oświetlającą plac budowy). Następnie wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
Wtykowy przewód sieciowy nie jest prawidłowo podłączony.
 • Prawidłowo podłączyć wtykowy przewód zasilający do elektronarzędzia.
Wskaźnik serwisowy świeci się na czerwono.
Urządzenie jest uszkodzone lub upłynął termin na przeprowadzenie przeglądu technicznego
 • Konserwację lub naprawę produktu należy zlecać wyłącznie serwisowi Hilti .
Wskaźnik serwisowy miga na czerwono.
Tymczasowa usterka
 • i. Odczekać 10 sekund, aż miganie zakończy się.
 • Jeśli miganie nie zakończy się po 10 sekundach, wyciągnąć wtyczkę sieciową i odczekać 2 minuty.
 • Jeśli miganie nie ustanie, oddać produkt do serwisu Hilti .
Napięcie prądu zasilającego jest zbyt wysokie
 • Zmienić gniazdo. Sprawdzić sieć.
Wskaźnik gotowości miga na zielono.
Ochrona przed przegrzaniem
 • Poczekać, aż urządzenie ostudzi się.
 • Wyczyścić szczelinę wentylacyjną. Eksploatacja na biegu jałowym jest nadal możliwa.
Brak udaru.
Temperatura urządzenia za niska
 • Przystawić młot dłutujący do podłoża i włączyć bieg jałowy. W razie potrzeby powtarzać, aż mechanizm udarowy zacznie pracować.
Młot dłutujący nie daje się uruchomić lub wyłącza się w trakcie eksploatacji.
Przedłużacz za długi i/lub o niewystarczającym przekroju
 • Zastosować przedłużacz o dopuszczalnej długości i/lub wystarczającym przekroju.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Deklaracja zgodności

Image alternative
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Image alternative
Niniejszym potwierdzamy, iż ten produkt jest "zgodny z dyrektywą RoHS".