Język

WFE 450‑E

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Używać okularów ochronnych
Image alternative Nosić ochraniacze słuchu
Image alternative Nosić rękawice ochronne
Image alternative Używać lekkiej ochrony dróg oddechowych
Image alternative Klasa ochrony II (podwójna izolacja)
Image alternative Średnica
Image alternative Obroty na minutę

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Szlifierki mimośrodowe
  WFE 450‑E
  Generacja:
  01
  Numer seryjny:

Deklaracja zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia, jak również zapoznać się z ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Przy użyciu tego elektronarzędzia nie pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu zasilającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód zasilający chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub skręcone przewody zasilające zwiększają ryzyko porażenia.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy używać wyłącznie przedłużaczy przystosowanych do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Przystępując do pracy przy użyciu elektronarzędzi należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej i/lub założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi elektronarzędzia. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
 • Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub wyjąć akumulator z urządzenia. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Dopilnować, aby uchwyty oraz ich powierzchnie były zawsze suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem lub olejem. Śliskie uchwyty i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolę elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Wskazówki bezpieczeństwa dla szlifierek taśmowych i bębnowych

 • Trzymać elektronarzędzie wyłącznie za izolowane uchwyty, ponieważ powierzchnia szlifująca może natrafić na własny przewód przyłączeniowy. Uszkodzenie przewodu pod napięciem może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo osób
 • Używać wyłącznie urządzenia, które jest w dobrym stanie technicznym.
 • Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu.
 • Urządzenie zawsze trzymać obydwiema rękami za przewidziane do tego celu uchwyty. Uchwyty muszą być suche, czyste oraz wolne od oleju i smaru.
 • Podczas pracy przewód sieciowy i przedłużacz prowadzić zawsze od urządzenia ku tyłowi. Dzięki temu można uniknąć potknięcia się o przewód podczas pracy.
 • Należy stosować system odsysania pyłu, maskę ochronną oraz okulary ochronne. Pył powstający podczas szlifowania może być szkodliwy dla płuc i oczu.
 • Robić przerwy w pracy oraz wykonywać ćwiczenia rozluźniające i ćwiczenia palców w celu ich lepszego ukrwienia.
 • Pyły z niektórych materiałów, jak zawierające ołów pokrycie malarskie, niektóre rodzaje drewna, beton, mur i kamień zawierające kwarc oraz minerały i metale, mogą być szkodliwe dla zdrowia. Kontakt ze skórą oraz wdychanie pyłu może wywołać reakcje alergiczne oraz/lub prowadzić do chorób dróg oddechowych użytkownika oraz osób znajdujących się w pobliżu. Niektóre rodzaje pyłów, np. dębowy lub bukowy uchodzą za rakotwórcze, zwłaszcza w połączeniu z dodatkowymi substancjami do obróbki drewna (chromiany, środki ochronne do drewna). Materiał zawierający azbest może być obrabiany wyłącznie przez fachowców. W miarę możliwości używać systemu odsysania. W celu osiągnięcia najlepszego efektu odsysania pyłu należy stosować odpowiedni odkurzacz przenośny. W razie potrzeby nosić maskę przeciwpyłową odpowiednią do każdego rodzaju pyłu. Zadbać o dobrą wentylację stanowiska pracy. Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących obrabianych materiałów.
 • Urządzenie nie może być używane przez osoby słabe fizycznie bez uprzedniego pouczenia. Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci.
 • Należy pouczyć dzieci, że nie wolno bawić się urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Regularnie kontrolować przewód zasilający urządzenia i – w razie stwierdzenia jego uszkodzenia – oddać do naprawy wykwalifikowanemu fachowcowi. Jeśli uszkodzony jest przewód przyłączeniowy elektronarzędzia, należy go wymienić na specjalny i dopuszczony do użytku przewód przyłączeniowy, dostępny w serwisie. Regularnie kontrolować przedłużacze i w razie uszkodzenia wymienić je na nowe. Jeśli podczas pracy uszkodzony zostanie przewód zasilający lub przedłużacz, nie wolno ich dotykać. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda. Uszkodzone przewody przyłączeniowe oraz przedłużacze mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem.
 • W przypadku przerwy w zasilaniu wyłączyć elektronarzędzie i wyciągnąć wtyczkę, aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia w przypadku ponownego doprowadzenia napięcia.
 • Wykonując częste prace z użyciem materiałów przewodzących należy zabrudzone urządzenia regularnie przekazywać do kontroli w serwisie Hilti . Osadzający się na powierzchni urządzenia pył, w szczególności od zwiercin materiałów przewodzących, jak również wilgoć mogą przy niekorzystnych warunkach prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Prawidłowe obchodzenie się z elektronarzędziami
 • Zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Zabezpieczenie obrabianego przedmiotu za pomocą zacisków lub imadła jest bezpieczniejsze niż przytrzymanie dłonią.
 • Do wymiany osprzętu zakładać rękawice ochronne, ponieważ wskutek eksploatacji osprzęt się nagrzewa.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Uchwyt do prowadzenia
 2. Pokrętło do wstępnego nastawiania obrotów
 3. Włącznik/wyłącznik
 4. Uchwyt
 5. Worek na pył
 6. Zbiornik pyłu
 7. Położenie tabliczki znamionowej
 8. Uchwyt do prac wykończeniowych
 9. Tarcza szlifierska
 10. Ściernica przyczepiana na rzepy
 11. Pierścień hamujący
 12. Uchwyt dodatkowy

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to ręczna szlifierka mimośrodowa z napędem elektrycznym. Jest ona przeznaczona do szlifowania na sucho drewna, materiałów drewnianych, materiałów wielowarstwowych, lakierów, farb, tworzyw sztucznych, gipsu i mas szpachlowych za pomocą zużywalnych, wymiennych materiałów szlifierskich.

Możliwe nieprawidłowości w eksploatacji

 • Niniejszy produkt nie nadaje się do obróbki materiałów zagrażających zdrowiu.
 • Ten produkt nie nadaje się do pracy w wilgotnym otoczeniu.
 • Produktu nie wolno używać do szlifowania na mokro.

Zakres dostawy

Szlifierka mimośrodowa ze zbiornikiem pyłu, workiem na pył, instrukcją obsługi.
Więcej dopuszczonych dla urządzenia produktów systemowych znajduje się w centrum Hilti Store lub pod adresem: www.hilti.group.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe, prąd znamionowy, częstotliwość i/lub znamionowy pobór mocy zamieszczono na tabliczce znamionowej zgodnej z wymaganiami przepisów krajowych.
W przypadku podłączenia urządzenia do prądnicy lub transformatora ich moc wtórna musi być przynajmniej dwa razy większa od podanego na tabliczce znamionowej znamionowego poboru mocy urządzenia. Napięcie robocze transformatora lub prądnicy musi przez cały czas mieścić się w granicach od +5% do -15% napięcia znamionowego urządzenia.

WFE 450‑E
Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01
2,2 kg
Jałowa prędkość obrotowa
5 000 obr./min …10 000 obr./min
Częstotliwość oscylacji
10 000 obr./min …20 000 obr./min
Średnica tarczy szlifierskiej
150 mm
Skok mimośrodu
4 mm
Średnica zewnętrzna króćca odsysania
30 mm

Informacje o hałasie i wartości drgań według EN 60745

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji. Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. Aby dokładnie określić ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Wartości emisji hałasu

WFE 450‑E
Poziom mocy akustycznej (L WA)
93 dB(A)
Nieoznaczoność (KWA)
3 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (L pA)
82 dB(A)
Nieoznaczoność (KpA)
3 dB(A)
Łączna wartość drgań

WFE 450‑E
Szlifowanie powierzchni (a h)
3,9 m/s²
Nieoznaczoność (K)
1,5 m/s²

Obsługa

Zakładanie materiału ściernego

Urządzenie, materiał ścierny i tarcza szlifierska tworzą jeden układ. Należy zwracać uwagę na stosowanie odpowiedniej kombinacji dla zastosowania i właściwego ustawienia urządzenia.
Dobór materiału ściernego (uziarnienia), prędkości obrotowej i nacisku określa wydajność szlifowania i wygląd szlifowanej powierzchni.
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Materiał ścierny należy założyć tak, aby otwory do odsysania w materiale ściernym pokrywały się z otworami tarczy szlifierskiej.

Ustawianie prędkości obrotowej

Image alternative
 • Obrócić pokrętłem nastawiania prędkości obrotowej i ustawić żądaną prędkość obrotową.
  Zmiana prędkości obrotowej jest również możliwa w czasie pracy.

Korzystanie z systemu odsysania pyłu

Podczas wykonywania prac należy zawsze korzystać z systemu odsysania pyłu. System odsysania składa się ze zbiornika pyłu i worka na pył. Opcjonalnie można również użyć odkurzacza.
Image alternative
 1. Podłączyć zbiornik na pył do króćca odsysania.
 2. Włożyć worek na pył.

Korzystanie z odkurzacza

Image alternative
 • Podłączyć odkurzacz do króćca odsysania.

Zalecane pozycje chwytania

Zdejmowanie warstwy materiału

Image alternative
 1. Wyciągnąć dodatkowy uchwyt z pozycji podstawowej do pozycji roboczej.
 2. Prowadzić urządzenie oburącz za uchwyt oraz wbudowany uchwyt dodatkowy.
  Zamiast zintegrowanego uchwytu dodatkowego można również użyć uchwytu prowadzącego.

Prace wykończeniowe

Image alternative
 • Prowadzić urządzenie jedną ręką za uchwyt do prac wykończeniowych.
  • Umożliwia to prowadzenie jedną ręką przy powierzchni.

Praca w pionie

Image alternative
 • Prowadzić urządzenie za uchwyt do prac wykończeniowych.

Szlifowanie

 1. Ustawić żądaną prędkość obrotową.
 2. Położyć urządzenie całą powierzchnią szlifującą na obrabianym przedmiocie.
 3. Włączyć urządzenie.
 4. Przesuwać urządzenie po obrabianym przedmiocie z umiarkowanym dociskiem.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przeprowadzanie konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia z włożoną do gniazda wtyczką mogą prowadzić do ciężkich obrażeń i poparzenia.
 • Przed przystąpieniem do konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda!
Konserwacja
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Niefachowe wykonywanie napraw podzespołów elektrycznych może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała i oparzeń.
 • Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Tarcza szlifierska

 • Sprawdzić tarczę szlifierską pod kątem zużycia i zabrudzenia. Zużyte lub zabrudzone tarcze szlifierskie oznaczają słabszą przyczepność materiału ściernego do tarczy. Oczyścić lub wymienić tarczę szlifierską. Uszkodzone tarcze szlifierskie należy niezwłocznie wymienić.

Wymiana tarczy szlifierskiej

Image alternative
 1. Wyciągnij wtyczkę z gniazda wtykowego.
 2. Postawić produkt na powierzchniach uchwytu prowadzącego, tak by była widoczna ziarnista strona materiału ściernego.
 3. Ściągnąć materiał ścierny.
 4. Odkręcić trzy śruby mocujące za pomocą odpowiedniego narzędzia.
 5. Zdjąć tarczę szlifierską.
 6. Wyczyścić i skontrolować hamulec tarczy szlifierskiej.
  • W razie potrzeby wymienić hamulec tarczy szlifierskiej.
 7. Założyć nową tarczę szlifierską.
 8. Przytrzymać tarczę szlifierską i dokręcić trzy śruby mocujące.
 9. Sprawdzić, czy tarcza szlifierska jest prawidłowo zamontowana i nie przekrzywiona.
 10. Założyć z powrotem materiał ścierny, korzystając z pomocy do pozycjonowania.

Hamulec tarczy szlifierskiej

 • Jeśli w miarę upływu czasu stale wzrasta jałowa prędkość obrotowa, to wskazuje to na zużycie pierścienia hamującego hamulca tarczy szlifierskiej. Wymienić pierścień hamujący.

Wymiana pierścienia hamującego hamulca tarczy szlifierskiej

Image alternative
 1. Wyciągnij wtyczkę z gniazda wtykowego.
 2. Zdjąć tarczę szlifierską.
 3. Ściągnąć stary pierścień hamujący zamocowany do obudowy urządzenia.
 4. Wcisnąć nowy pierścień hamujący w wycięcia, zgodnie z czterema śrubami obudowy. Zwrócić uwagę, aby zatrzasnęły się haczyki mocujące.
 5. Zamontować tarczę szlifierską.

Transport i przechowywanie

 • Urządzenia elektrycznego nie transportować z zamontowanym narzędziem roboczym.
 • Urządzenie elektryczne zawsze przechowywać z wyciągniętą wtyczką.
 • Przechowywane urządzenie musi być suche i niedostępne dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.
 • Przed uruchomieniem elektronarzędzia po dłuższym transporcie lub przechowywaniu należy je sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti .

Usuwanie usterek

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się.
Przerwane zasilanie prądem sieciowym
 • Podłączyć inne urządzenie do sieci elektrycznej i sprawdzić, czy działa.
Niesprawny przewód sieciowy lub wtyczka.
 • Przekazać wykwalifikowanemu elektrykowi do sprawdzenia i ewentualnej naprawy.
Błąd elektroniki
 • Przekazać wykwalifikowanemu elektrykowi do sprawdzenia i ewentualnej naprawy.
Urządzenie nie ma pełnej mocy.
Przedłużacz o niewystarczającym przekroju.
 • Zastosować przedłużacz o wystarczającym przekroju.
Nieprawidłowa prędkość obrotowa.
 • Obrócić regulator prędkości obrotowej i ustawić prędkość obrotową pomiędzy 1 (mała) a 6 (duża).
Brak lub zmniejszona siła ssania.
Krążek ścierny nieprawidłowo założony.
 • Zdjąć krążek ścierny i założyć go w taki sposób, aby otwory odsysania pokrywały się.
Pełny worek na pył.
 • Wyrzucić stary worek na pył i włożyć nowy.
Króciec odsysania zapchany.
 • Wyjąć zbiornik pyłu i wyczyścić kanał odsysania.
Krążek ścierny nie trzyma się tarczy szlifierskiej.
Tarcza szlifierska jest zabrudzona.
 • Wyczyścić tarczę szlifierską.
Okładzina tarczy szlifierskiej z rzepami jest zużyta.
 • Wymienić tarczę szlifierską.
Wyładowanie elektrostatyczne.
Odkurzacz bez wyposażenia antystatycznego.
 • W celu uniknięcia efektów elektrostatycznych używać odkurzacza antystatycznego.
Przerwa w przewodzie uziemiającym.
 • Sprawdzić przewód uziemiający.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Pod poniższym linkiem znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r2085.
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Image alternative
Image alternative