Język

PD-E

Polski

Informacje na temat instrukcji obsługi

Do niniejszej instrukcji obsługi

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy zawsze stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji i podanych na produkcie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać zawsze z produktem; produkt przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przestrzegać instrukcji obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji obsługi.
Image alternative Numeracja na rysunkach wskazuje na istotne etapy pracy lub na ważne dla etapów pracy elementy. Te etapy pracy lub elementy są w tekście wyszczególnione odpowiednimi numerami, np. (3) .
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia .
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole ogólne

Symbole, które stosuje się w połączeniu z produktem.
Image alternative KCC‑REM-HLT‑PD-E
Image alternative Przycisk Wł./Wył.
Image alternative Przycisk pomiaru
Image alternative Przycisk menu
Image alternative Przycisk kasujący (Clear)
Image alternative Przycisk "w prawo"
Image alternative Przycisk "w lewo"

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Dalmierz laserowy
  PD-E
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Informacja o laserze znajdująca się na produkcie

Informacja o laserze
Informacja o laserze
Image alternative Klasa lasera 2, zgodnie z normą IEC60825-1/EN60825-1:2007 oraz odpowiada CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Image alternative Klasa lasera 2. Nie wolno patrzeć w źródło promienia lasera. Nie kierować promienia lasera na inne osoby ani na obszar, na którym mogłyby przebywać osoby, które nie uczestniczą w pracach z laserem.
Image alternative Odpady przekazywać do ponownego wykorzystania.

Deklaracja zgodności

Image alternative
Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującym prawem i obowiązującymi normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

Oprócz wskazówek bezpieczeństwa z poszczególnych rozdziałów niniejszej instrukcji obsługi należy bezwzględnie przestrzegać poniższych uwag. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
 • Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu urządzenia przystępować z rozwagą. Nie używać produktu będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji produktu może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Nie demontować żadnych instalacji zabezpieczających i nie usuwać tabliczek informacyjnych ani ostrzegawczych.
 • W przypadku nieprawidłowego odkręcenia produktu może powstać promieniowanie laserowe przewyższające klasę 2. Konserwację lub naprawę produktu należy przeprowadzać wyłącznie w serwisie Hilti .
 • Dokonywanie modyfikacji i zmian w produkcie jest zabronione.
 • Przed każdym uruchomieniem sprawdzać prawidłowy sposób działania produktu.
 • Pomiary dokonywane przez szyby szklane lub inne obiekty mogą zafałszować wyniki pomiaru.
 • Przyczyną zafałszowania wyniku pomiaru mogą być częste zmiany warunków pomiaru, np. osoby przecinające promień lasera.
 • Nie wolno kierować produktu na słońce lub na inne silne źródła światła.
 • Należy uwzględnić wpływ otoczenia. Nie używać urządzenia tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub eksplozji.
 • Przestrzegać zawartych w instrukcji obsługi wskazówek dotyczących eksploatacji, konserwacji i utrzymania urządzenia we właściwym stanie technicznym.

Ogólne środki bezpieczeństwa

 • Przed użyciem sprawdzić produkt pod kontem uszkodzeń. Zlecić naprawę uszkodzonych elementów w serwisie Hilti .
 • Po upadku lub innych mechanicznych oddziaływaniach należy sprawdzić dokładność działania produktu.
 • Pomimo tego, że produkt przystosowany został do pracy w trudnych warunkach panujących na budowie, należy się z nim obchodzić ostrożnie, jak z każdym innym urządzeniem pomiarowym.
 • Nieużywane produkty należy przechowywać w suchym, wysoko położonym lub zamkniętym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
 • Produkt nie może być obsługiwany przez dzieci.
 • Należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prawidłowa organizacja miejsca pracy

 • Podczas prac na drabinach unikać nienaturalnych pozycji ciała. Zadbać o utrzymanie stabilnej pozycji i zachowanie równowagi.
 • Należy zabezpieczyć miejsce pomiaru i podczas eksploatacji produktu zwracać uwagę na to, aby promienia lasera nie kierować na siebie ani inne osoby.
 • W przypadku przeniesienia produktu z zimnego do ciepłego otoczenia lub odwrotnie, należy odczekać, aż urządzenie dostosuje się do nowych warunków.
 • Produktu należy używać tylko w zdefiniowanych granicach zastosowania.
 • W celu uniknięcia błędnych pomiarów należy utrzymywać w czystości okienko wyjścia promienia lasera.
 • Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.

Bezpieczna praca z urządzeniami laserowymi

 • Urządzenia z klasą lasera 2/Class II powinny być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel.
 • Promieni lasera nie należy kierować na wysokość linii wzroku.
 • Należy zachować wszelkie środki ostrożności i dopilnować, aby promień lasera nie padł przypadkowo na powierzchnię mogącą odbijać światło.
 • Należy zastosować wszelkie środki bezpieczeństwa, które wykluczą możliwość bezpośredniego patrzenia w wiązkę promienia lasera.
 • Promieniowanie lasera nie powinno wykraczać poza kontrolowany obszar.
 • Jeśli laser nie jest używany, należy go wyłączyć.
 • Nieużywany laser należy przechowywać w miejscu, do którego dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione.

Zgodność elektromagnetyczna

Pomimo tego, że urządzenie spełnia rygorystyczne wymagania obowiązujących dyrektyw, firma Hilti nie może wykluczyć wystąpienia zakłóceń na skutek silnego promieniowania, co może z kolei doprowadzić do błędnych wskazań pomiarowych. W takim przypadku lub w razie pojawienia się innych wątpliwości należy przeprowadzić pomiary kontrolne. Równocześnie firma Hilti nie może wykluczyć wystąpienia zakłóceń w innych urządzeniach (np. w urządzeniach nawigacyjnych samolotów). Urządzenie odpowiada klasie A; wykluczenie zakłóceń w obszarze mieszkalnym nie jest możliwe.
Tylko na rynek koreański: Ten dalmierz laserowy przystosowany jest do eksploatacji z falami elektromagnetycznymi występującymi w obszarze przemysłowym (klasa A). Użytkownik powinien przestrzegać tej informacji i nie stosować dalmierza laserowego w obszarze mieszkalnym.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Tylne powierzchnie ogranicznika
 2. Wskaźnik diodowy LED tylnego ogranicznika
 3. Przycisk "w lewo"
 4. Przycisk menu
 5. Przycisk pomiaru
 6. Wyświetlacz graficzny
 7. Wskaźnik diodowy LED przedniego ogranicznika
 8. Boczny przycisk pomiaru
 9. Przycisk Wł./Wył.
 10. Przycisk "w prawo"
 11. Mocowanie paska na rękę
 12. Przycisk kasujący (Clear)
 13. Gwint 1/4"
 14. Ostrze pomiarowe
 15. Wylot lasera i soczewka odbiorcza
 16. Celownik optyczny
 17. Gwint 1/4"

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisany produkt to dalmierz laserowy. Jest on przeznaczony do przeprowadzania pomiarów pojedynczych oraz pomiarów ciągłych odległości.

Pomiary odległości można przeprowadzać na celach nieruchomych, takich jak beton, kamień, drewno, plastik, papier itd. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie pryzmatów lub innych silnie odbijających celów - wynik pomiaru może zostać zafałszowany.
Produkt jest dopuszczony do eksploatacji z bateriami typu AAA.

Objaśnienie wskazań na wyświetlaczu

Menu główne
Image alternative Wybór jednostki miary kąta
Image alternative Ustalanie powierzchni do malowania
Image alternative Pojedynczy wariant Pitagorasa
Image alternative Pomiar powierzchni i objętości
Image alternative Wybór funkcji specjalnych
Image alternative Wybór funkcji obmiaru trapezu
Image alternative Wybór funkcji Pitagorasa
Do odległości poziomych i przekątnych potrzebny jest przynajmniej kąt prosty.
Image alternative Wybór ustawień
Image alternative Przeprowadzanie pomiarów pośrednich
Do pomiarów na nieruchomych obiektach, jak ściany, niepotrzebne są określone kąty.
Ogólne symbole
Image alternative Stan naładowania baterii
Image alternative Miarka nierozłożona
Image alternative Miarka rozłożona
Image alternative Pomiary
Image alternative Dodawanie odległości
Image alternative Odejmowanie odległości
Image alternative Wybór
Image alternative Bez wyboru
Image alternative Wybór czasu pomiaru
Image alternative Wybór kalkulatora
Podmenu jednostki miary kąta
Image alternative Wzniesienie w procentach
Image alternative Jednostki metryczne
Image alternative Jednostki imperialne
Image alternative Wzniesienie w stopniach
Podmenu pomiaru powierzchni i objętości
Image alternative Pomiar powierzchni prostokątnych
Image alternative Pomiar powierzchni trójkątnych
Image alternative Pomiar objętości
Image alternative Pomiar objętości walca
Podmenu funkcji specjalnych
Image alternative Wybór trybu pomiaru na zewnątrz
Image alternative Wybór automatycznego czujnika jasności
Image alternative Ustalanie powierzchni do malowania
Image alternative Wybór funkcji tyczenia
Image alternative Wybór funkcji Delta Min/Max
Image alternative Wybór timera
Image alternative Wybór funkcji Offset
Image alternative Wybór pamięci danych
Podmenu funkcji obmiaru trapezu
Image alternative 3 Pomiar odległości
Image alternative 2 Odległości, 1 Pomiar kątów
Podmenu funkcji Pitagorasa
Image alternative Pojedynczy wariant Pitagorasa
Image alternative Podwójny wariant Pitagorasa
Image alternative Połączony wariant Pitagorasa
Podmenu ustawień
Image alternative Jednostka. Wybór jednostki: Image alternativemetr Image alternativecentymetr Image alternativemilimetr
Image alternative Punkty odniesienia. Wybór punktów odniesienia: Image alternativekrawędź przedniaImage alternativegwint w tylnej części Image alternativegwint w dolnej części
Image alternative Jednostka miary kąta. Wybór jednostki miary kąta: Image alternativewzniesienie w procentach Image alternativejednostki metryczne Image alternativejednostki imperialne Image alternativewzniesienie w stopniach
Image alternative Wybór trybu eksperckiego
Image alternative Zmiana zawartości paska ulubionych
Image alternative Aktywacja skali
Image alternative Włączanie/wyłączanie dźwięku
Image alternative Wybór nieprzerwanego działania lasera
Image alternative Wybór automatycznego czujnika jasności
Image alternative Kalibracja czujnika nachylenia
Image alternative Wyświetlanie informacji o urządzeniu
Image alternative Przywracanie ustawień fabrycznych
Podmenu pomiarów pośrednich
Image alternative Pomiar pośredniej odległości poziomej
Image alternative Pomiar pośredniej odległości pionowej
Image alternative Przeprowadzanie pomiarów na suficie
Image alternative Pomiar pośredniej odległości pionowej II

Zakres dostawy

Dalmierz laserowy, 2 baterie, instrukcja obsługi, certyfikat producenta.
Inne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
3 V
Prąd znamionowy
400 mA
Maksymalna wysokość zastosowania powyżej wysokości odniesienia
2 000 m
(6 561 ft - 10 in)
Maksymalna wilgotność względna
80 %
Temperatura robocza
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Dokładność pomiaru odległości (2σ, odchylenie standardowe)
±1,0 mm
Dokładność pomiaru nachylenia (2σ, odchylenie standardowe)
±0,2°
Moc wyjściowa lasera
< 1 mW
Długość fali lasera
639 nm
(0,0000252 in)
Szerokość impulsu
< 3,6 ns
Czas trwania impulsu
8,3 ns … 243 ns
Ciężar (z bateriami)
165 g
(5,8 oz)
Temperatura składowania
−30 ℃ … 70 ℃
(−22 ℉ … 158 ℉)
Klasa lasera według normy EN 60825-1:2007
Klasa lasera 2
Klasa ochrony według normy IEC 60529
IP 65

Obsługa

Funkcje podstawowe

Za pomocą przycisków "w lewo" lub "w prawo" przechodzić do żądanych funkcji.
 • W celu wyboru jakiejś funkcji za każdym razem naciskać przycisk pomiaru.

Wkładanie baterii

Przestrzegać prawidłowej biegunowości. Baterie wymieniać wyłącznie parami. Nie używać uszkodzonych baterii.
Image alternative
 • Otworzyć przegrodę na baterie i włożyć baterie.

Włączanie i wyłączanie dalmierza laserowego

 1. W celu włączenia wyłączonego urządzenia nacisnąć przycisk Wł./Wył. lub przycisk pomiaru.
 2. W celu wyłączenia włączonego urządzenia nacisnąć przycisk Wł./Wył.

Pomiar z ostrzem pomiarowym

Image alternative
 1. Rozłożyć ostrze pomiarowe na 90°. Ostrze pomiarowe może pełnić rolę ogranicznika.
  Ostrze pomiarowe pomaga ustawić urządzenie podczas kierowania go na stałą pozycję. Dotyczy to głównie pomiarów pośrednich, obmiarów trapezu i pomiarów z zastosowaniem funkcji Pitagorasa, ponieważ te wyniki opierają się na wartościach szacunkowych.
  Do mierzenia niedostępnych miejsc używać końcówki przedłużającej PDA 72. Urządzenie automatycznie rozpoznaje końcówkę przedłużającą. Na wyświetlaczu może pojawić się okno potwierdzające.
 1. Rozłożyć ostrze pomiarowe na 180°. Nastąpi automatyczne przełączenie punktu odniesienia.

Pomiar z płytką celowniczą

Image alternative
 1. Używać płytki celowniczej, aby zmierzyć odległości w następujących niekorzystnych warunkach:
  • Ściana nie odbija promienia z powodu rodzaju powierzchni.
  • Punkt pomiarowy nie znajduje się na powierzchni.
  • Odległość przeznaczona do pomiaru jest bardzo duża.
  • Warunki świetlne są niekorzystne (silne nasłonecznienie).
 2. W przypadku pomiarów wykonanych przy użyciu płytki celowniczej dodać 1,2 mm do zmierzonych odległości.

Tryb pomiaru

Przeprowadzanie pomiaru pojedynczego

 1. W celu aktywowania promienia lasera nacisnąć krótko przycisk pomiaru.
 2. Promień lasera trzymać skierowany na punkt celowniczy.
 3. Nacisnąć krótko przycisk pomiaru w celu przeprowadzenia pomiaru.
  • Mierzona odległość pojawi się na krótko w dolnym wierszu na wyświetlaczu.
  • Wartość pomiarowa z poprzedniego pomiaru pojawi się w górnym wierszu na wyświetlaczu.
 4. W celu przeprowadzenia kolejnego pomiaru trzymać laser skierowany na punkt celowniczy i ponownie wykonać pomiar naciskając przycisk pomiaru.

Przeprowadzanie pomiaru ciągłego

Podczas przeprowadzania pomiaru ciągłego mierzonych jest i wyświetlanych 6-10 wartości pomiarowych na sekundę. Dalmierz laserowy można tak długo przesuwać naprzeciwko celu, aż osiągnięta zostanie żądana odległość.
 1. Naciskać przycisk pomiaru przez 2 sekundy.
  • Jeśli sygnał jest włączony, emitowany jest sygnał dźwiękowy.
 2. Zbliżać lub oddalać dalmierz laserowy od celu, aż osiągnięta zostanie żądana odległość.
 3. Nacisnąć krótko przycisk pomiaru.
  • Mierzona odległość pojawi się na krótko w dolnym wierszu na wyświetlaczu.
  • Wartość pomiarowa z poprzedniego pomiaru pojawi się w górnym wierszu na wyświetlaczu.

Wybór jednostki miary kąta

 1. W menu wybrać symbol jednostki miary kąta.
 2. Za pomocą przycisku "w lewo" lub "w prawo" przejść do żądanej jednostki miary kąta.
 3. Za pomocą przycisku pomiaru wybrać żądaną jednostkę miary kąta.

Pomiar powierzchni i objętości

Pomiar powierzchni prostokątnych

 1. Skierować urządzenie na punkt celowniczy szerokości pomieszczenia i nacisnąć przycisk pomiaru.
 2. Skierować urządzenie na punkt celowniczy długości pomieszczenia i nacisnąć przycisk pomiaru.

Pomiar powierzchni trójkątnych

 1. Skierować urządzenie na punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.
 2. Skierować urządzenie na punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.
 3. Skierować urządzenie na trzeci punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.

Pomiar objętości

 1. Skierować urządzenie na punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.
 2. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.
 3. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.

Pomiar objętości walca

 1. Skierować urządzenie na punkt celowniczy, aby zmierzyć wysokość walca i nacisnąć przycisk pomiaru.
 2. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy, aby zmierzyć średnicę walca i nacisnąć przycisk pomiaru.

Funkcje specjalne

Automatyczny czujnik jasności

 • W menu funkcji specjalnych wybrać symbol automatycznego czujnika jasności.
  Automatyczny czujnik jasności automatycznie przyciemnia podświetlenie wyświetlacza w ciemniejszym otoczeniu. Dzięki temu oszczędzana jest moc baterii.

Powierzchnia do malowania

 1. Skierować urządzenie na punkt celowniczy, aby wyznaczyć pierwszą długość pomieszczenia, i nacisnąć przycisk pomiaru.
  • Wynik zostanie zapisany jako wynik pośredni.
 2. Skierować urządzenie na następną długość pomieszczenia i wykonać pomiar za pomocą przycisku pomiaru.
  • Drugi wynik pojawi się w tabeli wyników pośrednich. Wytłuszczony wynik pośredni jest sumą zmierzonych długości pomieszczenia.
 3. Powtarzać opisane powyżej czynności do momentu zmierzenia wszystkich długości pomieszczenia.
 4. Nacisnąć przycisk "w prawo", aby przejść do wysokości pomieszczenia i potwierdzić przyciskiem pomiaru.
 5. Skierować urządzenie na wysokość pomieszczenia i wykonać pomiar.
  • Wysokość pomieszczenia zostanie zmierzona i wyświetlona w wierszu wyników pośrednich. Powierzchnia do malowania zostanie natychmiast obliczona i wyświetlona w wierszu wyników.

Funkcja tyczenia

 1. Wprowadzić ręcznie odległość. W tym celu za pomocą przycisku "w lewo" lub "w prawo" wybrać symbol klawiatury i potwierdzić przyciskiem pomiaru.
 2. Wybrać odpowiednie liczby i potwierdzić przyciskiem pomiaru.
 3. W celu potwierdzenia wybranej wartości wybrać symbol zaznaczenia w prawym dolnym rogu.
 4. Wybrać symbol z chorągiewką.
  • Wybrana odległość zostanie wyświetlona między dwiema chorągiewkami.
 5. Nacisnąć przycisk pomiaru, aby rozpocząć pomiar.
  • Strzałki na ekranie wskazują kierunek, w którym należy przesuwać urządzenie. Po osiągnięciu odległości docelowej, powyżej i poniżej tej odległości, pojawiają się czarne strzałki.
 6. W celu zwielokrotnienia odległości należy kontynuować przesuwanie urządzenia. Po prawej stronie wyświetlana jest informacja, ile razy odmierzono już żądaną odległość.
 7. Nacisnąć przycisk pomiaru, aby zakończyć pomiar.
  Po osiągnięciu tyczonej odległości na wyświetlaczu pojawi się aktualny punkt odniesienia.
  Zamiast ręcznie wprowadzać wymaganą odległość, można ją zmierzyć. W tym celu wybrać symbol pomiaru pojedynczego i potwierdzić przyciskiem pomiaru.

Funkcja Delta Min/Max

 1. W menu funkcji specjalnych wybrać symbol funkcji Delta Min/Max.
 2. Skierować urządzenie na punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.
 3. Nacisnąć przycisk pomiaru, aby zakończyć pomiar.
  • Zmierzone ostatnio odległości są wyświetlane w wierszu wyników.

Pamięć danych

 1. W menu funkcji specjalnych wybrać symbol pamięci danych.
  Urządzenie zapisuje do 30 wskazań wraz z symbolami graficznymi. Jeśli w pamięci danych zapisanych jest już 30 wskazań, podczas zapisywania nowego wskazania najstarsze wskazanie zostanie automatycznie usunięte.
 2. Aby usunąć wszystkie dane z pamięci danych, naciskać przycisk C przez 2 sekundy w trakcie wyświetlania danych z pamięci.

Funkcja obmiaru trapezu

Funkcja obmiaru trapezu (3 odległości)

 1. W menu funkcji obmiaru trapezu wybrać symbol funkcji obmiaru trapezu dla 3 odległości.
 2. Skierować urządzenie na punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.
  • Po zmierzeniu pierwszej odległości na ekranie automatycznie pojawi się żądanie wykonania następnego pomiaru.
 3. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.
 4. Skierować urządzenie na trzeci punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.

Funkcja obmiaru trapezu z nachyleniem (2 odległości, 1 kąt)

 1. W menu funkcji obmiaru trapezu wybrać symbol funkcji obmiaru trapezu z nachyleniem.
 2. Skierować urządzenie na punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.
 3. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.

Funkcja Pitagorasa

Pojedynczy wariant Pitagorasa

 1. Skierować urządzenie na punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.
 2. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.
  W celu uzyskania dokładnych wyników pomiaru druga odległość musi być prostopadła do odległości docelowej.

Podwójny wariant Pitagorasa

 1. Skierować urządzenie na punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.
 2. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.
  W celu uzyskania dokładnych wyników pomiaru druga odległość musi być prostopadła do odległości docelowej.
 3. Skierować urządzenie na trzeci punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.

Połączony wariant Pitagorasa

 1. Skierować urządzenie na punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.
 2. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.
 3. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.

Ustawienia

Zmiana zawartości paska ulubionych

 1. Przejść do funkcji, którą zamierza się zmienić i potwierdzić przyciskiem pomiaru.
 2. Przejść do żądanej funkcji i potwierdzić przyciskiem pomiaru.

Aktywacja skali

 1. Ustawić poszczególne liczby i potwierdzić wartość przyciskiem pomiaru.
 2. W celu potwierdzenia wybranej wartości wybrać symbol zaznaczenia.

Kalibracja czujnika nachylenia

 1. Położyć urządzenie na poziomej powierzchni i nacisnąć przycisk pomiaru.
 2. Obrócić urządzenie o 180° i nacisnąć przycisk pomiaru.
  • Czujnik nachylenia został skalibrowany.

Pomiary pośrednie

Pośrednia odległość pozioma

 • Skierować urządzenie na punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.
  • Odległość i kąt nachylenia zostaną zmierzone i wyświetlone w wierszu wyników pośrednich.
  • Odległość docelowa zostanie natychmiast obliczona i wyświetlona w wierszu wyników.

Pośrednia odległość pionowa (2 kąty, 2 odległości)

 1. Skierować urządzenie na punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.
  • Pierwsza odległość i kąt zostaną zmierzone i wyświetlone w wierszu wyników pośrednich.
  • Na ekranie automatycznie pojawi się żądanie pomiaru drugiej odległości.
 2. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.
  • Odległość docelowa zostanie natychmiast obliczona i wyświetlona w wierszu wyników.

Przeprowadzanie pomiarów na suficie

 1. Skierować urządzenie na punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.
  • Pierwsza odległość i kąt zostaną zmierzone i wyświetlone w wierszu wyników pośrednich.
  • Na ekranie automatycznie pojawi się żądanie pomiaru drugiej odległości.
 2. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.
  • Odległość docelowa zostanie natychmiast obliczona i wyświetlona w wierszu wyników.

Pośrednia odległość pionowa II (2 kąty, 1 odległość)

 1. Skierować urządzenie na punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.
  • Pierwsza odległość i kąt zostaną zmierzone i wyświetlone w wierszu wyników pośrednich.
  • Na ekranie automatycznie pojawi się żądanie pomiaru drugiej odległości.
 2. Skierować urządzenie na następny punkt celowniczy i nacisnąć przycisk pomiaru.
  • Odległość docelowa zostanie natychmiast obliczona i wyświetlona w wierszu wyników.

Konserwacja, transport i przechowywanie

Czyszczenie

 • Nie dotykać soczewki palcami.
 • Soczewkę należy czyścić przez zdmuchnięcie zanieczyszczeń lub czystą, miękką ściereczką.
 • Nie stosować innych płynów oprócz czystego alkoholu i wody.

Transport

Przed wysyłką produktu należy zaizolować lub wyjąć z produktu akumulatory i baterie.
 • Do transportu lub wysyłki urządzenia należy używać opakowania Hilti lub opakowania o podobnych właściwościach.

Przechowywanie i suszenie

 • Nie przechowywać zawilgoconego produktu. Przed zapakowaniem i przechowywaniem należy pozostawić go do wyschnięcia.
 • Przestrzegać wartości granicznych temperatury przechowywania i transportu wyposażenia, podanych w danych technicznych.
 • Po dłuższym przechowywaniu lub transporcie należy przed użyciem urządzenia wykonać pomiar kontrolny.

Utylizacja

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Zagrożenie w wyniku nieprawidłowej utylizacji.
 • Niewłaściwa utylizacja sprzętu może mieć następujące skutki: Podczas spalania elementów z tworzywa sztucznego powstają trujące gazy, które mogą zagrażać zdrowiu. W przypadku uszkodzenia lub silnego rozgrzania baterie mogą eksplodować i spowodować zatrucia, oparzenia ogniem lub kwasem oraz zanieczyszczenie środowiska. Lekkomyślne pozbywanie się sprzętu umożliwia niepowołanym osobom użytkowanie go niezgodnie z przeznaczeniem. Może to spowodować poważne obrażenia ciała oraz zanieczyszczenie środowiska.
Image alternative Produkty Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Informacje na ten temat można uzyskać w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.
Zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .