Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Gadżety Hilti"

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu "Gadżety Hilti” (dalej jako: „Konkurs”) jest spółka Hilti (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003816 (dalej jako: „Organizator”).

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na fanpage Organizatora w serwisie Instagram oraz https://www.instagram.com/hiltipolska/ w postaci postów konkursowych na Fanpage Organizatora.

4. Konkurs nie jest organizowany, administrowany, ani sponsorowany przez Instagram. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu, ani za treści umieszczane przez Uczestników.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest ani grą losową, ani zakładem wzajemnym i inną grą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 2

Uczestnictwo

1. Uczestnikami Konkursu (dalej jako: „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie:

a) osoby fizyczne pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

b) osoby prawidłowo zarejestrowane na portalu Instagram;

c) osoby, które nie są pracownikami Organizatora i/lub spółki Hilti AG z siedzibą w Schaan (Liechtenstein) oraz jej spółek zależnych wraz z członkami najbliższej rodziny.

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować go i przestrzegać jego postanowień.

4. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.

§ 3

Czas i miejsce Konkursu. Zadanie konkursowe.

1. Konkurs przeprowadzony będzie w dniach od 17.06.2024 r. do 25.06.2024 r. do godz 20:00 na fanpage Organizatora na portalu Instagram

2. Zadaniem Uczestnika jest umieszczenie komentarza pod postem konkursowym, gdzie napisze  Który gadżet najbardziej chcesz wygrać i jak wykorzystasz go w swojej pracy?

3. Organizator powołuje komisję konkursową (dalej jako: „Komisja”). Zadaniem Komisji jest w szczególności:

a) przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami;

b) ocena komentarzy i wybór laureatów w Konkursie.

4. Komisja dokona oceny komentarzy-odpowiedzi na pytanie konkursowe mając na uwadze pomysłowość, oryginalność oraz kreatywność Uczestników i wybierze trzech laureatów wśród osób, które pozostawiły swoje komentarze pod postem konkursowym. Kryterium oceny to kreatywność.

5. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone w formie komentarza Hilti pod postem konkursowym najpóźniej do 26.06.2024 do godz. 20:00.

§ 4

Rozstrzygnięcie Konkursu. Nagrody

Zestawy gadżetów zgodnie z poniższym:

Instagram

  •  I miejsce – lunchbox Hilti, travel mug Hilti, scyzoryk Hilti, długopis Hilti
  •  II miejsce – travel mug Hilti, czapka z daszkiem, scyzoryk Hilti, długopis Hilti
  •  III miejsce – travel mug Hilti, czapka z daszkiem, miarka Hilti, długopis Hilti

2. Przyznane Nagrody nie mogą być wymienione na pieniądze oraz inne rzeczy.

3. Wyniki Konkursu i  wskazanie nagrodzonych osób będą podawane przez Organizatora w formie postu na Instagram. Warunkiem odebrania nagrody przez laureatów jest przesłanie Organizatorowi w terminie 7 dni od publikacji ww. postu wiadomości prywatnej zawierającej: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres korespondencyjny.

4. Organizator wyda nagrody na swój koszt.

5. Brak przekazania przez danych wskazanych w ust. 3 powoduje utratę prawa do Nagrody.

6. Wartość nagród nie przekracza kwoty 200 zł.

§ 5

Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie odpowiada za prawdziwość i dokładność danych przekazywanych przez Uczestników, w szczególności danych wskazanych w § 4 ust. 3.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku zachowania się w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, regulaminem serwisu Instagram lub Regulaminem, w szczególności poprzez:

a) zamieszczenie na Instagramie treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub wulgarne;

b) wykorzystanie fikcyjnego konta na profilu na Instagramie w celu uczestnictwa
w Konkursie;

c) działania mające na celu naruszenie prawidłowego funkcjonowania Konkursu;

3. Organizator zastrzega ponadto prawo wykluczenia Uczestnika, w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik nie ukończył 18 lat.

§ 6

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu, treścią Regulaminu powinny być zgłaszane Organizatorowi w formie:

a) mailowej na adres poczty elektronicznej kontakt@hilti.com lub  wiadomości prywatnej na Instagram;

b) pisemnej na adres siedziby Organizatora.

2. Każde zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne wskazanie reklamowanego zdarzenia; imię i nazwisko oraz adres Uczestnika.

3. Reklamacje będą bezzwłocznie rozpatrywane przez Organizatora, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora w formie elektronicznej.

§ 7

Dane osobowe

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie), Hilti (Poland) sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa (dalej jako: Hilti) jako administrator danych osobowych, iż:

a) z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem mailowym: OchronaDanychOsobowych@hilti.com oraz numerem telefonu: + 48 22 320 55 60; 

b) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:

ba) prawidłowego zgłoszenia uczestnika do Konkursu i w celu prawidłowego przebiegu Konkursu;

bb) wyłonienia laureatów Konkursu i innych osób nagrodzonych w Konkursie oraz przekazania nagród;

bc) realizacji wszelkich obowiązków Organizatora, w tym organizacji Konkursu, oceny prawidłowości wykonania zadania konkursowego, realizacji obowiązków wynikających z regulaminu Konkursu, w szczególności rozpatrzenia reklamacji;

bd) wykonania obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązków podatkowych ciążących na Organizatorze; 

c) podanie danych osobowych jest konieczne w celach wskazanych w punkcie b) powyżej. W przypadku braku zgody na podanie danych osobowych uczestnictwo
w Konkursie będzie niemożliwe. Dane, których podania Hilti wymaga obejmują:

ca) imię i nazwisko;

cb) adres korespondencyjny;

cc) telefon kontaktowy;

d) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia wraz z prawem do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e) podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Hilti, w szczególności spółkom należącym do Grupy Hilti oraz parterom biznesowym Hilti na poniższych zasadach. Przekazane dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom wskazanym w zdaniu poprzednim, którzy w imieniu lub według zaleceń Hilti wykonają określone funkcje wskazane w punkcie b) powyżej. Przykładem takich usług może być obsługa zapytań przychodzących od Uczestników, dostawa paczek, wysyłanie e-maili i listów oraz rozpatrywanie reklamacji. Wszyscy pozostali usługodawcy będą mieli dostęp jedynie do tych danych osobowych, jakie będą niezbędne do realizacji ich konkretnych funkcji, i jedynie w celu wykonania tych funkcji. Hilti gwarantuje że wszyscy pozostali usługodawcy będą świadomi niniejszych zobowiązań oraz że będą się do nich stosowali. Hilti zapewni również, że wszyscy pozostali usługodawcy będą traktowali dane osobowe w stopniu co najmniej równym stopniowi ochrony wymaganemu przez obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych oraz że będą stosowali odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony. Dane osobowe mogą być również przekazywane sądom, organom państwowym i regulacyjnym w przypadku, w którym będzie to wymagane przez przepisy prawa w celu ochrony praw Hilti lub Uczestników Konkursu (np. w celu ochrony przed oszustwem). Uprawnienie powyższe dotyczy w szczególności sytuacji, w których Hilti zobowiązane będzie do udostępniania danych osobowych bezpośrednio na mocy obowiązujących przepisów lub na żądanie sądów lub właściwych organów państwowych.

f) podane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom znajdującym się poza terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Hilti informuje że podmioty takie mogą znajdować się w krajach, w których obowiązujące prawo w zakresie ochrony danych osobowych zapewnia mniejszy stopień ochrony niż w Państwa kraju zamieszkania. W powyższym wypadku Hilti zapewnia odpowiedni poziom ochrony poprzez zobowiązanie podmiotów do przestrzegania zasad programu „Safe Harbor” (w przypadku podmiotów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki) lub poprzez zobowiązanie danego podmiotu do podpisania tzw. klauzul modelowych („EC Model Clauses”) zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

g) podane dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania Konkursu oraz mojego zakończeniu w celach:

ga) ewentualnego dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, mediacyjnych i arbitrażowych;

gb) wykonania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa,
w szczególności z przepisów prawa podatkowego;

gc) zapobiegania nadużyciom i oszustwom;

gd) statystycznych i archiwizacyjnych

przez okres maksymalnie 6 lat od dnia wygaśnięcia/rozwiązania umowy.

h) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia Rozporządzenia;

i) dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym poprzez profilowanie.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.06.2024 roku

2. Regulamin dostępny jest na stronie http://hilti.link/E-S oraz w siedzibie Organizatora.

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.