Język

SC 70W‑A22

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Znamionowa jałowa prędkość obrotowa
Image alternative Prąd stały
Image alternative Obroty na minutę
Image alternative Średnica
Image alternative Tarcza tnąca
Image alternative Bezprzewodowa transmisja danych
Image alternative Akumulator Li‑Ion
Image alternative Zastosowany akumulator Hilti typu Li-Ion. Należy przestrzegać informacji podanych w rozdziale Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane produktu
  Pilarka tarczowa
  SC 70W‑A22
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia, jak również zapoznać się z ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Bałagan lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Używając tego elektronarzędzia nie wolno pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie należy zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu zasilającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód zasilający chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub skręcone przewody zasilające zwiększają ryzyko porażenia.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy używać wyłącznie przedłużaczy przystosowanych do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Przystępując do pracy przy użyciu elektronarzędzi należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej i/lub założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi elektronarzędzia. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
 • Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub wyjąć akumulator z urządzenia. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Dopilnować, aby uchwyty oraz ich powierzchnie były zawsze suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem lub olejem. Śliskie uchwyty i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolę elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
Zastosowanie oraz obchodzenie się z narzędziami akumulatorowymi
 • Akumulatory należy ładować tylko za pomocą prostowników zalecanych przez producenta. Jeśli prostownik, przeznaczony do ładowania określonego typu akumulatorów, zostanie zastosowany do ładowania innych akumulatorów, może dojść do pożaru.
 • Należy używać wyłącznie akumulatorów przeznaczonych do danego elektronarzędzia. Używanie innych akumulatorów może doprowadzić do obrażeń ciała i zagrożenia pożarowego.
 • Nieużywany akumulator przechowywać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie styków. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.
 • W przypadku niewłaściwego użytkowania możliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim. W razie przypadkowego kontaktu obmyć narażone części ciała wodą. Jeśli elektrolit dostał się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Wyciekający z akumulatora elektrolit może prowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.
 • Nie stosować uszkodzonego ani modyfikowanego akumulatora. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać w nieprzewidywalny sposób i tym samym stwarzać zagrożenie pożarem, wybuchem lub obrażeniami ciała.
 • Nie narażać akumulatora na kontakt z ogniem lub działanie wysokich temperatur. Ogień lub temperatury powyżej 130 °C (265 °F) mogą być przyczyną wybuchu.
 • Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ładowania i nigdy nie ładować akumulatora ani narzędzia akumulatorowego w temperaturze spoza zakresu podanego w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowe ładowanie, jak również ładowanie w temperaturze spoza dopuszczalnego zakresu może być przyczyną uszkodzenia akumulatora i zwiększyć zagrożenie pożarowe.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
 • Nigdy nie konserwować uszkodzonych akumulatorów. Wszystkie czynności związane z konserwacją akumulatorów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub upoważnione punkty serwisowe.

Wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji wszystkich pilarek

Piłowanie
 • Image alternative NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nie wkładać rąk w strefę cięcia i nie dotykać tarczy tnącej. Drugą ręką przytrzymywać dodatkowy uchwyt lub obudowę silnika. Trzymanie pilarki obydwiema rękami zapobiega skaleczeniu rąk.
 • Nie wkładać rąk pod obrabiany materiał. Osłona nie chroni użytkownika przed tarczą tnącą pod obrabianym materiałem.
 • Dopasować głębokość cięcia do grubości materiału obrabianego. Pod obrabianym materiałem powinna być widoczna mniej niż cała wysokość zęba.
 • Nigdy nie trzymać obrabianego materiału w ręku lub na nodze. Obrabiany materiał zabezpieczyć na stabilnym podłożu. Ważne jest dobre zamocowanie materiału, w celu minimalizacji niebezpieczeństwa kontaktu z ciałem, zacięcia się tarczy tnącej bądź utraty kontroli.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których narzędzie robocze może natrafić na ukryte przewody elektryczne, trzymać elektronarzędzie wyłącznie za izolowane uchwyty. W przypadku kontaktu z przewodem pod napięciem następuje przekazanie napięcia na metalowe elementy urządzenia, co prowadzi do porażenia prądem.
 • Podczas cięcia wzdłużnego zawsze stosować ogranicznik lub prostą prowadnicę kątową. Poprawia to dokładność cięcia i zmniejsza możliwość zakleszczenia się tarczy tnącej.
 • Zawsze stosować tarczę tnącą o odpowiednim rozmiarze i z pasującym otworem do mocowania (np. gwieździsty lub okrągły). Tarcze tnące, nie pasujące do elementów montażowych pilarki, pracują nierówno i przyczyniają się do utraty kontroli.
 • Nigdy nie stosować uszkodzonych lub nieprawidłowych podkładek, bądź śrub tarczy tnącej. Podkładki i śruby tarczy tnącej zostały skonstruowane specjalnie dla danej pilarki w celu uzyskania jej optymalnej mocy oraz bezpiecznej eksploatacji.
Odrzut - przyczyny i odpowiednie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
 • Odrzut to nagła reakcja w wyniku zaczepienia się, zakleszczenia lub nieprawidłowego ustawienia tarczy tnącej, co powoduje niekontrolowane uniesienie się pilarki z obrabianego materiału i przemieszczenie się jej w kierunku osoby obsługującej;
 • gdy tarcza tnąca zaczepia się lub zakleszcza w zamykającej się szczelinie cięcia, następuje jej zablokowanie i siła silnika odrzuca pilarkę w kierunku osoby obsługującej;
 • gdy tarcza tnąca podczas cięcia przekręci się lub zostanie nieprawidłowo ustawiona, może nastąpić zaczepienie się zębów tylnej krawędzi w powierzchni obrabianego materiału, powodując wyrzucenie tarczy tnącej ze szczeliny cięcia i odrzut pilarki w kierunku osoby obsługującej.
Odrzut jest skutkiem błędnego lub nieprawidłowego zastosowania pilarki. Można zapobiec takiej reakcji poprzez zastosowanie odpowiednich środków ostrożności, opisanych poniżej.
 • Pilarkę należy mocno trzymać obydwiema rękami i ustawić ramiona w pozycji, w której można powstrzymać siły odrzutu. Zawsze stawać z boku tarczy tnącej, nigdy nie ustawiać tarczy tnącej w jednej linii z własnym ciałem. Podczas odrzutu pilarka może odskakiwać do tyłu, jednak osoba obsługująca może opanować siły odrzutu poprzez zastosowanie odpowiednich środków ostrożności.
 • W przypadku zakleszczenia się tarczy tnącej lub przerwania pracy należy wyłączyć urządzenie i pozostawić w materiale, aż do całkowitego zatrzymania się tarczy tnącej. Nigdy nie wyciągać pilarki z obrabianego materiału, gdy tarcza tnąca jeszcze się obraca, ponieważ istnieje ryzyko powstania odrzutu. Ustalić a następnie usunąć przyczynę zakleszczenia się tarczy tnącej.
 • W celu ponownego uruchomienia pilarki, która utknęła w obrabianym materiale, należy wyśrodkować tarczę tnącą w szczelinie cięcia, a następnie sprawdzić, czy zęby tarczy tnącej nie zakleszczyły się w materiale. W przypadku ponownego uruchomienia pilarki, po zakleszczeniu się tarczy tnącej, może nastąpić jej wypadnięcie z obrabianego materiału lub odrzut.
 • Podpierać duże płyty, w celu uniknięcia ryzyka odrzutu przez zaciskającą się tarczę tnącą. Duże płyty mogą się uginać pod własnym ciężarem. Płyty należy podeprzeć w dwóch miejscach, zarówno w pobliżu szczeliny cięcia, jak i przy krawędzi.
 • Nie stosować tępych lub uszkodzonych tarcz tnących. Tarcze tnące z tępymi lub źle ustawionymi zębami wycinają za wąską szczelinę, powodując zwiększone tarcie, zakleszczanie się tarczy i odrzuty.
 • Przed cięciem skontrolować ustawianie głębokości oraz kąta cięcia. Jeśli podczas cięcia nastąpi zmiana ustawień, może dojść do zakleszczenia się tarczy tnącej i do odrzutu.
 • Szczególną ostrożność należy zachować podczas cięcia w uzbrojonych ścianach lub innych niewidocznych miejscach. Tarcza tnąca może podczas cięcia zablokować się w zakrytych obiektach i spowodować odrzut.
Funkcja dolnej osłony
 • Przed każdym użyciem sprawdzić, czy dolna pokrywa ochronna zamyka się prawidłowo. Nie stosować pilarki, gdy dolna pokrywa ochronna nie porusza się swobodnie i nie zamyka się natychmiast. Nigdy nie zaciskać lub mocować dolnej pokrywy ochronnej w otwartej pozycji. Gdy przypadkowo pilarka upadnie na podłogę, może dojść do skrzywienia dolnej pokrywy ochronnej. Otworzyć pokrywę ochronną dźwignią przesuwaną do tyłu i upewnić się, czy porusza się ona swobodnie oraz czy przy wszystkich kątach i głębokościach cięcia nie dotyka tarczy tnącej ani innych elementów.
 • Należy sprawdzić działanie sprężyny i dolnej osłony. Przed użyciem przekazać pilarkę do konserwacji, jeśli dolna osłona i sprężyna nie pracują prawidłowo. Uszkodzone elementy, kleiste skupiska wiórów sprawiają, że dolna osłona pracuje z opóźnieniem.
 • Otwierać ręcznie dolną pokrywę ochronną tylko w przypadku szczególnych cięć, jak "cięcia wgłębne i pod kątem“. Otworzyć dolną osłonę za pomocą dźwigni i zwolnić ją, gdy tarcza tnąca wejdzie w obrabiany materiał. Podczas pozostałych prac z pilarką dolna osłona powinna pracować automatycznie.
 • Nie odkładać pilarki na obrabiany materiał lub na podłogę, jeśli dolna osłona nie zakrywa tarczy tnącej. Nieosłonięta, wyłączająca się z opóźnieniem tarcza tnąca porusza pilarkę w kierunku przeciwnym do kierunku cięcia i tnie wszystko, czego dotknie. Należy uwzględnić wyłączanie się pilarki z opóźnieniem.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo osób
 • Dokonywanie modyfikacji i zmian w urządzeniu jest zabronione.
 • Urządzenie zawsze trzymać obydwiema rękami za przewidziane do tego celu uchwyty. Uchwyty muszą być suche, czyste oraz wolne od oleju i smaru.
 • Zakładać ochraniacze słuchu. Hałas może prowadzić do utraty słuchu.
 • Jeśli urządzenie użytkowane będzie bez systemu odsysania, to podczas wykonywania prac, w trakcie których powstaje pył, należy nosić lekką maskę przeciwpyłową.
 • Urządzenie eksploatować wyłącznie z odpowiednimi urządzeniami zabezpieczającymi.
 • Robić przerwy w pracy oraz wykonywać ćwiczenia rozluźniające i ćwiczenia palców w celu ich lepszego ukrwienia.
 • Urządzenie nie może być używane przez osoby słabe fizycznie bez uprzedniego pouczenia.
 • Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci.
 • Urządzenie włączać dopiero na stanowisku pracy.
 • Na czas przechowywania lub transportu urządzenia należy wyjąć akumulator.
 • Nie pracować z produktem uniesionym nad głową.
 • Nie wyhamowywać urządzenia poprzez boczne dociskanie tarczy tnącej.
 • Tor cięcia musi być wolny od przeszkód. Nie ciąć śrub, gwoździ itp.
 • Nie dotykać kołnierza mocującego i śruby zaciskowej podczas pracy urządzenia.
 • Nigdy nie naciskać na przycisk blokowania wrzeciona podczas obracania się tarczy tnącej.
 • Nigdy nie kierować urządzenia w stronę ludzi.
 • Dopasować siłę posuwu do tarczy tnącej i obrabianego materiału w taki sposób, aby tarcza tnąca nie zablokowała się i nie spowodowała odrzutu.
 • Unikać przegrzania wierzchołków zębów pilarki.
 • Podczas piłowania tworzyw sztucznych należy unikać topienia się tworzywa.
 • Pył z niektórych materiałów, jak zawierające ołów pokrycie malarskie, niektóre rodzaje drewna, beton/mur/kamień zawierające kwarc oraz minerały i metale mogą być szkodliwe dla zdrowia. Kontakt ze skórą oraz wdychanie pyłu może wywołać reakcje alergiczne oraz/lub prowadzić do chorób dróg oddechowych użytkownika oraz osób znajdujących się w pobliżu. Niektóre rodzaje pyłów, np. dębowy lub bukowy uchodzą za rakotwórcze, zwłaszcza w połączeniu z dodatkowymi substancjami do obróbki drewna (chromiany, środki ochronne do drewna). Materiał zawierający azbest może być obrabiany wyłącznie przez fachowców. W miarę możliwości używać systemu odsysania. W celu osiągnięcia najlepszego efektu odsysania pyłu należy stosować odpowiedni odkurzacz przenośny. W razie potrzeby nosić maskę przeciwpyłową odpowiednią do każdego rodzaju pyłu. Zadbać o dobrą wentylację stanowiska pracy. Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących obrabianych materiałów.
 • Przed rozpoczęciem pracy ustalić klasę zagrożenia stwarzanego przez powstający pył. Należy stosować odkurzacz przemysłowy z oficjalnie dopuszczoną klasą ochrony, odpowiadającą lokalnym przepisom o ochronie przeciwpyłowej.
 • Należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rurociągów wodnych, np. przy użyciu wykrywacza metali. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą przewodzić prąd. Stwarza to poważne zagrożenie porażeniem prądem.
Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami
 • Przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i eksploatacji akumulatorów Li-Ion.
 • Akumulatory należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia. Istnieje niebezpieczeństwo eksplozji.
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C (176°F) ani palić. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo zaprószenia ognia, eksplozji i poparzenia środkiem żrącym.
 • Nie wolno ładować ani eksploatować uszkodzonych akumulatorów (np. pęknięcie akumulatora, złamana część, odkształcenie, wepchnięte i/lub wyciągnięte styki).
 • Nie stosować akumulatorów do zasilania innych, niewymienionych urządzeń odbiorczych.
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Postawić urządzenie do ostygnięcia w miejscu niezagrożonym pożarem oraz w bezpiecznej odległości od materiałów palnych, gdzie można będzie obserwować akumulator. Gdy akumulator ostygnie, skontaktować się z serwisem Hilti .

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dot. pilarek tarczowych

 • Ręczną pilarkę tarczową zbliżać do obrabianego przedmiotu, tylko gdy jest włączona.
 • Tor cięcia musi być wolny od przeszkód u góry i na dole. Nie ciąć śrub, gwoździ ani podobnych materiałów.
 • Nigdy nie wykonywać prac pilarką ponad głową.
 • Nie wyhamowywać tarczy tnącej poprzez boczne dociskanie.
 • Unikać przegrzania wierzchołków zębów pilarki.
 • Należy zawsze stosować tarczę piły odpowiednią dla podłoża przeznaczonego do cięcia.
 • Używać wyłącznie tarcz zalecanych przez Hilti, które są zgodne z normą EN 847-1.

Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami

 • Przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i eksploatacji akumulatorów Li-Ion.
 • Akumulatory należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C ani palić.
 • Nie używać ani nie ładować akumulatorów, które zostały uderzone, spadły z wysokości jednego metra lub zostały uszkodzone mechanicznie w inny sposób. W takim przypadku należy zawsze kontaktować się z działem Hilti  Serwis .
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Pozostawić urządzenie do ostygnięcia w miejscu niezagrożonym pożarem oraz w bezpiecznej odległości od materiałów palnych, gdzie można będzie obserwować akumulator. W takim przypadku należy zawsze kontaktować się z działem Hilti  Serwis .

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Jednoramienny ogranicznik równoległy
 2. Nastawa kąta cięcia (22,5°, 45°, 50°)
 3. Blokada wrzeciona tarczy
 4. Uchwyt dodatkowy
 5. Włącznik/wyłącznik
 6. Blokada włączenia
 7. Uchwyt
 8. Wskaźnik stanu naładowania i zakłócenia (akumulator Li-Ion)
 9. Przyciski blokujące z dodatkową funkcją aktywacji wskaźnika stanu naładowania
 10. Akumulator
 11. Zacisk do ustawiania głębokości cięcia
 12. Klucz imbusowy
 13. Podstawa mała
 14. Oświetlenie LED
 15. Zacisk do ustawiania ogranicznika równoległego z przodu
 16. Zacisk do ustawiania kąta cięcia
 17. Skala głębokości cięcia
 18. Króciec przyłączeniowy (kanału wiórów)
 19. Osłona
 20. Dźwignia obsługi osłony ruchomej
 21. Zacisk do ustawiania ogranicznika równoległego z tyłu (tylko do dużych podstaw)
 22. Osłona ruchoma
 23. Wrzeciono napędowe
 24. Strzałka wskazująca kierunek obrotu
 25. Ogranicznik równoległy dwuramienny
 26. Znacznik cięcia 0°
 27. Znacznik cięcia 45°
 28. Skala kąta cięcia
 29. Podstawa duża
 30. Śruba zaciskowa
 31. Kołnierz mocujący
 32. Kołnierz chwytający
 33. Oznaczenie rowkowe 0° podstawy
 34. Oznaczenie rowkowe 1°-50° podstawy

Adapter szyny prowadzącej

Image alternative
 1. Mocowanie z tyłu
 2. Mocowanie z przodu
 3. Oznaczenie rowkowe 0°
 4. Oznaczenie rowkowe 1°-50°

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to pilarka tarczowa z zasilaniem akumulatorowym. Jest ona przeznaczona do cięcia drewna lub materiałów drewnopodobnych, tworzyw sztucznych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowych i tworzyw wielowarstwowych.

Ręczna pilarka tarczowa wyposażona jest w zdejmowany króciec przyłączeniowy do opcjonalnego odkurzacza/odpylacza, przystosowany do powszechnie stosowanych przewodów ssących. Do podłączenia węża ssącego odkurzacza do pilarki może być potrzebny odpowiedni adapter.
 • Nie wolno stosować tarcz tnących niezgodnych z podanymi parametrami (np. średnica, prędkość obrotowa, grubość), tarcz abrazyjnych do cięcia i szlifowania oraz tarcz tnących z wysokostopowej stali szybkotnącej (stal HSS). Nie wolno ciąć metalu.
 • Nie stosować produktu do obcinania gałęzi i pni drzew.
 • Z tym produktem stosować tylko akumulatory Hilti Li-Ion typu B 22.

 • Do ładowania akumulatorów używać wyłącznie prostowników Hilti serii C4/36.

Wskaźnik akumulatora Li-Ion

Stan naładowania akumulatora Li‑Ion oraz awarie urządzenia są sygnalizowane za pomocą wskaźnika akumulatora Li‑Ion. Stan naładowania akumulatora Li‑Ion wyświetla się po dotknięciu jednego z dwóch przycisków odblokowujących akumulator.
Stan
Znaczenie
Świecą się 4 diody LED.
Stan naładowania: 75% do 100%
Świecą się 3 diody LED.
Stan naładowania: 50% do 75%
Świecą się 2 diody LED.
Stan naładowania: 25% do 50%
Świeci się 1 dioda LED.
Stan naładowania: 10% do 25%
Miga 1 dioda LED, urządzenie gotowe do pracy.
Stan naładowania: < 10%
Miga 1 dioda LED, urządzenie nie jest gotowe do pracy.
Akumulator jest przegrzany lub całkowicie rozładowany.
Migają 4 diody LED, urządzenie nie jest gotowe do pracy.
Urządzenie przeciążone lub przegrzane.
W trakcie naciskania włącznika i do 5 sekund po jego puszczeniu odczytanie stanu naładowania nie jest możliwe.
Jeśli diody LED wskaźnika akumulatora migają, należy zapoznać się ze wskazówkami w rozdziale Pomoc w przypadku awarii.

Ogranicznik równoległy

Jednoramienny ogranicznik równoległy umożliwia dokładne cięcie wzdłuż krawędzi obrabianego materiału oraz wycinanie listew o jednakowych wymiarach.
Ogranicznik równoległy można zamontować po obu stronach podstawy.

Zakres dostawy

Pilarka tarczowa, tarcza tnąca, klucz imbusowy, ogranicznik równoległy, króciec przyłączeniowy do odkurzacza, instrukcja obsługi, (opcjonalnie: adapter szyny prowadzącej)
Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Wyposażenie

Kołnierz mocujący, kołnierz chwytający, śruba zaciskowa.

Dane techniczne

Pilarka tarczowa


SC 70W‑A22
Napięcie znamionowe
21,6 V
Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01
4,8 kg
Zalecana średnica tarczy tnącej
190 mm
Grubość tarczy podstawowej
0,7 mm … 1,5 mm
Szerokość cięcia
1,5 mm … 2 mm
Otwór mocujący tarczy tnącej
30 mm
Znamionowa jałowa prędkość obrotowa
3 500 obr./min
Maksymalna głębokość cięcia 0°
70 mm
Maksymalna głębokość cięcia 45°
51 mm
Maksymalna głębokość cięcia 50°
45 mm
Kąt cięcia
0° … 50°
Temperatura robocza
−10 ℃ … 50 ℃
Temperatura składowania (oprócz akumulatora)
−30 ℃ … 70 ℃

Akumulator

Napięcie robocze akumulatora
21,6 V
Temperatura otoczenia podczas pracy
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura przechowywania
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatora na początku procesu ładowania
−10 ℃ … 45 ℃

Informacje o hałasie i wartości drgań ustalono według EN 62841

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji. Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. Aby dokładnie określić ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Wartości emisji hałasu ustalono według EN 62841

SC 70W‑A22
Poziom mocy akustycznej (LWA)
103 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej (KWA)
3 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)
92 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)
3 dB(A)
Łączna wartość drgań (suma wektorów w trzech kierunkach), ustalona zgodnie z EN 62841

SC 70W‑A22
Wartość emisji wibracji podczas cięcia drewna (Ah, W)
0,93 m/s²
Nieoznaczoność (K)
1,5 m/s²

Obsługa

Przygotowanie do pracy

Ładowanie akumulatora

 1. Przed rozpoczęciem ładowania należy przeczytać instrukcję obsługi prostownika.
 2. Należy zwrócić uwagę, aby styki akumulatora i prostownik były czyste i suche.
 3. Ładować akumulator za pomocą odpowiedniego prostownika.

Zakładanie akumulatora

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez zwarcie lub spadający akumulator!
 • Przed włożeniem akumulatora w urządzenie upewnić się, czy styki akumulatora i urządzenia są czyste i wolne od ciał obcych.
 • Upewnić się, że akumulator zawsze jest poprawnie włożony.
 1. Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie naładować akumulator.
 2. Włożyć akumulator w uchwyt urządzenia, tak aby się słyszalnie zablokował.
 3. Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora.

Wyjmowanie akumulatora

 1. Nacisnąć przycisk odblokowujący akumulator.
 2. Wyjąć akumulator z uchwytu urządzenia.

Demontaż tarczy tnącej

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo poparzenia Zagrożenie spowodowane przez gorące narzędzie, kołnierz mocujący lub śrubę zaciskową i ostre krawędzie tarczy tnącej.
 • Podczas wymiany narzędzi nosić rękawice ochronne.
Image alternative
 1. Wyjąć akumulator.
 2. Nasadzić klucz imbusowy na śrubę zaciskową tarczy tnącej.
 3. Nacisnąć blokadę wrzeciona i przytrzymać.
 4. Kluczem imbusowym obracać śrubę zaciskową tarczy tnącej, aż do całkowitego zablokowania się blokady wrzeciona tarczy.
 5. Poluzować śrubę zaciskową za pomocą klucza imbusowego poprzez obracanie w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
 6. Zdjąć śrubę zaciskową i zewnętrzny kołnierz mocujący.
 7. Otworzyć osłonę ruchomą przez odchylenie i zdjąć tarczę tnącą.
  W razie potrzeby można do czyszczenia zdjąć i kołnierz mocujący.

Montaż tarczy tnącej

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo uszkodzenia! Nieodpowiednie lub niewłaściwie zamocowane tarcze tnące mogą uszkodzić pilarkę.
 • Stosować wyłącznie tarcze tnące odpowiednie dla tej pilarki. Należy uwzględnić kierunek obrotu wskazywany przez strzałkę na tarczy tnącej.
 • Należy stosować wyłącznie tarcze tnące, których dopuszczalna prędkość obrotowa jest nie mniejsza od podanej na produkcie maksymalnej prędkości obrotowej.
Upewnić się, czy mocowana tarcza tnąca jest zgodna z wymaganiami technicznymi i dobrze naostrzona. Ostra tarcza tnąca jest warunkiem prawidłowego cięcia pilarki.
Image alternative
 1. Wyjąć akumulator.
 2. Oczyścić kołnierz chwytający i mocujący.
 3. Prawidłowo nałożyć kołnierz chwytający na wrzeciono napędowe.
 4. Otworzyć osłonę ruchomą.
 5. Nałożyć nową tarczę tnącą.
 6. Prawidłowo nałożyć zewnętrzny kołnierz mocujący.
 7. Włożyć śrubę zaciskową.
 8. Nasadzić klucz imbusowy na śrubę zaciskową tarczy tnącej.
 9. Wcisnąć blokadę wrzeciona tarczy.
 10. Zamocować kołnierz mocujący za pomocą śruby zaciskowej, obracając ją kluczem imbusowym w kierunku przeciwnym do wskazywanego przez strzałkę.
  • Przycisk blokujący wrzeciono zatrzaskuje się.
 11. Przed uruchomieniem pilarki sprawdzić, czy tarcza tnąca jest zamocowana prawidłowo i stabilnie.

Ustawianie głębokości cięcia

Image alternative
 1. Wyjąć akumulator.
 2. Poluzować zacisk ustawienia głębokości cięcia.
 3. Podnieść produkt ruchem nożycowym i dokręcając zacisk, ustawić głębokość cięcia.
  Zawsze należy wybierać głębokość cięcia o ok. 5 do 10 mm większą od grubości ciętego materiału.
  Ustawioną głębokość można odczytać za pomocą skali i wskazówki, umieszczonymi z tyłu osłony.

Ustawianie kąta cięcia

Image alternative
 1. Wyjąć akumulator.
 2. Poluzować zacisk ustawienia kąta cięcia.
 3. Przechylić produkt w żądaną pozycję.
  Wstępne ustawienie kąta cięcia umożliwia łatwiejsze ustawienie kąta maksymalnego 22,5°/45°/50°
 4. Dokręcić zacisk ustawienia kąta cięcia.

Cięcie po zatrasowanej linii

Na przedniej podstawie pilarki tarczowej znajduje się wskaźnik trasowania, zarówno dla cięcia prostego jak i cięcia pod kątem (0° i 45°). Dzięki niemu w zależności od wybranego kąta cięcia można przeprowadzić precyzyjne cięcie. Krawędź zatrasowanej linii odpowiada części wewnętrznej tarczy tnącej. Wskaźnik zatrasowanej linii jest umieszczony przy przednim wycięciu na tarczę tnącą.
Zabezpieczyć obrabiany materiał przed przesuwaniem się.
Ustawić obrabiany materiał w taki sposób, aby tarcza tnąca swobodnie się pod nim obracała.
Upewnić się, czy włącznik/wyłącznik na produkcie jest wyłączony.
Ustawić podstawę produktu na obrabianym materiale w taki sposób, aby tarcza tnąca nie stykała się jeszcze z obrabianym materiałem.
Image alternative
 1. Włożyć akumulator.
 2. Włączyć produkt, naciskając włącznik/wyłącznik przy wciśniętej blokadzie włączania.
 3. Z odpowiednią prędkością roboczą prowadzić produkt wzdłuż zatrasowanej linii.

Montaż/ustawianie ogranicznika równoległego

Image alternative
 1. Wyjąć akumulator.
 2. Wkręcać śrubę zaciskową w podstawę tylko na tyle, aby pozostało jeszcze dostatecznie dużo miejsca, żeby przesunąć ogranicznik równoległy.
 3. Wsunąć prowadnicę ogranicznika równoległego pod śrubę zaciskową.
 4. Ustawić żądaną szerokość cięcia.
 5. Dokręcić śrubę zaciskową.
  Ogranicznik równoległy (jednoramienny/dwuramienny) można zamontować po obu stronach podstawy. Dwuramienny ogranicznik równoległy można stosować tylko do dużej podstawy
  Ogranicznik równoległy umożliwia dokładne cięcie wzdłuż krawędzi obrabianego materiału oraz wycinanie listew o jednakowych wymiarach.

Montaż adaptera szyny prowadzącej

Pilarkę można wyposażyć w adapter szyny prowadzącej, dostępny jako wyposażenie opcjonalne.
W przypadku cięcia z małą podstawą należy stosować adapter szyny prowadzącej, pasujący do szyny.
Image alternative
 1. Wyjąć akumulator.
 2. Usunąć zamontowany ewentualnie ogranicznik równoległy.
 3. Wsunąć podstawę w boczne mocowania adaptera szyny prowadzącej.
 4. Całkowicie włożyć podstawę w adapter szyny prowadzącej.
 5. Zablokować adapter szyny prowadzącej, wciskając oba suwaki do oporu.

Praca

Włączanie

 • Włączyć produkt, naciskając włącznik/wyłącznik przy wciśniętej blokadzie włączania.

Wyłączanie

 • Zatrzymać urządzenie, puszczając włącznik/ wyłącznik.

Cięcie wzdłużne przy 0°

Image alternative
 1. Ustawić piłę tarczową oznaczeniem rowkowym "0°" na szyjce szyny prowadzącej.
 2. Włączyć produkt, naciskając włącznik/wyłącznik przy wciśniętej blokadzie włączania.
 3. Prowadzić produkt wzdłuż szyny z odpowiednią prędkością roboczą..

Cięcie wzdłużne przy kątach do 50°

Image alternative
 1. Ustawić kąt.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo kolizji przy cięciach ukośnych Kolizje tarczy tnącej z szyną prowadzącą
 • Prowadzić pilarkę krawędzią zewnętrzną adaptera szyny prowadzącej wzdłuż szyjki szyny prowadzącej. W przeciwnym razie dojdzie do kolizji tarczy tnącej z szyną prowadzącą.
 1. Ustawić pilarkę oznaczeniem rowkowym "1°-50°" na szyjce szyny prowadzącej.
 2. Włączyć produkt, naciskając włącznik/wyłącznik przy wciśniętej blokadzie włączania.
 3. Prowadzić produkt wzdłuż szyny z odpowiednią prędkością roboczą..

Ustawianie cięcia pod małym kątem

Image alternative
 1. Ustawić szynę prowadzącą punktem zerowym na krawędzi obrabianego materiału i obracać szynę, aż żądany kąt na skali będzie się znajdował naprzeciw punktu zerowego. Wskazywany kąt cięcia oznacza kąt odchylenia cięcia od cięcia prostopadłego.
 2. Zablokować szynę prowadzącą za pomocą dwóch zacisków stolarskich.
 3. Ustawić piłę tarczową oznaczeniem rowkowym "0°" na szyjce szyny prowadzącej.
 4. Włączyć produkt, naciskając włącznik/wyłącznik przy wciśniętej blokadzie włączania.
 5. Prowadzić produkt wzdłuż szyny z odpowiednią prędkością roboczą..

Cięcie bez odsysania wiórów

 1. Należy zwrócić uwagę na to, aby wióry były swobodnie wyrzucane.
 2. W razie potrzeby króciec przyłączeniowy można zdjąć z osłony, po odkręceniu śruby z gniazdem sześciokątnym za pomocą klucza imbusowego dołączonego do produktu.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń jeśli akumulator jest włożony !
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy zawsze wyjmować akumulator!
Konserwacja urządzenia
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Konserwacja akumulatorów Li-Ion
 • Akumulator musi być czysty oraz wolny od oleju i smaru.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
 • Chronić przed wniknięciem wilgoci.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Czyszczenie mechanizmu zabezpieczającego

 1. Do czyszczenia mechanizmu zabezpieczającego zdemontować tarczę tnącą.
 2. Ostrożnie czyścić mechanizm zabezpieczający suchą szczotką.
 3. Usunąć kleiste osady i wióry z wnętrza mechanizmu zabezpieczającego za pomocą odpowiedniego narzędzia.
 4. Zamontować tarczę tnącą.

Czynności robocze w przypadku zapchania kanału wiórów

 1. Wyjąć akumulator.
 2. Oczyścić kanał wiórów.
 3. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie produktu.

Kontrola po wykonaniu prac konserwacyjnych i związanych z utrzymaniem urządzenia

Po zakończeniu prac konserwacyjnych należy sprawdzić, czy zamontowane zostały i czy prawidłowo działają wszystkie mechanizmy zabezpieczające.
 • W celu kontroli osłony ruchomej należy ją całkowicie otworzyć poprzez naciśnięcie dźwigni obsługi.
  • Po puszczeniu dźwigni obsługi osłona ruchoma musi się szybko i całkowicie zamknąć.

Transport i magazynowanie urządzeń zasilanych akumulatorami

Transport
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone włączenie podczas transportu !
 • Zawsze transportować produkty z wyjętymi akumulatorami!
 • Wyjąć akumulatory.
 • Nie transportować akumulatorów luzem.
 • Przed uruchomieniem urządzenia po dłuższym transporcie należy sprawdzić urządzenie i akumulatory pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
Przechowywanie
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone uszkodzenie spowodowane uszkodzonymi akumulatorami lub akumulatorami, z których wycieka płyn !
 • Zawsze przechowywać produkty z wyjętymi akumulatorami.
 • Urządzenie i akumulatory należy przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.
 • Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, przy grzejnikach lub za szybami.
 • Przechowywane urządzenie oraz akumulatory muszą być suche i niedostępne dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.
 • Przed uruchomieniem urządzenia po dłuższym przechowywaniu należy sprawdzić urządzenie i akumulatory pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Pomoc w przypadku awarii

 • W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .

Pilarka tarczowa jest niesprawna

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Diody LED niczego nie sygnalizują.
Akumulator nie jest prawidłowo zamocowany.
Akumulator rozładowany.
Akumulator przegrzany lub zbyt zimny.
 • Rozgrzać akumulator do odpowiedniej temperatury otoczenia.
Miga 1 dioda LED.
Akumulator rozładowany.
Akumulator przegrzany lub zbyt zimny.
 • Rozgrzać akumulator do odpowiedniej temperatury otoczenia.
Migają 4 diody LED.
Pilarka tarczowa jest chwilowo przeciążona.
 • Puścić, a następnie ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik.
Ochrona przed przegrzaniem.
 • Pozostawić pilarkę tarczową do ostygnięcia i wyczyścić szczeliny wentylacyjne.

Pilarka tarczowa jest sprawna

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Włącznik nie daje się wcisnąć lub jest zablokowany.
To nie błąd (funkcja bezpieczeństwa).
 • Wcisnąć blokadę włączenia.
Nagły spadek prędkości obrotowej.
Akumulator rozładowany.
Siła posuwu jest zbyt duża.
 • Zmniejszyć siłę posuwu i ponownie włączyć produkt.
Opiłki nie trafiają do pojemnika na opiłki i spadają na podstawę.
Pojemnik na opiłki jest pełny.
 • Opróżnić pojemnik na opiłki.
Kanał wiórów jest zapchany.
Tarcza tnąca zatrzymuje się.
Siła posuwu jest zbyt duża.
 • Zmniejszyć siłę posuwu i ponownie włączyć produkt.
Akumulator rozładowuje się szybciej niż zwykle.
Stan akumulatora nie jest optymalny.
 • Wymienić akumulator.
Akumulator nie zatrzaskuje się ze słyszalnym „podwójnym kliknięciem“.
Zabrudzone zaczepy akumulatora.
 • Wyczyścić zatrzaski i zatrzasnąć akumulator. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktować się z serwisem Hilti .
Silne nagrzewanie się pilarki tarczowej lub akumulatora.
Usterka elektryczna
 • Natychmiast wyłączyć pilarkę tarczową. Zdjąć i obserwować akumulator. Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Skontaktować się z serwisem Hilti .
Produkt jest przeciążony (przekroczona granica zastosowania).
 • Wybrać urządzenie odpowiednie do zastosowania.
Tarcza mocno wibruje.
Tarcza tnąca nieprawidłowo zamontowana.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.
Utylizacja akumulatorówW razie nieprawidłowej utylizacji akumulatorów, wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 • Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci.
 • Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Pod poniższym linkiem znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r2937785.
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Image alternative
Image alternative