Język

DD 30-W

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym
Image alternative Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
Image alternative Obroty na minutę
Image alternative Znamionowa jałowa prędkość obrotowa
Image alternative Używać okularów ochronnych
Image alternative Używać kasku ochronnego
Image alternative Nosić ochraniacze słuchu
Image alternative Nosić rękawice ochronne
Image alternative Używać obuwia ochronnego
Image alternative Symbol zamka
Image alternative Wskaźnik serwisowy
Image alternative Wskaźnik mocy wiercenia
Image alternative Bezprzewodowa transmisja danych

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Typ:
  DD 30-W
  Generacja:
  01
  Nr seryjny:

Deklaracja zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia, jak również zapoznać się z ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Bałagan lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Używając tego elektronarzędzia nie wolno pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie należy zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu zasilającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód zasilający chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub skręcone przewody zasilające zwiększają ryzyko porażenia.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy używać wyłącznie przedłużaczy przystosowanych do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Przystępując do pracy przy użyciu elektronarzędzi należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej i/lub założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi elektronarzędzia. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
 • Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub wyjąć akumulator z urządzenia. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Dopilnować, aby uchwyty oraz ich powierzchnie były zawsze suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem lub olejem. Śliskie uchwyty i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolę elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji wiertarek diamentowych

 • W trakcie wykonywania wierceń, które wymagają zastosowania wody, należy odprowadzać wodę z obszaru roboczego lub użyć systemu zbierania wody. Takie środki ostrożności pozwalają utrzymać obszar roboczy w stanie suchym i zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których narzędzie tnące może natrafić na ukryte przewody elektryczne lub własny przewód zasilający, trzymać elektronarzędzie za izolowane uchwyty. Kontakt narzędzia tnącego z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy elektronarzędzia i spowodować porażenie prądem.
 • Podczas wiercenia diamentowego nosić ochraniacze słuchu. Hałas może prowadzić do utraty słuchu.
 • W przypadku zablokowania narzędzia roboczego nie wykonywać dalszego posuwu i wyłączyć narzędzie. Sprawdzić przyczynę zakleszczenia się narzędzia roboczego i usunąć ją.
 • W celu ponownego uruchomienia wiertarki diamentowej, która utknęła w obrabianym materiale, należy sprawdzić przed jej włączeniem, czy narzędzie robocze swobodnie się obraca. Jeżeli narzędzie robocze zakleszczy się i przestanie się obracać, może ulec przeciążeniu lub spowodować odłączenie się wiertarki diamentowej od obrabianego przedmiotu.
 • W przypadku mocowania statywu na obrabianym przedmiocie za pomocą kotew i śrub upewnić się, że zastosowane zakotwienie jest w stanie utrzymać maszynę podczas jej użytkowania. Jeżeli obrabiany przedmiot nie jest twardy lub porowaty, kotwa może wypaść, co spowoduje odłączenie się statywu od obrabianego przedmiotu.
 • W przypadku wiercenia w ścianach lub sufitach zadbać o to, aby obszar roboczy i osoby przebywające po drugiej stronie były bezpieczne. Koronka wiertnicza może wyjść poza otwór, a rdzeń wiertniczy może wypaść po drugiej stronie.
 • Nie używać tego narzędzia do wykonywania wierceń sufitowych z użyciem przewodu doprowadzającego wodę. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo osób
 • Prowadzone ręcznie urządzenie zawsze trzymać obydwiema rękami za przewidziane do tego celu uchwyty.
 • Urządzenie i diamentowa koronka wiertnicza odznaczają się dużym ciężarem. Istnieje niebezpieczeństwo zgniecenia części ciała. Zakładać kask, rękawice i obuwie ochronne.
 • Utrzymywać uchwyty w suchym i czystym stanie. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem ani olejem.
 • Robić przerwy w pracy oraz wykonywać ćwiczenia rozluźniające i ćwiczenia palców w celu ich lepszego ukrwienia.
 • Unikać dotykania obracających się elementów. Urządzenie włączać dopiero na stanowisku pracy. Dotykanie wirujących części urządzenia, w szczególności narzędzi roboczych, może prowadzić do obrażeń ciała.
 • Podczas pracy przewód sieciowy, przedłużacz i ewentualnie wąż ssący prowadzić zawsze od urządzenia ku tyłowi. Dzięki temu można uniknąć potknięcia się o przewód lub wąż podczas pracy.
 • Unikać kontaktu skóry i oczu z płuczką wiertniczą. Nosić rękawice ochronne i okulary ochronne.
 • Należy pouczyć dzieci, że nie wolno bawić się urządzeniem.
 • Urządzenie nie może być używane przez osoby słabe fizycznie bez uprzedniego pouczenia. Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci.
 • Podczas użytkowania oraz ostrzenia narzędzie może się nagrzewać. W związku z tym istnieje ryzyko odniesienia oparzeń i skaleczeń. Podczas pracy z użyciem narzędzia nosić rękawice ochronne.
 • Podczas przerw w pracy urządzenie zamontowane na statywie odkładać bezpiecznie na podłoże.
 • Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu.
Ochrona przed pyłamiPyły z materiałów zawierających ołów, niektóre rodzaje drewna, minerały i metal mogą być szkodliwe dla zdrowia. Kontakt ze skórą oraz wdychanie pyłów może wywołać reakcje alergiczne oraz/lub prowadzić do chorób dróg oddechowych użytkownika oraz osób znajdujących się w pobliżu. Niektóre rodzaje pyłów, np. dębowy lub bukowy uchodzą za rakotwórcze, zwłaszcza w połączeniu z dodatkowymi substancjami do obróbki drewna (chromiany, środki ochronne do drewna). Materiał zawierający azbest może być obrabiany wyłącznie przez fachowców.
 • W miarę możliwości używać efektywnego systemu odsysania. Należy używać polecanego przez Hilti odpowiedniego odkurzacza przenośnego do pyłu drewnianego i/lub mineralnego, przystosowanego do pracy z tym urządzeniem. Konieczne jest zapewnienie prawidłowej wentylacji miejsca pracy. Zaleca się zakładanie maski przeciwpyłowej z filtrem klasy P2. Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących obrabianych materiałów.
Prawidłowe obchodzenie się z elektronarzędziami
 • Zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Do zamocowania obrabianego przedmiotu stosować urządzenia mocujące lub imadło. Dzięki temu będzie on przytrzymywany stabilniej, niż za pomocą dłoni, a ponadto obie ręce będą wolne w celu obsługi urządzenia.
 • Sprawdzić, czy narzędzia mają uchwyt przystosowany do systemu mocowania urządzenia oraz czy zostały właściwie zamocowane w uchwycie narzędziowym.
 • W przypadku przerwy w zasilaniu wyłączyć elektronarzędzie i wyciągnąć wtyczkę z gniazda, aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia podczas ponownego doprowadzenia napięcia.
 • Eksploatować wyłącznie urządzenie z drożnymi szczelinami wentylacyjnymi.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rur wodociągowych, np. przy użyciu wykrywacza metali. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą przewodzić prąd. Stwarza to poważne zagrożenie porażeniem prądem.
 • Nigdy nie używać urządzenia bez dostarczonego wyłącznika różnicowo-prądowego PRCD (w przypadku urządzeń bez PRCD nigdy bez transformatora rozdzielczego). Przed każdym użyciem sprawdzić PRCD.
 • Regularnie kontrolować przewód zasilający urządzenia i – w razie stwierdzenia jego uszkodzenia – oddać do naprawy wykwalifikowanemu fachowcowi. Jeśli uszkodzony jest przewód przyłączeniowy elektronarzędzia, należy go wymienić na specjalny i dopuszczony do użytku przewód przyłączeniowy, dostępny w serwisie. Kontrolować regularnie przedłużacze i w razie uszkodzenia wymieniać je na nowe. Jeśli podczas pracy uszkodzony zostanie przewód zasilający lub przedłużacz, nie wolno ich dotykać. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda. Uszkodzone przewody przyłączeniowe oraz przedłużacze mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Nie stosować trójników.
Miejsce pracy
 • Zadbać o dobrą wentylację stanowiska pracy. Nieprawidłowa wentylacja stanowiska pracy może spowodować zagrożenie dla zdrowia wskutek nadmiernego zapylenia.
 • Nie wiercić w materiałach szkodliwych dla zdrowia (np. azbest).
 • Przed rozpoczęciem pracy należy uzyskać pozwolenie od kierownika budowy. Wiercenia w budynkach i innych strukturach mogą naruszyć ich statykę, w szczególności podczas odcinania prętów zbrojeniowych lub elementów nośnych.
 • Podczas pracy na świeżym powietrzu zaleca się noszenie rękawic ochronnych i antypoślizgowego obuwia.
 • Podczas eksploatacji urządzenia nosić odpowiednie okulary ochronne, kask ochronny, ochraniacze słuchu, rękawice ochronne oraz obuwie ochronne. Również osoby znajdujące się w pobliżu muszą nosić osobiste wyposażenie ochronne.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Uchwyt narzędziowy
 2. Uchwyt boczny DD-SH-30
 3. Blokada uchwytu narzędziowego
 4. Przepływomierz wody
 5. Dźwignia regulatora przepływu wody
 6. Blokada przełącznika wiercenia przy użyciu statywu
 7. Libella okrągła do wiercenia w pionie
 8. Przełącznik Wł./Wył.
 9. Uchwyt
 10. Libella rurkowa do wiercenia w poziomie
 11. Przewód zasilający z PRCD
 12. Przyłącze wody
 13. Osłona szczotek węglowych
 14. Uchwyt węża ssącego
 15. Ogranicznik głębokości do wiercenia ręcznego
 16. Wskaźnik serwisowy
 17. Wskaźnik mocy wiercenia

Wyłącznik różnicowo-prądowy (PRCD)

Image alternative
 1. PRCD w przewodzie zasilającym
 2. Wskaźnik na PRCD
 3. Przycisk Reset na PRCD
 4. Przycisk TEST na PRCD

System zbierania wody

Image alternative
 1. Suwak do nastawiania długości wspornika zbieraka wody
 2. Odblokowanie wspornika zbieraka wody
 3. Wspornik zbieraka wody

Wyposażenie

Image alternative
 1. Tuleja wiertnicza
 2. Pierścień zbieraka wody
 3. Wąż zbieraka wody
 4. Osłona przeciwbryzgowa

Wyposażenie statywu DD-ST 30

Image alternative
 1. Śruba oporowa
 2. Kolumna
 3. Imadło
 4. Śruba blokująca
 5. Zawleczka
 6. Pokrętło
 7. Suport
 8. Blokada suportu
 9. Uchwyt
 10. Dźwignia mocująca
 11. Przyłącze podciśnienia
 12. Manometr
 13. Złącze podciśnieniowe
 14. Płyta adaptera
 15. Płyta próżniowa
 16. Śruby poziomujące
 17. Zawór spustowy

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to elektryczny system diamentowego wiercenia rdzeniowego. Urządzenie to jest przeznaczone do wiercenia na mokro ręcznie lub przy użyciu statywu w betonie i podłożach mineralnych. Statyw można przymocować do obrabianego przedmiotu za pomocą odpowiedniej kotwy (wyposażenie) lub podstawy podciśnieniowej (wyposażenie).

 • Urządzenie należy zasilać wyłącznie prądem o napięciu sieciowym i częstotliwości zgodnej z danymi na tabliczce znamionowej.
 • W zależności od zastosowania i kierunku wiercenia (patrz tabela) system zbierania wody diamentowego wiertła rdzeniowego należy podłączyć do zalecanego przez firmę Hilti odkurzacza uniwersalnego i wybrać wyposażenie.
Image alternative

Wszystkie wiercenia należy przeprowadzać wyłącznie z zamontowanym systemem zbierania wody, odpowiednim zestawem tulei wiertniczej i koronki wiertniczej, jak również przy prawidłowym nastawieniu długości.

Image alternative

Wiercenie w górę jest dozwolone wyłącznie, jeżeli stosowane jest odsysanie wody oraz dodatkowa osłona przeciwbryzgowa.

Ponieważ w przypadku wiercenia przy użyciu statywu nie można zamontować osłony przeciwbryzgowej, wiercenie do góry jest w takim przypadku niedozwolone.

Niedozwolone nieprawidłowości w eksploatacji

 • Ten produkt nie nadaje się do obróbki materiałów szkodliwych dla zdrowia.
 • Wiercenie w materiałach, których pyły przewodzą prąd elektryczny (na przykład magnez), jest zabronione.
 • Wiercenie na sucho jest niedozwolone.

Wyposażenie w przypadku różnych obszarów zastosowania

Wymagane wyposażenie w przypadku różnych prac / kierunków wiercenia
Zastosowanie
Kierunek wiercenia
Wyposażenie
Ręcznie
Poziomo i w dół
Z odsysaniem / bez odsysania, bez osłony przeciwbryzgowej
Ręcznie
W górę
Z odsysaniem i osłoną przeciwbryzgową
Wiercenie przy użyciu statywu, mocowanie przy użyciu podstawy podciśnieniowej
W dół
Z odsysaniem / bez odsysania, bez osłony przeciwbryzgowej
Wiercenie przy użyciu statywu, mocowanie przy użyciu podstawy podciśnieniowej
W poziomie
Z odsysaniem / bez odsysania, bez osłony przeciwbryzgowej, z dodatkowym zabezpieczeniem statywu
Wiercenie przy użyciu statywu, mocowanie za pomocą kotwy
W dół i poziomo
Z odsysaniem / bez odsysania, bez osłony przeciwbryzgowej

Wskaźnik serwisowy

Wskaźnik świetlny / stan pracy
Status wskaźnika serwisowego
Świeci się na czerwono / urządzenie działa
Szczotki węglowe są mocno zużyte. Od momentu zaświecenia się wskaźnika można kontynuować pracę jeszcze przez kilka godzin, następnie urządzenie wyłączy się automatycznie. Zlecić w terminie wymianę szczotek węglowych, aby urządzenie było zawsze gotowe do eksploatacji.
Świeci się na czerwono / urządzenie nie działa
Zlecić wymianę szczotek węglowych.
Miga na czerwono
Usterka tymczasowa, patrz "Pomoc w przypadku awarii"

Wskaźnik mocy wiercenia

Wskaźnik świetlny
Siła dociskania
Pomarańczowy
Zbyt mała
Zielony
Optymalna
Czerwony
Zbyt duża

Stopnie prędkości obrotowej

Urządzenie ma zaprogramowane dwa stopnie prędkości obrotowej: stopień nawiercania z niską prędkością obrotową oraz stopień wiercenia z maksymalną prędkością obrotową.
Gdy przycisk Wł./Wył. naciśnięty jest tylko do połowy, aktywowany jest stopień nawiercania. Przy tej prędkości obrotowej należy ustawić przepływ wody. Wysoka prędkość obrotowa stopnia wiercenia jest osiągana, gdy przełącznik WŁ./Wył. jest naciśnięty do oporu.

Zakres dostawy

Urządzenie z uchwytem bocznym i uchwytem narzędziowym, instrukcja obsługi.
Więcej dopuszczonych do urządzenia produktów systemowych znajduje się w centrum Hilti lub pod adresem: www.hilti.group .

Narzędzia

Nazwa
Symbol
Diamentowa koronka wiertnicza
DD‑C
Łamacz rdzenia
DD‑CB

Wyposażenie

Nazwa
Symbol
Statyw
DD‑ST 30
Koronki wiertnicze
DD-C, średnica 8 ‒ 35 mm
Zestaw akcesoriów do mocowania statywu za pomocą kotwy
DD M12 S
Ogranicznik głębokości do statywu
DD-ST 30-ES
Osłona przeciwbryzgowa
DD-30-W-CV

Dane techniczne

Wiertnica diamentowa

Napięcie znamionowe, prąd znamionowy, częstotliwość i znamionowy pobór mocy zamieszczono na tabliczce znamionowej zgodnej z wymaganiami przepisów krajowych.
W przypadku podłączenia urządzenia do prądnicy lub transformatora ich moc wtórna musi być przynajmniej dwa razy większa od podanego na tabliczce znamionowej znamionowego poboru mocy urządzenia. Napięcie robocze transformatora lub prądnicy musi przez cały czas mieścić się w granicach od +5% do -15% napięcia znamionowego urządzenia.
Włączanie lub wyłączanie innych urządzeń może spowodować skoki podnapięciowe lub przepięciowe, które mogą uszkodzić urządzenie. W żadnym wypadku nie podłączać równocześnie innych urządzeń do generatora/transformatora.
Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01
7,6 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
441 mm x 191 mm x 120 mm
Średnice koronek wiertniczych
8 mm … 35 mm
Klasa ochrony
I
Znamionowa jałowa prędkość obrotowa
9 200 obr./min

Napięcie znamionowe

Urządzenie dostępne jest w wersjach o różnym napięciu znamionowym. Wartość i pobór napięcia znamionowego podano na tabliczce znamionowej urządzenia.
Napięcie znamionowe
Napięcie znamionowe
100 V
110 V
220 V
220‑240 V
Częstotliwość sieci [Hz]
50/60
50/60
50/60
50/60
Znamionowy pobór mocy [W]
1450
1400
1400
1450

Informacje o hałasie i wartości drgań

Podany w niniejszych instrukcjach poziom drgań został zmierzony zgodnie z metodą pomiarową według normy EN 60745 i może być stosowany do porównywania elektronarzędzi. Można go również stosować do tymczasowego określenia obciążenia drganiami.
Podany poziom drgań dotyczy głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie użyte do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas poziom drgań może odbiegać od podanego. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia obciążenia drganiami przez cały czas eksploatacji.
Aby dokładnie określić obciążenie drganiami, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone oraz/lub włączone, ale nie używane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia obciążenia elektronarzędzia drganiami przez cały czas eksploatacji.
W celu ochrony użytkownika przed działaniem drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Wartości emisji hałasu ustalone zgodnie z EN 60745-2-1
Poziom emisji ciśnienia akustycznego LpA
87 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego KpA
3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej LWA
98 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej KWA
3 dB(A)
Łączna wartość drgań ustalona zgodnie z EN 60745-2-1
Wartość emisji wibracji podczas wiercenia ręcznego DD-C-18/150 T4) w betonie ah, DD
6,0 m/s²
Nieoznaczoność wiercenia ręcznego w betonie K
1,5 m/s²
Wartość emisji wibracji podczas wiercenia ręcznego (koronka wiertnicza DD-C-24/300 T4) w betonie ah, DD
8,0 m/s²
Nieoznaczoność wiercenia ręcznego w betonie K
1,5 m/s²
Łączna wartość drgań ustalona zgodnie z EN 62841-3-6
Wartość emisji wibracji podczas wiercenia przy użyciu statywu (koronka wiertnicza DD-C-18/150 T4) w betonie ah, DD
5,0 m/s²
Nieoznaczoność wiercenia przy użyciu statywu w betonie K
1,5 m/s²
Wartość emisji wibracji podczas wiercenia przy użyciu statywu (koronka wiertnicza DD-C-24/300 T4) w betonie ah, DD
6,5 m/s²
Nieoznaczoność wiercenia przy użyciu statywu w betonie K
1,5 m/s²

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem pracy

 • W trakcie przygotowań nie podłączać urządzenia do sieci elektrycznej.
 • OSTRZEŻENIE
  Potencjalne ryzyko uszkodzenia budynku w wyniku wiercenia! Wiercenia w budynkach i innych strukturach mogą naruszyć ich statykę, zwłaszcza podczas odcinania prętów zbrojeniowych lub elementów nośnych.
 • Należy posiadać odpowiednie zezwolenie na prace wiertnicze.
 • OSTRZEŻENIE
  Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Niebezpieczeństwo wypadku w wyniku przypadkowego nawiercenia przewodów elektrycznych, gazowych i rurociągów wodnych. W przypadku nawiercenia przewodów elektrycznych zewnętrzne elementy metalowe systemu wiertniczego mogą przewodzić prąd.
 • Przed rozpoczęciem wiercenia należy skontrolować obszar roboczy, na przykład za pomocą wykrywacza metali, pod kątem występowania przewodów elektrycznych, gazowych i rur wodociągowych.
 • Przed przecięciem prętów zbrojeniowych uzyskać zgodę inżyniera projektu budowlanego.
 • Upewnić się, że napięcie sieciowe zgadza się z napięciem podanym na tabliczce znamionowej.
 • Przed zmianą miejsca wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda, np. przed przeniesieniem urządzenia do kolejnego miejsca wiercenia.
 • Przewód sieciowy i węże układać zawsze w taki sposób, aby nie zetknęły się z obracającymi się elementami.
 • Nie wieszać wiertnicy diamentowej i/lub statywu na dźwigu.
 • Przed zastosowaniem pompy próżniowej należy zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek.
 • Upewnić się, że wskazówka manometru przed i podczas wiercenia znajduje się w zielonym obszarze.
 • Sprawdzić, czy wysokość pierścienia tnącego wynosi minimum 2 mm. Jeśli tak nie jest, wymienić koronkę wiertniczą, gdyż w przeciwnym wypadku może dojść do zakleszczenia się koronki wiertniczej w otworze.
 • Aby uniknąć obrażeń ciała, stosować wyłącznie oryginalne koronki wiertnicze Hilti DD-C oraz oryginalne wyposażenie dodatkowe do DD 30‑W .

Przygotowanie do wiercenia ręcznego

Mocowanie uchwytu bocznego

Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Poluzować mocowanie uchwytu bocznego obracając go wokół własnej osi w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 3. Zamocować uchwyt boczny w żądanej pozycji.
  Wraz z uchwytem bocznym można zamontować ogranicznik głębokości ().
 4. Zablokować uchwyt boczny, dokręcając go wokół własnej osi.

Montaż ogranicznika głębokości

Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Poluzować mocowanie uchwytu bocznego obracając go wokół własnej osi w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 3. Ogranicznik głębokości wsunąć od przodu w przewidziany do tego celu otwór w uchwycie bocznym.
 4. Ustawić ogranicznik głębokości na żądaną głębokość.
 5. Zablokować ogranicznik głębokości, dokręcając uchwyt boczny.

Montaż osłony przeciwbryzgowej

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Podczas ręcznego wiercenia do góry bez stosowania zalecanych środków bezpieczeństwa woda może wniknąć do urządzenia i spowodować porażenie prądem.
 • Podczas ręcznego wiercenia do góry zawsze stosować system zbierania wody z odkurzaczem do pracy na mokro, jak również osłonę przeciwbryzgową.
Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Osłonę przeciwbryzgową nasunąć od przodu poprzez uchwyt narzędziowy na obudowę przekładni wiertnicy.

Montaż wspornika zbieraka wody

Wiercenie jest dozwolone wyłącznie przy uwzględnieniu następujących warunków:
Dołączony wspornik zbieraka wody jest zamontowany i dostosowany pod względem długości do używanej koronki wiertniczej.
W pierścieniu zbieraka wody zastosowana jest tuleja wiertnicza, która pasuje do średnicy koronki wiertniczej.
Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Wsunąć wspornik zbieraka wody w odpowiednie otwory z przodu urządzenia, aż zaskoczy na swoje miejsce.
 3. Za pomocą suwaka ustawić przedział długości stosowanych koronek wiertniczych. W przypadku koronek wiertniczych o długości do 150 mm ustawić suwak w położeniu 150 , natomiast w przypadku koronek wiertniczych o długości 300 mm i 600 mm w położeniu 300 .

Montaż lub wymiana tulei wiertniczej

Image alternative
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Zastosowanie niewłaściwej tulei wiertniczej może spowodować w przypadku zastosowań sufitowych przenikanie wody do wnętrza wiertnicy diamentowej.
 • Zawsze używać tulei wiertniczej, która ma taką samą średnicę jak koronka wiertnicza.
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Włożyć tuleję wiertniczą w rowki pierścienia zbieraka wody i przesuwać ją do tyłu, aż zaskoczy na swoje miejsce.
 3. W celu usunięcia obrócić tuleję w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnąć ją do góry z pierścienia zbieraka wody.

Montaż koronki wiertniczej

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane przez wyrzucane przedmioty! Koronki wiertnicze z odpryskami lub pęknięciami, jak również mocno zużyte koronki wiertnicze mogą doprowadzić do sytuacji, w której odłamki obrabianego materiału lub złamane narzędzie robocze zostaną wyrzucone w powietrze i spowodują obrażenia ciała również poza bezpośrednim obszarem pracy.
 • Przed każdym użyciem skontrolować koronkę wiertniczą pod kątem występowania odprysków i pęknięć, starć lub silnego zużycia i w razie potrzeby wymienić koronkę wiertniczą.
Diamentowe koronki wiertnicze należy wymieniać, gdy tylko znacznie spadnie efekt cięcia lub postęp wiercenia. Na ogół jest to wówczas, gdy wysokość segmentów diamentowych jest mniejsza niż 2 mm.
Regularne spryskiwanie uchwytu narzędziowego sprayem Hilti ułatwia montaż koronki wiertniczej.
Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. W celo otwarcia uchwytu narzędziowego pociągnąć blokadę uchwytu narzędziowego do oporu w górę.
  Sprawdzić, czy końcówka wtykowa koronki wiertniczej oraz uchwyt narzędziowy są czyste i nieuszkodzone.
 3. Pierścień zbieraka wody obrócić do oporu wokół jego osi mocowania.
 4. Koronkę wiertniczą z pierścieniem tnącym wsunąć od góry w tuleję wiertniczą pierścienia zbieraka wody.
 5. Końcówkę wtykową koronki wiertniczej wprowadzić w uchwyt narzędziowy, ustawiając ją w kierunku wycięć.
 6. Obrócić koronkę wiertniczą z lekkim dociskiem do oporu.
 7. Zamknąć blokadę uchwytu narzędziowego w celu zamocowania koronki wiertniczej.

Podłączanie urządzenia odsysającego

 1. Stworzyć bezpieczne połączenie między wężem zbieraka wody wiertnicy a wężem ssącym odkurzacza uniwersalnego. W tym celu wykorzystać adapter węża.
 2. Połączyć wąż ssący odkurzacza uniwersalnego z odkurzaczem uniwersalnym.
 3. W przypadku wiercenia sufitowego do zamocowania węża zbieraka wody używać mocowania uchwytu bocznego.

Przygotowanie do wiercenia przy użyciu statywu

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! W przypadku niewystarczającego przymocowania statywu może on obracać się lub przewrócić.
 • Przed użyciem wiertnicy diamentowej przymocować statyw za pomocą kotew lub podstawy podciśnieniowej do podłoża przeznaczonego do obróbki.
 • Stosować wyłącznie kotwy odpowiednie do rodzaju podłoża oraz przestrzegać wskazówek montażowych producenta kotew.
 • Podstawy podciśnieniowej używać tylko wówczas, gdy podłoże nadaje się do zamocowania próżniowego statywu.
Statyw i urządzenie można zamocować za pomocą podstawy podciśnieniowej lub zestawu akcesoriów DD M12 S , czyli za pomocą kotwy HKD-D M12x50 , trzpienia mocującego DD-LR-CLS oraz nakrętki DD-LR-CLN .
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem spowodowane wyciekiem wody! Wiercenie przy użyciu statywu wyklucza montaż osłony przeciwbryzgowej. W związku z tym podczas wiercenia przy użyciu statywu urządzenie nie jest chronione przez wnikaniem wody.
 • Nigdy nie wykonywać wierceń do góry przy użyciu statywu!
Wiercenie przy użyciu statywu jest możliwe wyłącznie bez uchwytu bocznego i bez osłony przeciwbryzgowej.

Montaż wspornika zbieraka wody

Wiercenie jest dozwolone wyłącznie przy uwzględnieniu następujących warunków:
Dołączony wspornik zbieraka wody jest zamontowany i dostosowany pod względem długości do używanej koronki wiertniczej.
W pierścieniu zbieraka wody zastosowana jest tuleja wiertnicza, która pasuje do średnicy koronki wiertniczej.
Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Wsunąć wspornik zbieraka wody w odpowiednie otwory z przodu urządzenia, aż zaskoczy na swoje miejsce.
 3. Za pomocą suwaka ustawić przedział długości stosowanych koronek wiertniczych. W przypadku koronek wiertniczych o długości do 150 mm ustawić suwak w położeniu 150 , natomiast w przypadku koronek wiertniczych o długości 300 mm i 600 mm w położeniu 300 .

Mocowanie urządzenia i statywu za pomocą próżni

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Zagrożenie związane z upadkiem wiertnicy diamentowej.
 • W przypadku wiercenia poziomego statyw musi być dodatkowo zabezpieczony za pomocą łańcucha.

Ustawianie podstawy podciśnieniowej

Image alternative
 1. Zaznaczyć środek otworu wiertniczego za pomocą krzyżyka, którego linie są dłuższe od średnicy pierścienia zbieraka wody.
  Pierścień zbieraka wody posiada cztery wystające oznaczenia, które można ustawić na krzyż.
 2. Ustawić 4 śruby poziomujące podstawy podciśnieniowej w taki sposób, żeby wystawały na ok. 5 mm ze spodu podstawy podciśnieniowej.
 3. Ustawić podstawę podciśnieniową w odległości 21 cm od środka otworu.
 4. Do przyłącza podciśnienia w podstawie podciśnieniowej przyłączyć pompę próżniową.
 5. Włączyć pompę próżniową.
 6. Przytrzymać wciśnięty zawór spustowy, korygując jednocześnie pozycję podstawy podciśnieniowej.

Mocowanie statywu na podstawie podciśnieniowej

 1. Włączyć pompę próżniową.
 2. Za pomocą dźwigni mocującej zamocować statyw na podstawie podciśnieniowej.
 3. Wypoziomować statyw za pomocą obu śrub poziomujących.

Montaż urządzenia na statywie

W przypadku mocowania na podciśnienie upewnić się przed przystąpieniem do mocowania urządzenia na statywie, że statyw jest bezpiecznie zamocowany.
Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Zablokować suport statywu w maksymalnej odległości od podłoża.
  Suport musi być zablokowany w najwyższym położeniu. Dzięki temu urządzenie można zamontować wraz ze wspornikiem zbieraka wody, nie dopuszczając do kontaktu pierścienia zbieraka wody z podłożem.
 3. Otworzyć imadło za pomocą śruby blokującej.
 4. Umieścić wiertnicę w suporcie.
 5. Zamknąć imadło za pomocą śruby blokującej.
 6. Upewnić się, że wiertnica jest prawidłowo zamocowana w statywie.

Mocowanie urządzenia i statywu za pomocą kotwy

Mocowanie statywu za pomocą kotwy wymaga zastosowania zestawu akcesoriów DD M12 S , który obejmuje między innymi trzpień mocujący DD-LR-CLS oraz nakrętkę DD-LR-CLN .
 1. Zaznaczyć środek otworu wiertniczego za pomocą krzyżyka, którego linie są dłuższe od średnicy pierścienia zbieraka wody.
  Pierścień zbieraka wody posiada cztery wystające znakowania, które można ustawić na krzyż.
 2. W celu zamocowania płyty adaptera statywu osadzić kotwę Hilti HKD-D M12x50 w odległości 12 cm od oznaczenia środka otworu.
  Podczas osadzania kotwy przestrzegać dołączonych do kotwy wskazówek dotyczących użytkowania!
 3. Zamontować urządzenie na statywie.
 4. Odkręcać obie śruby poziomujące do momentu, aż przestaną wystawać.
 5. Nasadzić statyw z zamontowanym urządzeniem na trzpień mocujący i tymczasowo zabezpieczyć statyw za pomocą nakrętki (zestaw akcesoriów DD M12 S ).
 6. Wypoziomować statyw za pomocą obu śrub poziomujących.

Montaż pokrętła

Pokrętło można zamontować po obu stronach statywu.
Image alternative
 1. Nasadzić pokrętło na oś.
 2. Przeciągnąć rozłożoną zawleczkę przez otwór.
 3. Złożyć zawleczkę.

Montaż lub wymiana tulei wiertniczej

Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Włożyć tuleję wiertniczą w rowki pierścienia zbieraka wody i przesuwać ją do tyłu, aż zaskoczy na swoje miejsce.
 3. W celu usunięcia obrócić tuleję w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnąć ją do góry z pierścienia zbieraka wody.

Montaż koronki wiertniczej

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane przez wyrzucane przedmioty! Koronki wiertnicze z odpryskami lub pęknięciami, jak również mocno zużyte koronki wiertnicze mogą doprowadzić do sytuacji, w której odłamki obrabianego materiału lub złamane narzędzie robocze zostaną wyrzucone w powietrze i spowodują obrażenia ciała również poza bezpośrednim obszarem pracy.
 • Przed każdym użyciem skontrolować koronkę wiertniczą pod kątem występowania odprysków i pęknięć, starć lub silnego zużycia i w razie potrzeby wymienić koronkę wiertniczą.
Diamentowe koronki wiertnicze należy wymieniać, gdy tylko znacznie spadnie efekt cięcia lub postęp wiercenia. Na ogół jest to wówczas, gdy wysokość segmentów diamentowych jest mniejsza niż 2 mm.
Regularne spryskiwanie uchwytu narzędziowego sprayem Hilti ułatwia montaż koronki wiertniczej.
Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. W celo otwarcia uchwytu narzędziowego pociągnąć blokadę uchwytu narzędziowego do oporu w górę.
  Sprawdzić, czy końcówka wtykowa koronki wiertniczej oraz uchwyt narzędziowy są czyste i nieuszkodzone.
 3. Pierścień zbieraka wody obrócić do oporu wokół jego osi mocowania.
 4. Koronkę wiertniczą z pierścieniem tnącym wsunąć od góry w tuleję wiertniczą pierścienia zbieraka wody.
 5. Końcówkę wtykową koronki wiertniczej wprowadzić w uchwyt narzędziowy, ustawiając ją w kierunku wycięć.
 6. Obrócić koronkę wiertniczą z lekkim dociskiem do oporu.
 7. Zamknąć blokadę uchwytu narzędziowego w celu zamocowania koronki wiertniczej.

Podłączanie urządzenia odsysającego

 1. Stworzyć bezpieczne połączenie między wężem zbieraka wody wiertnicy a wężem ssącym odkurzacza uniwersalnego. W tym celu wykorzystać adapter węża.
 2. Połączyć wąż ssący odkurzacza uniwersalnego z odkurzaczem uniwersalnym.
 3. W przypadku wiercenia sufitowego do zamocowania węża zbieraka wody używać mocowania uchwytu bocznego.

Ustawianie systemu wiertniczego na środek otworu

Ustawianie systemu wiertniczego w położeniu do wiercenia w przypadku stosowania podstawy podciśnieniowej

Image alternative
 1. Upewnić się, że system wiertniczy jest prawidłowo zamocowany (wskazówka manometru w zielonym obszarze).
 2. W celu precyzyjnego ustawienia systemu wiertniczego na środek otworu nacisnąć zawór spustowy i skorygować pozycję statywu.
 3. Gdy system wiertniczy jest ustawiony prawidłowo, zwolnić zawór spustowy i docisnąć system wiertniczy do podłoża.
 4. Wypoziomować podstawę podciśnieniową za pomocą 4 śrub poziomujących.

Ustawianie systemu wiertniczego w położeniu do wiercenia w przypadku mocowania za pomocą kotwy

 1. W celu precyzyjnego ustawienia systemu wiertniczego na środek otworu poluzować ostrożnie trzpień mocujący, aż statyw będzie mógł się poruszać, a następnie skorygować pozycję statywu.
 2. Wypoziomować płytę adaptera statywu za pomocą 2 śrub poziomujących.
 3. Gdy system wiertniczy jest prawidłowo ustawiony, dokręcić trzpień mocujący.

Podłączanie do sieci elektrycznej i wodociągowej

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem spowodowane wyciekiem wody! Uszkodzony lub nieprawidłowo zamocowany pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym na przyłączu wody urządzenia, zbyt wysokie ciśnienie wody, uszkodzone węże oraz nieszczelność systemu wodnego mogą prowadzić do wycieku wody, a w konsekwencji stanowić przyczynę porażenia prądem.
 • Regularnie kontrolować urządzenie, przyłącza wody oraz węże i przewody giętkie pod katem ewentualnych uszkodzeń i sprawdzać, czy nie zostało przekroczone maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody w przewodzie (6 barów).
Używać wyłącznie świeżej wody bez zanieczyszczeń, aby uniknąć uszkodzenia komponentów urządzenia.
Maksymalna dopuszczalna temperatura wody to 40°C (104°F).
W przypadku wersji GB zamiast wyłącznika różnicowo-prądowego stosowany jest transformator rozdzielczy.
 1. Za pomocą odpowiedniego złącza podłączyć przewód sieci wodociągowej do przyłącza wody wiertnicy.
 2. Upewnić się, że przewód sieci wodociągowej jest prawidłowo połączony z przyłączem wody wiertnicy.
 3. Otworzyć dopływ wody i sprawdzić szczelność przyłącza wody wiertnicy.
 4. Włożyć wtyczkę sieciową urządzenia do gniazda z uziemieniem.
 5. Nacisnąć przycisk I lub Reset na wyłączniku różnicowo-prądowym (PRCD).
  • Wskaźnik na wyłączniku różnicowo-prądowym (PRCD) musi się świecić.
 6. Nacisnąć przycisk 0 lub TEST na wyłączniku różnicowo-prądowym (PRCD).
  Wskaźnik na wyłączniku różnicowo-prądowym (PRCD) musi zgasnąć.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała wskutek porażenia elektrycznego! Jeśli wskazanie w przewodzie prądu upływu nie gaśnie po naciśnięciu przycisku 0 lub TEST , zabrania się dalszego eksploatowania wiertnicy diamentowej!
 • Oddać wiertnicę diamentową do naprawy w serwisie Hilti .
 1. Po przeprowadzeniu testu ponownie włączyć wyłącznik różnicowo-prądowy (PRCD), naciskając przycisk 0 lub TEST .

Wiercenie

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku! Kontakt wirujących elementów z rurami wodociągowymi lub przewodami elektrycznymi może być przyczyną poważnych wypadków.
 • Upewnić się, że rury wodociągowe i przewody elektryczne nie zetkną się z wirującymi elementami.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała w przypadku zablokowanego narzędzia! W zależności od zastosowania urządzenie pracuje z odpowiednio wysoką prędkością obrotową. W przypadku nagłego zablokowania narzędzia urządzenie może wykonywać gwałtowne ruchy z dużą siłą.
 • Zawsze korzystać z uchwytu bocznego i trzymać urządzenie oburącz. Należy zawsze liczyć się z możliwością nagłego zablokowania narzędzia.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku! W przypadku wierceń przelotowych przez ściany i stropy materiał lub rdzeń wiertniczy może wypaść do tyłu lub na dół.
 • Przed przystąpieniem do wierceń przelotowych przez ściany i stropy należy zabezpieczyć obszar z tyłu wzgl. poniżej urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane odpryskującymi odłamkami! Podczas wiercenia mogą być wyrzucane niebezpieczne odłamki. Odłamki odłupanego materiału mogą spowodować obrażenia ciała lub oczu.
 • Nosić okulary ochronne, odzież ochronną i kask ochronny.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Urządzenie i proces wiercenia powodują hałas. Hałas może prowadzić do utraty słuchu.
 • Zakładać ochraniacze słuchu.

Wiercenie ręczne

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Podczas ręcznego wiercenia do góry bez stosowania zalecanych środków bezpieczeństwa woda może wniknąć do urządzenia i spowodować porażenie prądem.
 • Podczas ręcznego wiercenia do góry zawsze stosować system zbierania wody z odkurzaczem do pracy na mokro, jak również osłonę przeciwbryzgową.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Zastosowanie niewłaściwej tulei wiertniczej może spowodować w przypadku zastosowań sufitowych przenikanie wody do wnętrza wiertnicy diamentowej.
 • Zawsze używać tulei wiertniczej, która ma taką samą średnicę jak koronka wiertnicza.
 1. Włożyć wtyczkę wiertnicy do gniazda sieciowego lub, w przypadku korzystania z systemu odsysania, do gniazda odkurzacza uniwersalnego (o ile odkurzacz posiada odpowiednie gniazdo).
 2. W przypadku korzystania z systemu odsysania włożyć wtyczkę odkurzacza uniwersalnego do gniazda i ustawić przełącznik odkurzacza w położeniu AUTO lub w położeniu ON wzgl. I .
 3. Włączyć wyłącznik różnicowo-prądowy (PRCD) (patrz ).
  Odkurzacz uniwersalny automatycznie włącza się w trybie AUTO z opóźnieniem w stosunku do wiertnicy. Po wyłączeniu wiertnicy odkurzacz uniwersalny automatycznie wyłączy się w trybie AUTO z opóźnieniem. W położeniu ON lub w trybie I odkurzacz należy włączać i wyłączać ręcznie.
 4. Zaznaczyć środek otworu wiertniczego za pomocą krzyżyka, którego linie są dłuższe od średnicy pierścienia zbieraka wody.
  Pierścień zbieraka wody posiada cztery wystające oznaczenia, które można ustawić na krzyżyk.
Image alternative
 1. Przytrzymać naciśnięty przełącznik Wł./Wył. wiertnicy, ustawić dźwignię regulatora przepływu wody na żądaną ilość wody i puścić przełącznik Wł./Wył.
  Dopływ wody jest włączany i wyłączany automatycznie za pomocą przełącznika Wł./Wył. wiertnicy. Ilość wody można ustawić przed rozpoczęciem wiercenia przez obrócenie dźwigni regulatora przepływu wody lub wyregulować w trakcie wiercenia (minimalna ilość wody przy zamkniętej dźwigni regulatora przepływu wody: ok. 0,3 l/min).
 2. Pierścień zbieraka wody nasadzić ostrożnie na miejsce wiercenia, nie dopuszczając do kontaktu koronki wiertniczej z podłożem.
 3. Linie znakujące otwór ustawić w taki sposób, aby pokrywały się z czterema oznaczeniami na pierścieniu zbieraka wody.
 4. Upewnić się, że koronka wiertnicza nie dotyka podłoża i nacisnąć do połowy przełącznik Wł./Wył. stopnia nawiercania.
 5. W przypadku wiercenia do góry odczekać, aż koronka wiertnicza napełni się wodą.
  • Dzięki temu koronka wiertnicza jest odpowiednio chłodzona oraz zabezpieczona przed uszkodzeniem w wyniku wiercenia na sucho.
 6. Docisnąć lekko koronkę wiertniczą do podłoża.
  • Po włączeniu (przełącznik Wł./Wył. naciśnięty do połowy) wiertnica działa na wolnym stopniu nawiercania, aby zapobiec zboczeniu z toru osi wiercenia koronki wiertniczej w początkowej fazie wiercenia
 7. W momencie, gdy koronka wiertnicza zacznie równomiernie zagłębiać się w podłoże, nacisnąć przełącznik Wł./Wył. do końca.
  • Przy całkowitym naciśnięciu przełącznika Wł./Wył. koronka wiertnicza obraca się z maksymalną prędkością obrotową.
  Siłę docisku wybrać w taki sposób, aby wiertnica działała z najwyższą prędkością obrotową. Dzięki temu osiągnięta zostanie optymalna moc wiercenia (wskaźnik mocy wiercenia świeci się na zielono). Większa siła docisku nie powoduje wzrostu prędkości wiercenia (wskaźnik mocy wiercenia świeci się na czerwono).
  Koronkę wiertniczą w otworze prowadzić prosto. Ustawienie koronki wiertniczej w otworze pod skosem może zmniejszyć moc wiercenia.
  Zawsze zwracać uwagę na prawidłowy przepływ wody. W celach kontrolnych sprawdzać wskazania przepływomierza wody.

Wiercenie przy użyciu statywu

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem spowodowane wyciekiem wody! Wiercenie przy użyciu statywu wyklucza montaż osłony przeciwbryzgowej. W związku z tym podczas wiercenia przy użyciu statywu urządzenie nie jest chronione przez wnikaniem wody.
 • Nigdy nie wykonywać wierceń do góry przy użyciu statywu!
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku! W przypadku wierceń przelotowych przez ściany i stropy materiał lub rdzeń wiertniczy może wypaść do tyłu lub na dół.
 • Przed przystąpieniem do wierceń przelotowych przez ściany i stropy należy zabezpieczyć obszar z tyłu wzgl. poniżej urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Zagrożenie związane z upadkiem wiertnicy diamentowej.
 • W przypadku wiercenia poziomego statyw musi być dodatkowo zabezpieczony za pomocą łańcucha.
 1. W przypadku używania odkurzacza do pracy na mokro podłączyć urządzenie odsysające () i przestrzegać kroków 1 do 3, opisanych w rozdziale dotyczącym wiercenia ręcznego ().
 2. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda i włączyć wyłącznik różnicowo-prądowy (PRCD) (patrz rozdział dotyczący podłączania prądu i wody, ).
 3. Poluzować blokadę suportu.
 4. Za pomocą pokrętła obniżyć suport, aż pierścień zbieraka wody przylgnie lekko do podłoża.
 5. Przytrzymać wciśnięty przełącznik Wł./Wył. urządzenia, ustawić dźwignię regulatora przepływu wody na żądaną ilość wody i ponownie zwolnić przełącznik Wł./Wył.
  Dopływ wody jest włączany i wyłączany automatycznie za pomocą przełącznika Wł./Wył. urządzenia. Ilość wody można ustawić przed rozpoczęciem wiercenia przez obrócenie dźwigni regulatora przepływu wody lub wyregulować w trakcie wiercenia (minimalna ilość wody przy zamkniętej dźwigni regulatora przepływu wody: ok. 0,3 l/min).
 6. Za pomocą blokady przełącznika przestawić urządzenie na tryb pracy ciągłej, wciskając do oporu przełącznik Wł./Wył., a następnie naciskając przycisk blokady przełącznika.
 7. Obracając pokrętłem obniżyć diamentową koronkę wiertniczą aż do podłoża.
 8. Na początku wiercenia naciskać lekko, do momentu scentrowania się diamentowej koronki wiertniczej, a następnie zwiększyć siłę docisku.
 9. Gdy koronka wiertnicza scentruje się i zacznie się równomiernie obracać, zwiększyć siłę docisku do podłoża.
 10. Wyregulować siłę docisku na podstawie wskaźnika mocy wiercenia.
  Siłę docisku wybrać w taki sposób, aby urządzenie działało z najwyższą prędkością obrotową; dzięki temu osiągnięta zostanie optymalna moc wiercenia (wskaźnik mocy wiercenia świeci się na zielono). Większa siła docisku nie powoduje wzrostu mocy wiercenia (wskaźnik mocy wiercenia świeci się na czerwono).
  Podczas wiercenia należy nadzorować przepływ wody. W celach kontrolnych sprawdzać wskazania przepływomierza wody.

Otwory wiercone za pomocą koronki wiertniczej 600 mm

 1. Najpierw przeprowadzić nawiercanie wstępne za pomocą koronki wiertniczej 300 mm.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Podczas wiercenia z zastosowaniem koronki wiertniczej 600 mm bez nawiercania wstępnego może dojść do utraty kontroli nad urządzeniem lub do jego uszkodzenia, co może być przyczyną obrażeń ciała.
 • Zawsze wykonywać nawiercanie wstępne. Należy dopilnować, aby przed kontynuowaniem wiercenia koronka wiertnicza 600 mm została wprowadzona do końca nawierconego otworu wstępnego.
 1. Po wymianie koronki wiertniczej wprowadzić koronkę wiertniczą 600 mm przy wyłączonym urządzeniu do końca w nawiercony wstępnie otwór.
 2. Kontynuować wiercenie.

Wyłączanie urządzenia

 1. Po osiągnięciu żądanej głębokości wiercenia lub zakończeniu wykonywania otworów przelotowych wyłączyć urządzenie. W przypadku pracy z blokadą przełącznika nacisnąć przełącznik Wł./Wył., aby zwolnić blokadę.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! W przypadku oderwania pierścienia zbieraka wody od podłoża przy działającej koronce wiertniczej może dojść do wyrzucenia rdzeni wiertniczych z koronki wiertniczej. może to spowodować obrażenia.
 • Pierścień zbieraka wody oderwać od podłoża dopiero, gdy koronka wiertnicza zatrzyma się.
 1. Wyjąć koronkę wiertniczą z otworu, gdy urządzenie przestaje pracować.
  • Dopływ wody zostanie wyłączony automatycznie za pomocą przełącznika Wł./Wył. urządzenia.

Demontaż i opróżnianie koronki wiertniczej

Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przy zmianie narzędzi! Osprzęt nagrzewa się wskutek eksploatacji. Narzędzia mogą mieć ostre krawędzie.
 • Do wymiany narzędzi należy zawsze zakładać rękawice ochronne.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Rdzeń wiertniczy lub jego części mogą wypaść z koronki wiertniczej.
 • Należy zadbać o to, aby rdzeń wiertniczy nie wypadał w niekontrolowany sposób z koronki wiertniczej. Usunąć z koronki wiertniczej wszystkie części rdzenia wiertniczego.
 1. Otworzyć uchwyt narzędziowy. W tym celu pociągnąć blokadę uchwytu narzędziowego do oporu w górę.
  Trzymać urządzenie w taki sposób, aby wierzchołek koronki wiertniczej był lekko nachylony do dołu, dzięki czemu możliwe jest usunięcie resztek wody z koronki wiertniczej.
 2. Obrócić koronkę wiertniczą do oporu.
 3. Wyjąć koronkę wiertniczą z uchwytu narzędziowego.
 4. Odchylić koronkę wiertniczą i wyjąć ją z osi przedłużającej uchwytu narzędziowego.
 5. Wyciągnąć koronkę wiertniczą z pierścienia zbieraka wody.
 6. Przytrzymać koronkę wiertniczą i poprzez końcówkę wtykową wytrząsnąć z niej do tyłu rdzeń wiertniczy. Jeżeli fragmenty rdzenia wiertniczego pozostaną w koronce wiertniczej, postukać skierowaną pionowo w dół koronką wiertniczą o miękki przedmiot (drewno, tworzywo sztuczne) lub wyjąć rdzeń wiertniczy za pomocą cienkiego pręta (np. ogranicznika głębokości).
 7. Zamknąć blokadę uchwytu narzędziowego.

Usuwanie rdzenia wiertniczego z otworu

 1. Łamacz rdzenia włożyć do oporu w otwór, lekko obracając.
  Upewnić się, że średnica łamacza rdzenia (wyposażenie opcjonalne) odpowiada średnicy wiercenia zastosowanej koronki wiertniczej.
 2. Wyłamać rdzeń wiertniczy, delikatnie naciskając z boku na łamacz rdzenia.
 3. Wyjąć złamany rdzeń oraz łamacz rdzenia z otworu.
 4. Zmierzyć efektywnie uzyskaną głębokość wiercenia za pomocą skali.

Utylizacja płuczki wiertniczej

 1. Zebrać płuczkę wiertniczą (np. za pomocą odkurzacza do pracy na mokro).
 2. Odczekać, aż płuczka osiądzie i usunąć osad na wysypisko gruzu budowlanego
  Środki koagulujące mogą przyspieszyć proces wytrącania się osadu.
 3. Przed wylaniem wody pozostałej po wierceniu (odczyn zasadowy, wartość pH > 7) do kanalizacji należy ją zneutralizować poprzez dodanie kwasowego środka neutralizującego lub rozcieńczyć dużą ilością wody.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przeprowadzanie konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia z włożoną do gniazda wtyczką mogą prowadzić do ciężkich obrażeń i poparzenia.
 • Przed przystąpieniem do konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda!
Konserwacja
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Konserwacja narzędzi roboczych i części metalowych
 • Usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Chronić powierzchnie narzędzi oraz uchwytu narzędziowego przed korozją, przecierając je od czasu do czasu ściereczką zwilżoną olejem.
 • Zadbać o to, aby uchwyt wiertła był zawsze czysty i lekko nasmarowany olejem.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Niefachowe wykonywanie napraw podzespołów elektrycznych może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała i oparzeń.
 • Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • Nie używać elektronarzędzia w przypadku uszkodzeń i/lub usterek w działaniu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • W wersjach z wymiennym przewodem zasilającym wymiany przewodu zasilającego może dokonać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti oraz na: www.hilti.group

Wymiana szczotek węglowych

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała wskutek porażenia elektrycznego !
 • Urządzenie może być obsługiwane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany i przeszkolony personel! Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach.
Szczotki węglowe wymagają wymiany, gdy zapala się lampka sygnalizacyjna z symbolem klucza płaskiego.
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Otworzyć osłony szczotek węglowych po lewej i prawej stronie silnika.
 3. Zwrócić uwagę na sposób montażu szczotek i ułożenie przewodów plecionych. Wyciągnąć zużyte szczotki węglowe z wiertnicy diamentowej.
 4. Nowe szczotki węglowe zamontować w dokładnie taki sam sposób, jak były zamontowane stare szczotki.
  Podczas montażu zwracać uwagę na to, aby nie uszkodzić izolacji sygnalizacyjnych przewodów plecionych.
 5. Przykręcić osłony szczotek węglowych po lewej i prawej stronie silnika.
 6. Uruchomić szczotki na biegu jałowym na przynajmniej 1 minutę bez przerwy.
  • Po upływie ok. 1 minuty eksploatacji z nowymi szczotkami węglowymi gaśnie lampka kontrolna.

Czyszczenie wziernika wskaźnika przepływu wody

Podczas czyszczenia wziernika wskaźnika przepływu wody zwrócić uwagę na utrzymanie czystości w miejscu pracy. Podczas wykonywania czynności czyszczących do wewnątrz wskaźnika przepływu wody nie mogą przedostać się zanieczyszczenia.
 1. Otworzyć obie śruby wziernika za pomocą wkrętaka sześciokątnego TX 15.
 2. Zdjąć szybkę wziernika do góry.
 3. Usunąć wirnik wskaźnika przepływu wody wraz z osią.
 4. Usunąć nagromadzone cząsteczki brudu pod bieżącą wodą.
 5. Przed montażem skontrolować uszczelkę szybki wziernika pod kątem ewentualnych uszkodzeń i w razie potrzeby wymienić.
 6. Upewnić się, że uszczelka dokładnie przylega do prowadnicy. W przeciwnym razie uszczelka może ulec uszkodzeniu podczas montażu wziernika między elementami z tworzywa sztucznego.
 7. Ponownie włożyć wirnik wraz z osią.
 8. Wcisnąć wziernik z powrotem w prowadnicę.
 9. Włożyć śruby sześciokątne mocowania wziernika i ponownie dokręcić.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti .

Wiertnica diamentowa jest sprawna

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Image alternative
Wskaźnik serwisowy świeci się.
Granica zużycia szczotek węglowych jest prawie osiągnięta. Czas pracy pozostały do automatycznego wyłączenia wiertnicy diamentowej wynosi jeszcze kilka godzin.
 • Przy najbliższej okazji zlecić wymianę szczotek węglowych.
Szczotki węglowe zostały wymienione i muszą się dotrzeć.
 • Uruchomić szczotki na biegu jałowym na przynajmniej 1 minutę bez przerwy.
Wiertnica diamentowa nie pracuje na pełnej mocy.
Zakłócenia sieci – chwilowe zbyt niskie napięcie sieci.
 • Skontrolować, czy inne urządzenia podłączone do sieci elektrycznej lub prądnicy nie powodują zakłóceń.
 • Sprawdzić długość zastosowanego przedłużacza.
Diamentowa koronka wiertnicza nie obraca się.
Diamentowa koronka wiertnicza zakleszczyła się w podłożu.
 • Prowadzić wiertnicę diamentową prosto.
 • Uwalnianie diamentowej koronki wiertniczej z podłoża za pomocą klucza płaskiego: Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda. Odpowiednim kluczem płaskim chwycić diamentową koronkę wiertniczą blisko końcówki wtykowej i poprzez obracanie uwolnić ją z podłoża.
Zmniejsza się prędkość wiercenia.
Osiągnięta maksymalna głębokość wiercenia.
 • Usunąć rdzeń wiertniczy i zastosować dłuższą koronkę wiertniczą.
Rdzeń wiertniczy zablokował się w diamentowej koronce wiertniczej.
 • Wyjąć rdzeń wiertniczy.
Niewłaściwa specyfikacja dla podłoża.
 • Wybrać diamentową koronkę wiertniczą o odpowiedniej specyfikacji.
Duża zawartość stali (można poznać po klarownej wodzie z opiłkami metalu).
 • Wybrać diamentową koronkę wiertniczą o odpowiedniej specyfikacji.
Uszkodzona diamentowa koronka wiertnicza.
 • Skontrolować diamentową koronkę wiertniczą pod względem uszkodzeń i w razie potrzeby wymienić.
Stępiona diamentowa koronka wiertnicza.
 • Naostrzyć diamentową koronkę wiertniczą na płycie ostrzącej.
Za duża ilość wody.
 • Za pomocą regulatora zredukować ilość wody.
Za mała ilość wody.
 • Skontrolować doprowadzanie wody do diamentowej koronki wiertniczej lub zwiększyć ilość wody za pomocą regulatora przepływu wody.
 • Sprawdzić wkład filtra przy przyłączu wody.
Końcówka wtykowa zabrudzona lub nieprawidłowo zablokowana.
 • Wyczyścić końcówkę wtykową i prawidłowo ustawić diamentową koronkę wiertniczą.
Nie można włożyć diamentowej koronki wiertniczej w uchwyt narzędziowy.
Zabrudzona lub uszkodzona końcówka wtykowa / uchwyt narzędziowy.
 • Wyczyścić końcówkę wtykową lub uchwyt narzędziowy lub je wymienić.
Dźwignia uchwytu narzędzia nie jest całkowicie otwarta.
 • Otworzyć dźwignię do oporu.
Diamentowa koronka wiertnicza ma za duży luz.
Uszkodzona końcówka wtykowa.
 • Skontrolować i w razie potrzeby wymienić końcówkę wtykową.
Dźwignia uchwytu narzędzia nie zamknięta.
 • Zamknąć dźwignię uchwytu narzędzia.
Brak przepływu wody.
Zapchany filtr lub przepływomierz wody.
 • Wyjąć filtr lub przepływomierz wody i przepłukać je.
Podczas pracy wycieka woda z uchwytu narzędziowego.
Zabrudzona końcówka wtykowa / uchwyt narzędziowy.
 • Wyczyścić końcówkę wtykową lub uchwyt narzędziowy.
Uszkodzona uszczelka uchwytu narzędziowego.
 • Skontrolować uszczelkę i w razie potrzeby wymienić.

Wiertnica diamentowa nie jest sprawna

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Image alternative
Wskaźnik serwisowy nic nie pokazuje.
PRCD nie jest włączony.
 • Skontrolować PRCD pod kątem działania i włączyć go.
Przerwa w zasilaniu prądem.
 • Podłączyć inne urządzenie do sieci elektrycznej i sprawdzić, czy działa.
 • Sprawdzić połączenia wtykowe, przewód zasilający, przewód elektryczny i bezpiecznik sieciowy.
Woda w silniku.
 • Pozostawić wiertnicę diamentową w ciepłym, suchym miejscu do całkowitego wysuszenia.
Image alternative
Wskaźnik serwisowy świeci się.
Zużyte szczotki węglowe.
Image alternative
Wskaźnik serwisowy miga.
Silnik przegrzany (np. ze względu na zbyt duże tarcie ścianek i/lub za dużą siłę docisku).
 • Odczekać kilka minut, aż silnik ostygnie lub włączyć wiertnicę diamentową na biegu jałowym, aby przyspieszyć proces chłodzenia.
 • Wyłączyć i ponownie włączyć wiertnicę diamentową.
 • Prowadzić wiertnicę diamentową prosto i/lub zmniejszyć siłę docisku.

Chińska dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Pod poniższym linkiem znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r51318.
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Utylizacja płuczki wiertniczej

Z punktu widzenia ochrony środowiska spuszczanie płuczki wiertniczej do wód gruntowych lub kanalizacji bez odpowiedniego uzdatnienia jest problematyczne.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Image alternative
Image alternative