Hilti i DB Schenker wpółpraca

STABILNOŚĆ FINANSOWA I KONTYNUACJA INWESTYCJI POMIMO PANDEMII COVID-19

Warszawa, 18 marca 2021 r. – Grupa Hilti zamknęła naznaczony pandemią COVID19 rok 2020 sprzedażą na poziomie 5,3 mld CHF (spadek sprzedaży o 9,6%) i zyskiem operacyjnym wynoszącym 728 mln CHF (spadek o 7,0%). Inwestycje w strategiczne inicjatywy były kontynuowane zgodnie z planem, aby zapewnić długofalowy sukces firmy.

 

Rok 2020 był burzliwym rokiem finansowym, co pokazują nasze dane. Ogólnie rzecz biorąc, przeszliśmy przez ten rok pandemii nieco poturbowani, ale zdołaliśmy uniknąć zagrożenia dla stabilności finansowej naszej firmy. Jednocześnie kontynuowaliśmy inwestycje w nasze strategiczne priorytety” – skomentował roczne wyniki prezes Grupy Hilti Christoph Loos. 

Spadek sprzedaży był najbardziej zauważalny w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2020 r. Od czerwca sytuacja zaczęła się poprawiać, co ostatecznie doprowadziło do 9,6- procentowego spadku sprzedaży we frankach szwajcarskich i 4,3-procentowego spadku w walutach lokalnych. Negatywny efekt różnic kursów wymiany walut na poziomie przekraczającym 5% był wynikiem znacznej deprecjacji walut na rynkach rozwijających się oraz osłabienia euro i dolara amerykańskiego. 

Sytuacja w poszczególnych regionach była bardzo zróżnicowana, co wynikało z zakresu i czasu trwania lokalnych lockdownów. W walutach lokalnych spowodowało to jedynie niewielki ogólny spadek sprzedaży (o 2,7%) w Europie. Wystąpił wyraźny podział na linii północ-południe, ze wzrostami w Skandynawii i Europie Środkowej oraz jednocyfrowymi, ale w górnej części skali, spadkami w Europie Południowej. Sytuacja w Ameryce Północnej również była dość stabilna, z lokalnym spadkiem na poziomie zaledwie 4,3%. Znaczące spadki odnotowano w regionie Europy Wschodniej/Bliskiego Wschodu/Afryki (- 8,2%), Ameryce Łacińskiej (-8,1%) oraz Azji i Pacyfiku (-7,0%), z dużymi różnicami w poszczególnych krajach. 

Pod koniec marca 2020 r., firma Hilti uruchomiła bazujący na czterech filarach program przeciwdziałania skutkom COVID-19. Duży nacisk położono na ochronę zdrowia i dobre samopoczucie wszystkich pracowników, zwłaszcza tych mających bezpośredni kontakt z klientami. Dodatkowo wstrzymano zatrudnianie nowych pracowników, zoptymalizowano koszty pośrednie i wdrożono tymczasowe środki na rzecz oszczędności. Pod koniec roku liczba członków zespołu wyniosła 29 549, co oznacza spadek o 1,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Hilti dostosowała swoje struktury jedynie bardzo wybiórczo na niektórych rynkach i uniknęła szerzej zakrojonej restrukturyzacji.

Pomimo pandemii, grupa Hilti wprowadziła na rynek 74 nowe produkty i usługi. Wydatki na badania i rozwój wyniosły 358 mln CHF (-2,5%), co stanowiło 6,7% wartości sprzedaży.

Zysk operacyjny spadł o 7,0% − do 728 mln CHF, a zysk netto − do 531 mln CHF (-10,2%). Pomimo spadku sprzedaży, negatywnego efektu różnic kursów wymiany walut oraz prowadzonych inwestycji, odnotowano nieznaczny wzrost zwrotu ze sprzedaży (ROS), który osiągnął poziom wyższy od spodziewanego (13,7%). Natomiast wskaźnik rentowności kapitału stałego (ROCE) spadł o 3,4 pp do 16,4% ze względu na niższe obroty kapitałowe. Było to spowodowane kilkoma czynnikami jednocześnie: budową wyższej rezerwy płynności, wdrożeniem MSSF 16, negatywnym miksem walutowym zaangażowanego kapitału oraz spadkiem sprzedaży.

Wolne przepływy pieniężne osiągnęły wartość 459 mln CHF (2019: 303 mln CHF), co dało współczynnik konwersji przepływów pieniężnych na poziomie 86,5%. Pozycja gotówkowa wzrosła do 1,3 mld CHF (2019: 1,1 mld CHF). Wskaźnik kapitału własnego nadal przekracza 50%.

Grupa Hilti spodziewa się w bieżącym roku stopniowego odbicia się, zróżnicowanego w zależności od regionu i w dużym stopniu uzależnionego od przebiegu pandemii koronawirusa w nadchodzących miesiącach. Pomimo tych wyzwań spółka realizuje swoje cele strategiczne i będzie nadal czynić znaczne inwestycje w innowacyjne rozwiązania oraz cyfryzację swojego portfolio i procesów wewnętrznych. Grupa Hilti spodziewa się jednocyfrowego wzrostu sprzedaży w walutach lokalnych, który będzie się jednak mieścić w górnym przedziale skali, utrzymującego się znaczącego negatywnego efektu różnic kursów wymiany walut oraz rentowności na poziomie zbliżonym do poziomu sprzed pandemii COVID-19. 

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem Zrównoważonego Rozwoju Grupy Hilti

Wzrost sprzedaży w 2020r. w porównaniu z rokiem ubiegłym

 

2020

w mln CHF

2019 

w mln CHF

Zmiana w CHF (%)

Zmiana

w walutach lokalnych (%)

Europa

2 718

2 900

-6,3

-2,7

Ameryka Północna

1 306

1 445

-9,6

-4,3

Ameryka Łacińska

99

132

-25,0

-8,1

Azja/Pacyfik

670

765

-12,4

-7,0

Europa Wschodnia/Bliski Wschód/Afryka

539

658

-18,1

-8,2

Grupa kapitałowa Hilti

5 332

5 900

-9,6

-4,3

Najważniejsze dane finansowe

(w mln CHF)

2020

2019

Zmiana (%)

Sprzedaż netto

5 332

5 900

-9,6

Wynik operacyjny

728

783

-7,0

Dochód netto

531

591

-10,2

Wolne przepływy gotówkowe*

459

303

51,5

Zwrot ze sprzedaży (%)

13,7

13,3

0,4 %-p

Wkaźnik rentowności kapitału stałego (%)

16,4

19,8

-3,4 %-p

Wydatki na badania i rozwój

358

367

-2,5

Liczba pracowników (na dzień 31 sierpnia)

29 549

30 006

-1,5

*Przed akwizycją i sprzedażą spółek zależnych, z uwzględnieniem płatności leasingowych

Kontakt dla mediów