Język

DSH 700
DSH 700-X
DSH 900
DSH 900-X

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Strzałka wskazująca kierunek obrotów na osłonie
Image alternative Pozycja zatrzymania silnika
Image alternative Pozycja pracy silnika
Image alternative Pompa rozruchowa
Image alternative Śruba nastawcza dyszy biegu jałowego
Image alternative Śruba nastawcza dyszy gazu pełnego
Image alternative Śruba nastawcza biegu jałowego
Image alternative Mieszanka paliwowa
Image alternative Kierunek obrotu przy otwieraniu korka wlewu paliwa
Image alternative Ssanie (nie w przypadku -X)
Image alternative Półgaz (nie w przypadku -X)
Image alternative Stosować środki ochrony słuchu, wzroku, dróg oddechowych oraz kask ochronny
Image alternative Nosić rękawice ochronne
Image alternative Używać obuwia ochronnego
Image alternative Bezprzewodowa transmisja danych

Naklejki na maszynie

Znaki ostrzegawcze
Image alternative Ostrzeżenie przed zagrożeniem pożarowym w następstwie ulatujących iskier
Image alternative Ostrzeżenie przed odrzutem
Image alternative Ostrzeżenie przed wdychaniem trujących oparów i spalin
Image alternative Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona
Image alternative Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
Znaki zakazu
Image alternative Nie stosować ząbkowanych tarcz tnących
Image alternative Nie stosować uszkodzonych tarcz tnących
Image alternative Palenie i używanie otwartego ognia zabronione

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Przecinarka
  DSH 700 | DSH 900 | DSH 700-X | DSH 900-X
  Generacja:
  02
  Nr seryjny:

Deklaracja zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo osób

 • Stosować odpowiednie urządzenie. Nie stosować urządzenia do celów, do których nie jest przeznaczone, lecz używać je zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywać w nienagannym stanie technicznym.
 • Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu.
 • Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które potrafią się z nim prawidłowo obchodzić, zostały pouczone o bezpiecznej obsłudze i rozumieją wynikające z użytkowania niebezpieczeństwo. Produkt nie może być obsługiwany przez dzieci.
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu urządzenia przystępować z rozwagą. Nie używać produktu będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji produktu może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Użytkownik i osoby znajdujące się w pobliżu w czasie pracy urządzenia muszą nosić odpowiednie okulary ochronne, kask ochronny, ochraniacze słuchu, rękawice ochronne, obuwie ochronne i lekką maskę przeciwpyłową.
 • Urządzenie zawsze trzymać obydwiema rękami za przewidziane do tego celu uchwyty. Uchwyty muszą być suche, czyste oraz wolne od oleju i smaru.
 • Nigdy nie używać urządzenia bez osłony. Ustawić w prawidłowy sposób osłonę. Osłonę należy odpowiednio zamocować i ustawić w sposób zapewniający maksymalną ochronę, aby w miarę możliwości jak najmniejsza część tarczy tnącej bez osłony była skierowana w stronę użytkownika. Zadbać o to, aby iskry powstające podczas użytkowania urządzenia nie spowodowały niebezpieczeństwa. Osłona służy do ochrony użytkownika przed odpryskującymi odłamkami tarczy oraz przed przypadkowym dotknięciem tarczy i niekontrolowanym wyrzucaniem iskier.
 • Unikać dotykania obracających się elementów - niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
 • Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola urządzenia w nieprzewidzianych sytuacjach. Unikać niewygodnej pozycji ciała.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli urządzenie lub tarcza tnąca upadną, należy skontrolować je pod kątem uszkodzeń. W razie potrzeby należy wymienić tarczę tnącą.
 • Przed przystąpieniem do regulacji osłony lub wymiany tarczy tnącej należy wyłączyć urządzenie.
 • Do wymiany narzędzi zakładać rękawice ochronne. Dotknięcie tarczy tnącej może spowodować zranienia i poparzenia.
 • Nosić okulary ochronne. Odłamki odłupanego materiału mogą spowodować obrażenia ciała i oczu.
 • Aby zminimalizować ilość pyłu powstającego podczas cięcia materiałów mineralnych i asfaltu, zaleca się pracę na mokro.
 • Unikać kontaktu powstającego podczas cięcia na mokro szlamu ze skórą.
 • Pyły z materiałów zawierających ołów, niektóre rodzaje drewna, minerały i metal mogą być szkodliwe dla zdrowia. Kontakt ze skórą oraz wdychanie pyłów może wywołać reakcje alergiczne oraz/lub prowadzić do chorób dróg oddechowych użytkownika oraz osób znajdujących się w pobliżu. Aby zminimalizować ilość pyłu powstającego podczas cięcia materiałów mineralnych i asfaltu, zaleca się pracę na mokro. Konieczne jest zapewnienie prawidłowej wentylacji miejsca pracy. Zaleca się zakładanie maski przeciwpyłowej z filtrem klasy P2. Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących obrabianych materiałów.
 • Nie wolno ciąć materiałów zawierających azbest.
 • Robić przerwy w pracy oraz wykonywać ćwiczenia rozluźniające i ćwiczenia palców w celu ich lepszego ukrwienia. Dłuższa praca i występujące w jej trakcie wibracje mogą być przyczyną zaburzeń w naczyniach krwionośnych lub systemie nerwowym palców, dłoni lub nadgarstków.
 • Przed przystąpieniem do pracy należy zasięgnąć informacji u odpowiedzialnego statyka, architekta lub właściwego kierownictwa budowy. Nacięcia w ścianach nośnych lub innych strukturach mogą naruszyć ich statykę, zwłaszcza podczas odcinania prętów zbrojeniowych lub elementów nośnych.
 • W przypadku prac przebiciowych należy zabezpieczyć obszar po drugiej stronie. Oderwane materiały mogą wypaść i/lub spaść, powodując obrażenia osób trzecich.
 • Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Przed położeniem urządzenia na ziemi lub przenoszeniem go, wyłączyć silnik i odczekać, aż tarcza tnąca całkowicie się zatrzyma.
 • Jeśli urządzenie użytkowane jest bez zewnętrznej pompy wody, musi być zamontowana osłona pompy.
 • Po użyciu urządzenie należy wyłączyć.
 • Urządzenie należy starannie konserwować. Skontrolować, czy elementy nie są popękane lub uszkodzone w stopniu ograniczającym działanie urządzenia. Przed przystąpieniem do eksploatacji zlecić naprawę uszkodzonych części urządzenia.
 • Aby uniknąć niebezpieczeństwa obrażeń ciała, stosować wyłącznie oryginalne wyposażenie i części zamienne Hilti .
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
 • Należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bezpieczeństwo elektryczne

 • Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rur wodociągowych. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą spowodować porażenie prądem.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

 • Zadbać o dobre oświetlenie miejsca pracy.
 • Nie pracować w zamkniętych pomieszczeniach. Tlenek węgla, niespalone węglowodory i benzen, zawarte w spalinach, mogą doprowadzić do śmiertelnego zatrucia.
 • Należy utrzymywać porządek na swoim stanowisku pracy. Zadbać o to, aby w strefie roboczej nie znajdowały się żadne przedmioty, o które można się skaleczyć. Nieporządek w miejscu pracy może prowadzić do wypadków.
 • Gorące iskry, które obecne są w spalinach lub powstają podczas procesu cięcia, mogą powodować pożary i/lub eksplozje. Należy zadbać o to, aby iskry nie mogły spowodować zapłonu żadnych substancji palnych (benzyna, sucha trawa itp.), ani wybuchowych (gaz itp.).
 • Podczas montażu pompy wody należy upewnić się, iż nie jest przekroczone maksymalne dozwolone ciśnienie w sieci wodociągowej, wynoszące 6 bar.
 • Napełniony wodą zbiornik zamontować na wózku prowadzącym wyłącznie wówczas, gdy na wózku zamocowana jest już przecinarka. Zapobiega to przewróceniu się wózka prowadzącego.
 • Nie stawiać urządzenia ani wózka prowadzącego na pochyłej powierzchni. Zawsze zwracać uwagę na bezpieczne ustawienie urządzenia i wózka prowadzącego.

Płyny (benzyna i olej) i opary

 • Przed nalaniem paliwa odczekać, aż urządzenie ostygnie.
 • Nigdy nie palić podczas nalewania paliwa.
 • Nie nalewać paliwa do zbiornika w miejscu wykonywania pracy. Podczas nalewania paliwa uważać, aby go nie rozlać. Używać odpowiedniego lejka.
 • Unikać wdychania oparów benzyny i spalin. Zwrócić uwagę na dostateczną wentylację.
 • Nie stosować benzyny lub innych palnych cieczy do czyszczenia.

Cięcie za pomocą tarcz tnących

 • Należy używać wyłącznie takie tarcze tnące, których dopuszczalna prędkość obrotowa wynosi przynajmniej tyle, ile wynosi maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona urządzenia.
 • Należy zwrócić uwagę na to, aby średnica zewnętrzna i grubość tarczy tnącej odpowiadała danym tego urządzenia.
 • Nigdy nie stosować uszkodzonych, owalnych lub wibrujących tarcz tnących.
 • Nie należy używać uszkodzonych diamentowych tarcz tnących (pęknięcia tarczy, wyłamane lub stępione segmenty, uszkodzony otwór do mocowania, wygięta lub zwichrowana tarcza, silne zabarwienie wskutek przegrzania, tarcza zużyta poniżej diamentowych segmentów, diamentowe segmenty niewystające na boki itd.).
 • Nie stosować ząbkowanych tarcz tnących.
 • Podczas montażu tarczy tnącej należy zawsze sprawdzić, czy umieszczona na niej strzałka jest zwrócona zgodnie z kierunkiem obrotów wrzeciona urządzenia.
 • Tarcze tnące oraz kołnierze i inne akcesoria muszą być dokładnie dopasowane do wrzeciona urządzenia. Tarcze tnące, które nie pasują dokładnie do wrzeciona narzędzia mogą obracać się nieregularnie i silnie wibrować, na skutek czego może dojść do utraty kontroli.
 • Zawsze stosować sprawny kołnierz mocujący o prawidłowej średnicy, pasujący do używanej tarczy tnącej. Pasujący kołnierz mocujący wspiera tarczę tnącą, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo jej pęknięcia.
 • Urządzenie prowadzić równomiernie bez wywierania bocznego nacisku na tarczę tnącą. Tarczę tnącą ustawiać zawsze pod kątem prostym do przedmiotu obrabianego. Podczas obróbki nie zmieniać kierunku cięcia poprzez wywieranie bocznego nacisku lub wyginanie tarczy tnących.
 • W celu wymiany tarczy tnącej założyć rękawice ochronne, ponieważ tarcza tnąca nagrzewa się podczas użytkowania.
 • Abrazyjne tarcze tnące wykorzystywane przy cięciu na mokro muszą być zużyte tego samego dnia, gdyż dłuższe oddziaływanie wody i wilgoci powoduje spadek wytrzymałości tarczy.
 • W przypadku tarczy tnących spajanych żywicą syntetyczną należy zwracać uwagę na datę przydatności do użycia i nie stosować tarczy, których okres przydatności do użycia już minął.

Transport i przechowywanie

 • Na czas transportu wyłączyć urządzenie.
 • Po zakończeniu pracy zdjąć tarczę tnącą z urządzenia. Podczas transportu urządzenia z zamontowaną tarczą tnącą może dojść do jej uszkodzenia.
 • Należy ostrożnie obchodzić się z tarczami tnącymi i przechowywać je zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Urządzenie należy przechowywać i transportować zawsze w pozycji pionowej, a nie leżące na boku.
 • Nie przenosić razem wózka prowadzącego i urządzenia. Przed przystąpieniem do transportu wózka prowadzącego należy zdjąć zbiornik wody.
 • Urządzenia i wózka prowadzącego nie wolno transportować przy pomocy dźwigu.
 • Nieużywane urządzenia przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nieużywane urządzenia należy przechowywać w suchym, wysoko położonym lub zamkniętym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
 • Podczas odstawiania urządzenia należy zwracać uwagę na stabilne ustawienie.
 • Po zakończeniu eksploatacji urządzenia należy odczekać, aż ono ostygnie, zanim zostanie zapakowanie lub przykryte.
 • Paliwo i oleje przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w odpowiednich kanistrach.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Przecinarka spalinowa

Image alternative
 1. Osłona
 2. Zasilanie wodą
 3. Uchwyt przedni
 4. Zawór wody
 5. Uchwyt linki rozrusznika
 6. Korek wlewu paliwa
 7. Dźwignia ssania / blokada półgazu (DSH 700 LUB DSH 900)
 8. Dźwignia gazu
 9. Uchwyt tylny
 10. Tabliczka znamionowa
 11. Wskaźnik poziomu w zbiorniku
 12. Rolki prowadzące
 13. Tarcza do cięcia
 14. Śruba zaciskowa
 15. Kołnierz mocujący
 16. Końcówka przewodu świecy zapłonowej
 17. Zawór dekompresyjny
 18. Uchwyt bezpieczeństwa
 19. Włącznik/wyłącznik (DSH 700 LUB DSH 900)
 20. Włącznik/wyłącznik z wbudowaną blokadą średniego gazu (DSH 700-X LUB DSH 900-X)
 21. Pompa rozruchowa
 22. Przyłącze wody
 23. Uchwyt do regulacji położenia osłony
 24. Kierunek obrotu tarczy tnącej (strzałka w przedniej części osłony)
 25. Ramię piły
 26. Otwór do blokowania tarczy podczas wymiany
 27. Osłona pompy
 28. Pokrywa filtra powietrza

Wózek prowadzący (wyposażenie dodatkowe)

Image alternative
 1. Uchwyt
 2. Dźwignia gazu
 3. Ustawianie głębokości cięcia
 4. Dociskacz
 5. Zbiornik na wodę
 6. Przyłącze wody
 7. Przestawianie osi
 8. Cięgno gazu
 9. Nośnik narzędzi

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisany produkt to przecinarka spalinowa przeznaczona do przecinania na sucho i na mokro asfaltu oraz mineralnych lub metalowych materiałów budowlanych przy użyciu diamentowych lub abrazyjnych tarcz do cięcia. Można ją prowadzić ręcznie lub zamontować na wózku.

Przecinarka nie nadaje się do zastosowania w obszarze zagrożonym pożarem lub wybuchem.

Zalecenia dotyczące zastosowania

  Zalecamy:
 • Aby zminimalizować ilość pyłu powstającego podczas cięcia materiałów mineralnych i asfaltu, zaleca się pracę na mokro. Z użyciem samossącej pompy wody (wyposażenie dodatkowe) można pracować niezależnie od sieci wodnej, na przykład zasysając wodę bezpośrednio ze zbiornika.
 • W tym celu nie należy przecinać danego elementu w trakcie jednej czynności roboczej, lecz przesuwać przecinarkę kilkakrotnie w tam i z powrotem, zwiększając przy tym stopniowo żądaną głębokość cięcia.
 • Podczas cięcia na sucho wysuwać tarczę tnącą z pracującym urządzeniem co 30 do 60 sekund na około 10 sekund z wyciętej szczeliny, aby uniknąć uszkodzenia diamentowej tarczy tnącej.
 • Stępione, diamentowe tarcze tnące (nie widać diamentów wystających ze spoiwa) należy naostrzyć przez wykonanie cięcia w bardzo ściernych materiałach, np.w piaskowcu itp.
 • W celu wykonania obszernych prac z zakresu cięcia podłoża, zamontować przecinarkę na wózku prowadzącym (wyposażenie dodatkowe).

Specyfikacja tarcz tnących

Wraz z urządzeniem należy stosować diamentowe tarcze tnące zgodne z EN 13236. W celu obróbki materiałów metalowych wyraz z urządzeniem można stosować również spajane żywicą syntetyczną i wzmacniane włóknami tarcze tnące zgodne z EN 12413 (kształt prosty, bez zagięcia, typ 41).
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących wykorzystywania i montażu tarcz, podanych przez producenta.

Zakres dostawy

Przecinarka spalinowa, komplet narzędzi DSH, komplet części podlegających zużyciu DSH (tylko w przypadku DSH 700-X/900-X), instrukcja obsługi.
Więcej dopuszczonych do urządzenia produktów systemowych znajduje się w centrum Hilti lub online pod adresem: www.hilti.com

Materiały i części podlegające zużyciu

 • Filtr powietrza
 • Linka (5 szt.)
 • Rozrusznik
 • Filtr paliwa
 • Świeca zapłonowa
 • Zestaw narzędzi
 • Zestaw cylindra
 • Śruba mocująca kpl.
 • Kołnierz (2 szt.)
 • Pierścień centrujący 20 mm / 1"

Dane techniczne

Przecinarka spalinowa


DSH 700 30/12" / DSH 700-X 30/12"
DSH 700 35/14" / DSH 700-X 35/14"
Pojemność skokowa
68,7 cm³
68,7 cm³
Ciężar bez tarczy, pusty zbiornik
11,6 kg
11,9 kg
Ciężar z wózkiem prowadzącym, bez tarczy, pusty zbiornik
42,6 kg
42,9 kg
Moc znamionowa przy 7500 obr./min według ISO 7293
3,5 kW
3,5 kW
Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona
5 100 obr./min
5 100 obr./min
Maksymalna prędkość obrotowa tarczy do cięcia
5 100 obr./min
5 100 obr./min
Maksymalna głębokość cięcia
100 mm
125 mm

DSH 900 35/14" / DSH 900-X 35/14"
DSH 900 40/16" / DSH 900-X 40/16"
Pojemność skokowa
87 cm³
87 cm³
Ciężar bez tarczy, pusty zbiornik
12,0 kg
12,4 kg
Ciężar z wózkiem prowadzącym, bez tarczy, pusty zbiornik
43,0 kg
43,4 kg
Moc znamionowa przy 7500 obr./min według ISO 7293
4,3 kW
4,3 kW
Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona
5 100 obr./min
4 700 obr./min
Maksymalna prędkość obrotowa tarczy do cięcia
5 100 obr./min
4 700 obr./min
Maksymalna głębokość cięcia
125 mm
150 mm

Dalsze dane techniczne

Typ silnika
Silnik dwutaktowy/ jednocylindrowy/ chłodzony powietrzem
Maksymalna prędkość obrotowa silnika
9500 ± 200 obr./min
Jałowa prędkość obrotowa
2750 ± 250 obr./min
Zapłon (typ)
Moment zapłonu sterowany elektronicznie
Odstęp elektrod
0,5 mm
Świeca zapłonowa
Producent: NGK, Typ: CMR7A-5
Moment dociągania do mocowania świecy zapłonowej
12 Nm
Gaźnik DSH 700/900
Producent: Walbro; Model: WT; Typ: 895
Gaźnik DSH 700-X/900-X
Producent: Walbro; Model: WT; Typ: 1152
Mieszanka paliwowa
Olej API-TC 2% (1:50)
Pojemność zbiornika
900 cm³
Otwór do mocowania tarczy tnącej/ Średnica odsadzenia centrującego tulei centrującej
20 mm
Otwór do mocowania tarczy tnącej/ Średnica osadzenia centrującego tulei centrującej
25,4 mm
Minimalna zewnętrzna średnica kołnierza
102 mm
Maksymalna grubość tarczy (grubość tarczy podstawowej)
5,5 mm
Moment dociągania do mocowania tarczy tnącej
25 Nm

Informacje o hałasie i wartości drgań ustalono według ISO 19432

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z normatywną metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania przecinarek spalinowych. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji.
Podane dane dotyczą głównych zastosowań urządzenia. Jeśli urządzenie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
Aby dokładnie oszacować ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji w całym okresie eksploatacji.
W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np.: konserwacja urządzenia i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Wartości emisji hałasu

DSH 700 30/12" / DSH 700-X 30/12"
DSH 700 35/14" / DSH 700-X 35/14"
Poziom ciśnienia akustycznego ISO 19432 (ISO 11201) (Lpa,eq)
99 dB(A)
99 dB(A)
Nieoznaczoność
2,8 dB(A)
2,8 dB(A)
Zmierzony poziom mocy akustycznej 2000/14/EC (ISO 3744)
108 dB(A)
108 dB(A)
Nieoznaczoność
2,5 dB(A)
2,5 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej 2000/14/EC (ISO 3744) (Lwa)
111 dB(A)
111 dB(A)

DSH 900 35/14" / DSH 900-X 35/14"
DSH 900 40/16" / DSH 900-X 40/16"
Poziom ciśnienia akustycznego ISO 19432 (ISO 11201) (Lpa,eq)
102 dB(A)
102 dB(A)
Nieoznaczoność
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)
Zmierzony poziom mocy akustycznej 2000/14/EC (ISO 3744)
112 dB(A)
112 dB(A)
Nieoznaczoność
2,5 dB(A)
2,5 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej 2000/14/EC (ISO 3744) (Lwa)
115 dB(A)
115 dB(A)
Łączna wartość drgańPoziom ciśnienia akustycznego oraz wartość drgań wyznaczone zostały z uwzględnieniem 1/7 biegu jałowego i 6/7 pełnego obciążenia.

DSH 700 30/12" / DSH 700-X 30/12"
DSH 700 35/14" / DSH 700-X 35/14"
Wartość drgań na uchwycie przednim ISO 19432 (EN 12096) (ahv,eq)
4,5 m/s²
4,7 m/s²
Nieoznaczoność
2,4 m/s²
2,2 m/s²
Wartość drgań na uchwycie tylnym ISO 19432 (EN 12096) (ahv,eq)
3,2 m/s²
5,0 m/s²
Nieoznaczoność
2,1 m/s²
2,1 m/s²

DSH 900 35/14" / DSH 900-X 35/14"
DSH 900 40/16" / DSH 900-X 40/16"
Wartość drgań na uchwycie przednim ISO 19432 (EN 12096) (ahv,eq)
6,3 m/s²
5,2 m/s²
Nieoznaczoność
1,9 m/s²
2,3 m/s²
Wartość drgań na uchwycie tylnym ISO 19432 (EN 12096) (ahv,eq)
6,2 m/s²
4,5 m/s²
Nieoznaczoność
2,7 m/s²
2,1 m/s²

Uruchomienie

Paliwo

Silnik dwusuwowy jest zasilany mieszanką paliwową składającą się z benzyny i oleju. Jakość tej mieszanki ma decydujący wpływ na funkcjonowanie i trwałość silnika.
ZAGROŻENIE
Niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu. Opary benzyny są łatwopalne.
 • Nigdy nie palić przy nalewaniu paliwa.
 • Nie nalewać paliwa do urządzenia w obrębie stanowiska pracy (zachować minimum 3 m odstępu od miejsca pracy).
 • Nie nalewać paliwa do urządzenia podczas pracy silnika. Poczekać na ostudzenie się silnika.
 • Zwrócić uwagę na to, aby otwarte płomienie lub iskry nie mogły zapalić oparów paliwa.
 • Uważać, aby nie rozlać paliwa. Jeśli jednak do tego dojdzie, natychmiast wyczyścić zanieczyszczone miejsca.
 • Skontrolować szczelność zbiornika paliwa.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Na skutek wdychania oparów benzyny lub styczności z benzyną może dojść do zagrożenia zdrowia.
 • Unikać bezpośredniego kontaktu skóry z benzyną. Używaj rękawice ochronne.
 • W przypadku zanieczyszczenia odzieży paliwem, należy ją natychmiast zmienić.
 • Aby uniknąć wdychania oparów benzyny, należy zadbać o dobrą wentylację miejsca pracy.
 • Używać zgodnego z przepisami kanistra na paliwo.
Gęstość benzyny alkilowanej jest różna od gęstości zwykłej benzyny. Aby zapobiec uszkodzeniom urządzenia podczas eksploatacji z benzyną alkilowaną, konieczne jest przeprowadzenie ponownych ustawień w serwisie Hilti . Alternatywnie można zwiększyć zawartość oleju do 4% (1:25).

Benzyna

 • Należy stosować benzynę normalną lub super o liczbie oktanowej przynajmniej 89 ROZ.
  Zawartość alkoholu (np. etanolu, metanolu i innych) w stosowanym paliwie nie powinna przekraczać 10%, gdyż większa ilość grozi poważnym ograniczeniem trwałości silnika.

Olej do silników dwusuwowych

 • Stosować olej do silników dwusuwowych o wysokiej jakości do silników chłodzonych powietrzem, spełniający co najmniej specyfikację API-TC.

Mieszanie paliwa

Stosowanie paliwa o niewłaściwych proporcjach składników mieszaniny lub nieodpowiedniego oleju może doprowadzić do uszkodzenia silnika.
Stosować proporcje 1:50. Odpowiada to 1 części oleju do silników dwutaktowych o specyfikacji API-TC i 50 częściom benzyny (np. 100 ml oleju i 5 litrów benzyny).
 1. Najpierw wlać odpowiednią ilość oleju do silników dwusuwowych do zbiornika paliwa.
 2. Następnie dolać benzynę do zbiornika paliwa.
 3. Zamknąć zbiornik paliwa.
 4. Zmieszać paliwo potrząsając zbiornikiem paliwa.
  Jeśli jakość stosowanego oleju do silników dwusuwowych lub benzyny są nieznane, wówczas należy zwiększyć proporcje mieszanki do 1:25.

Wlewanie paliwa

 1. Wymieszać paliwo (mieszanka oleju do silników dwusuwowych i benzyny) przez potrząśnięcie kanistrem.
 2. Ustawić urządzenie w sposób stabilny w pozycji poziomej.
 3. Otworzyć zbiornik paliwa, obracając korek przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdejmując go.
 4. Powoli nalewać paliwo przy użyciu lejka.
 5. Zamknąć zbiornik paliwa, zakładając korek i obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 6. Zamknąć zbiornik paliwa.

Prace montażowe i nastawcze

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. W przypadku dotknięcia obracającej się tarczy tnącej może dojść do obrażeń. Gorące elementy maszyny lub gorąca tarcza tnąca mogą spowodować poparzenia.
 • Należy zwrócić uwagę na to, aby przed przystąpieniem do prac montażowych lub przezbrojeniowych wyłączyć silnik urządzenia i poczekać na całkowite zatrzymanie się tarczy tnącej i ostudzenie się urządzenia.
 • Używaj rękawice ochronne.

Montaż tarczy tnącej

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia. Nieodpowiednie tarcze tnące lub materiał mocujący mogą zostać zniszczone podczas eksploatacji lub spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.
 • Należy zwrócić uwagę na to, aby dozwolona prędkość obrotowa tarczy tnącej była przynajmniej tak wysoka, jak maksymalna prędkość obrotowa podana na urządzeniu. Tarcze tnące, kołnierze i śruby muszą pasować do tego produktu.
 • Stosować wyłącznie tarcze tnące, których otwór mocujący ma średnicę 20 mm lub 25,4 mm (1").
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia. Uszkodzone tarcze tnące mogą pękać.
 • Jeśli tarcza tnąca została narażona na uderzenie, należy natychmiast sprawdzić ją pod względem uszkodzenia i w razie potrzeby wymienić.
 • Nigdy nie stosować uszkodzonych, owalnych lub wibrujących tarcz tnących.
 • Nie stosować spajanych żywicą syntetyczną i wzmacnianych włóknami tarcz tnących, których okres przydatności do użycia już minął lub które już zostały rozmiękczone przez wodę.
Image alternative
 1. Włożyć kołek blokujący w otwór w osłonie paska klinowego i obrócić tarczę tnącą aż do zablokowania kołka.
 2. Odkręcić śrubę mocującą za pomocą klucza, obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjąć wraz podkładką.
 3. Wyjąć kołek blokujący.
 4. Zdjąć kołnierz mocujący oraz tarczę tnącą.
 5. Sprawdzić, czy otwór do mocowania zakładanej tarczy tnącej ma taką samą średnicę, jak odsadzenie centrujące na tulei centrującej.
  Tuleja centrująca posiada z jednej strony odsadzenie centrujące o średnicy 20 mm, natomiast z drugiej strony o średnicy 25,4 mm (1").
 6. Oczyścić powierzchnie zaciskowe oraz centrujące na urządzeniu oraz na tarczy tnącej.
 7. Przyłożyć tarczę tnącą wraz z kołnierzem centrującym do osi napędowej, zwracając uwagę na prawidłowy kierunek obrotów.
  • Strzałka kierunku obrotów na tarczy tnącej powinna wskazywać kierunek obrotów podany na urządzeniu.
 8. Założyć kołnierz mocujący i tarczę na oś napędową i dokręcić śrubę mocującą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 9. Włożyć kołek blokujący w otwór blokujący w osłonie paska klinowego i obrócić tarczę tnącą aż do zablokowania kołka.
 10. Dociągnąć śrubę mocującą (moment dociągający: 25 Nm).
 11. Wyjąć kołek blokujący.
  Po zamontowaniu nowej tarczy tnącej włączyć urządzenie bez obciążenia z pełną prędkością obrotową na około 1 minutę.

Ustawianie osłony

ZAGROŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Wyrzucane w powietrze cząsteczki lub iskry mogą powodować obrażenia cielesne.
 • Osłonę należy ustawić w taki sposób, aby kierunek lotu usuwanych cząsteczek materiału i iskier ustawiony był w stronę od użytkownika i urządzenia.
 • Przytrzymać osłonę za pomocą przewidzianego do tego celu uchwytu i obrócić osłonę do żądanej pozycji.

Modyfikacja z pozycji normalnej do pozycji cięcia przy krawędzi

Aby móc wykonywać cięcie możliwe blisko krawędzi i ścian, można zmodyfikować przednią część ramienia piły.
 • Jeśli zajdzie potrzeba eksploatacji urządzenia w pozycji do cięcia przy krawędzi, zlecić modyfikację swojego urządzenia serwisowi Hilti .

Blokowanie ruchu obrotowego rolek prowadzących

Image alternative
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Przecinarka może się nieoczekiwanie przesunąć lub spaść.
 • Jeśli praca wykonywana jest na dachach, rusztowania budowlanych i/lub lekko pochyłych powierzchniach, wówczas należy zawsze blokować ruch obrotowy rolek prowadzących.
 1. Odkręcić śruby mocujące rolki prowadzące i zdjąć rolki.
 2. Obrócić rolki o 180° i zamontować śruby mocujące.
  • Zintegrowana funkcja blokowania jest aktywna.
 3. Upewnij się, że rolki prowadzące są stabilnie zamocowane.

Montaż przecinarki spalinowej na wózku prowadzącym (wyposażenie dodatkowe)

Image alternative
 1. Zdjąć zbiornik wody z wózka prowadzącego.
 2. Dźwignię ustawiania głębokości cięcia ustawić w górnym położeniu.
 3. Otworzyć dociskacz przez odkręcenie śruby z uchwytem gwiazdowym.
 4. Wstawić przecinarkę kołami w przednie mocowanie, jak pokazano na rysunku, i wsunąć uchwyt przecinarki pod dociskacz.
 5. Zamocować przecinarkę dokręcając śrubę z uchwytem gwiazdowym.
 6. Zamontować napełniony wodą zbiornik.
 7. Ustawić uchwyt wózka na wysokości roboczej wygodnej dla użytkownika.
 8. Prawidłowo ustawić osłonę.
  Zwłaszcza przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić, czy linka gazu jest prawidłowo wyregulowana. Przy naciśniętej dźwigni gazu urządzenie musi osiągnąć pełne obroty. W przeciwnym razie linkę gazu należy wyregulować przez obracanie napinacza.
  Jeśli linka gazu nie jest uruchomiona, wówczas tarcza tnąca powinna zatrzymać się, gdy urządzenie jest na biegu jałowym. Jeśli tak nie jest, natychmiast przesunąć włącznik/wyłącznik w położenie "Stop" i wyregulować linkę gazu lub zlecić ustawienie prędkości obrotowej biegu jałowego serwisowi Hilti .

Montaż pompy wody (wyposażenie dodatkowe)

Image alternative
 1. Odkręcić trzy śruby mocujące osłonę pompy, zdjąć ją i schować w bezpiecznym miejscu.
  Jeśli urządzenie użytkowane jest bez pompy wody, wówczas osłona pompy musi być zamontowana.
 2. Dosunąć pompę wody i obracając lekko tarczę tnącą ustawić uzębienie pompy wody i koszyka sprzęgła tak, aby się zazębiły.
  • Pozycja jest kodowana, nieprawidłowy montaż jest niemożliwy.
 3. Zamontować trzy śruby mocujące i dociągnąć je (moment dociągający: 8 Nm).
 4. Połączyć wąż pompy z przyłączem przecinarki.
 5. Zdjąć kapturek przeciwpyłowy z końca węża do przyłącza wody.
 6. Podłączyć pompę wody do wodociągu lub włożyć wąż ssący np. do zbiornika z wodą.
  Ciśnienie wody w wodociągu nie może przekraczać 6 bar.
  Jeśli pompa wody nie jest połączona z przyłączem wody, wówczas zamontować kapturek przeciwpyłowy na końcu węża do przyłącza wody.

Demontaż pompy wody (wyposażenie dodatkowe)

 1. Odłączyć dopływ wody od pompy wody.
 2. Nałożyć kapturek przeciwpyłowy na koniec węża do przyłącza wody.
 3. Rozłączyć połączenie pomiędzy pompą a urządzeniem.
 4. Odkręcić trzy śruby mocujące na pompie i zdemontować pompę.
 5. Założyć osłonę pompy na urządzenie, zamontować trzy śruby mocujące i dociągnąć je (moment dociągający: 4 Nm).

Obsługa

Włączanie silnika

ZAGROŻENIE
Niebezpieczeństwo śmiertelnego zatrucia. Tlenek węgla, niespalone węglowodory i benzen, zawarte w spalinach, mogą doprowadzić do śmiertelnego zatrucia.
 • Nie pracować w zamkniętych pomieszczeniach, wykopach lub nieckach i zadbać o odpowiednią wentylację.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo poparzenia. Rura wydechowa nagrzewa się bardzo mocno podczas pracy silnika. Również po wyłączeniu silnika pozostaje ona jeszcze przez długi czas gorąca.
 • Noś rękawice ochronne i unikaj kontaktu z rurą wydechową.
 • Nie kładź gorącego urządzenia na łatwopalnych materiałach.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Uszkodzona rura wydechowa powoduje zwiększenie głośności powyżej dopuszczalnej granicy a przez to prowadzi do uszkodzenia słuchu.
 • Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli rura wydechowa jest uszkodzona lub została zmodyfikowana albo zdjęta.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń na skutek zakleszczenia palców lub niebezpieczeństwo poparzenia się o zamontowaną pompę wody. Dotykanie obudowy pompy może spowodować oparzenia.
 • Przedni uchwyt należy chwytać tylko od góry i z lewej strony.
 1. W przypadku wymienionego poniżej wyposażenia, należy dodatkowo wykonać tę czynność:
  DSH 700
  DSH 900
  Image alternative
  • Nacisnąć jeden raz zawór dekompresyjny.
  • Uruchomić pompę rozruchową 2-3 razy, aż przycisk pompy zostanie całkowicie napełniony paliwem.
  • Ustawić włącznik/wyłącznik w pozycji „Start”.
  • Jeśli spełniony jest poniższy warunek, należy dodatkowo wykonać tę czynność:
   Warunki : Silnik jest zimny.
   • Pociągnąć dźwignię ssania do góry.
    • Włączone zostanie ssanie i pozycja średniego gazu.
  • Jeśli spełniony jest poniższy warunek, należy dodatkowo wykonać tę czynność:
   Warunki : Silnik jest gorący.
   • Pociągnąć dźwignię ssania do góry a następnie ponownie w dół.
    • Włączona zostanie pozycja średniego gazu, ssanie nie będzie aktywne.
  • Sprawdzić, czy tarcza tnąca swobodnie się obraca.
  • Przydepnąć prawą nogą dolną część tylnego uchwytu.
  • Prawą ręką pociągnąć powoli linkę rozrusznika, aż do wyczucia oporu.
  • Mocno pociągnąć linkę rozrusznika.
  • Po usłyszeniu pierwszego dźwięku zapłonu (2 do 5 pociągnięć), ustawić dźwignię ssania w dół w pozycję wyjściową.
  • Pociągnąć energicznie za linkę rozrusznika, powtarzać tę czynność, aż silnik zostanie uruchomiony.
   W przypadku zbyt wielu prób uruchomienia przy włączonym ssaniu silnik zostanie zalany.
  • Gdy silnik zaskoczy, krótko nacisnąć dźwignię gazu.
   • Blokada średniego gazu zostanie zwolniona, silnik pracuje na biegu jałowym.
 2. W przypadku wymienionego poniżej wyposażenia, należy dodatkowo wykonać tę czynność:
  DSH 700-X
  DSH 900-X
  Image alternative
  • Nacisnąć jeden raz zawór dekompresyjny.
  • Tylko w przypadku rozruchu na zimno uruchomić pompę rozruchową 2-3 razy, aż przycisk pompy zostanie całkowicie napełniony paliwem.
  • Nacisnąć i przytrzymać uchwyt bezpieczeństwa.
  • Nacisnąć i przytrzymać dźwignię gazu.
  • Ustawić włącznik/wyłącznik w pozycji „Start”.
  • Poluzować rączkę uchwytu bezpieczeństwa oraz dźwignię gazu.
   • Aktywowane zostanie położenie półgazu.
  • Sprawdzić, czy tarcza tnąca swobodnie się obraca.
  • Przydepnąć prawą nogą dolną część tylnego uchwytu.
  • Prawą ręką pociągnąć powoli linkę rozrusznika, aż do wyczucia oporu.
  • Mocno pociągnąć linkę rozrusznika.
  • Powtarzać operację, aż silnik zostanie uruchomiony.
  • Gdy silnik zaskoczy, krótko nacisnąć dźwignię gazu.
   • Blokada średniego gazu zostanie zwolniona, silnik pracuje na biegu jałowym.

Kontrole po uruchomieniu silnika

 1. Sprawdzić, czy tarcza tnąca przy jałowych obrotach urządzenia jest zatrzymana i czy po krótkim włączeniu pełnego gazu tarcza tnąca z powrotem całkowicie się zatrzymuje przy jałowych obrotach silnika.
  • Jeśli przy jałowych obrotach silnika tarcza tnąca obraca się, należy zmniejszyć jałową prędkość obrotową. Jeśli nie jest to możliwe, należy dostarczyć urządzenie do serwisu Hilti .
 2. Skontrolować prawidłowe działanie włącznika/wyłącznika. Ustawić włącznik/wyłącznik w pozycji „Stop”.
 3. W przypadku wymienionego poniżej wyposażenia, należy dodatkowo wykonać tę czynność:
  DSH 700
  DSH 900
  • Jeśli silnik nie zgaśnie, przesunąć dźwignię ssania do góry. Jeśli to nie pomoże, wyciągnąć wtyczkę świecy zapłonowej i dostarczyć produkt do serwisu Hilti .
 4. W przypadku wymienionego poniżej wyposażenia, należy dodatkowo wykonać tę czynność:
  DSH 700-X
  DSH 900-X
  • Jeśli silnik nie wyłącza się, nacisnąć na przycisk pompy (pompa rozruchowa). Jeśli to nie pomoże, wyciągnąć wtyczkę świecy zapłonowej i dostarczyć produkt do serwisu Hilti .

Wyłączanie silnika

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Obracająca się tarcza tnąca może pęknąć i/lub materiał może zostać katapultowany w niekontrolowany sposób.
 • Przed odłożeniem przecinarki należy odczekać, aż tarcza tnąca się zatrzyma.
 1. Zwolnić dźwignię gazu.
 2. Ustawić włącznik/wyłącznik w pozycji „Stop”.
  • Silnik zatrzyma się.

Technika cięcia

Image alternative OSTRZEŻENIE!
Aby móc optymalnie pracować przy użyciu tego produktu, należy przestrzegać następujących wskazówek bezpieczeństwa:
 • Urządzenie i wózek prowadzący zawsze trzymać oburącz za przewidziane do tego celu uchwyty. Uchwyty muszą być suche, czyste oraz wolne od oleju i smaru.
 • Przed rozpoczęciem pracy i natychmiast, gdy podczas pracy urządzenie uderzy w przeszkodę, należy skontrolować tarczę tnącą i osłonę pod względem uszkodzeń.
 • Należy upewnić się, iż w strefie roboczej a przede wszystkim w kierunku cięcia nie przybywają żadne osoby. Osoby postronne powinny zachować odstęp od stanowiska pracy rzędu ok. 15 m.
 • Urządzenie prowadzić równomiernie bez wywierania bocznego nacisku na tarczę tnącą.
 • Unikać niebezpiecznych pozycji roboczych.
 • Tarczę tnącą ustawiać zawsze pod kątem prostym do przedmiotu obrabianego. Podczas obróbki nie zmieniać kierunku cięcia poprzez wywieranie bocznego nacisku lub wyginanie tarczy tnących.
 • Zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Do zamocowania obrabianego przedmiotu stosować urządzenia mocujące lub imadło. Dzięki temu jest on pewniej zamocowany, niż gdyby był trzymany w ręku, a użytkownik ma obie ręce wolne do obsługi urządzenia.
 • Okrągłe przedmioty obrabiane mocować w taki sposób, aby nie mogły się obracać.
 • Nie ciąć kilku przedmiotów na raz, lecz jeden po drugim.
 • Zabezpieczyć element obrabiany oraz odciętą część w taki sposób, aby nie mogły wykonywać niekontrolowanych ruchów.
 • Jeśli praca odbywa się z użyciem wózka prowadzącego, należy sprawdzić przed uruchomieniem, czy przecinarka spalinowa jest na nim prawidłowo zamontowana.
 • Należy natychmiast wyłączyć przecinarkę spalinową za pomocą wyłącznika, jeśli linka gazu wózka prowadzącego lub dźwignia gazu zacięły się.
 • Elementy obrabiane należy zawsze przecinać w ustawieniu pełnego gazu.
Unikać zakleszczania się tarczy tnącej
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo uderzeń lub obrażeń. Na skutek zakleszczenia się tarczy tnącej w rzazie może dojść do uniesienia, pociągnięcia w przód lub odskoczenia przecinarki.
 • Zwróć uwagę na to, aby tarcza tnąca nie zakleszczyła się przy cięciu.
Image alternative
  Przyczyny zakleszczania się tarczy tnącej:
 • Głębokość cięcia jest za duża.
 • Rzaz zamyka się (np. przy cięciu rur lub płyt).
 • Tarcza tnąca jest przekrzywiona.
 • Zastosowano niewłaściwą tarczę tnącą (tarcza tnąca zapycha się).
 • Tarcza tnąca jest zbyt szybko wprowadzana w istniejący rzaz.
W zależności od pozycji roboczej zakleszczenie się tarczy powoduje różne sytuacje niebezpieczne.
Image alternative
 • Ciągnięcie do przodu może wystąpić przy cięciu poziomym (np. na podłożu). Przecinarka ciągnie gwałtownie w przód, przy czym urządzenie może zostać wyrwane z rąk użytkownika.
 • Ciągnięcie w górę może wystąpić przy cięciu w pionie (np. na ścianie). Przecinarka ciągnie gwałtownie do góry, przy czym urządzenie może zostać wyrwane z rąk użytkownika.
 • Jeśli tarcza tnąca zagłębi się w niedozwolonym zakresie w obrabiany przedmiot, może dojść do odrzutu.
W taki sposób można uniknąć niebezpiecznej sytuacji na skutek zakleszczenia się tarczy tnącej:
 • W miarę możliwości przecinać elementy w kilku cięciach. Unikać zbyt dużych głębokości cięcia.
 • Płyty i większe elementy obrabiane należy podeprzeć w taki sposób, aby szczelina cięcia pozostała otwarta podczas i po zakończeniu operacji przecinania.
 • Przystawiać tarczę tnącą do elementu obrabianego zawsze z góry.
 • Tarcza tnąca może stykać się z elementem obrabianym tylko w pozycji poniżej punktu obrotu.
 • Zachować szczególną ostrożność podczas wprowadzania tarczy tnącej w istniejącą szczelinę cięcia.
 • Zwrócić uwagę na to, aby nie przekrzywiać tarczy tnącej.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia w należytym stanie

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Dotknięcie obracającej się tarczy tnącej lub gorących elementów maszyny może spowodować zranienia i oparzenia.
 • W celu przeprowadzenia prac przeglądowych konserwacyjnych, naprawczych i prac z zakresu czyszczenia wyłączyć silnik i odczekać na ostudzenie się urządzenia.

Tabela czynności konserwacyjnych


Przed rozpoczęciem pracy
Co pół roku
W razie potrzeby
Sprawdzić nienaganny stan techniczny, kompletność i szczelność urządzenia, w razie potrzeby naprawić.
X


Skontrolować pod względem zanieczyszczenia, w razie potrzeby wyczyścić.
X


Skontrolować prawidłowe działanie elementów obsługi, w razie potrzeby naprawić je.
X


Sprawdzić, czy tarcza tnąca jest w nienagannym stanie, w razie potrzeby wymienić ją.
X


Dociągnąć dostępne z zewnątrz nakrętki i śruby.
X
X
X
Sprawdzić filtr paliwa pod względem zanieczyszczenia, w razie potrzeby wymienić.

X
X
Wymienić filtr powietrza, jeśli produkt nie daje się uruchomić lub też silnik odczuwalnie traci moc.


X
Jeśli produkt nie uruchamia się lub uruchamia się z trudem, wyczyścić lub wymienić świece zapłonowe.


X
Wyregulować prędkość obrotową na biegu jałowym, jeśli tarcza tnąca nie zatrzymuje się podczas pracy na biegu jałowym.


X
Zlecić naprawę produktu w serwisie Hilti , jeśli pasek ślizga się przy obciążeniu tarczy tnącej.


X

Czyszczenie lub wymiana filtra powietrza

UWAGA
Niebezpieczeństwo uszkodzenia. Wnikający pył powoduje uszkodzenie urządzenia.
 • W żadnym wypadku nie należy pracować bez lub z uszkodzonym filtrem powietrza.
 • Podczas wymiany filtra powietrza urządzenie powinno stać, a nie leżeć na boku. Zwrócić uwagę na to, aby pył nie dostał się pod znajdujący się poniżej filtra powietrza ekran filtracyjny.
Filtr powietrza należy wymienić, jeśli moc silnika odczuwalnie spadnie lub jeśli wystąpią utrudnienia w rozruchu.
Image alternative
 1. Odkręcić śruby mocujące na pokrywie filtra powietrza i zdjąć pokrywę.
 2. Oczyścić starannie filtr powietrza oraz komorę filtra z osadzonego pyłu (za pomocą odkurzacza).
 3. Odkręcić cztery śruby mocujące uchwytu filtra i wyjąć filtr powietrza.
 4. Założyć nowy filtr powietrza i zamocować go w uchwycie filtra.
 5. Założyć pokrywę filtra powietrza i dokręcić śruby mocujące.

Wymiana zerwanej linki rozrusznika

Image alternative
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo uszkodzenia. Zbyt krótka linka rozrusznika może spowodować uszkodzenie obudowy.
 • W żadnym wypadku nie używać pękniętej linki rozrusznika lecz wymienić ją.
 1. Odkręcić trzy śruby mocujące na pokrywie filtra powietrza i zdjąć zespół rozrusznika.
 2. Usunąć pozostałą część linki ze szpuli nawijającej i uchwytu rozrusznika.
 3. Na jednym końcu nowej linki rozrusznika zawiązać mocny węzeł i wprowadzić wolny koniec linki do szpuli.
 4. Przeprowadzić wolny koniec linki od dołu przez otwór w obudowie rozrusznika oraz przez uchwyt rozrusznika (również od dołu) i na końcu linki zawiązać mocny węzeł.
 5. W sposób pokazany na rysunku wyciągnąć linkę rozrusznika z obudowy i wprowadzić ją w szczelinę na szpuli nawijającej.
 6. Mocno przytrzymać linkę rozrusznika blisko szczeliny na szpuli nawijającej i obrócić szpulę do oporu w prawo.
 7. Obrócić szpulę nawijającą z punktu oporu o minimum ½ do maksymalnie 1½ obrotu wstecz, aż szczelina szpuli pokryje się z otworem w obudowie rozrusznika.
 8. Przytrzymać mocno szpulę nawijającą i wyciągnąć linkę z obudowy w kierunku uchwytu rozrusznika.
 9. Przytrzymać naprężoną linkę i zwolnić szpulę nawijającą, aby linka rozrusznika nawinęła się samoczynnie .
 10. Wyciągnąć linkę rozrusznika aż do oporu i sprawdzić, czy szpula nawijająca w tej pozycji daje obrócić się ręcznie jeszcze o przynajmniej ½ zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeśli nie jest to możliwe, naprężenie sprężyny należy poluzować o jeden obrót w lewo.
 11. Przyłożyć podzespół rozrusznika do urządzenia i nacisnąć go ostrożnie w dół. Pociągnięcie linki rozrusznika powoduje zaskoczenie sprzęgła i całkowite przylgnięcie zespołu rozrusznika.
 12. Zamocować podzespół rozrusznika za pomocą trzech śrub mocujących.

Wymiana filtra paliwa

Podczas napełniania zbiornika urządzenia paliwem zwracać uwagę na to, aby do zbiornika paliwa nie dostały się zanieczyszczenia.
Image alternative
 1. Otworzyć zbiornik paliwa.
 2. Wyciągnąć filtr paliwa ze zbiornika paliwa.
 3. Sprawdzić filtr paliwa.
  • Jeśli filtr paliwa jest mocno zanieczyszczony, wymienić go.
 4. Przesunąć zacisk na wężu w tył i wyjąć zanieczyszczony filtr paliwa.
 5. Włożyć nowy filtr paliwa i zamocować go za pomocą zacisku na wężu.
 6. Wsunąć filtr paliwa ponownie do zbiornika paliwa.
 7. Zamknąć zbiornik paliwa.

Oczyścić świecę zapłonową/wyregulować odstęp elektrody lub wymienić świecę zapłonową

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Bezpośrednio po zakończeniu pracy urządzenia świeca zapłonowa oraz elementy silnika mogą być gorące.
 • Używać rękawic roboczych i poczekać na ostudzenie się urządzenia.
Image alternative
 1. Wyciągnąć końcówkę przewodu świecy zapłonowej, lekko ją przy tym obracając.
 2. Przy użyciu klucza do świec wykręcić świecę zapłonową z cylindra.
 3. W razie potrzeby oczyścić elektrodę miękką szczotką drucianą.
 4. Sprawdzić odstęp elektrod i w razie potrzeby ustawić wymagany odstęp przy użyciu szczelinomierza na 0,5 mm.
 5. Włożyć świecę zapłonową w końcówkę i dotknąć gwintem świecy do cylindra.
 6. Ustawić włącznik/wyłącznik w pozycji „Start”.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. W przypadku dotknięcia elektrod możliwe jest porażenie prądem elektrycznym.
 • Nie dotykaj elektrod świecy zapłonowej.
 1. Pociągnąć za linkę rozrusznika (nacisnąć zawór dekompresyjny).
  • Powinna być widoczna wyraźna iskra świecy.
 2. Przy użyciu klucza do świec wkręcić świecę zapłonową w cylinder (moment dociągający: 12 Nm).
 3. Założyć końcówkę przewodu świecy zapłonowej na świecę.

Regulacja gaźnika

Przed dostarczeniem gaźnik urządzenia został optymalnie wyregulowany i zaplombowany (dysza H i L). W przypadku tego gaźnika użytkownik może ustawić prędkość obrotową biegu jałowego (dysza T). Wszystkie pozostałe prace regulacyjne powinny być wykonane przez serwis firmy Hilti .
Nieprawidłowe ustawienie gaźnika może doprowadzić do uszkodzenia silnika.
 • Wyczyścić filtr powietrza.
 • Rozgrzać urządzenie do temperatury roboczej.
 • Image alternative
 • Użyć odpowiedniego śrubokręta płaskiego (szerokość ostrza 4 mm/ ⁵/₃₂ ") i obrócić śrubę nastawczą bez użycia siły w dozwolonym zakresie regulacji.
 • Ustawić dyszę biegu jałowego (T) w taki sposób, aby urządzenie pracowało równomiernie na biegu jałowym, a tarcza tnąca pozostawała nieruchoma.

Konserwacja urządzenia

W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti oraz na: www.hilti.com
 • Należy zadbać o to, aby produkt, zwłaszcza uchwyty, były suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem ani olejem.
 • Nie używać środków konserwujących zawierających silikon.
 • Zewnętrzne powierzchnie urządzenia regularnie przecierać lekko zwilżoną ściereczką lub suchą szczotką. Do czyszczenia nie używać urządzeń rozpylających, myjek parowych ani bieżącej wody.
 • Nie dopuścić do przedostania się ciał obcych do wnętrza produktu.

Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

 1. Regularnie sprawdzać, czy nie są uszkodzone zewnętrzne elementy urządzenia i wyposażenia oraz kontrolować, czy wszystkie elementy obsługi działają prawidłowo.
 2. Nie używać urządzenia, jeśli jakaś jego część jest uszkodzona lub elementy obsługi nie działają prawidłowo. Oddać produkt do naprawy w serwisie Hilti .

Kontrola po wykonaniu czynności konserwacyjnych i związanych z utrzymaniem urządzenia

 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych należy sprawdzić, czy zamontowane zostały i czy prawidłowo działają wszystkie mechanizmy zabezpieczające.

Transport i przechowywanie

Transportowanie w pojazdach

ZAGROŻENIE
Niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu. Jeśli urządzenie przewróci się podczas transportu, paliwo może wyciec ze zbiornika.
 • Całkowicie opróżnić zbiornik paliwa urządzenia, zanim zostanie ono zapakowane i wysłane pocztą.
 • Urządzenie transportować w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie pożarowe. Gorące elementy maszyny mogą spowodować zapłon mających z nią styczność materiałów.
 • Przed zapakowaniem lub załadunkiem urządzenia do samochodu, należy odczekać na jego całkowite ostudzenie się.
 1. Zdemontować tarczę tnącą.
 2. Zabezpieczyć urządzenie przed przewróceniem, uszkodzeniem oraz wyciekiem paliwa.
 3. Wózek prowadzący transportować wyłącznie z pustym zbiornikiem na wodę.

Przechowywanie mieszanki paliwowej

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Ponieważ w zbiorniku paliwa może wytworzyć się ciśnienie, istnieje niebezpieczeństwo, iż przy otwieraniu tryśnie paliwo.
 • Korek zbiornika paliwa należy otwierać ostrożnie.
 • Paliwo nalewać w dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu.
 1. Przygotować tylko taką ilości mieszanki paliwowej, jaka jest potrzebna na kilka dni.
 2. Od czasu do czasu oczyścić kanister.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Tarcza tnąca zwalnia obroty podczas cięcia lub całkowicie się zatrzymuje.
Zbyt duży nacisk podczas cięcia (tarcza tnąca blokuje się w przepile).
 • Zmniejszyć nacisk podczas cięcia i prowadzić urządzenie prosto.
Tarcza do cięcia jest nieprawidłowo zamontowana i dociągnięta.
 • Skontrolować zamontowanie i moment dociągający.
Ustawiony został niewłaściwy kierunek obrotów.
Niezamocowana przednia część ramienia piły.
 • Oddać produkt do naprawy w serwisie Hilti .
Silne wibracje, tarcza zbacza z toru.
Tarcza do cięcia jest nieprawidłowo zamontowana i dociągnięta.
 • Skontrolować zamontowanie i moment dociągający.
Uszkodzona tarcza do cięcia (nieodpowiednia specyfikacja, pęknięcia, brakujące segmenty, wykrzywienie, przegrzanie, odkształcenie itp.).
 • Wymienić tarczę do cięcia.
Nieprawidłowo zamontowana tuleja centrująca.
 • Sprawdzić, czy otwór do mocowania zakładanej tarczy do cięcia ma taką samą średnicę, jak odsadzenie centrujące na tulei centrującej.
Nie można uruchomić przecinarki lub uruchamia się ona z trudem.
Pusty zbiornik paliwa (brak paliwa w gaźniku).
Zanieczyszczony filtr powietrza.
 • Wymienić filtr powietrza.
DSH 700
DSH 900
Zalany silnik (mokra świeca zapłonowa).
 • Wysuszyć świecę zapłonową i komorę cylindra (zdemontować świecę zapłonową).
 • Zamknąć dźwignię ssania i powtórzyć kilkukrotnie proces rozruchu.
DSH 700-X
DSH 900-X
Zalany silnik (mokra świeca zapłonowa).
 • Wysuszyć świecę zapłonową i komorę cylindra (zdemontować świecę zapłonową).
Nieprawidłowa mieszanka paliwa.
 • Opróżnić i przepłukać zbiornik i przewód paliwowy.
 • Napełnić zbiornik paliwa właściwym paliwem.
Powietrze w przewodzie paliwowym (brak paliwa w gaźniku).
 • Odpowietrzyć przewód paliwowy, naciskając wielokrotnie przycisk pompy zasysania paliwa.
Zanieczyszczony filtr paliwa (brak lub zbyt mało paliwa w gaźniku).
 • Wyczyścić zbiornik paliwa i wymienić filtr paliwa.
Brak lub słabo widoczna iskra zapłonowa (na wymontowanej świecy).
 • Oczyścić świecę zapłonową z nagaru.
 • Skontrolować odległość elektrod i ustawić ją.
 • Wymienić świecę zapłonową.
 • Skontrolować cewkę zapłonową, przewody, połączenia wtykowe i przełączniki, w razie potrzeby wymienić uszkodzoną część.
Zbyt niski stopień sprężania.
 • Sprawdzić stopień sprężania silnika i w razie potrzeby wymienić zużyte elementy (pierścienie tłokowe, tłok, cylinder itd.).
Zbyt niska temperatura otoczenia.
 • Powoli rozgrzać przecinarkę do temperatury pokojowej i powtórzyć proces rozruchu.
Kratka zabezpieczająca przed iskrami lub wylot rury wydechowej zanieczyszczone.
 • Wyczyścić kratkę zabezpieczającą przed iskrami lub wylot rury wydechowej.
Utrudnione działanie zaworu dekompresyjnego.
 • Udrożnić zawór.
Niska moc silnika/moc cięcia
Zanieczyszczony filtr powietrza.
 • Wymienić filtr powietrza.
Brak lub słabo widoczna iskra zapłonowa (na wymontowanej świecy).
 • Oczyścić świecę zapłonową z nagaru.
 • Skontrolować odległość elektrod i ustawić ją.
 • Wymienić świecę zapłonową.
 • Skontrolować cewkę zapłonową, przewody, połączenia wtykowe i przełączniki, w razie potrzeby wymienić uszkodzoną część.
Nieprawidłowa mieszanka paliwa.
 • Opróżnić i przepłukać zbiornik i przewód paliwowy.
 • Napełnić zbiornik paliwa właściwym paliwem.
Specyfikacja tarczy do cięcia nieodpowiednia dla ciętego materiału.
 • Wymienić tarczę do cięcia lub zasięgnąć porady w serwisie Hilti .
Pasek napędowy lub tarcza do cięcia ślizgają się.
 • Skontrolować zaciśnięcie tarczy.
 • Oddać produkt do naprawy w serwisie Hilti .
Zbyt niski stopień sprężania.
 • Sprawdzić stopień sprężania silnika i w razie potrzeby wymienić zużyte elementy (pierścienie tłokowe, tłok, cylinder itd.).
Praca na wysokości powyżej 1500 metrów npm.
 • Zlecić regulację gaźnika serwisowi Hilti .
Ustawienie mieszanki (paliwowo-powietrznej) nie jest optymalne.
 • Zlecić regulację gaźnika serwisowi Hilti .
Tarcza tnąca nie zatrzymuje się na biegu jałowym.
Zbyt wysoka jałowa prędkość obrotowa.
 • Skontrolować jałową prędkość obrotową i w razie potrzeby ustawić ją.
Zablokowane położenie średniego gazu.
 • Zwolnić położenie średniego gazu.
Uszkodzone sprzęgło odśrodkowe.
 • Wymienić sprzęgło odśrodkowe.
Tarcza tnąca nie obraca się.
Zbyt małe naprężenie paska lub pasek jest pęknięty.
 • Oddać produkt do naprawy w serwisie Hilti .
Zespół rozrusznika nie działa.
Zęby sprzęgła nie zazębiają się.
 • Wyczyścić zęby sprzęgła, aby mogły się ponownie poruszać.
Złamany przewód rozrusznika.
 • Wymienić przewód rozrusznika.

Utylizacja

Image alternative Produkty Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Płuczka wiertniczaZ punktu widzenia ochrony środowiska spuszczanie płuczki wiertniczej do wód gruntowych lub kanalizacji bez odpowiedniego uzdatnienia jest problematyczne.
 • Należy skonsultować się z lokalnymi władzami w związku z obowiązującymi przepisami w tym względzie.
Zaleca się następujący sposób uzdatniania:
 • Płuczki wiertnicze należy zbierać (np. za pomocą odkurzacza do pracy na mokro).
 • Odczekać, aż płuczka wiertnicza się osadzi i usunąć osad na wysypisko gruzu budowlanego (proces wytrącania się osadu można przyspieszyć środkami koagulującymi).
 • Przed wylaniem pozostałej wody (zasadowa, wartość ph > 7) do kanalizacji, należy ją zneutralizować poprzez dodanie kwasowego środka neutralizującego lub rozcieńczyć dużą ilością wody.

Chińska dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Pod poniższymi linkami znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r4793 (DSH 700), qr.hilti.com/r4828495 (DSH 700-X), qr.hilti.com/r4496 (DSH 900) i qr.hilti.com/r4828498 (DSH 900-X).
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Image alternative