Język

TE 2000-AVR

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Klasa ochrony II (podwójna izolacja)
Image alternative Wskaźnik serwisowy

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Młot dłutujący
  TE 2000‑AVR
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Image alternative
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Przy użyciu tego elektronarzędzia nie pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żaden sposób nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać rozgałęziaczy w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub skręcone przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy zastosować przedłużacz przystosowany do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu elektronarzędzi przystępować z rozwagą. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucz, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i należy je naprawić.
 • Przed rozpoczęciem nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem narzędzia wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek . Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące młotów

 • Zakładać ochraniacze słuchu. Hałas może prowadzić do utraty słuchu.
 • Korzystać z zawartych w dostawie dodatkowych uchwytów do urządzenia. Utrata kontroli nad urządzeniem może prowadzić do obrażeń ciała.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których narzędzie może natrafić na ukryte przewody elektryczne lub własny przewód zasilający, trzymać urządzenie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.

Opis

Budowa urządzenia TE 2000-AVR

Image alternative
 1. Uchwyt
 2. Włącznik/wyłącznik
 3. Uchwyt do przenoszenia
 4. Wskaźnik serwisowy
 5. Wtyczka przewodu zasilającego
 6. Wtykowy przewód zasilający
 7. Szczeliny wentylacyjne
 8. Uchwyt narzędziowy

Budowa wózka transportowego

Image alternative
 1. Uchwyt
 2. Pałąk przytrzymujący
 3. Uchwyt materiału eksploatacyjnego (dłuta)
 4. Koła
 5. Zabezpieczenie kół (tarcza, zawleczka)
 6. Trzpień do mocowania urządzenia

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisany produkt to ręczny młot dłutujący. Urządzenie to jest przeznaczone do kucia w betonie, murze i asfalcie. Może być również używane do ubijania i kopania.
Urządzenie należy zasilać wyłącznie prądem o napięciu sieciowym i częstotliwości zgodnej z danymi na tabliczce znamionowej.

Możliwe do przewidzenia użycie niezgodne z przeznaczeniem

 • Urządzenie może być używane tylko w suchym otoczeniu.
 • Nie używać urządzenia tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożaru i eksplozji.
 • Nie wolno obrabiać materiałów zagrażających zdrowiu (np. azbestu).

Active Vibration Reduction

Produkt wyposażony jest w system Active Vibration Reduction (AVR), który znacznie redukuje wibracje.

Wskaźnik serwisowy

Młot dłutujący wyposażony jest we wskaźnik serwisowy z sygnałem świetlnym.
Stan
Znaczenie
Wskaźnik serwisowy świeci się na czerwono.
Upłynął termin na przeprowadzenie przeglądu technicznego. Zanieść produkt w terminie do serwisu Hilti , aby był zawsze gotowy do eksploatacji.
Awaria urządzenia.
Wskaźnik serwisowy miga na czerwono.
Ochrona przed przegrzaniem
Napięcie prądu zasilającego jest zbyt wysokie.

Zakres dostawy

Młot dłutujący, wtykowy przewód zasilający, instrukcja obsługi, smar. Wózek transportowy oferowany jest jako wyposażenie.
Więcej dopuszczonych do urządzenia produktów systemowych można znaleźć w centrum Hilti lub online pod adresem: www.hilti.group

Dane techniczne

Młot dłutujący

Napięcie znamionowe, prąd znamionowy, częstotliwość i/lub znamionowy pobór mocy zamieszczono na tabliczce znamionowej zgodnej z wymaganiami przepisów krajowych.
W przypadku podłączenia urządzenia do prądnicy lub transformatora ich moc wtórna musi być przynajmniej dwa razy większa od podanego na tabliczce znamionowej znamionowego poboru mocy urządzenia. Napięcie robocze transformatora lub prądnicy musi przez cały czas mieścić się w granicach od +5% do -15% napięcia znamionowego urządzenia.

TE 2000‑AVR
Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01
14,5 kg
Liczba udarów
30 Hz
Klasa ochrony
II

Informacje o hałasie i wartości drgań według EN 60745

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji. Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. Aby dokładnie określić ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Wartości emisji hałasu
Zmierzony poziom mocy akustycznej (LWA)
97 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWAd)
100 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej (KWA)
3 dB(A)
Poziom emisji ciśnienia akustycznego (LpA)
77 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)
3 dB(A)
Wartości drgań
Kucie (ah, Cheq)
4,8 m/s²
Nieoznaczoność (K)
1,5 m/s²

Obsługa

Przygotowanie do pracy

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Niezamierzone włączenie produktu.
 • Przed przystąpieniem do nastawiania urządzenia lub wymiany osprzętu, wyciągnąć wtyczkę z gniazda.

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Podłączanie przewodu zasilającego do urządzenia

Rozłączalne połączenie wtykowe można podłączyć do urządzenia wyłącznie, gdy połączenie jest czyste, suche i nie podłączone do zasilania. Połączenie jest kodowane.
Image alternative
 1. Wyjąć przewód zasilający z kartonu transportowego.
 2. Wprowadzić połączenie wtykowe, aż blokada zaskoczy na miejsce ze słyszalnym kliknięciem.
 3. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda.

Mocowanie narzędzia roboczego

Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Lekko nasmarować końcówkę mocującą narzędzia roboczego.
  • Należy stosować wyłącznie oryginalny smar firmy Hilti . Nieodpowiedni smar może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
 3. Wsunąć narzędzie robocze w uchwyt narzędziowy i obracać z lekkim dociskiem, póki narzędzie nie zaskoczy słyszalnie na swoje miejsce.
 4. Pociągnąć za narzędzie robocze w celu sprawdzenia, czy zostało prawidłowo zamocowane.

Wyjmowanie narzędzia roboczego

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Narzędzie robocze może być gorące i/lub mieć ostre krawędzie.
 • Nosić rękawice ochronne podczas wymiany narzędzia roboczego.
 • Nigdy nie kłaść gorącego narzędzia roboczego na palne podłoże.
Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Odciągnąć do oporu blokadę narzędzia.
 3. Wyjąć narzędzie robocze.

Praca

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Brak przewodu uziemiającego i wyłącznika różnicowo-prądowego może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała i poparzeń.
 • Skontrolować, czy w elektrycznej sieci zasilającej na budowie (obojętne, czy z sieci czy z prądnicy) zawsze znajduje się i jest podłączony przewód uziemiający oraz wyłącznik różnicowo-prądowy.
 • Bez tych środków bezpieczeństwa nie eksploatować żadnych urządzeń.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie w wyniku uszkodzonych przewodów elektrycznych! Jeśli podczas pracy uszkodzony zostanie przewód zasilający lub przedłużacz, nie wolno ich dotykać. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 • Regularnie kontrolować przewód zasilania urządzenia i – w razie stwierdzenia jego uszkodzenia – oddać do naprawy wykwalifikowanemu fachowcowi.
Przed rozpoczęciem pracy należy od kierownika budowy uzyskać pozwolenie na wykonanie wszystkich przewidzianych prac!

Kucie

 1. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda.
 2. Ustawić dłuto w żądanej pozycji.
 3. Wcisnąć włącznik/wyłącznik.
  Praca w niskich temperaturach:
  Urządzenie wymaga minimalnej temperatury roboczej, aby pracował mechanizm udarowy. Aby ją osiągnąć, przyłożyć urządzenie na krótko do podłoża i pozostawić na obrotach jałowych. Jeśli to konieczne powtarzać tę czynności, póki udar nie zacznie pracować.

Wyłączanie

 1. Wcisnąć włącznik/wyłącznik.
 2. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.

Wskazówki dotyczące pracy

Dłuto można zamocować w 6 różnych pozycjach (co 60°). Dzięki temu za pomocą dłut płaskich i kształtowych można pracować zawsze w optymalnej pozycji roboczej.
  Image alternative
 • Przyłożyć dłuto ok. 80-100 mm (3¹⁄₈"-4") od krawędzi.
 • W przypadku prętów zbrojeniowych zawsze prowadzić dłuto do krawędzi materiału, nie zaś do prętów zbrojeniowych.
 • Kucie rozpocząć pod kątem 70°-80° do powierzchni betonu, kierując wierzchołek do krawędzi. Następnie stopniowo zmieniać kąt na 90° i wyłamać materiał.
 • Należy regularnie obracać dłuto, ponieważ jego równomierne zużycie wspomaga proces samoostrzenia się.
 • Jeśli docisk jest za słaby, wówczas dłuto "skacze". Za silny docisk prowadzi do zmniejszenia mocy kucia.

Opcja wózka transportowego

Transport

Wózek transportowy zapewnia bezpieczny transport młota dłutującego.
 • Zapewnić, aby wózek transportowy stał stabilnie.
 • Postawić urządzenie na przewidzianym do tego celu trzpieniu do mocowania i zabezpieczać podczas transportu pałąkiem przytrzymującym.
 • Włożyć dłuta w przewidziany do tego celu uchwyt, aż do zatrzaśnięcia.
 • Wybierać bezpieczne drogi transportowe.
 • Nie stawiać wózka transportowego na pochyłej powierzchni.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przeprowadzanie konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia z włożoną do gniazda wtyczką mogą prowadzić do ciężkich obrażeń i poparzenia.
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda!
Konserwacja
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Niefachowe wykonywanie napraw podzespołów elektrycznych może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała i oparzeń.
 • Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti .

Tabela usterek

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się
Trwa inicjalizacja elektroniki (do ok. 4 sekund od włożenia wtyczki)
 • Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
Przerwane zasilanie prądem sieciowym
 • Podłączyć inne urządzenie do sieci elektrycznej i sprawdzić, czy działa.
Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka
 • Przekazać wykwalifikowanemu elektrykowi do sprawdzenia i ewentualnej naprawy.
Prądnica w trybie uśpienia (Sleep Mode)
 • Obciążyć prądnicę drugim urządzeniem odbiorczym (np. lampą oświetlającą plac budowy). Następnie włączyć i ponownie wyłączyć urządzenie.
Brak udaru
Temperatura urządzenia jest za niska
 • Rozgrzać urządzenie do minimalnej temperatury roboczej.
Awaria urządzenia.
 • Oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .
Urządzenie nie wyłącza się lub wyłącza się podczas eksploatacji, a wskaźnik miga na czerwono
Usterka tymczasowa (np. przegrzanie lub przepięcie)
 • Wyłączyć, poczekać aż urządzenie ostygnie lub podłączyć urządzenie do innego źródła zasilania.
Urządzenie działa, ale wskaźnik świeci się stale na czerwono.
Ostrzeżenie serwisowe
 • Zlecić przegląd lub naprawę serwisowi Hilti .
Urządzenie nie wyłącza się lub wyłącza się podczas eksploatacji
Przedłużacz za długi lub o niewystarczającym przekroju
 • Zastosować przedłużacz o dopuszczalnej długości i wystarczającym przekroju.
Wtykowy przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony.
 • Prawidłowo podłączyć wtykowy przewód zasilający do elektronarzędzia.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Image alternative
Pod poniższym linkiem znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r6025050.
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

TE 2000-AVR

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Klasa ochrony II (podwójna izolacja)
Image alternative Wskaźnik serwisowy

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Młot dłutujący
  TE 2000‑AVR
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Image alternative
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia urzędu certyfikacji znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Dokumentacja techniczna zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Przy użyciu tego elektronarzędzia nie pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żaden sposób nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać rozgałęziaczy w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub skręcone przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy zastosować przedłużacz przystosowany do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu elektronarzędzi przystępować z rozwagą. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucz, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i należy je naprawić.
 • Przed rozpoczęciem nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem narzędzia wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek . Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące młotów

 • Zakładać ochraniacze słuchu. Hałas może prowadzić do utraty słuchu.
 • Korzystać z zawartych w dostawie dodatkowych uchwytów do urządzenia. Utrata kontroli nad urządzeniem może prowadzić do obrażeń ciała.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których narzędzie może natrafić na ukryte przewody elektryczne lub własny przewód zasilający, trzymać urządzenie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.

Opis

Budowa urządzenia TE 2000-AVR

Image alternative
 1. Uchwyt
 2. Włącznik/wyłącznik
 3. Uchwyt do przenoszenia
 4. Wskaźnik serwisowy
 5. Wtyczka przewodu zasilającego
 6. Wtykowy przewód zasilający
 7. Szczeliny wentylacyjne
 8. Uchwyt narzędziowy

Budowa wózka transportowego

Image alternative
 1. Uchwyt
 2. Pałąk przytrzymujący
 3. Uchwyt materiału eksploatacyjnego (dłuta)
 4. Koła
 5. Zabezpieczenie kół (tarcza, zawleczka)
 6. Trzpień do mocowania urządzenia

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisany produkt to ręczny młot dłutujący. Urządzenie to jest przeznaczone do kucia w betonie, murze i asfalcie. Może być również używane do ubijania i kopania.
Urządzenie należy zasilać wyłącznie prądem o napięciu sieciowym i częstotliwości zgodnej z danymi na tabliczce znamionowej.

Możliwe do przewidzenia użycie niezgodne z przeznaczeniem

 • Urządzenie może być używane tylko w suchym otoczeniu.
 • Nie używać urządzenia tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożaru i eksplozji.
 • Nie wolno obrabiać materiałów zagrażających zdrowiu (np. azbestu).

Active Vibration Reduction

Produkt wyposażony jest w system Active Vibration Reduction (AVR), który znacznie redukuje wibracje.

Wskaźnik serwisowy

Młot dłutujący wyposażony jest we wskaźnik serwisowy z sygnałem świetlnym.
Stan
Znaczenie
Wskaźnik serwisowy świeci się na czerwono.
Upłynął termin na przeprowadzenie przeglądu technicznego. Zanieść produkt w terminie do serwisu Hilti , aby był zawsze gotowy do eksploatacji.
Awaria urządzenia.
Wskaźnik serwisowy miga na czerwono.
Ochrona przed przegrzaniem
Napięcie prądu zasilającego jest zbyt wysokie.

Zakres dostawy

Młot dłutujący, wtykowy przewód zasilający, instrukcja obsługi, smar. Wózek transportowy oferowany jest jako wyposażenie.
Więcej dopuszczonych do urządzenia produktów systemowych można znaleźć w centrum Hilti lub online pod adresem: www.hilti.group

Dane techniczne

Młot dłutujący

Napięcie znamionowe, prąd znamionowy, częstotliwość i/lub znamionowy pobór mocy zamieszczono na tabliczce znamionowej zgodnej z wymaganiami przepisów krajowych.
W przypadku podłączenia urządzenia do prądnicy lub transformatora ich moc wtórna musi być przynajmniej dwa razy większa od podanego na tabliczce znamionowej znamionowego poboru mocy urządzenia. Napięcie robocze transformatora lub prądnicy musi przez cały czas mieścić się w granicach od +5% do -15% napięcia znamionowego urządzenia.

TE 2000‑AVR
Ciężar
14,5 kg
Liczba udarów
30 Hz
Klasa ochrony
II

Stosowanie przedłużaczy

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie w wyniku uszkodzonych przewodów elektrycznych! Jeśli podczas pracy uszkodzony zostanie przewód zasilający lub przedłużacz, nie wolno ich dotykać. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 • Regularnie kontrolować przewód zasilania urządzenia i – w razie stwierdzenia jego uszkodzenia – oddać do naprawy wykwalifikowanemu fachowcowi.
 • Stosować wyłącznie przedłużacze przeznaczone dla danego zakresu roboczego o wystarczającym przekroju żył. W przeciwnym razie może dojść do spadku mocy urządzenia i przegrzania przewodu.
 • Regularnie sprawdzać, czy przedłużacz nie jest uszkodzony.
 • Wymieniać uszkodzone przewody przedłużające.
 • Na wolnym powietrzu stosować wyłącznie przewidziane do tego celu i odpowiednio oznaczone przewody przedłużające.
Zalecany minimalny przekrój i maksymalna długość przewodów przy napięciu sieciowym 120 V
Kabel
AWG 16
AWG 14
AWG 12
AWG 10
Przekrój przewodu
1,31 mm²
2,08 mm²
3,31 mm²
5,26 mm²
Przekrój przewodu
2,58 kcmil
4,11 kcmil
6,53 kcmil
10,4 kcmil
Długość przewodu
25 m
30 m
50 m
100 m
Długość przewodu
75 ft
100 ft
150 ft
250 ft

Obsługa

Przygotowanie do pracy

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Niezamierzone włączenie produktu.
 • Przed przystąpieniem do nastawiania urządzenia lub wymiany osprzętu, wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Podłączanie przewodu zasilającego do urządzenia

Rozłączalne połączenie wtykowe można podłączyć do urządzenia wyłącznie, gdy połączenie jest czyste, suche i nie podłączone do zasilania. Połączenie jest kodowane.
Image alternative
 1. Wyjąć przewód zasilający z kartonu transportowego.
 2. Wprowadzić połączenie wtykowe, aż blokada zaskoczy na miejsce ze słyszalnym kliknięciem.
 3. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda.

Mocowanie narzędzia roboczego

Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Lekko nasmarować końcówkę mocującą narzędzia roboczego.
  • Należy stosować wyłącznie oryginalny smar firmy Hilti . Nieodpowiedni smar może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
 3. Wsunąć narzędzie robocze w uchwyt narzędziowy i obracać z lekkim dociskiem, póki narzędzie nie zaskoczy słyszalnie na swoje miejsce.
 4. Pociągnąć za narzędzie robocze w celu sprawdzenia, czy zostało prawidłowo zamocowane.

Wyjmowanie narzędzia roboczego

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Narzędzie robocze może być gorące i/lub mieć ostre krawędzie.
 • Nosić rękawice ochronne podczas wymiany narzędzia roboczego.
 • Nigdy nie kłaść gorącego narzędzia roboczego na palne podłoże.
Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Odciągnąć do oporu blokadę narzędzia.
 3. Wyjąć narzędzie robocze.

Praca

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Brak przewodu uziemiającego i wyłącznika różnicowo-prądowego może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała i poparzeń.
 • Skontrolować, czy w elektrycznej sieci zasilającej na budowie (obojętne, czy z sieci czy z prądnicy) zawsze znajduje się i jest podłączony przewód uziemiający oraz wyłącznik różnicowo-prądowy.
 • Bez tych środków bezpieczeństwa nie eksploatować żadnych urządzeń.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie w wyniku uszkodzonych przewodów elektrycznych! Jeśli podczas pracy uszkodzony zostanie przewód zasilający lub przedłużacz, nie wolno ich dotykać. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 • Regularnie kontrolować przewód zasilania urządzenia i – w razie stwierdzenia jego uszkodzenia – oddać do naprawy wykwalifikowanemu fachowcowi.
Przed rozpoczęciem pracy należy od kierownika budowy uzyskać pozwolenie na wykonanie wszystkich przewidzianych prac!

Kucie

 1. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda.
 2. Ustawić dłuto w żądanej pozycji.
 3. Wcisnąć włącznik/wyłącznik.
  Praca w niskich temperaturach:
  Urządzenie wymaga minimalnej temperatury roboczej, aby pracował mechanizm udarowy. Aby ją osiągnąć, przyłożyć urządzenie na krótko do podłoża i pozostawić na obrotach jałowych. Jeśli to konieczne powtarzać tę czynności, póki udar nie zacznie pracować.

Wyłączanie

 1. Wcisnąć włącznik/wyłącznik.
 2. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.

Wskazówki dotyczące pracy

Dłuto można zamocować w 6 różnych pozycjach (co 60°). Dzięki temu za pomocą dłut płaskich i kształtowych można pracować zawsze w optymalnej pozycji roboczej.
  Image alternative
 • Przyłożyć dłuto ok. 80-100 mm (3¹⁄₈"-4") od krawędzi.
 • W przypadku prętów zbrojeniowych zawsze prowadzić dłuto do krawędzi materiału, nie zaś do prętów zbrojeniowych.
 • Kucie rozpocząć pod kątem 70°-80° do powierzchni betonu, kierując wierzchołek do krawędzi. Następnie stopniowo zmieniać kąt na 90° i wyłamać materiał.
 • Należy regularnie obracać dłuto, ponieważ jego równomierne zużycie wspomaga proces samoostrzenia się.
 • Jeśli docisk jest za słaby, wówczas dłuto "skacze". Za silny docisk prowadzi do zmniejszenia mocy kucia.

Opcja wózka transportowego

Transport

Wózek transportowy zapewnia bezpieczny transport młota dłutującego.
 • Zapewnić, aby wózek transportowy stał stabilnie.
 • Postawić urządzenie na przewidzianym do tego celu trzpieniu do mocowania i zabezpieczać podczas transportu pałąkiem przytrzymującym.
 • Włożyć dłuta w przewidziany do tego celu uchwyt, aż do zatrzaśnięcia.
 • Wybierać bezpieczne drogi transportowe.
 • Nie stawiać wózka transportowego na pochyłej powierzchni.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przeprowadzanie konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia z włożoną do gniazda wtyczką mogą prowadzić do ciężkich obrażeń i poparzenia.
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda!
Konserwacja
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Niefachowe wykonywanie napraw podzespołów elektrycznych może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała i oparzeń.
 • Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti .

Tabela usterek

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się
Trwa inicjalizacja elektroniki (do ok. 4 sekund od włożenia wtyczki)
 • Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
Przerwane zasilanie prądem sieciowym
 • Podłączyć inne urządzenie do sieci elektrycznej i sprawdzić, czy działa.
Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka
 • Przekazać wykwalifikowanemu elektrykowi do sprawdzenia i ewentualnej naprawy.
Prądnica w trybie uśpienia (Sleep Mode)
 • Obciążyć prądnicę drugim urządzeniem odbiorczym (np. lampą oświetlającą plac budowy). Następnie włączyć i ponownie wyłączyć urządzenie.
Brak udaru
Temperatura urządzenia jest za niska
 • Rozgrzać urządzenie do minimalnej temperatury roboczej.
Awaria urządzenia.
 • Oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .
Urządzenie nie wyłącza się lub wyłącza się podczas eksploatacji, a wskaźnik miga na czerwono
Usterka tymczasowa (np. przegrzanie lub przepięcie)
 • Wyłączyć, poczekać aż urządzenie ostygnie lub podłączyć urządzenie do innego źródła zasilania.
Urządzenie działa, ale wskaźnik świeci się stale na czerwono.
Ostrzeżenie serwisowe
 • Zlecić przegląd lub naprawę serwisowi Hilti .
Urządzenie nie wyłącza się lub wyłącza się podczas eksploatacji
Przedłużacz za długi lub o niewystarczającym przekroju
 • Zastosować przedłużacz o dopuszczalnej długości i wystarczającym przekroju.
Wtykowy przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony.
 • Prawidłowo podłączyć wtykowy przewód zasilający do elektronarzędzia.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

TE 2000-AVR

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Klasa ochrony II (podwójna izolacja)
Image alternative Wskaźnik serwisowy

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Młot dłutujący
  TE 2000‑AVR
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Image alternative
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Przy użyciu tego elektronarzędzia nie pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żaden sposób nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać rozgałęziaczy w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub skręcone przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy zastosować przedłużacz przystosowany do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu elektronarzędzi przystępować z rozwagą. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucz, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i należy je naprawić.
 • Przed rozpoczęciem nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem narzędzia wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek . Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące młotów

 • Zakładać ochraniacze słuchu. Hałas może prowadzić do utraty słuchu.
 • Korzystać z zawartych w dostawie dodatkowych uchwytów do urządzenia. Utrata kontroli nad urządzeniem może prowadzić do obrażeń ciała.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których narzędzie może natrafić na ukryte przewody elektryczne lub własny przewód zasilający, trzymać urządzenie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.

Opis

Budowa urządzenia TE 2000-AVR

Image alternative
 1. Uchwyt
 2. Włącznik/wyłącznik
 3. Uchwyt do przenoszenia
 4. Wskaźnik serwisowy
 5. Szczeliny wentylacyjne
 6. Uchwyt narzędziowy

Budowa wózka transportowego

Image alternative
 1. Uchwyt
 2. Pałąk przytrzymujący
 3. Uchwyt materiału eksploatacyjnego (dłuta)
 4. Koła
 5. Zabezpieczenie kół (tarcza, zawleczka)
 6. Trzpień do mocowania urządzenia

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisany produkt to ręczny młot dłutujący. Urządzenie to jest przeznaczone do kucia w betonie, murze i asfalcie. Może być również używane do ubijania i kopania.
Urządzenie należy zasilać wyłącznie prądem o napięciu sieciowym i częstotliwości zgodnej z danymi na tabliczce znamionowej.

Możliwe do przewidzenia użycie niezgodne z przeznaczeniem

 • Urządzenie może być używane tylko w suchym otoczeniu.
 • Nie używać urządzenia tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożaru i eksplozji.
 • Nie wolno obrabiać materiałów zagrażających zdrowiu (np. azbestu).

Active Vibration Reduction

Produkt wyposażony jest w system Active Vibration Reduction (AVR), który znacznie redukuje wibracje.

Wskaźnik serwisowy

Młot dłutujący wyposażony jest we wskaźnik serwisowy z sygnałem świetlnym.
Stan
Znaczenie
Wskaźnik serwisowy świeci się na czerwono.
Upłynął termin na przeprowadzenie przeglądu technicznego. Zanieść produkt w terminie do serwisu Hilti , aby był zawsze gotowy do eksploatacji.
Awaria urządzenia.
Wskaźnik serwisowy miga na czerwono.
Ochrona przed przegrzaniem
Napięcie prądu zasilającego jest zbyt wysokie.

Zakres dostawy

Młot dłutujący, instrukcja obsługi, smar. Wózek transportowy oferowany jest jako wyposażenie.
Więcej dopuszczonych do urządzenia produktów systemowych można znaleźć w centrum Hilti lub online pod adresem: www.hilti.group

Dane techniczne

Młot dłutujący

Napięcie znamionowe, prąd znamionowy, częstotliwość i/lub znamionowy pobór mocy zamieszczono na tabliczce znamionowej zgodnej z wymaganiami przepisów krajowych.
W przypadku podłączenia urządzenia do prądnicy lub transformatora ich moc wtórna musi być przynajmniej dwa razy większa od podanego na tabliczce znamionowej znamionowego poboru mocy urządzenia. Napięcie robocze transformatora lub prądnicy musi przez cały czas mieścić się w granicach od +5% do -15% napięcia znamionowego urządzenia.
Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01
14,5 kg
Liczba udarów
30 Hz
Klasa ochrony
II

Informacje o hałasie i wartości drgań według EN 60745

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji. Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. Aby dokładnie określić ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Wartości emisji hałasu
Zmierzony poziom mocy akustycznej (LWA)
97 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWAd)
100 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej (KWA)
3 dB(A)
Poziom emisji ciśnienia akustycznego (LpA)
77 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)
3 dB(A)
Wartości drgań
Kucie (ah, Cheq)
4,8 m/s²
Nieoznaczoność (K)
1,5 m/s²

Obsługa

Przygotowanie do pracy

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Niezamierzone włączenie produktu.
 • Przed przystąpieniem do nastawiania urządzenia lub wymiany osprzętu, wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Mocowanie narzędzia roboczego

Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Lekko nasmarować końcówkę mocującą narzędzia roboczego.
  • Należy stosować wyłącznie oryginalny smar firmy Hilti . Nieodpowiedni smar może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
 3. Wsunąć narzędzie robocze w uchwyt narzędziowy i obracać z lekkim dociskiem, póki narzędzie nie zaskoczy słyszalnie na swoje miejsce.
 4. Pociągnąć za narzędzie robocze w celu sprawdzenia, czy zostało prawidłowo zamocowane.

Wyjmowanie narzędzia roboczego

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Narzędzie robocze może być gorące i/lub mieć ostre krawędzie.
 • Nosić rękawice ochronne podczas wymiany narzędzia roboczego.
 • Nigdy nie kłaść gorącego narzędzia roboczego na palne podłoże.
Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Odciągnąć do oporu blokadę narzędzia.
 3. Wyjąć narzędzie robocze.

Praca

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Brak przewodu uziemiającego i wyłącznika różnicowo-prądowego może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała i poparzeń.
 • Skontrolować, czy w elektrycznej sieci zasilającej na budowie (obojętne, czy z sieci czy z prądnicy) zawsze znajduje się i jest podłączony przewód uziemiający oraz wyłącznik różnicowo-prądowy.
 • Bez tych środków bezpieczeństwa nie eksploatować żadnych urządzeń.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie w wyniku uszkodzonych przewodów elektrycznych! Jeśli podczas pracy uszkodzony zostanie przewód zasilający lub przedłużacz, nie wolno ich dotykać. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 • Regularnie kontrolować przewód zasilania urządzenia i – w razie stwierdzenia jego uszkodzenia – oddać do naprawy wykwalifikowanemu fachowcowi.
Przed rozpoczęciem pracy należy od kierownika budowy uzyskać pozwolenie na wykonanie wszystkich przewidzianych prac!

Kucie

 1. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda.
 2. Ustawić dłuto w żądanej pozycji.
 3. Wcisnąć włącznik/wyłącznik.
  Praca w niskich temperaturach:
  Urządzenie wymaga minimalnej temperatury roboczej, aby pracował mechanizm udarowy. Aby ją osiągnąć, przyłożyć urządzenie na krótko do podłoża i pozostawić na obrotach jałowych. Jeśli to konieczne powtarzać tę czynności, póki udar nie zacznie pracować.

Wyłączanie

 1. Wcisnąć włącznik/wyłącznik.
 2. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.

Wskazówki dotyczące pracy

Dłuto można zamocować w 6 różnych pozycjach (co 60°). Dzięki temu za pomocą dłut płaskich i kształtowych można pracować zawsze w optymalnej pozycji roboczej.
  Image alternative
 • Przyłożyć dłuto ok. 80-100 mm (3¹⁄₈"-4") od krawędzi.
 • W przypadku prętów zbrojeniowych zawsze prowadzić dłuto do krawędzi materiału, nie zaś do prętów zbrojeniowych.
 • Kucie rozpocząć pod kątem 70°-80° do powierzchni betonu, kierując wierzchołek do krawędzi. Następnie stopniowo zmieniać kąt na 90° i wyłamać materiał.
 • Należy regularnie obracać dłuto, ponieważ jego równomierne zużycie wspomaga proces samoostrzenia się.
 • Jeśli docisk jest za słaby, wówczas dłuto "skacze". Za silny docisk prowadzi do zmniejszenia mocy kucia.

Opcja wózka transportowego

Transport

Wózek transportowy zapewnia bezpieczny transport młota dłutującego.
 • Zapewnić, aby wózek transportowy stał stabilnie.
 • Postawić urządzenie na przewidzianym do tego celu trzpieniu do mocowania i zabezpieczać podczas transportu pałąkiem przytrzymującym.
 • Włożyć dłuta w przewidziany do tego celu uchwyt, aż do zatrzaśnięcia.
 • Wybierać bezpieczne drogi transportowe.
 • Nie stawiać wózka transportowego na pochyłej powierzchni.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przeprowadzanie konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia z włożoną do gniazda wtyczką mogą prowadzić do ciężkich obrażeń i poparzenia.
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda!
Konserwacja
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Niefachowe wykonywanie napraw podzespołów elektrycznych może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała i oparzeń.
 • Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti .

Tabela usterek

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się
Trwa inicjalizacja elektroniki (do ok. 4 sekund od włożenia wtyczki)
 • Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
Przerwane zasilanie prądem sieciowym
 • Podłączyć inne urządzenie do sieci elektrycznej i sprawdzić, czy działa.
Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka
 • Przekazać wykwalifikowanemu elektrykowi do sprawdzenia i ewentualnej naprawy.
Prądnica w trybie uśpienia (Sleep Mode)
 • Obciążyć prądnicę drugim urządzeniem odbiorczym (np. lampą oświetlającą plac budowy). Następnie włączyć i ponownie wyłączyć urządzenie.
Brak udaru
Temperatura urządzenia jest za niska
 • Rozgrzać urządzenie do minimalnej temperatury roboczej.
Awaria urządzenia.
 • Oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .
Urządzenie nie wyłącza się lub wyłącza się podczas eksploatacji, a wskaźnik miga na czerwono
Usterka tymczasowa (np. przegrzanie lub przepięcie)
 • Wyłączyć, poczekać aż urządzenie ostygnie lub podłączyć urządzenie do innego źródła zasilania.
Urządzenie działa, ale wskaźnik świeci się stale na czerwono.
Ostrzeżenie serwisowe
 • Zlecić przegląd lub naprawę serwisowi Hilti .
Urządzenie nie wyłącza się lub wyłącza się podczas eksploatacji
Przedłużacz za długi lub o niewystarczającym przekroju
 • Zastosować przedłużacz o dopuszczalnej długości i wystarczającym przekroju.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Image alternative
Pod poniższym linkiem znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r6025050.
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

TE 2000-AVR

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Klasa ochrony II (podwójna izolacja)
Image alternative Wskaźnik serwisowy

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Młot dłutujący
  TE 2000‑AVR
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Image alternative
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia urzędu certyfikacji znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Dokumentacja techniczna zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Przy użyciu tego elektronarzędzia nie pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żaden sposób nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać rozgałęziaczy w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub skręcone przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy zastosować przedłużacz przystosowany do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu elektronarzędzi przystępować z rozwagą. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucz, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i należy je naprawić.
 • Przed rozpoczęciem nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem narzędzia wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek . Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące młotów

 • Zakładać ochraniacze słuchu. Hałas może prowadzić do utraty słuchu.
 • Korzystać z zawartych w dostawie dodatkowych uchwytów do urządzenia. Utrata kontroli nad urządzeniem może prowadzić do obrażeń ciała.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których narzędzie może natrafić na ukryte przewody elektryczne lub własny przewód zasilający, trzymać urządzenie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.

Opis

Budowa urządzenia TE 2000-AVR

Image alternative
 1. Uchwyt
 2. Włącznik/wyłącznik
 3. Uchwyt do przenoszenia
 4. Wskaźnik serwisowy
 5. Szczeliny wentylacyjne
 6. Uchwyt narzędziowy

Budowa wózka transportowego

Image alternative
 1. Uchwyt
 2. Pałąk przytrzymujący
 3. Uchwyt materiału eksploatacyjnego (dłuta)
 4. Koła
 5. Zabezpieczenie kół (tarcza, zawleczka)
 6. Trzpień do mocowania urządzenia

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisany produkt to ręczny młot dłutujący. Urządzenie to jest przeznaczone do kucia w betonie, murze i asfalcie. Może być również używane do ubijania i kopania.
Urządzenie należy zasilać wyłącznie prądem o napięciu sieciowym i częstotliwości zgodnej z danymi na tabliczce znamionowej.

Możliwe do przewidzenia użycie niezgodne z przeznaczeniem

 • Urządzenie może być używane tylko w suchym otoczeniu.
 • Nie używać urządzenia tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożaru i eksplozji.
 • Nie wolno obrabiać materiałów zagrażających zdrowiu (np. azbestu).

Active Vibration Reduction

Produkt wyposażony jest w system Active Vibration Reduction (AVR), który znacznie redukuje wibracje.

Wskaźnik serwisowy

Młot dłutujący wyposażony jest we wskaźnik serwisowy z sygnałem świetlnym.
Stan
Znaczenie
Wskaźnik serwisowy świeci się na czerwono.
Upłynął termin na przeprowadzenie przeglądu technicznego. Zanieść produkt w terminie do serwisu Hilti , aby był zawsze gotowy do eksploatacji.
Awaria urządzenia.
Wskaźnik serwisowy miga na czerwono.
Ochrona przed przegrzaniem
Napięcie prądu zasilającego jest zbyt wysokie.

Zakres dostawy

Młot dłutujący, instrukcja obsługi, smar. Wózek transportowy oferowany jest jako wyposażenie.
Więcej dopuszczonych do urządzenia produktów systemowych można znaleźć w centrum Hilti lub online pod adresem: www.hilti.group

Dane techniczne

Młot dłutujący

Napięcie znamionowe, prąd znamionowy, częstotliwość i/lub znamionowy pobór mocy zamieszczono na tabliczce znamionowej zgodnej z wymaganiami przepisów krajowych.
W przypadku podłączenia urządzenia do prądnicy lub transformatora ich moc wtórna musi być przynajmniej dwa razy większa od podanego na tabliczce znamionowej znamionowego poboru mocy urządzenia. Napięcie robocze transformatora lub prądnicy musi przez cały czas mieścić się w granicach od +5% do -15% napięcia znamionowego urządzenia.
Ciężar
14,5 kg
Liczba udarów
30 Hz
Klasa ochrony
II

Stosowanie przedłużaczy

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie w wyniku uszkodzonych przewodów elektrycznych! Jeśli podczas pracy uszkodzony zostanie przewód zasilający lub przedłużacz, nie wolno ich dotykać. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 • Regularnie kontrolować przewód zasilania urządzenia i – w razie stwierdzenia jego uszkodzenia – oddać do naprawy wykwalifikowanemu fachowcowi.
 • Stosować wyłącznie przedłużacze przeznaczone dla danego zakresu roboczego o wystarczającym przekroju żył. W przeciwnym razie może dojść do spadku mocy urządzenia i przegrzania przewodu.
 • Regularnie sprawdzać, czy przedłużacz nie jest uszkodzony.
 • Wymieniać uszkodzone przewody przedłużające.
 • Na wolnym powietrzu stosować wyłącznie przewidziane do tego celu i odpowiednio oznaczone przewody przedłużające.
Zalecany minimalny przekrój i maksymalna długość przewodów przy napięciu sieciowym 120 V
Kabel
AWG 16
AWG 14
AWG 12
AWG 10
Przekrój przewodu
1,31 mm²
2,08 mm²
3,31 mm²
5,26 mm²
Przekrój przewodu
2,58 kcmil
4,11 kcmil
6,53 kcmil
10,4 kcmil
Długość przewodu
25 m
30 m
50 m
100 m
Długość przewodu
75 ft
100 ft
150 ft
250 ft

Obsługa

Przygotowanie do pracy

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Niezamierzone włączenie produktu.
 • Przed przystąpieniem do nastawiania urządzenia lub wymiany osprzętu, wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Mocowanie narzędzia roboczego

Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Lekko nasmarować końcówkę mocującą narzędzia roboczego.
  • Należy stosować wyłącznie oryginalny smar firmy Hilti . Nieodpowiedni smar może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
 3. Wsunąć narzędzie robocze w uchwyt narzędziowy i obracać z lekkim dociskiem, póki narzędzie nie zaskoczy słyszalnie na swoje miejsce.
 4. Pociągnąć za narzędzie robocze w celu sprawdzenia, czy zostało prawidłowo zamocowane.

Wyjmowanie narzędzia roboczego

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Narzędzie robocze może być gorące i/lub mieć ostre krawędzie.
 • Nosić rękawice ochronne podczas wymiany narzędzia roboczego.
 • Nigdy nie kłaść gorącego narzędzia roboczego na palne podłoże.
Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Odciągnąć do oporu blokadę narzędzia.
 3. Wyjąć narzędzie robocze.

Praca

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Brak przewodu uziemiającego i wyłącznika różnicowo-prądowego może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała i poparzeń.
 • Skontrolować, czy w elektrycznej sieci zasilającej na budowie (obojętne, czy z sieci czy z prądnicy) zawsze znajduje się i jest podłączony przewód uziemiający oraz wyłącznik różnicowo-prądowy.
 • Bez tych środków bezpieczeństwa nie eksploatować żadnych urządzeń.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie w wyniku uszkodzonych przewodów elektrycznych! Jeśli podczas pracy uszkodzony zostanie przewód zasilający lub przedłużacz, nie wolno ich dotykać. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 • Regularnie kontrolować przewód zasilania urządzenia i – w razie stwierdzenia jego uszkodzenia – oddać do naprawy wykwalifikowanemu fachowcowi.
Przed rozpoczęciem pracy należy od kierownika budowy uzyskać pozwolenie na wykonanie wszystkich przewidzianych prac!

Kucie

 1. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda.
 2. Ustawić dłuto w żądanej pozycji.
 3. Wcisnąć włącznik/wyłącznik.
  Praca w niskich temperaturach:
  Urządzenie wymaga minimalnej temperatury roboczej, aby pracował mechanizm udarowy. Aby ją osiągnąć, przyłożyć urządzenie na krótko do podłoża i pozostawić na obrotach jałowych. Jeśli to konieczne powtarzać tę czynności, póki udar nie zacznie pracować.

Wyłączanie

 1. Wcisnąć włącznik/wyłącznik.
 2. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.

Wskazówki dotyczące pracy

Dłuto można zamocować w 6 różnych pozycjach (co 60°). Dzięki temu za pomocą dłut płaskich i kształtowych można pracować zawsze w optymalnej pozycji roboczej.
  Image alternative
 • Przyłożyć dłuto ok. 80-100 mm (3¹⁄₈"-4") od krawędzi.
 • W przypadku prętów zbrojeniowych zawsze prowadzić dłuto do krawędzi materiału, nie zaś do prętów zbrojeniowych.
 • Kucie rozpocząć pod kątem 70°-80° do powierzchni betonu, kierując wierzchołek do krawędzi. Następnie stopniowo zmieniać kąt na 90° i wyłamać materiał.
 • Należy regularnie obracać dłuto, ponieważ jego równomierne zużycie wspomaga proces samoostrzenia się.
 • Jeśli docisk jest za słaby, wówczas dłuto "skacze". Za silny docisk prowadzi do zmniejszenia mocy kucia.

Opcja wózka transportowego

Transport

Wózek transportowy zapewnia bezpieczny transport młota dłutującego.
 • Zapewnić, aby wózek transportowy stał stabilnie.
 • Postawić urządzenie na przewidzianym do tego celu trzpieniu do mocowania i zabezpieczać podczas transportu pałąkiem przytrzymującym.
 • Włożyć dłuta w przewidziany do tego celu uchwyt, aż do zatrzaśnięcia.
 • Wybierać bezpieczne drogi transportowe.
 • Nie stawiać wózka transportowego na pochyłej powierzchni.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przeprowadzanie konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia z włożoną do gniazda wtyczką mogą prowadzić do ciężkich obrażeń i poparzenia.
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda!
Konserwacja
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Niefachowe wykonywanie napraw podzespołów elektrycznych może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała i oparzeń.
 • Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti .

Tabela usterek

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się
Trwa inicjalizacja elektroniki (do ok. 4 sekund od włożenia wtyczki)
 • Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
Przerwane zasilanie prądem sieciowym
 • Podłączyć inne urządzenie do sieci elektrycznej i sprawdzić, czy działa.
Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka
 • Przekazać wykwalifikowanemu elektrykowi do sprawdzenia i ewentualnej naprawy.
Prądnica w trybie uśpienia (Sleep Mode)
 • Obciążyć prądnicę drugim urządzeniem odbiorczym (np. lampą oświetlającą plac budowy). Następnie włączyć i ponownie wyłączyć urządzenie.
Brak udaru
Temperatura urządzenia jest za niska
 • Rozgrzać urządzenie do minimalnej temperatury roboczej.
Awaria urządzenia.
 • Oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .
Urządzenie nie wyłącza się lub wyłącza się podczas eksploatacji, a wskaźnik miga na czerwono
Usterka tymczasowa (np. przegrzanie lub przepięcie)
 • Wyłączyć, poczekać aż urządzenie ostygnie lub podłączyć urządzenie do innego źródła zasilania.
Urządzenie działa, ale wskaźnik świeci się stale na czerwono.
Ostrzeżenie serwisowe
 • Zlecić przegląd lub naprawę serwisowi Hilti .
Urządzenie nie wyłącza się lub wyłącza się podczas eksploatacji
Przedłużacz za długi lub o niewystarczającym przekroju
 • Zastosować przedłużacz o dopuszczalnej długości i wystarczającym przekroju.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .