Język

SR 30-A36

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Prąd stały
Image alternative Jałowa prędkość skokowa
Image alternative Bezprzewodowa transmisja danych
Image alternative Akumulator Li‑Ion
Image alternative Zastosowany akumulator Hilti typu Li-Ion. Należy przestrzegać informacji podanych w rozdziale Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane produktu
  Piła szablasta
  SR 30-A36
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia, jak również zapoznać się z ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Bałagan lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Używając tego elektronarzędzia nie wolno pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie należy zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu zasilającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód zasilający chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub skręcone przewody zasilające zwiększają ryzyko porażenia.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy używać wyłącznie przedłużaczy przystosowanych do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Przystępując do pracy przy użyciu elektronarzędzi należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej i/lub założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi elektronarzędzia. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
 • Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub wyjąć akumulator z urządzenia. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Dopilnować, aby uchwyty oraz ich powierzchnie były zawsze suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem lub olejem. Śliskie uchwyty i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolę elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
Zastosowanie oraz obchodzenie się z narzędziami akumulatorowymi
 • Akumulatory należy ładować tylko za pomocą prostowników zalecanych przez producenta. Jeśli prostownik, przeznaczony do ładowania określonego typu akumulatorów, zostanie zastosowany do ładowania innych akumulatorów, może dojść do pożaru.
 • Należy używać wyłącznie akumulatorów przeznaczonych do danego elektronarzędzia. Używanie innych akumulatorów może doprowadzić do obrażeń ciała i zagrożenia pożarowego.
 • Nieużywany akumulator przechowywać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie styków. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.
 • W przypadku niewłaściwego użytkowania możliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim. W razie przypadkowego kontaktu obmyć narażone części ciała wodą. Jeśli elektrolit dostał się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Wyciekający z akumulatora elektrolit może prowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.
 • Nie stosować uszkodzonego ani modyfikowanego akumulatora. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać w nieprzewidywalny sposób i tym samym stwarzać zagrożenie pożarem, wybuchem lub obrażeniami ciała.
 • Nie narażać akumulatora na kontakt z ogniem lub działanie wysokich temperatur. Ogień lub temperatury powyżej 130 °C (265 °F) mogą być przyczyną wybuchu.
 • Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ładowania i nigdy nie ładować akumulatora ani narzędzia akumulatorowego w temperaturze spoza zakresu podanego w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowe ładowanie, jak również ładowanie w temperaturze spoza dopuszczalnego zakresu może być przyczyną uszkodzenia akumulatora i zwiększyć zagrożenie pożarowe.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
 • Nigdy nie konserwować uszkodzonych akumulatorów. Wszystkie czynności związane z konserwacją akumulatorów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub upoważnione punkty serwisowe.

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pilarek z poruszającym się w obie strony brzeszczotem

 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których urządzenie może natrafić na ukryte przewody elektryczne, trzymać urządzenie wyłącznie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.
 • Zamocować i zabezpieczyć narzędzie za pomocą zacisków lub w inny sposób na stabilnym podłożu. Nie trzymać obrabianego przedmiotu jedynie dłonią ani nie dociskać do własnego ciała, ponieważ pozostanie niestabilny, co może prowadzić do utraty kontroli.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przy cięciu

Bezpieczeństwo osób
 • Nie wkładać rąk w strefę cięcia i nie dotykać brzeszczotu. Drugą ręką przytrzymywać dodatkowy uchwyt lub obudowę silnika. Trzymanie piły oburącz zapobiega skaleczeniu rąk.
 • Używać wyłącznie produktu, który jest w dobrym stanie technicznym.
 • Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu.
 • Do wymiany narzędzi zakładać rękawice ochronne. Dotknięcie narzędzia roboczego może spowodować zranienia i poparzenia.
 • Przed rozpoczęciem pracy ustalić klasę zagrożenia stwarzanego przez powstający pył. Należy stosować odkurzacz przemysłowy z oficjalnie dopuszczoną klasą ochrony, odpowiadającą lokalnym przepisom o ochronie przeciwpyłowej. Pyły z niektórych materiałów, jak zawierające ołów pokrycie malarskie, niektóre rodzaje drewna, beton, mur i kamień zawierające kwarc oraz minerały i metale, mogą być szkodliwe dla zdrowia.
 • Zadbać o prawidłową wentylację miejsca pracy i w razie potrzeby nosić maskę przeciwpyłową odpowiednią do każdego rodzaju pyłu. Kontakt ze skórą oraz wdychanie pyłu może wywołać reakcje alergiczne oraz/lub prowadzić do chorób dróg oddechowych użytkownika oraz osób znajdujących się w pobliżu. Materiał zawierający azbest może być obrabiany wyłącznie przez fachowców.
 • Nie wkładać rąk pod obrabiany materiał.
 • Nigdy nie trzymać obrabianego materiału w ręku lub na nodze. Obrabiany materiał zabezpieczyć na stabilnym podłożu.
 • Urządzenie należy mocno trzymać oburącz za przeznaczone do tego celu uchwyty i ustawić ramiona w pozycji, w której można powstrzymać siły odrzutu.
 • Uchwyty muszą być zawsze suche i czyste.
 • Zawsze stawać z boku brzeszczotu, nigdy nie ustawiać brzeszczotu w jednej linii z własnym ciałem. Podczas odrzutu piła może odskoczyć do tyłu!
 • W przypadku zakleszczenia się brzeszczotu lub przerwania pracy należy wyłączyć urządzenie i pozostawić aż do całkowitego zatrzymania się brzeszczotu. Nigdy nie wyciągać piły z obrabianego materiału, gdy brzeszczot jeszcze się porusza, ponieważ istnieje ryzyko powstania odrzutu.
 • W celu ponownego uruchomienia piły, która utknęła w obrabianym materiale, należy wyśrodkować brzeszczot w szczelinie cięcia, a następnie sprawdzić, czy zęby brzeszczotu nie zakleszczyły się w materiale.
 • Szczególną ostrożność należy zachować podczas cięcia ścian lub innych niewidocznych stref. Brzeszczot może podczas cięcia zablokować się w ukrytych obiektach i spowodować odrzut.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rur wodociągowych. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą spowodować porażenie prądem.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których urządzenie może natrafić na ukryte przewody elektryczne, trzymać urządzenie wyłącznie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.
Prawidłowe obchodzenie się z elektronarzędziami
 • Nie stosować tępych lub uszkodzonych brzeszczotów. Powodują one zwiększone tarcie oraz niebezpieczeństwo zakleszczania się lub odrzutu brzeszczotu.
 • Należy przestrzegać wskazówek dotyczących posługiwania się brzeszczotami i przechowywania ich.
 • Za pomocą płozy dociskowej docisnąć urządzenie do obrabianego przedmiotu. Zapewnia to optymalną wydajność i bezpieczną pracę.
 • Nosić odpowiednią odzież ochronną, zabezpieczającą przed poparzeniem przez gorące wióry.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 • Używać wyłącznie produktu, który jest w dobrym stanie technicznym.
 • Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu.
 • Nie stosować tępych lub uszkodzonych brzeszczotów. Powodują one zwiększone tarcie oraz niebezpieczeństwo zakleszczania się lub odrzutu brzeszczotu.
 • Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rur wodociągowych. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą spowodować porażenie prądem.
 • Obrabiany materiał zabezpieczyć na stabilnym podłożu. Nigdy nie trzymać obrabianego materiału w ręku lub na nodze.
 • Włączyć produkt dopiero po przyjęciu odpowiedniej pozycji roboczej.
 • Podczas cięcia prowadzić urządzenie zawsze w kierunku od siebie.
 • Pracować z umiarkowanym dociskiem i odpowiednią prędkością cięcia, szczególnie w przypadku rur o dużych średnicach. Zapobiega to przegrzaniu się urządzenia.
 • Przed przystąpieniem do przecinania rur upewnić się, że nie ma w nich cieczy. W razie potrzeby opróżnić je.
 • Podczas cięcia rur trzymać urządzenie nad ciętą rurą.
 • Urządzenie nie jest zabezpieczone przed wnikaniem w nie wilgoci. Wyciekająca ciecz może spowodować zwarcie w urządzeniu.
 • Nigdy nie zagłębiać piły w podłożu, jeśli nie wiadomo, co się pod nim znajduje. Tor cięcia, na górze i dole, musi być wolny od przeszkód.
 • Jeśli brzeszczot natrafi na jakiś przedmiot, może dojść do odrzutu urządzenia.
 • Do wymiany narzędzi zakładać rękawice ochronne. Dotknięcie narzędzia roboczego może spowodować zranienia i poparzenia.
 • Zawsze wyjmować akumulator, jeśli urządzenie nie jest używane, przed przystąpieniem do konserwacji, wymiany brzeszczotu oraz na czas transportu.
 • Na czas przechowywania lub transportu urządzenia należy włączać zabezpieczenie transportowe.
 • Należy przestrzegać wskazówek dotyczących posługiwania się brzeszczotami i przechowywania ich.
 • Użytkownik i osoby znajdujące się w pobliżu w czasie pracy urządzenia muszą nosić odpowiednie okulary ochronne, kask ochronny, ochraniacze słuchu, rękawice ochronne i lekką maskę przeciwpyłową.
 • Zawsze stosować brzeszczot o odpowiedniej długości. W trakcie całego skoku brzeszczot musi wystawać za obrabiany przedmiot.
 • Robić przerwy w pracy oraz wykonywać ćwiczenia rozluźniające i ćwiczenia palców w celu ich lepszego ukrwienia.
 • Nie patrzeć bezpośrednio w światło (diody LED) ani nie świecić innym osobom w twarz. Istnieje niebezpieczeństwo oślepienia.
 • Odłamki odłupanego materiału mogą spowodować obrażenia ciała lub oczu. Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne, zakładać okulary i rękawice ochronne.
 • W przypadku prac przebiciowych należy zabezpieczyć obszar po drugiej stronie.

Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami

 • Przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i eksploatacji akumulatorów Li-Ion.
 • Akumulatory należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C ani palić.
 • Nie używać ani nie ładować akumulatorów, które zostały uderzone, spadły z wysokości jednego metra lub zostały uszkodzone mechanicznie w inny sposób. W takim przypadku należy zawsze kontaktować się z działem Hilti  Serwis .
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Pozostawić urządzenie do ostygnięcia w miejscu niezagrożonym pożarem oraz w bezpiecznej odległości od materiałów palnych, gdzie można będzie obserwować akumulator. W takim przypadku należy zawsze kontaktować się z działem Hilti  Serwis .

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Uchwyt narzędziowy
 2. Uchwyt na adapter do cięcia
 3. Składany hak do rusztowań
 4. Wstępny wybór obrotów
 5. Zabezpieczenie transportowe
 6. Włącznik
 7. Uchwyt tylny
 8. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
 9. Przycisk odblokowujący akumulator
 10. Akumulator
 11. Ucho zabezpieczające
 12. Przednia część uchwytu
 13. Dźwignia do odblokowania brzeszczotu
 14. Przyłącze do odsysania (USA: wyposażenie)
 15. Płoza dociskowa
 16. Przycisk odblokowujący płozę dociskową
 17. Brzeszczot
 18. Adapter do cięcia (wyposażenie)

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to akumulatorowa piła szablasta. Jest ona przeznaczona do cięcia drewna, materiałów drewnopodobnych i metalicznych oraz tworzyw sztucznych.

Produkt przeznaczony jest do obsługi oburęcznej.
 • Z tym produktem stosować tylko akumulatory Hilti Li-Ion typu B 36.

 • Do ładowania akumulatorów używać wyłącznie prostowników Hilti serii C4/36.

Możliwe nieprawidłowości w eksploatacji

 • Nie wolno ciąć cegieł, betonu, gazobetonu, kamienia naturalnego ani płytek ceramicznych.
 • Nie używać produktu do obcinania przewodów, w których znajduje się ciecz.
 • Nie zagłębiać piły w podłożu, jeśli nie wiadomo, co się pod nim znajduje.

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora Li‑Ion

Stan naładowania akumulatora Li‑Ion oraz awarie urządzenia są sygnalizowane za pomocą wskaźnika akumulatora Li‑Ion. Stan naładowania akumulatora Li‑Ion wyświetla się po dotknięciu jednego z dwóch przycisków odblokowujących akumulator.
Stan
Znaczenie
Świecą się 4 diody LED.
Stan naładowania: 75% do 100%
Świecą się 3 diody LED.
Stan naładowania: 50% do 75%
Świecą się 2 diody LED.
Stan naładowania: 25% do 50%
Świeci się 1 dioda LED.
Stan naładowania: 10% do 25%
Miga 1 dioda LED.
Stan naładowania: < 10%
Miga 1 dioda LED, urządzenie nie jest gotowe do pracy.
Akumulator jest przegrzany lub całkowicie rozładowany.
Migają 4 diody LED, urządzenie nie jest gotowe do pracy.
Urządzenie przeciążone lub przegrzane.
W trakcie naciskania włącznika i do 5 sekund po jego puszczeniu odczytanie stanu naładowania nie jest możliwe.
Jeśli diody LED wskaźnika akumulatora migają, należy zapoznać się ze wskazówkami z rozdziału Pomoc w przypadku awarii.

Zakres dostawy

Piła szablasta, instrukcja obsługi.
Więcej produktów systemowych, dopuszczonych do użytkowania z Państwa produktem znajduje się w centrum Hilti Store lub pod adresem: www.hilti.group .

Dane techniczne


SR 30-A36
Napięcie znamionowe
36 V
Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01
5,2 kg
Prędkość skokowa (Stopień 1)
2 500 obr./min
Prędkość skokowa (Stopień 2)
2 800 obr./min
Długość skoku
32 mm
Uchwyt narzędziowy
0,5 in
Temperatura otoczenia podczas pracy
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura przechowywania
−20 ℃ … 70 ℃

Informacje o hałasie i wartości drgań według EN 62841

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z normatywną metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji.
Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
Aby dokładnie oszacować ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np.: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Informacje o hałasie

SR 30-A36
Poziom mocy akustycznej (LWA)
96 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej (KWA)
5 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)
85 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)
5 dB(A)
Łączna wartość drgań

SR 30-A36
Wartość emisji wibracji podczas cięcia płyt wiórowych (ah,B)
22,5 m/s²
Tolerancja błędu dla cięcia płyt wiórowych (K)
3,7 m/s²
Wartość emisji wibracji podczas cięcia belek drewnianych (ah,WB)
20,5 m/s²
Tolerancja błędu dla cięcia belek drewnianych (K)
3,3 m/s²

Akumulator

Napięcie robocze akumulatora
36 V
Temperatura otoczenia podczas pracy
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura przechowywania
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatora na początku procesu ładowania
−10 ℃ … 45 ℃

Przygotowanie do pracy

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez niezamierzone uruchomienie!
 • Przed włożeniem akumulatora upewnić się, że przynależne urządzenie jest wyłączone.
 • Przed rozpoczęciem nastawy urządzenia lub wymianą osprzętu wyjąć akumulator z urządzenia.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Ładowanie akumulatora

 1. Przed rozpoczęciem ładowania należy przeczytać instrukcję obsługi prostownika.
 2. Należy zwrócić uwagę, aby styki akumulatora i prostownik były czyste i suche.
 3. Ładować akumulator za pomocą odpowiedniego prostownika.

Zakładanie akumulatora

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez zwarcie lub spadający akumulator!
 • Przed włożeniem akumulatora w urządzenie upewnić się, czy styki akumulatora i urządzenia są czyste i wolne od ciał obcych.
 • Upewnić się, że akumulator zawsze jest poprawnie włożony.
 1. Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie naładować akumulator.
 2. Włożyć akumulator w uchwyt urządzenia, tak aby się słyszalnie zablokował.
 3. Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora.

Wyjmowanie akumulatora

 1. Nacisnąć przycisk odblokowujący akumulator.
 2. Wyjąć akumulator z uchwytu urządzenia.

Montaż haka do rusztowań (wyposażenie)

Image alternative
 1. Włączyć zabezpieczenie transportowe.
 2. Zamontować hak do rusztowań.

Montaż brzeszczotu

Stosować wyłącznie brzeszczoty z końcówką wtykową 1/2".
Image alternative
 1. Aktywować zabezpieczenie transportowe lub wyjąć akumulator z urządzenia.
 2. Sprawdzić, czy końcówka wtykowa jest czysta i lekko nasmarowana. W razie konieczności oczyścić i nasmarować końcówkę wtykową.
 3. Przesunąć dźwignię blokującą do oporu w górę i przytrzymać ją w tej pozycji.
 4. Włożyć brzeszczot od przodu w uchwyt narzędziowy.
 5. Przesunąć dźwignię blokującą z powrotem.
 6. Ciągnąc za brzeszczot sprawdzić, czy zaskoczył na swoje miejsce.

Montaż przyłącza odsysającego (USA: wyposażenie)

Image alternative
 1. Wyciągnąć płozę dociskową.
 2. Założyć przyłącze do odsysania na mocowanie płozy dociskowej.
 3. Przesmarować lekko płozę dociskową i wsunąć całkowicie w prowadnicę.

Obsługa

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez zwarcie lub spadający akumulator!
 • Przed włożeniem akumulatora w urządzenie upewnić się, czy styki akumulatora i urządzenia są czyste i wolne od ciał obcych.
 • Upewnić się, że akumulator zawsze jest poprawnie włożony.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Prowadzenie piły

Image alternative
 1. Trzymać piłę za przewidziane do tego celu uchwyty.
 2. Prowadzić piłę aż do obrabianego elementu.
 3. Prowadzić piłę do przodu i do tyłu.
  • Przyciskając piłę do obrabianego elementu, można doprowadzić do złamania brzeszczotu a to może prowadzić do obrażeń.

Cięcie

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała na skutek uszkodzonego haka do rusztowania! Spadające urządzenie może stanowić zagrożenie dla użytkownika i innych osób.
 • Przed rozpoczęciem pracy skontrolować prawidłowe zamocowanie haka do rusztowania.
Image alternative
 1. Dezaktywować zabezpieczenie transportowe, a następnie nacisnąć włącznik.
  • Na rysunku znaleźć można różne możliwości efektywnego prowadzenia piły.
 2. Po zakończeniu procesu cięcia zwolnić włącznik.
 3. Włączyć zabezpieczenie transportowe.

Demontaż brzeszczotu

Image alternative
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Narzędzie robocze może być gorące i/lub mieć ostre krawędzie.
 • Nosić rękawice ochronne podczas wymiany narzędzia roboczego.
 • Nigdy nie kłaść gorącego narzędzia roboczego na palne podłoże.
 1. Aktywować zabezpieczenie transportowe lub wyjąć akumulator z urządzenia.
 2. Przesunąć dźwignię blokującą do oporu w górę i przytrzymać ją w tej pozycji.
 3. Wyjąć brzeszczot ku przodowi z uchwytu narzędziowego.
 4. Przesunąć dźwignię blokującą z powrotem.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń jeśli akumulator jest włożony !
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy zawsze wyjmować akumulator!
Konserwacja urządzenia
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.
 • Regularnie czyścić i smarować uchwyt narzędziowy z zewnątrz. Należy do tego używać sprayu Hilti 314648.
Konserwacja akumulatorów Li-Ion
 • Akumulator musi być czysty oraz wolny od oleju i smaru.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
 • Chronić przed wniknięciem wilgoci.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Wymiana płozy dociskowej

W razie konieczności można wymienić płozę dociskową.
Image alternative
 1. Wyjąć akumulator.
 2. Zdemontować brzeszczot.
 3. Nacisnąć czerwony przycisk odblokowujący płozę dociskową na spodniej części piły szablastej.
 4. Wyciągnąć płozę dociskową.
 5. Nacisnąć czerwony przycisk odblokowujący płozę dociskową na spodniej części piły szablastej.
 6. Przesmarować lekko płozę dociskową i wsunąć całkowicie w prowadnicę.
 7. Sprawdzić, czy płoza dociskowa zaskoczyła na miejsce.

Transport i magazynowanie urządzeń zasilanych akumulatorami

Transport
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone włączenie podczas transportu !
 • Zawsze transportować produkty z wyjętymi akumulatorami!
 • Wyjąć akumulatory.
 • Nie transportować akumulatorów luzem.
 • Przed uruchomieniem urządzenia po dłuższym transporcie należy sprawdzić urządzenie i akumulatory pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
Przechowywanie
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone uszkodzenie spowodowane uszkodzonymi akumulatorami lub akumulatorami, z których wycieka płyn !
 • Zawsze przechowywać produkty z wyjętymi akumulatorami.
 • Urządzenie i akumulatory należy przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.
 • Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, przy grzejnikach lub za szybami.
 • Przechowywane urządzenie oraz akumulatory muszą być suche i niedostępne dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.
 • Przed uruchomieniem urządzenia po dłuższym przechowywaniu należy sprawdzić urządzenie i akumulatory pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti .

Piła szablasta jest niesprawna

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się.
Akumulator nie jest prawidłowo zamocowany.
 • Zatrzasnąć akumulator ze słyszalnym kliknięciem.
Akumulator wyczerpany.
 • Naładować akumulator.
Zabezpieczenie transportowe nie zostało włączone.
 • Włączyć zabezpieczenie transportowe.
Brzeszczot nie daje się wyciągnąć z uchwytu narzędziowego.
Dźwignia blokująca nie jest wciśnięta do oporu.
 • Wcisnąć dźwignię blokującą do oporu i wyjąć brzeszczot.
Uchwyt narzędziowy zablokowany wiórami.

Piła szablasta jest sprawna

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie ma pełnej mocy.
Nie do końca wciśnięty włącznik
 • Wcisnąć do oporu włącznik urządzenia.
Akumulator rozładowany
 • Wymienić akumulator i naładować pusty akumulator.
Brzeszczot nie daje się wyciągnąć z uchwytu narzędziowego.
Dźwignia blokująca nie jest wciśnięta do oporu.
 • Wcisnąć dźwignię blokującą do oporu i wyjąć brzeszczot.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.
Utylizacja akumulatorówW razie nieprawidłowej utylizacji akumulatorów, wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 • Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci.
 • Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Pod poniższym linkiem znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r5962277.
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Image alternative
Image alternative