Język

DX 5 GR

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole

Dodatkowo zastosowano następujące symbole:
Image alternative Uwaga! Przestrzegać wskazówek.
Image alternative Podczas pracy z urządzeniem należy nosić kask ochronny.
Image alternative Podczas pracy z urządzeniem należy nosić okulary ochronne.
Image alternative Podczas pracy z urządzeniem należy nosić ochraniacze słuchu.

Symbole na produkcie

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Czarna kłódka na czerwonym tle na obudowie: Na przycisku blokady w celu demontażu prowadnicy tłoka.
Image alternative Biała kłódka na czarnym tle na prowadnicy kołka: Na blokadzie prowadnicy kołka.

Wskazania wyświetlacza

Wyświetlane mogą być następujące wskazania wyświetlacza:
Image alternative Ten symbol wskazuje poziom naładowania baterii. Jeśli bateria jest wyczerpana, pojawia się symbol obsługi technicznej.
Image alternative Ten symbol wskazuje, czy Bluetooth jest włączony. Jeżeli ten symbol nie jest wyświetlany na wyświetlaczu, Bluetooth jest wyłączony.
Image alternative Ten symbol wskazuje termin następnego czyszczenia. Każdy segment oznacza przy tym 500 osadzeń. Łącznie jest 5 segmentów, oznaczających 2500 osadzeń.
Image alternative Ten symbol wskazuje termin upływu na przeprowadzenie konserwacji. Pojawia się po 5 latach, 30000 osadzeń lub gdy bateria jest wyczerpana. Nasze zalecenie: Zwrócić się do serwisu Hilti .

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Osadzak
  DX 5 GR
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa Image alternative OSTRZEŻENIE! Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Zastosowanie nabojów
 • Stosować wyłącznie naboje Hilti lub naboje o porównywalnej jakości.
 • Jeśli w narzędziach Hilti zastosowane zostaną naboje gorszej jakości, może tworzyć się osad z niespalonego prochu, który może nieoczekiwanie eksplodować i spowodować ciężkie obrażenia użytkownika oraz osób znajdujących się w pobliżu. Naboje muszą posiadać potwierdzenie kontroli przez producenta według normy unijnej EN 16264 lub oznaczenie zgodności CE.
Wymagania stawiane użytkownikowi
 • To urządzenie wolno obsługiwać i konserwować tylko mając odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie.
Osobiste wyposażenie ochronne
 • Użytkownik i osoby znajdujące się w pobliżu w czasie używania urządzenia powinny nosić odpowiednie okulary ochronne oraz kask ochronny.
 • Nosić ochraniacze słuchu.
 • Osadzanie elementów mocujących następuje w wyniku zapłonu ładunku miotającego. Zbyt duży hałas może spowodować uszkodzenie słuchu.
Bezpieczeństwo osób
 • Przestrzegać zawartych w instrukcji obsługi wskazówek dotyczących eksploatacji, konserwacji i utrzymania urządzenia we właściwym stanie technicznym.
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i przystępować z rozwagą do pracy przy użyciu urządzenia do montażu bezpośredniego. Nie wolno używać urządzenia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. W przypadku złego samopoczucia lub odczuwania bólu należy przerwać pracę. Chwila nieuwagi przy użytkowaniu urządzenia może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała podczas pracy. Zadbać o utrzymanie stabilnej pozycji i równowagi.
 • Nosić obuwie antypoślizgowe.
 • W żadnym wypadku nie odsuwać prowadnicy ani elementów mocujących ręką.
 • Odciągnięcie prowadnicy kołka lub elementów mocujących ręką może spowodować przełączenie urządzenia w stan gotowości. Gotowość do pracy sprawia, iż gwóźdź może zostać osadzony w jakiejś części ciała.
 • Podczas pracy z urządzeniem należy mieć zgięte ręce (nie wyprostowane).
 • Podczas pracy nie zezwalać na zbliżanie się innych osób, a szczególnie dzieci, do strefy roboczej.
Prawidłowe obchodzenie się z urządzeniami do montażu bezpośredniego Image alternative OSTRZEŻENIE! Zagrożenie ze strony elementów mocujących przechodzących na wylot! Przed przystąpieniem do osadzania elementów mocujących należy się upewnić, że nikt nie przebywa za lub pod konstrukcją, w której osadzany jest element mocujący.
 • Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić moc naboju oraz ustawienie pokrętła regulacji mocy.
 • Osadzić na próbę 2 elementy mocujące na danym podłożu.
 • Używać urządzenia właściwego dla danych prac. Nie stosować urządzenia do celów, do których nie jest przeznaczone, lecz używać je zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywać w dobrym stanie technicznym.
 • Jeśli dany sposób zastosowania pozwala, należy stosować stopkę dodatkową / osłonę.
 • Nie wolno pozostawiać bez nadzoru załadowanego urządzenia.
 • Urządzenie należy transportować i przechowywać w zabezpieczonej walizce.
 • Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub innych prac służących utrzymaniu urządzenia we właściwym stanie technicznym, przy wymianie prowadnicy kołka oraz na czas przerw w pracy lub przechowywania urządzenia należy je opróżnić (wyjąć taśmę z nabojami i element mocujący).
 • Nieużywane urządzenia należy przechowywać w stanie rozładowanym, w miejscu suchym, zamkniętym i niedostępnym dla dzieci.
 • Sprawdzić urządzenie i wyposażenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Sprawdzić, czy ruchome części pracują bez zarzutu i czy nie zacinają się, lub czy jakieś części nie są uszkodzone.
 • Wszystkie części powinny być odpowiednio zamontowane i spełniać wszelkie warunki, gwarantujące prawidłową eksploatację urządzenia. Uszkodzone części należy oddać do naprawy w serwisie Hilti lub wymienić, o ile w instrukcji obsługi nie podano inaczej.
 • Przed przystąpieniem do osadzania należy skontrolować podłoże pod kątem obecności ukrytych przewodów elektrycznych.
 • Nie wolno osadzać elementów mocujących w podłożu, które jest do tego nieodpowiednie.
 • Nieodpowiednimi podłożami są: stal, staliwo, żeliwo, szkło, marmur, tworzywo sztuczne, brąz, mosiądz, miedź, materiał izolacyjny, cegła dziurawka, cegła ceramiczna, cienkie blachy (< 4 mm) i gazobeton. Próby osadzenia elementów mocujących w tych materiałach mogą spowodować złamanie elementu mocującego, odpryski lub przebicie przez materiał.
 • Spust wolno uruchamiać dopiero wówczas, gdy wylot urządzenia jest całkowicie prostopadle dociśnięty do podłoża.
 • Podczas osadzania zawsze mocno trzymać osadzak pod kątem prostym do podłoża, aby uniknąć odrywania elementu mocującego od materiału podłoża.
 • Utrzymywać uchwyty w suchym i czystym stanie. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem ani olejem.
 • Nie używać urządzenia w miejscach zagrożonych pożarem lub wybuchem, poza przypadkiem, gdy urządzenie jest specjalnie do tego celu dopuszczone.
 • Nie wolno osadzać żadnych elementów w istniejących otworach, chyba że jest to zalecane przez Hilti (np. DX-Kwik).
Miejsce pracy
 • Należy utrzymywać porządek na stanowisku pracy. Zadbać o to, aby w strefie roboczej nie znajdowały się żadne przedmioty, o które można się skaleczyć.
 • Nieporządek w miejscu pracy może prowadzić do wypadków.
 • Zadbać o dobre oświetlenie i wentylację miejsca pracy.
Mechaniczne środki bezpieczeństwa
 • Nie dokonywać modyfikacji ani zmian w urządzeniu, a zwłaszcza w tłoku.
 • Zawsze używać elementów mocujących, które są przeznaczone i dopuszczone do stosowania w urządzeniu.
Termiczne środki bezpieczeństwa
 • Nie wolno przekraczać zalecanej częstotliwości osadzania.
 • W razie przegrzania urządzenia należy odczekać, aż ostygnie.
 • Nie demontować urządzenia, gdy jest gorące. Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
 • Jeśli dojdzie do nadtopienia taśmy z nabojami, należy odczekać, aż urządzenie się ostudzi.
Niebezpieczeństwo eksplozji nabojów
 • Należy zawsze używać nabojów, które są przeznaczone do stosowania w urządzeniu.
 • Wyciągnąć taśmę z nabojami, jeśli zakończono pracę lub urządzenie ma być transportowane.
 • Nie wolno wyjmować nabojów z prowadnicy kołka ani z urządzenia przy użyciu siły.
 • Nieużywane naboje należy przechowywać w zamkniętym suchym miejscu o niezbyt wysokiej temperaturze.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Prowadnica tłoka
 2. Tuleja prowadząca
 3. Obudowa
 4. Kanał na naboje
 5. Blokada pokrętła regulacji mocy
 6. Pokrętło regulacji mocy
 7. Wyświetlacz
 8. Przycisk
 9. Okładzina uchwytu
 10. Spust
 11. Przycisk obsługi
 12. Szczeliny wentylacyjne
 13. Pierścienie tłokowe
 14. Tłok
 15. Prowadnica kołka
 16. Blokada prowadnicy kołka
 17. Amortyzator
 18. Tuleja centrująca
 19. Płaska szczotka
 20. Duża szczotka okrągła
 21. Mała szczotka okrągła

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisany produkt przeznaczony jest do osadzania gwoździ, kołków i elementów wieloczęściowych w stali.

Podczas eksploatacji urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na stosowanie prawidłowego wyposażenia. Prowadnica kołka, tłok i elementy mocujące muszą być do siebie dostosowane.

Minimalne odstępy

Mocowanie do stali

W przypadku mocowania do stali należy zawsze przestrzegać następujących minimalnych odstępów:
 • Minimalna odległość krawędzi od krawędzi podłoża do elementu mocującego musi wynosić co najmniej 15 mm.
 • Minimalna odległość osi pomiędzy dwoma elementami mocującymi musi wynosić co najmniej 20 mm.
 • Minimalna grubość podłoża musi wynosić co najmniej 6 mm.

Informacje dotycząca aplikacji

Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji, pobrać ją i uruchomić, należy zeskanować kod QR na walizce.

Informacje dot. zakresu zastosowania

Więcej informacji dot. zakresu zastosowania można znaleźć na stronie produktów Hilti .

Dane techniczne

Osadzak

Ciężar
DX 5 GR
3,43 kg
Długość urządzenia
DX 5 GR
495 mm
Długość gwoździa
DX 5 GR
≤ 22 mm
Zalecana maksymalna częstotliwość osadzania
DX 5 GR
700 obr./h
Temperatura użytkowania (temperatura otoczenia)
DX 5 GR
−20 ℃ … 50 ℃
Droga docisku
DX 5 GR
32 mm
Wymagany docisk
DX 5 GR
≥ 50 N
Maksymalna emitowana moc nadawcza
−27,2 dBm
Częstotliwość
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Informację o hałasie ustalono według EN 15895

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z normatywną metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania narzędzi do osadzania. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji. Podane dane dotyczą głównych zastosowań narzędzia do osadzania. Jeśli narzędzie do osadzania zostanie zastosowane do innych prac, z innym wyposażeniem lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. Aby dokładnie oszacować ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie nie jest rzeczywiście używane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np. konserwacja narzędzia do osadzania i wyposażenia, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Wymienione wartości natężenia dźwięku zostały wyznaczone w następujących warunkach ramowych:
Warunki ramowe informacji o hałasie
Naboje
Kaliber 6.8/11, kolor czarny
Regulacja mocy
2
Zastosowanie
Mocowanie desek 24 mm do betonu (C40) za pomocą X‑U47 P8
Informacja o hałasie zgodnie z EN 15895
Poziom mocy akustycznej (LWA)
105 ±2 dB
Poziom emisji ciśnienia akustycznego (LpA)
101 ±2 dB
Szczytowy poziom emisji ciśnienia akustycznego (LpCpeak)
133 ±2 dB

Wibracja

Podana zgodnie z 2006/42/EC wartość drgań nie przekracza 2,5 m/s².

Obsługa

Mechanizmy zabezpieczające

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić, czy wszystkie mechanizmy zabezpieczające są zamontowane i działają prawidłowo. Wszystkie części powinny być odpowiednio zamontowane i spełniać wszelkie warunki, gwarantujące prawidłową eksploatację urządzenia.

Ładowanie osadzaka w wersji pojedynczej

Image alternative
 1. Wsunąć element mocujący od przodu w urządzenie, tak aby podkładka elementu mocującego została przytrzymana w urządzeniu.
 2. Wsunąć taśmę z nabojami, najpierw wąskim końcem, od dołu w uchwyt urządzenia, aż taśma z nabojami całkowicie schowa się w urządzeniu. W przypadku zakładania napoczętej taśmy z nabojami należy wyciągnąć ją ręcznie do góry z urządzenia, aż w komorze nabojów znajdzie się pełny nabój.

Ustawianie mocy

Image alternative
 1. Nacisnąć blokadę pokrętła regulacji mocy.
 2. Obrócić pokrętło regulacji mocy, aby ustawić żądaną moc.
 3. Sprawdzić jakość osadzania zgodnie ze standardami Hilti .
  Wybrać nabój o odpowiedniej mocy i ustawić moc w zależności od zastosowania.
  W przypadku braku doświadczenia w obchodzeniu się z urządzeniem, należy rozpocząć osadzanie z minimalną mocą.

Osadzanie elementów mocujących przy użyciu osadzaka w wersji pojedynczej

Image alternative
 1. Ustawić urządzenie.
 2. Przytrzymać urządzenie prosto do powierzchni roboczej i docisnąć je pod kątem prostym.
 3. Nacisnąć spust, aby osadzić element mocujący.

Rozładowywanie osadzaka w wersji pojedynczej

Image alternative
 1. Wyjąć nabój z urządzenia.
 2. Wyjąć element mocujący z urządzenia.

Włączanie i wyłączanie Bluetooth

 • Przytrzymać wciśnięty przycisk przez 1-2 sekundy, aby włączyć Bluetooth.
  Po 2 minutach Bluetooth wyłączy się automatycznie.

Resetowanie wskaźnika czyszczenia

 • Naciskać przycisk przez 10-12 sekund, aby zresetować wskaźnik czyszczenia.
  Wskaźnik czyszczenia składa się z 5 słupków. Każdy słupek oznacza 500 osadzeń.

Mocowanie krat pomostowych X-FCM

Image alternative
 1. Osadzić kołek gwintowany w stalowej ramie. Użycie tulei centrującej ułatwi prawidłowe, centralne osadzenie kołka. Zmierzyć wysokość wystawania kołka (NVS), sprawdzając głębokość osadzenia za pomocą szablonu.
 2. Umieścić kołnierz mocujący X-FCM.
 3. Przekręć kołnierz mocujący.
  • Moment obrotowy: 5-8 Nm

Mocowanie blachy ryflowanej X-FCP

Image alternative
 1. Nawiercić lub wytłoczyć otwór w blasze ryflowanej.
  Przestrzegać wymaganych niezbędnych odległości:
  A = 18-20 mm (0,70''-0,7'')
  B ≥ 25 mm (≥ 0,98'')
 2. Osadzić kołek gwintowany w uprzednio przygotowanym otworze. Zmierzyć wysokość wystawania kołka (NVS), sprawdzając głębokość osadzenia za pomocą szablonu.
 3. Umieścić kołnierz mocujący X-FCP.
 4. Przekręć kołnierz mocujący.
  • Moment obrotowy: 5-8 Nm

Mocowanie kratki X-GR

Image alternative
 1. Umieścić element mocujący w prowadnicy kołka.
 2. Osadzić elementy mocujące przez kratkę w stali.
 3. Dociągnąć element mocujący.
  • Moment dociągający: 3-5 Nm

Sposób postępowania w przypadku niewypału jednego z nabojów

 1. Przytrzymać urządzenie dociśnięte do podłoża pod kątem prostym przez 30 sekund.
 2. Jeśli nabój wciąż nie odpala, należy odsunąć urządzenie od powierzchni roboczej. Należy zadbać o to, aby nie było ono skierowane na użytkownika ani inne osoby.
 3. Wyciągnąć taśmę z nabojami ręcznie o jeden nabój i zużyć pozostałą część taśmy z nabojami.

Nieprawidłowe osadzenie bez zapłonu ładunku

OSTRZEŻENIE
Wysoka temperatura Podczas eksploatacji urządzenie może się nagrzewać.
 • Używać rękawic ochronnych.
 • Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
 1. Natychmiast przerwać pracę.
 2. Rozładować i zdemontować urządzenie.
 3. Sprawdzić prawidłowy dobór tłoka i elementów mocujących.
 4. Sprawdzić amortyzator i tłok pod kątem zużycia i w razie potrzeby wymienić te elementy.
 5. Wyczyścić urządzenie.
  • Jeżeli po przeprowadzeniu powyższych czynności problem nadal istnieje, nie wolno eksploatować urządzenia.
  • Oddać urządzenie do kontroli i ewentualnej naprawy w serwisie Hilti .
  Ze względu na specyfikę urządzenia podczas regularnego użytkowania dochodzi do zanieczyszczenia i zużycia podzespołów istotnych dla właściwego działania urządzenia.
  Przeprowadzać regularnie przeglądy i konserwację urządzenia. Konserwację należy przeprowadzić po 30 000 osadzeń.
  Wyczyścić urządzenie po 2500-3000 osadzeń. Licznik osadzeń wskazuje liczbę przeprowadzonych osadzeń po ostatnim zresetowaniu wskaźnika czyszczenia. Każdy słupek oznacza przy tym 500 osadzeń.
  W przypadku intensywnej eksploatacji urządzenia należy codziennie kontrolować tłok i amortyzator, najpóźniej jednak podczas zalecanego regularnego cyklu czyszczenia co 2500-3000 osadzeń.
  Przeglądy, cykle konserwacji i cykle czyszczenia zostały ustalone na podstawie typowej częstotliwości korzystania z urządzenia. W przypadku stwierdzenia, że urządzenie zbyt wcześnie przestaje prawidłowo działać, należy natychmiast przeprowadzić przegląd urządzenia.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia

Konserwacja urządzenia

OSTRZEŻENIE
Czyszczenie Przy czyszczeniu urządzenia należy przestrzegać poniższych punktów:
 • Do czyszczenia nie używać urządzeń rozpylających ani myjek parowych.
 • Nie dopuścić do przedostawania się ciał obcych do wnętrza urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała na skutek nagłego wyrzucenia gazów z prowadnicy tłoka! Pozostałości prochu w urządzeniu mogą się zapalić i spowodować niekontrolowane wyzwolenie urządzenia lub jego rozerwanie.
 • Należy regularnie czyścić urządzenie. Przestrzegać wskazówek dotyczących konserwacji i czyszczenia urządzenia, zamieszczonych w tej dokumentacji.
 • Czyszczenie urządzenia w przypadku stosowania nabojów niskiej jakości nie zmniejsza ryzyka, iż pozostałości prochu w środku prowadnicy tłoka zapalą się i dojdzie do niekontrolowanego wyzwolenia lub rozerwania urządzenia. To ryzyko można zminimalizować wyłącznie podczas przeglądu w serwisie Hilti .
 • Zewnętrzne powierzchnie urządzenia regularnie przecierać lekko zwilżoną ściereczką.

Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Substancje niebezpieczne Zanieczyszczenia w urządzeniach DX zawierają substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia.
 • Podczas czyszczenia nie wdychać pyłu ani zanieczyszczeń.
 • Artykuły spożywcze przechowywać z dala od pyłu i zanieczyszczeń.
 • Po zakończeniu czyszczenia urządzenia umyć ręce.
 • Nigdy nie stosować smaru do czyszczenia i smarowania podzespołów urządzenia. Może to prowadzić do zakłóceń w działaniu urządzenia. Używać sprayu Hilti , aby uniknąć zakłóceń w działaniu urządzenia na skutek stosowania nieodpowiednich środków czyszczących.
 1. Należy regularnie sprawdzać wszystkie zewnętrzne elementy urządzenia pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
 2. Należy regularnie sprawdzać, czy wszystkie elementy obsługi działają prawidłowo.
 3. Urządzenie wolno eksploatować wyłącznie z zalecanymi nabojami i z zalecanym ustawieniem mocy.
  • Niewłaściwe naboje lub ustawienie zbyt wysokiej mocy mogą prowadzić do przedwczesnej awarii urządzenia.

Przeprowadzanie kontroli technicznej urządzenia

 • Przeprowadzić kontrolę techniczną urządzenia, jeśli dojdzie do następujących sytuacji:
  • Wystąpią wahania mocy.
  • Dojdzie to nieprawidłowego zapłonu naboju.
  • Komfort obsługi wyraźnie się zmniejszy.
  • Konieczny docisk wyraźnie się zwiększy.
  • Opór spustu wzrośnie.
  • Ciężko przestawić pokrętło regulacji mocy.
  • Trudno wyjąć taśmę z nabojami.
  • Wskaźnik przeglądów wskazuje, że konieczna jest kontrola techniczna urządzenia.

Demontaż osadzaka w wersji pojedynczej

Image alternative
 1. Upewnić się, że w urządzeniu nie ma taśmy z nabojami ani elementu mocującego. Jeśli w urządzeniu znajduje się taśma z nabojami lub element mocujący, należy wyciągnąć ręcznie do góry taśmę z nabojami z urządzenia i usunąć element mocujący z prowadnicy kołka.
 2. Nacisnąć przycisk blokady znajdujący się z boku prowadnicy kołka, aby wykręcić prowadnicę kołka.
 3. Wykręcić prowadnicę kołka.
 4. Odgiąć amortyzator, aby go oddzielić od prowadnicy kołka. Wyjąć amortyzator.
 5. Wyjąć tłok.

Kontrola amortyzatora i tłoka

Image alternative
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń względu na uszkodzony amortyzator lub tłok. Skontrolować amortyzator i tłok pod kątem zużycia i wymienić je w razie obecności uszkodzeń.
 • Nie wolno modyfikować tłoków.
 1. W następujących przypadkach należy wymienić tłok:
  • Tłok jest pęknięty.
  • Tłok jest mocno zużyty (np. segment wyłamany pod kątem 90°)
  • Pierścienie tłokowe są pęknięte lub brakuje ich.
  • Tłok jest wygięty (sprawdzić, tocząc go po równej powierzchni).
 2. W następujących przypadkach należy wymienić amortyzator:
  • Metalowy pierścień amortyzatora jest pęknięty lub odrywa się.
  • Amortyzator nie trzyma się już na prowadnicy kołka.
  • Pod metalowym pierścieniem widoczne jest silne, punktowe wytarcie gumy.

Kontrola prowadnicy kołka pod kątem zużycia

Image alternative
 1. Sprawdzić prowadnicę kołka pod kątem zużycia i wymienić prowadnicę kołka, jeśli jakiś fragment kołka jest uszkodzony (np. złamany, zagięty, rozszerzony, popękany).
 2. Skontaktować się z serwisem Hilti .

Czyszczenie i smarowanie osadzaka w wersji pojedynczej

Image alternative
 1. Spryskać pierścienie tłokowe niewielką ilością oleju i wyczyścić je za pomocą płaskiej szczotki tak, aby poruszały się bez oporu.
 2. Wyczyścić gwint prowadnicy kołka za pomocą płaskiej szczotki.
 3. Wyczyścić obudowę od wewnątrz za pomocą dużej szczotki okrągłej.
 4. Zdemontować prowadnicę tłoka.
 5. Wyczyścić prowadnicę tłoka.
 6. Wyczyszczone części urządzenia spryskać dołączonym sprayem Hilti .
  Należy używać wyłącznie sprayu Hilti lub produktów o porównywalnej jakości. Stosowanie innych środków smarnych może spowodować uszkodzenie urządzenia.
 7. Lekko spryskać pokrętło regulacji mocy dołączonym sprayem Hilti .

Składanie osadzaka w wersji pojedynczej

Image alternative
 1. Sprawdzić, czy w urządzeniu znajduje się nabój i ewentualnie usunąć go.
 2. Zamontować prowadnicę tłoka.
 3. Włożyć tłok.
 4. Założyć amortyzator na prowadnicę kołka.
 5. Przykręcić prowadnicę kołka.

Końcowa kontrola urządzenia

 1. Po zakończeniu prac konserwacyjnych należy sprawdzić, czy zamontowane zostały i czy prawidłowo działają wszystkie mechanizmy zabezpieczające.
 2. Po kontroli urządzenia wcisnąć przycisk na 10-12 sekund, aby zresetować licznik kontroli technicznej.

Pomoc w przypadku awarii

Problemy z urządzeniem

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Zwiększa się siła koniecznego docisku
Pozostałości po odpaleniu naboju.
 • Przeprowadzić kontrolę techniczną urządzenia.
Zwiększa się opór spustu
Pozostałości po odpaleniu naboju.
 • Przeprowadzić kontrolę techniczną urządzenia.
Ciężko przestawić pokrętło regulacji mocy
Pozostałości po odpaleniu naboju.
 • Przeprowadzić kontrolę techniczną urządzenia.
Image alternative
Tłok zakleszcza się w prowadnicy tłoka
Uszkodzony tłok.
 • Wymienić tłok.
Ścier z amortyzatora w środku prowadnicy tłoka.
 • Skontrolować tłok i amortyzator, w razie potrzeby wymienić.
 • W przypadku powtarzającej się usterki skontaktować się z serwisem Hilti .
Pozostałości po odpaleniu naboju.
 • Przeprowadzić kontrolę techniczną urządzenia.
Image alternative
Prowadnica tłoka jest zakleszczona
Pozostałości po odpaleniu naboju.
 • Przeprowadzić kontrolę techniczną urządzenia.
Nie można odpalić urządzenia
Urządzenie nie zostało całkowicie dociśnięte.
 • Całkowicie docisnąć urządzenie.
Usterka położenia tłoka.
 • Wyjąć taśmę z nabojami i wyczyścić urządzenie.
 • Skontrolować tłok i amortyzator, w razie potrzeby wymienić.

Problemy z elementami osadzanymi na stali

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Element mocujący wnika zbyt płytko w podłoże
Za mała moc.
 • Zwiększyć moc (pokrętło regulacji mocy).
 • Zastosować silniejszy nabój.
Przekroczona granica zastosowania (bardzo twarde podłoże).
 • Zastosować urządzenie o większej mocy, np. DX 76 (PTR).
Image alternative
Element mocujący nie trzyma się w podłożu
Cienkie podłoże stalowe (4-5 mm)
 • Ustawić inną moc lub użyć innego naboju.
Image alternative
Złamanie elementu mocującego
Za mała moc.
 • Zwiększyć moc (pokrętło regulacji mocy).
 • Zastosować silniejszy nabój.
Przekroczona granica zastosowania (bardzo twarde podłoże).
 • Zastosować urządzenie o większej mocy, np. DX 76 (PTR).
Za duża moc.
 • Zmniejszyć moc (pokrętło regulacji mocy).
 • Zastosować słabszy nabój.
 • Zastosować gwoździe z tulejką metalową Top Hat.
 • Zastosować gwoździe z podkładką.
Element za głęboko osadzony
Za duża moc.
 • Zmniejszyć moc (pokrętło regulacji mocy).
 • Zastosować słabszy nabój.

Problemy z nabojami

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Image alternative
Taśma z nabojami nie przesuwa się
Uszkodzona taśma z nabojami.
 • Wymienić taśmę z nabojami.
Urządzenie za mocno zanieczyszczone.
 • Przeprowadzić kontrolę techniczną urządzenia.
 • W razie potrzeby zlecić kontrolę urządzenia w serwisie Hilti .
Urządzenie uszkodzone.
 • Jeśli problem nie zostanie usunięty: Skontaktować się z serwisem Hilti .
Image alternative
Nie można wyjąć taśmy z nabojami
Urządzenie przegrzane.
 • Odczekać, aż urządzenie ostygnie.
 • Następnie ostrożnie wyjąć taśmę z nabojami z urządzenia.
 • Jeśli problem nie zostanie usunięty: Skontaktować się z serwisem Hilti .
Image alternative
Nie da się odpalić ładunku
Wadliwy nabój.
 • Przesunąć taśmę z nabojami o jeden nabój dalej.
Urządzenie zabrudzone.
 • Przeprowadzić kontrolę techniczną urządzenia.
Image alternative
Taśma z nabojami topi się
Podczas osadzania urządzenie jest za długo dociskane.
 • Przed odpaleniem krócej dociskać urządzenie.
 • Wyjąć taśmę z nabojami.
Za duża częstotliwość osadzania.
 • Natychmiast przerwać pracę.
 • Wyjąć taśmę z nabojami i poczekać, aż urządzenie ostygnie.
Image alternative
Naboje wypadają z taśmy
Za duża częstotliwość osadzania.
 • Natychmiast przerwać pracę.
 • Wyjąć taśmę z nabojami i poczekać, aż urządzenie ostygnie.
Image alternative
Nie można wyjąć taśmy z nabojami
Pozostałości po odpaleniu naboju.
 • Przeprowadzić kontrolę techniczną urządzenia.

Inne awarie

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć we własnym zakresie, należy skontaktować się z serwisem Hilti .

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.

Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Pod poniższymi linkami znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r6168208.
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Świadectwo kontroli CIP

Dotyczy państw członkowskich C.I.P. poza obszarem UE i EFTA: Hilti DX 5 posiada zezwolenie dla wzorca konstrukcyjnego oraz świadectwo kontroli systemu. Na tej podstawie urządzenie zostało opatrzone znakiem PTB w formie kwadratu z wpisanym numerem zezwolenia S 995. W ten sposób Hilti gwarantuje zgodność z wzorcem konstrukcyjnym posiadającym zezwolenie. Niedopuszczalne wady, które stwierdzone zostałyby podczas użytkowania, należy zgłosić odpowiedniemu kierownikowi urzędu wydającego zezwolenie (PTB) oraz do biura Stałej Komisji Międzynarodowej (C.I.P.).
Image alternative
Image alternative