Język

SF 6-A22
SF 6H-A22

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Wiercenie bez udaru
Image alternative Wiercenie z udarem (wiercenie udarowe)
Image alternative Klasa ochrony II (podwójna izolacja)
Image alternative Znamionowa jałowa prędkość obrotowa
Image alternative Obroty na minutę
Image alternative Prąd stały
Image alternative Akumulator Li‑Ion
Image alternative Zastosowany akumulator Hilti typu Li-Ion. Należy przestrzegać informacji podanych w rozdziale Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .
Image alternative Nigdy nie używać akumulatora w charakterze młotka.
Image alternative Uważać, aby akumulator nie upadł. Nie używać akumulatora, który był narażony na uderzenie lub jest uszkodzony w inny sposób.
Image alternative Urządzenie obsługuje technologię NFC, która jest kompatybilna z platformami iOS i Android.

Informacje o produkcie

Produkty Hilti przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Opisany produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
Dane o produkcie
Wkrętarko-wiertarka
SF 6-A22 | SF 6H-A22
Generacja
01
Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE! Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Przy użyciu tego elektronarzędzia nie pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu cielesnego z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu elektronarzędzi przystępować z rozwagą. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
 • Przed rozpoczęciem nastawy urządzenia, wymianą osprzętu lub odłożeniem urządzenia wyjąć akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek . Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Zastosowanie oraz obchodzenie się z narzędziami akumulatorowymi
 • Akumulatory należy ładować tylko za pomocą prostowników zalecanych przez producenta. Jeśli prostownik, przeznaczony do ładowania określonego typu akumulatorów, zostanie zastosowany do ładowania innych akumulatorów, może dojść do pożaru.
 • Należy używać wyłącznie akumulatorów przeznaczonych do danego elektronarzędzia. Używanie innych akumulatorów może doprowadzić do obrażeń ciała i zagrożenia pożarowego.
 • Nieużywany akumulator przechowywać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie styków. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.
 • W przypadku niewłaściwego użytkowania możliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim. Wyciekający z akumulatora elektrolit może prowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń. W razie przypadkowego kontaktu narażone części ciała obmyć wodą. W przypadku przedostania się cieczy do oczu zasięgnąć porady lekarza.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania wkrętarki

Bezpieczeństwo osób
 • Używać wyłącznie produktu, który jest w dobrym stanie technicznym.
 • Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu.
 • Korzystać z zawartych w dostawie dodatkowych uchwytów do urządzenia. Utrata kontroli nad urządzeniem może prowadzić do obrażeń ciała.
 • Urządzenie zawsze trzymać obiema rękami za przewidziane do tego celu uchwyty. Uchwyty muszą być zawsze suche i czyste.
 • Nie dotykać obracających się elementów - niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
 • Podczas eksploatacji urządzenia nosić odpowiednie okulary ochronne, kask ochronny, ochraniacze słuchu, rękawice ochronne oraz lekką maskę przeciwpyłową.
 • Do wymiany narzędzi zakładać rękawice ochronne. Dotknięcie narzędzia roboczego może spowodować zranienia i poparzenia.
 • Nosić okulary ochronne. Odłamki odłupanego materiału mogą spowodować obrażenia ciała lub oczu.
 • Przed rozpoczęciem pracy ustalić klasę zagrożenia stwarzanego przez powstający pył. Należy stosować odkurzacz przemysłowy z oficjalnie dopuszczoną klasą ochrony, odpowiadającą lokalnym przepisom o ochronie przeciwpyłowej. Pyły z niektórych materiałów, jak zawierające ołów pokrycie malarskie, niektóre rodzaje drewna, beton, mur i kamień zawierające kwarc oraz minerały i metale, mogą być szkodliwe dla zdrowia.
 • Zadbać o prawidłową wentylację miejsca pracy i w razie potrzeby nosić maskę przeciwpyłową odpowiednią do każdego rodzaju pyłu. Kontakt ze skórą oraz wdychanie pyłu może wywołać reakcje alergiczne oraz/lub prowadzić do chorób dróg oddechowych użytkownika oraz osób znajdujących się w pobliżu. Niektóre rodzaje pyłów, np. dębowy lub bukowy uchodzą za rakotwórcze, zwłaszcza w połączeniu z dodatkowymi substancjami do obróbki drewna (chromiany, środki ochronne do drewna). Materiał zawierający azbest może być obrabiany wyłącznie przez fachowców.
 • Robić przerwy w pracy oraz wykonywać ćwiczenia poprawiające ukrwienie palców. Dłuższa praca i występujące w jej trakcie wibracje mogą być przyczyną zaburzeń w naczyniach krwionośnych lub systemie nerwowym palców, dłoni lub nadgarstków.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rur wodociągowych. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą spowodować porażenie prądem.
Prawidłowe obchodzenie się z elektronarzędziami
 • W przypadku zablokowania narzędzia należy natychmiast wyłączyć elektronarzędzie. Może dojść do bocznego wychylenia urządzenia.
 • Przed odłożeniem elektronarzędzia odczekać, aż całkowicie się zatrzyma.

Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami

 • Przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i eksploatacji akumulatorów Li-Ion.
 • Akumulatory należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C ani palić.
 • Nie używać ani nie ładować akumulatorów, które zostały uderzone, spadły z wysokości jednego metra lub zostały uszkodzone mechanicznie w inny sposób. W takim przypadku należy zawsze kontaktować się z działem Hilti  Serwis .
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Pozostawić urządzenie do ostygnięcia w miejscu niezagrożonym pożarem oraz w bezpiecznej odległości od materiałów palnych, gdzie można będzie obserwować akumulator. W takim przypadku należy zawsze kontaktować się z działem Hilti  Serwis .

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Wychylny uchwyt boczny
 2. Uchwyt narzędziowy (uchwyt szybkozaciskowy/sześciokątny uchwyt narzędziowy)
 3. Pierścień nastawczy do regulacji momentu obrotowego i funkcji
 4. Dwustopniowy przełącznik zmiany biegów
 5. Przełącznik biegu w prawo/lewo z blokadą włączenia
 6. Włącznik (z elektroniczną regulacją obrotów)
 7. Uchwyt antywibracyjny
 8. Podświetlenie
 9. Zaczep do paska (opcja)
 10. Akumulator
 11. Wskaźnik stanu naładowania i zakłócenia (akumulator Li-Ion)
 12. Przycisk odblokowujący z dodatkową funkcją aktywacji wskaźnika stanu naładowania

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to ręczna akumulatorowa wkrętarko-wiertarka. Przeznaczona jest do wiercenia w stali, drewnie i tworzywach sztucznych, w betonie lekkim i murze oraz do wkręcania i wykręcania wkrętów.

 • Z tym produktem stosować tylko akumulatory Hilti Li-Ion typu B 22.

 • Do ładowania akumulatorów używać wyłącznie prostowników Hilti serii C4/36.

Zakres dostawy

Wkrętarko-wiertarka, uchwyt boczny, instrukcja obsługi.
Więcej dopuszczonych do urządzenia produktów systemowych znajduje się w centrum Hilti lub online pod adresem: www.hilti.com

Wskaźnik akumulatora Li-Ion

Stan naładowania akumulatora Li‑Ion oraz awarie urządzenia są sygnalizowane za pomocą wskaźnika akumulatora Li‑Ion. Stan naładowania akumulatora Li‑Ion wyświetla się po dotknięciu jednego z dwóch przycisków odblokowujących akumulator.
Stan
Znaczenie
Świecą się 4 LED.
Stan naładowania: 75% do 100%
Świecą się 3 LED.
Stan naładowania: 50% do 75%
Świecą się 2 LED.
Stan naładowania: 25% do 50%
Świeci się 1 LED.
Stan naładowania: 10% do 25%
Miga 1 dioda LED, urządzenie gotowe do pracy.
Stan naładowania: < 10%
Miga 1 dioda LED, urządzenie nie jest gotowe do pracy.
Akumulator przegrzany.
Migają 4 diody LED, urządzenie nie jest gotowe do pracy.
Urządzenie przeciążone lub przegrzane.
W trakcie naciskania włącznika i do 5 sekund po jego puszczeniu odczytanie stanu naładowania nie jest możliwe.
Jeśli diody LED stanu naładowania migają, należy zapoznać się ze wskazówkami w rozdziale Pomoc w przypadku awarii.

Ochrona przed przeciążeniem i przegrzaniem

Urządzenie wyposażone jest w elektroniczny mechanizm przeciwprzeciążeniowy i mechanizm ochrony przed przegrzaniem. W przypadku przeciążenia lub przegrzania urządzenie automatycznie się wyłącza. Puszczenie i ponowne naciśnięcie włącznika może spowodować opóźnienie włączenia (faza studzenia urządzenia).

Dane techniczne

Wkrętarko-wiertarka


SF 6-A22
Napięcie znamionowe
21,6 VDC
Ciężar zgodnie z EPTA Procedure 01 wraz z akumulatorem B22⁄8.0
3,1 kg
Prędkość obrotowa
1. bieg
0 obr./min … 480 obr./min
2. bieg
0 obr./min … 1 600 obr./min
Moment obrotowy (miękkie podłoże) Image alternative
≤ 50 Nm
Liczba udarów
·/·

SF 6H-A22
Napięcie znamionowe
21,6 VDC
Ciężar zgodnie z EPTA Procedure 01 wraz z akumulatorem B22⁄8.0
3,1 kg
Prędkość obrotowa
1. bieg
0 obr./min … 480 obr./min
2. bieg
0 obr./min … 1 600 obr./min
Moment obrotowy (miękkie podłoże) Image alternative
≤ 50 Nm
Liczba udarów
28 800 obr./min

Dopuszczalna średnica narzędzi roboczych

Ø Rozwartość szybkozaciskowego uchwytu wiertarskiego
1,5 mm … 13 mm
Ø Wiertło do drewna (twarde)
1,5 mm … 20 mm
Ø Wiertło do drewna (miękkie)
1,5 mm … 32 mm
Ø Wiertło do metalu
1,5 mm … 13 mm
Ø Wiercenie w betonie/murze (wiercenie udarowe)
4 mm … 12 mm

Informacje o hałasie i wartości drgań ustalono według EN 60745

Podane w niniejszej instrukcji wartość ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji. Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. Aby dokładnie określić ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Wartości emisji hałasu

SF 6-A22
SF 6H-A22
Poziom emisji ciśnienia akustycznego (LpA)
73 dB(A)
84 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LWA)
84 dB(A)
95 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Łączna wartość drgań

SF 6-A22
SF 6H-A22
Wartość emisji wibracji podczas wiercenia w metalu (ah,D)
2 m/s²
2 m/s²
Nieoznaczoność podczas wiercenia w metalu (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Wartość emisji wibracji podczas wiercenia udarowego w betonie (ah,ID)
·/·
4 m/s²
Nieoznaczoność wiercenia udarowego w betonie (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Obsługa

Wkładanie akumulatora

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Może dojść do niezamierzonego uruchomienia wkrętarko-wiertarki.
 • Przed założeniem akumulatora upewnić się, że wkrętarko-wiertarka jest wyłączona, a blokada włączenia została aktywowana.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Zabrudzenie styków może spowodować zwarcie.
 • Przed włożeniem akumulatora sprawdzić, czy styki akumulatora i wkrętarko-wiertarki są czyste i wolne od ciał obcych.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Jeśli akumulator nie jest prawidłowo włożony, może wypaść.
 • Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora w urządzeniu, aby nie wypadł powodując zagrożenie dla innych osób.
Image alternative
 • Włożyć akumulator i skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora w urządzeniu.

Wyjmowanie akumulatora

Image alternative
 • Wyjąć akumulator.

Montaż i regulacja uchwytu bocznego

Image alternative
 • Zamontować uchwyt boczny.

Montaż zaczepu do paska (opcjonalnie)

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Spadające urządzenie może stanowić zagrożenie dla użytkownika i innych osób.
 • Przed rozpoczęciem pracy skontrolować prawidłowe mocowanie zaczepu do paska.
Za pomocą odpowiedniego zaczepu można przymocować urządzenie do paska blisko ciała. Zaczep do paska może być używany dwustronnie, przez osoby prawo- i leworęczne.
Image alternative
 • Umieścić płytkę w przewidzianej do tego celu prowadnicy.

Wkładanie lub wyjmowanie wiertła

Image alternative
 • Umieścić wiertło w uchwycie narzędziowym lub wyjąć je z uchwytu.

Wkładanie lub wyjmowanie adaptera do bitów/bitu

Image alternative
 • Umieścić adapter do bitów w uchwycie narzędziowym i dokręcić.

Wiercenie Image alternative

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Narzędzie robocze może się nagle zablokować i spowodować boczne wychylenie urządzenia.
 • Urządzenia należy używać z bocznym uchwytem i trzymać je obydwiema rękami.
 • Uchwyt boczny trzymać zawsze od zewnątrz.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Materiał może odpryskiwać od podłoża.
 • Nosić okulary ochronne.
Image alternative
 • Ustawić pierścień nastawczy momentu obrotowego i funkcji na symbol "Wiercenie" Image alternative.

Wiercenie udarowe Image alternative

SF 6H-A22
Image alternative
 • Ustawić pierścień nastawczy na funkcję "Wiercenie udarowe" Image alternative.

Wkręcanie

Image alternative
 • Za pomocą pierścienia nastawczego momentu obrotowego i funkcji wybrać żądany moment obrotowy.

Wybór biegu

Image alternative
 • Wybrać bieg.

Nastawianie biegu w prawo/lewo

Image alternative
 • Ustawić przełącznik biegu na bieg w prawo lub w lewo.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń jeśli akumulator jest włożony !
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy zawsze wyjmować akumulator!
Konserwacja urządzenia
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Konserwacja akumulatorów Li-Ion
 • Akumulator musi być czysty oraz wolny od oleju i smaru.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
 • Chronić przed wniknięciem wilgoci.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Transport i przechowywanie

Transport i magazynowanie

Transport
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone włączenie podczas transportu !
 • Zawsze transportować produkty z wyjętymi akumulatorami!
 • Wyjąć akumulatory.
 • Urządzenie i akumulatory należy transportować w osobnych opakowaniach.
 • Nie transportować akumulatorów luzem.
 • Po dłuższym transporcie urządzenia i akumulatorów należy sprawdzić je przed uruchomieniem pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
Przechowywanie
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone uszkodzenie spowodowane uszkodzonymi akumulatorami lub akumulatorami, z których wycieka płyn !
 • Zawsze przechowywać produkty z wyjętymi akumulatorami.
 • Urządzenie i akumulatory należy przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.
 • Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, przy grzejnikach lub za szybami.
 • Przechowywane urządzenie oraz akumulatory muszą być suche i niedostępne dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.
 • Po dłuższym przechowywaniu urządzenia i akumulatorów należy sprawdzić je przed uruchomieniem pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Wkrętarko-wiertarka nie działa.
Akumulator jest niewłaściwie włożony.
 • Włożyć akumulator.
Akumulator jest rozładowany.
 • Wymienić akumulator i naładować pusty akumulator.
Wszystkie 4 diody LED migają.
Wkrętarko-wiertarka nie działa.
Wkrętarko-wiertarka jest chwilowo przeciążona.
 • Puścić i ponownie nacisnąć włącznik.
Ochrona przed przegrzaniem
 • Pozostawić wkrętarko-wiertarkę do ostygnięcia i wyczyścić szczelinę wentylacyjną.
Miga 1 dioda LED.
Wkrętarko-wiertarka nie działa.
Akumulator jest rozładowany.
 • Wymienić akumulator i naładować pusty akumulator.
Akumulator jest zbyt zimny.
 • Doprowadzić akumulator do zalecanej temperatury roboczej.
Akumulator jest zbyt gorący.
 • Doprowadzić akumulator do zalecanej temperatury roboczej.
SF 6H-A22
Wiercenie udarowe nie jest możliwe.
Nieprawidłowo ustawiona funkcja na pierścieniu nastawczym.
 • Ustawić pierścień nastawczy na funkcję "Wiercenie udarowe" Image alternative.
Włącznik nie daje się wcisnąć lub jest zablokowany.
Przełącznik biegu w prawo/lewo jest w położeniu środkowym (położenie transportowe).
 • Przełącznik biegu w prawo/lewo przesunąć w lewo lub w prawo.
Silne nagrzewanie się wkrętarko-wiertarki lub akumulatora.
Usterka elektryczna
 • Natychmiast wyłączyć wkrętarko-wiertarkę, wyjąć akumulator i skontaktować się z serwisem Hilti .
Wkrętarko-wiertarka jest przeciążona (przekroczona granica zastosowania).
 • Sprawdzić sposób stosowania.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.
Utylizacja akumulatorówW razie nieprawidłowej utylizacji akumulatorów, wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 • Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci.
 • Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Image alternative