Język

PM 40-MG

Oryginalna instrukcja obsługi

Informacje na temat instrukcji obsługi

Do niniejszej instrukcji obsługi

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy zawsze stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji i podanych na produkcie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać zawsze z produktem; produkt przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przestrzegać instrukcji obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji obsługi.
Image alternative Numeracja na rysunkach wskazuje na istotne etapy pracy lub na ważne dla etapów pracy elementy. Te etapy pracy lub elementy są w tekście wyszczególnione odpowiednimi numerami, np. (3) .
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia .
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Naklejki na produkcie

Informacja o laserze
Image alternative Klasa lasera 2, zgodnie z normą IEC60825-1/EN60825-1:2007 oraz odpowiada CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Nie wolno patrzeć w źródło promienia lasera.

Informacje o produkcie

Produkty Hilti przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Laser wieloliniowy
  PM 40-MG
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Image alternative
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Oprócz ostrzeżeń z poszczególnych rozdziałów tej instrukcji obsługi należy zawsze dokładnie przestrzegać poniższych uwag. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
 • Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
 • Przed dokonaniem pomiarów/ eksploatacją oraz wielokrotnie w trakcie eksploatacji sprawdzić urządzenie pod kątem dokładności.
 • Przystępując do pracy przy użyciu urządzenia należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie należy używać urządzenia, będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji urządzenia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Dokonywanie modyfikacji i zmian w urządzeniu jest zabronione.
 • Nie demontować (dezaktywować) żadnych instalacji zabezpieczających i nie usuwać tabliczek informacyjnych ani ostrzegawczych.
 • Podczas pracy przy użyciu urządzenia nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób.
 • Należy uwzględnić wpływ otoczenia. Nie używać urządzenia tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub eksplozji.
 • Płaszczyzna promienia lasera powinna znajdować się wyraźnie powyżej lub poniżej linii oczu.
 • W razie upadku lub innych mechanicznych oddziaływań na urządzenie należy skontrolować jego dokładność.
 • Aby osiągnąć najwyższą dokładność, linia musi rzutować na pionową, płaską powierzchnię. Urządzenie należy przy tym skierować pod kątem 90° do płaszczyzny.
 • W celu uniknięcia błędnych pomiarów należy utrzymywać w czystości okienko wyjścia promienia lasera.
 • Przestrzegać zawartych w instrukcji obsługi wskazówek dotyczących eksploatacji, konserwacji i utrzymania urządzenia we właściwym stanie technicznym.
 • Nieużywane urządzenie należy przechowywać w suchym, wysoko położonym lub zamkniętym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
 • Należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prawidłowa organizacja miejsca pracy

 • Podczas prac na drabinach unikać nienaturalnych pozycji ciała. Zadbaj o utrzymanie stabilnej pozycji i równowagi.
 • Należy zabezpieczyć miejsce pomiaru i podczas ustawiania urządzenia zwracać uwagę na to, aby źródło promienia nie było skierowane na żadne osoby.
 • Pomiary dokonywane przez szyby szklane lub inne obiekty mogą zafałszować wyniki pomiaru.
 • Należy zadbać o to, aby urządzenie stało na równym i stabilnym podłożu (wolnym od wibracji!).
 • Urządzenia należy używać tylko w zdefiniowanych granicach zastosowania.
 • W przypadku zastosowania kilku laserów w strefie roboczej należy zapewnić, aby promienie z jednego urządzenia nie mieszały się z promieniami innych urządzeń laserowych.
 • Silne magnesy mogą wpływać na dokładność pomiaru, dlatego w pobliżu nie mogą znajdować się żadne magnesy. Mogą być stosowane adaptery magnetyczne Hilti.
 • W przypadku przeniesienia urządzenia z zimnego do ciepłego otoczenia lub odwrotnie, należy odczekać, aż urządzenie się zaaklimatyzuje.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Pomimo tego, że urządzenie spełnia rygorystyczne wymagania obowiązujących dyrektyw, firma Hilti nie może wykluczyć wystąpienia zakłóceń na skutek silnego promieniowania, co może z kolei doprowadzić do błędnych wskazań. W takim przypadku lub w razie pojawienia się innych wątpliwości należy przeprowadzić pomiary kontrolne. Równocześnie firma Hilti nie może wykluczyć wystąpienia zakłóceń w innych urządzeniach (np. w urządzeniach nawigacyjnych samolotów).

Klasyfikacja lasera w urządzeniach z laserem klasy 2/ class II

Urządzenie odpowiada klasie lasera 2 zgodnie z normą IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2008 oraz Class II zgodnie z normą CFR 21 § 1040 (FDA). Urządzenia te można stosować bez dodatkowych zabezpieczeń. Dlatego nie powinno się patrzeć bezpośrednio w źródło światła, podobnie jak na słońce. W przypadku bezpośredniego kontaktu wzroku z promieniem lasera, należy zamknąć oczy i odwrócić głowę od źródła promieniowania. Nie kierować promieni lasera na inne osoby.

Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami

 • Przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i eksploatacji akumulatorów Li-Ion.
 • Akumulatory należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C (176°F) oraz palić.
 • Nie używać ani nie ładować akumulatorów, które zostały uderzone, spadły z wysokości jednego metra lub zostały uszkodzone mechanicznie w inny sposób. W takim przypadku należy zawsze kontaktować się z działem Hilti  Serwis .
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Umieścić akumulator w widocznym, niepalnym miejscu w odpowiedniej odległości od łatwopalnych materiałów. Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Jeśli akumulator po jednej godzinie nadal jest zbyt gorący, aby dało się go dotknąć, oznacza to, że jest uszkodzony. Skontaktować się z serwisem Hilti .

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Regulowana stopa
 2. Akumulator Li‑Ion
 3. Naklejka ostrzegawcza
 4. Przełącznik dla trybu liniowego i trybu detektora
 5. Okienko wyjścia promienia lasera
 6. Pokrętło do włączania/wyłączania i blokowania wahadła
 7. Precyzyjne ustawianie platformy obrotowej
 8. Libella okrągła

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest samopoziomującym się laserem wieloliniowym, za pomocą którego jedna osoba jest w stanie wytyczyć kąt 90°, dokonać niwelacji w poziomie i przeprowadzić prace wyrównawcze oraz szybko i precyzyjnie wyznaczyć pion.
Urządzenie ma trzy zielone linie lasera (jedna pozioma i dwie pionowe), punkt odniesienia na dole oraz pięć punktów krzyżowania promieni (z przodu, z tyłu, z lewej, z prawej i u góry) o zasięgu ok. 20 m. Zasięg zależny jest od jasności otoczenia.
Urządzenie przeznaczone jest przede wszystkim do użytku w pomieszczeniach i nie zastępuje niwelatora laserowego. Przy stosowaniu urządzenia na zewnątrz należy zwrócić uwagę na to, aby warunki ramowe odpowiadały warunkom w pomieszczeniach lub skorzystać z detektora promienia Hilti .
Możliwości zastosowania:
 • Oznaczanie położenia ścianek działowych (pod kątem prostym i w płaszczyźnie pionowej).
 • Sprawdzanie i przenoszenie kątów prostych.
 • Wyrównywanie części urządzeń/instalacji i innych elementów struktur w trzech osiach.
 • Przenoszenie na sufit punktów zaznaczonych na podłożu.
Linie lasera można włączać zarówno oddzielnie (tylko pionowe lub tylko poziome) jak i razem. Do zastosowań pod pewnym kątem nachylenia blokowane jest wahadło automatycznego poziomowania.
 • W tym produkcie stosować tylko akumulator Hilti Li-Ion typu B 12.
 • Do ładowania akumulatorów używać wyłącznie prostowników Hilti serii C4/12.

Właściwości

Urządzenie dokonuje samopoziomowania we wszystkich kierunkach w zakresie ok. 3,0°. Jeśli to nie wystarczy, urządzenie można wypoziomować za pomocą regulowanych nóżek i libelli pudełkowej. Czas samopoziomowania wynosi zaledwie około 3 sekund.
Jeśli zakres samopoziomowania zostanie przekroczony, wówczas jako ostrzeżenie migają promienie lasera.
Przy włączaniu urządzenie znajduje się standardowo w trybie widoczności z wysoką jasnością linii. Dłuższe naciśnięcie przełącznika trybu liniowego i trybu detektora przełącza urządzenie w tryb detektora i jest ono wówczas kompatybilne z detektorem lasera PMA 31G. Ponowne długie naciśnięcie przełącznika lub wyłączenie urządzenia powoduje wyłączenie trybu detektora.

Zakres dostawy

Laser wieloliniowy, walizka, instrukcja obsługi, certyfikat producenta.
Więcej dopuszczonych do urządzenia produktów systemowych znajduje się w centrum Hilti lub online pod adresem: www.hilti.com

Komunikaty robocze

Stan
Znaczenie
Promień lasera miga 2 razy co 10 sekund (wahadło odblokowane) lub co 2 sekundy (wahadło zablokowane).
Baterie są prawie wyczerpane.
Promień lasera miga 5 razy, a następnie pozostaje stale włączony.
Włączanie lub wyłączanie trybu detektora.
Promień lasera miga z bardzo wysoką częstotliwością.
Urządzenie nie może dokonać samopoziomowania.
Promień lasera miga co 5 sekundy.
Tryb pracy z nachyloną linią; Wahadło jest zablokowane, na skutek czego linie nie są wypoziomowane.

Dane techniczne

Zasięg linii i punktu przecięcia bez detektora lasera
20 m
(65 ft - 10 in)
Zasięg linii i punktu przecięcia z detektorem lasera
2 m … 50 m
(6 ft - 10 in … 164 ft)
Czas samopoziomowania (typowy)
3 s
Klasa lasera
Klasa 2, widzialny, 510-660 nm (EN 60825-1:2008 / IEC 60825-1:2007); class II (CFR 21 § 1040 (FDA))
Grubość linii (w odległości 5 m)
< 2,2 mm
(< 0,09 in)
Zakres autopoziomowania
±3,0° (typowy)
Dokładność
± 2 mm na 10 m
(± 0,1 in na 32 ft - 10 in)
Wskazanie stanu roboczego
Promienie lasera oraz ustawienie przełącznika wył., wł. zablokowane i wł. odblokowane
Zasilanie
Akumulator litowo-jonowy Hilti B 12
Czas pracy (wszystkie linie włączone)
Hilti Temperatur +24 °C (+72 °F): 7 h (typowe użytkowanie)
Czas pracy (linie poziome lub pionowe włączone)
Hilti Temperatur +24 °C (+72 °F): 10 h (typowe użytkowanie)
Temperatura robocza
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Temperatura przechowywania
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Zabezpieczenie przed pyłem i bryzgami wody (z wyjątkiem gniazda akumulatora)
IP 54 wg IEC 60529
Gwint statywu
BSW 5/8"UNC1/4"
Dywergencja promienia
0,05 mrad … 0,08 mrad
Przeciętna moc wyjściowa (maks.)
< 0,95 mW
Ciężar z akumulatorem
1,24 kg
(2,73 lb)

Obsługa

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Nie kierować promieni lasera na inne osoby.
 • W żadnym wypadku nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła. W przypadku bezpośredniego kontaktu wzroku z promieniem lasera, należy zamknąć oczy i odwrócić głowę od źródła promieniowania.

Wkładanie akumulatora

Image alternative
 • Wsunąć akumulator tak, aby prawidłowo się zablokował.
  Urządzenia wolno użytkować wyłącznie z wykorzystaniem akumulatorów zalecanych przez Hilti .

Demontaż / ustawienie podstawy

Image alternative
 1. W celu demontażu należy zdjąć podstawę z urządzenia, pociągając ją ku przodowi.
 2. Gdy urządzenie jest rozstawiane na powierzchniach delikatnych, można zdjąć gumowe nakładki z nóżek, aby zapewnić powierzchni lepszą ochronę.
 3. Aby zmienić ustawienie wysokości, można wykręcić nóżki podstawy.

Włączanie promieni lasera

 1. Ustawić pokrętło w położenie Image alternative (wł./odblokowane).
  • Widoczne będą pionowe promienie lasera.
 2. Nacisnąć przełącznik dopóty, dopóki nie zostanie ustawiony żądany tryb liniowy.
  Urządzenie przechodzi pomiędzy trybami pracy zgodnie z poniższą kolejnością a następnie ponownie zaczyna od początku: Pionowe linie lasera, pozioma linia lasera, pionowe i poziome linie lasera.

Wyłączanie promieni lasera

 • Ustawić pokrętło w położenie OFF (wył./zablokowane).
  • Promień lasera nie jest już widoczny a wahadło jest zablokowane.
  Urządzenie zostanie wyłączone, jeśli akumulator jest rozładowany.

Włączanie lub wyłączanie trybu detektora lasera

Zasięg detektora promienia może być ograniczony ze względu na konstrukcyjną asymetrię mocy lasera i ewentualne zewnętrzne źródła zakłóceń.
Pracuj po silnej stronie lasera liniowego i unikaj pracy w bezpośrednim świetle, aby uzyskać optymalny zasięg. Silnymi stronami są strona tylna, na której zamocowany jest akumulator oraz przeciwległa strona przednia.
 1. Aby włączyć tryb detektora, przytrzymać przełącznik trybu liniowego i trybu detektora przez ponad 4 sekundy, dopóki promień lasera nie zamiga pięciokrotnie dla potwierdzenia.
 2. Ponownie przytrzymać przełącznik przez ponad 4 sekundy, aby z powrotem wyłączyć tryb detektora.
  Wyłączenie urządzenia powoduje wyłączenie trybu detektora.

Ustawianie promieni lasera na funkcję "linia pochyła"

 1. Ustawić pokrętło w położenie Image alternative (wł./zablokowane).
  • Widoczny będzie tylko poziomy promień lasera.
 2. Naciskać przełącznik trybu liniowego dopóty, dopóki nie zostanie ustawiony żądany tryb liniowy.
  W funkcji "linia pochyła" wahadło jest zablokowane a urządzenie nie jest wypoziomowane.
  Linia/linie lasera migają co 5 sekund.
  Urządzenie przechodzi pomiędzy trybami pracy zgodnie z poniższą kolejnością a następnie ponownie zaczyna od początku: Pozioma linia lasera, pionowe linie lasera, pionowe i poziome linie lasera.

Przykłady zastosowania

Regulowane nóżki umożliwiają wstępne zgrubne wypoziomowanie urządzenia przy bardzo nierównym podłożu.

Przenoszenie wysokości

Image alternative

Ustawianie profili do montażu na sucho, służących za ścianki działowe

Image alternative
Image alternative

Pionowe ustawianie rur

Image alternative

Ustawianie elementów ogrzewania

Image alternative

Ustawianie drzwi i ram okiennych

Image alternative

Kontrola

Kontrola punktu pionu

Image alternative
 1. W wysokim pomieszczeniu należy umieścić na podłodze oznaczenie (krzyżyk) (np. na klatce schodowej o wysokości 5 – 10 m).
 2. Ustawić urządzenie na równej i poziomej powierzchni.
 3. Włączyć urządzenie i odblokować wahadło.
 4. Przesunąć urządzenie tak, aby dolny promień do wyznaczania pionu znajdował się na środku krzyżyka zaznaczonego na podłożu.
 5. Zaznaczyć na suficie górny punkt przecięcia linii lasera. Przedtem należy przymocować do sufitu kartkę papieru.
 6. Obrócić urządzenie o 90°.
  Dolny, czerwony promień lasera do wyznaczania pionu musi pozostać na środku krzyżyka.
 7. Zaznaczyć na suficie górny punkt przecięcia linii lasera.
 8. Powtórzyć tę czynność po obróceniu urządzenia o kąt 180° i 270°.
  Utworzyć z 4 zaznaczonych punktów okrąg na suficie. Zmierzyć średnicę okręgu D w milimetrach lub calach oraz wysokość pomieszczenia RH w metrach lub stopach.
Image alternative
 1. Obliczyć wartość R.
  • Wartość R powinna być mniejsza niż 3 mm (odpowiada to 3 mm przy 10 m).
  • Wartość R powinna być mniejsza niż 1/8".

Sprawdzenie wypoziomowania promienia lasera

Image alternative
 1. Ustawić urządzenie na równej i poziomej powierzchni w odległości około 20 cm od ściany (A) i skierować punkt przecięcia linii lasera na ścianę (A).
 2. Zaznaczyć punkt przecięcia linii lasera za pomocą krzyżyka (1) na ścianie (A) i krzyżyka (2) na ścianie (B).
 3. Ustawić urządzenie na równej i poziomej powierzchni w odległości około 20 cm od ściany (B) i skierować punkt przecięcia linii lasera na krzyżyk (1) na ścianie (A).
 4. Ustawić wysokość punktu przecięcia linii lasera za pomocą regulowanych nóżek w taki sposób, aby punkt przecięcia pokrywał się z oznaczeniem (2) na ścianie (B). Zwrócić przy tym uwagę, aby libella była w środku.
 5. Ponownie zaznaczyć punkt przecięcia linii lasera krzyżykiem (3) na ścianie (A).
 6. Zmierzyć przesunięcie D pomiędzy krzyżykami (1) i (3) na ścianie (A) (RL =  długość pomieszczenia).
Image alternative
 1. Obliczyć wartość R.
  • Wartość R powinna być mniejsza niż 2 mm.
  • Wartość R powinna być mniejsza niż 1/8".

Kontrola prostokątności (poziomo)

Image alternative
 1. Ustawić urządzenie dolnym promieniem do wyznaczania pionu na środek krzyżyka odniesienia w środku pomieszczenia w odległości około 5 m od ścian.
 2. Zaznaczyć wszystkie 4 punkty przecięcia na czterech ścianach.
Image alternative
 1. Obrócić urządzenie o 90° i ustawić stabilnie tak, aby środkowy punkt miejsca przecięcia pokrywał się z pierwszym punktem odniesienia (A).
 2. Zaznaczyć każdy nowy punkt przecięcia i zmierzyć każdorazowe przesunięcie (R1, R2, R3, R4 [mm]).
Image alternative
 1. Obliczyć przesunięcie R (RL = długość pomieszczenia).
  • Wartość R powinna być mniejsza niż 3 mm lub 1/8".

Kontrola dokładności linii pionowej

Image alternative
 1. Umieścić urządzenie na wysokości 2 m (poz. 1).
 2. Włączyć urządzenie.
 3. Umieścić pierwszą płytkę celowniczą T1 (pionowo) w odległości 2,5 m od urządzenia i na tej samej wysokości (2 m) tak, aby pionowy promień lasera trafił w płytkę celowniczą, a następnie zaznaczyć ten punkt.
 4. Umieścić drugą płytkę celowniczą T2 2 m poniżej pierwszej płytki celowniczej, tak aby pionowy promień lasera trafił w płytkę celowniczą, a następnie zaznaczyć ten punkt.
 5. Zaznaczyć poz. 2 na przeciwległej stronie konstrukcji testowej (odbicie lustrzane) na linii lasera na podłodze, w odległości 5 m od urządzenia.
 6. Następnie ustawić urządzenie na podłodze w zaznaczonej pozycji (poz. 2).
 7. Ustawić promień lasera w taki sposób, aby trafił w tabliczkę celowniczą T1 i zaznaczoną na niej pozycję.
 8. Zaznaczyć nową pozycję na tabliczce celowniczej T2.
 9. Odczytać odległość dla obu oznaczeń na tabliczce celowniczej T2.
  Jeśli różnica D będzie wynosiła więcej niż 2 mm, wówczas należy przekazać urządzenie do serwisu Hilti w celu jego wyregulowania.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

Czyszczenie i suszenie

 • Zdmuchnąć kurz ze szklanych elementów.
 • Nie dotykać szkła palcami.
 • Urządzenie należy czyścić wyłącznie czystą, miękką ściereczką. W razie potrzeby zwilżyć ściereczkę alkoholem lub wodą.
 • Podczas składowania wyposażenia przestrzegać granic temperatury, w szczególności zimą lub latem, gdy wyposażenie przechowywane jest wewnątrz pojazdu (-25°C do 63°C) (-13°F do 145°F).

Serwis kalibracyjny Hilti

W celu zapewnienia niezawodności działania urządzenia zgodnie z normami i wymogami prawnymi zalecamy przeprowadzanie regularnej kontroli urządzeń przez serwis kalibracyjny Hilti .
Możliwość skorzystania z serwisu kalibracyjnego Hilti istnieje zawsze. Zaleca się jednak przeprowadzać kalibrację przynajmniej raz w roku.
Serwis kalibracyjny Hilti potwierdza, że specyfikacja zbadanego urządzenia odpowiada na dzień badania danym technicznym zawartym w instrukcji obsługi.
W przypadku odchyleń od specyfikacji producenta używane urządzenia pomiarowe ustawiane są na nowo.
Po regulacji i kontroli na urządzeniu przyklejana jest plakietka kontrolna, a pisemny certyfikat kalibracji informuje o tym, że dane urządzenie pracuje zgodnie z danymi producenta.
Certyfikaty kalibracyjne mają znaczenie szczególnie dla przedsiębiorstw certyfikowanych wg norm ISO 900X.
Więcej informacji można uzyskać w najbliższym punkcie serwisowym Hilti .

Transport i przechowywanie

Transport

 • Do transportu lub wysyłki urządzenia należy stosować walizkę transportową Hilti lub opakowanie o podobnych właściwościach.

Przechowywanie

 • W razie zawilgocenia wypakuj urządzenie.
 • Osuszyć urządzenia, pojemnik transportowy i osprzęt (przy maks. temperaturze 63°C/ 145°F) i wyczyścić.
 • Dopiero gdy wyposażenie jest całkowicie suche, można je ponownie zapakować i przechowywać.
 • Po dłuższym przechowywaniu lub transporcie należy przed użyciem urządzenia wykonać pomiar kontrolny.

Transport i przechowywanie narzędzi akumulatorowych i akumulatorów

Transport
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone włączenie podczas transportu !
 • Zawsze transportować produkty z wyjętymi akumulatorami!
 • Wyjąć akumulator/akumulatory.
 • Nigdy nie przechowywać ani nie transportować akumulatorów luzem. Podczas transportu akumulatory powinny być zabezpieczone przed uderzeniami i wibracjami oraz odizolowane od jakichkolwiek materiałów przewodzących prąd lub innych akumulatorów, aby nie mogło stykać się z innymi biegunami akumulatorów i spowodować zwarcia. Przestrzegać lokalnych przepisów transportowych dotyczących akumulatorów.
 • Nie wysyłać akumulatorów pocztą. Jeśli wysłane mają zostać sprawne akumulatory, zwrócić się do odpowiedniej firmy kurierskiej.
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie transportu sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu.
Przechowywanie
  OSTRZEŻENIE
  Niezamierzone uszkodzenie spowodowane uszkodzonymi akumulatorami lub akumulatorami, z których wycieka płyn !
 • Zawsze przechowywać produkty z wyjętymi akumulatorami.
 • Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Przestrzegać wartości granicznych temperatury podanych w danych technicznych.
 • Nie należy przechowywać akumulatorów na ładowarce. Po zakończeniu procesu ładowania zawsze wyjmować akumulator z prostownika.
 • Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, na źródłach ciepła ani za szybą.
 • Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie przechowywania sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie daje się włączyć.
Akumulator jest pusty.
 • Naładować akumulator.
Akumulator jest niewłaściwie założony.
 • Włożyć akumulator i skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora w urządzeniu.
Urządzenie lub pokrętło uszkodzone.
 • Oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .
Nie działają poszczególne promienie lasera.
Uszkodzone źródło lasera lub sterowanie laserem.
 • Oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .
Można włączyć urządzenie, ale promień lasera nie jest widoczny.
Uszkodzone źródło lasera lub sterowanie laserem.
 • Oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .
Za wysoka lub za niska temperatura.
 • Poczekać, aż urządzenie ostygnie lub nagrzeje się.
Nie działa automatyczne poziomowanie.
Urządzenie ustawione na zbyt pochyłej powierzchni.
 • Ustawić pokrętło w położenie Image alternative.
Czujnik nachylenia uszkodzony.
 • Oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .
Urządzenie wyłącza się po 1 godzinie.
Uaktywniona jest automatyczna funkcja wyłączania.
 • Wcisnąć przełącznik na dłużej niż 4 sekundy.
Zasięg detekcji jest zbyt mały
Praca w słabej strefie lasera.
Warunki oświetleniowe na budowie są zbyt jasne
 • Ustaw laser i/lub detektor promienia w ciemniejszym miejscu.
Światło świeci bezpośrednio w pole detekcji.
 • Unikaj bezpośredniego promieniowania światła w pole detekcji, np. poprzez jego zacienienie.
Detektor promienia nie odbiera promienia lasera
Laser nie znajduje się w trybie detektora
 • Uaktywnij tryb detektora na laserze liniowym.
Detektor promienia jest za bardzo oddalony od lasera.
 • Ustaw detektor promienia bliżej lasera.

Utylizacja

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała w wyniku nieprawidłowej utylizacji! Wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 • Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci.
 • Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.
Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Informacje na ten temat można uzyskać w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.
Zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronicznych urządzeń pomiarowych wraz z odpadami z gospodarstwa domowego!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Wskazówka FCC (w USA) / wskazówka IC (w Kanadzie)

Urządzenie to spełnia wymagania wynikające z paragrafu 15 przepisów FCC oraz CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). Aby uruchomić urządzenie, spełnione muszą być dwa poniższe warunki:
 1. Urządzenie nie powinno wytwarzać żadnego szkodliwego promieniowania.
 2. Urządzenie powinno pochłaniać wszelkie promieniowanie, łącznie z promieniowaniem powodującym niepożądane reakcje.
Zmiany lub modyfikacje, których dokonywanie nie jest wyraźnie dozwolone przez firmę Hilti , mogą spowodować ograniczenie praw użytkownika do dalszej eksploatacji urządzenia.