Język

BX 3-SCT

Oryginalna instrukcja obsługi

Informacje na temat instrukcji obsługi

Do niniejszej instrukcji obsługi

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy zawsze stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji i podanych na produkcie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać zawsze z produktem; produkt przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Ogólny znak nakazu
Image alternative Używać okularów ochronnych
Image alternative Nosić ochraniacze słuchu
Image alternative Używać kasku ochronnego
Image alternative Prąd stały
Image alternative Urządzenie obsługuje technologię NFC, która jest kompatybilna z platformami iOS i Android.
Image alternative Zastosowany akumulator Hilti typu Li-Ion. Należy przestrzegać informacji podanych w rozdziale Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .
Image alternative Nigdy nie używać akumulatora w charakterze młotka.
Image alternative Uważać, aby akumulator nie upadł. Nie używać akumulatora, który był narażony na uderzenie lub jest uszkodzony w inny sposób.
Image alternative Jeśli obecne na produkcie, produkt został certyfikowany przez jednostkę certyfikacji na rynek amerykański i kanadyjski według obowiązujących norm.

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Typ:
  BX 3-SCT
  Generacja:
  02
  Numer seryjny:

Deklaracja zgodności

Image alternative
Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującym prawem i obowiązującymi normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE! Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Przy użyciu tego elektronarzędzia nie pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu cielesnego z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu elektronarzędzi przystępować z rozwagą. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
 • Przed rozpoczęciem nastawy urządzenia, wymianą osprzętu lub odłożeniem urządzenia wyjąć akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek . Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Zastosowanie oraz obchodzenie się z narzędziami akumulatorowymi
 • Akumulatory należy ładować tylko za pomocą prostowników zalecanych przez producenta. Jeśli prostownik, przeznaczony do ładowania określonego typu akumulatorów, zostanie zastosowany do ładowania innych akumulatorów, może dojść do pożaru.
 • Należy używać wyłącznie akumulatorów przeznaczonych do danego elektronarzędzia. Używanie innych akumulatorów może doprowadzić do obrażeń ciała i zagrożenia pożarowego.
 • Nieużywany akumulator przechowywać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie styków. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.
 • W przypadku niewłaściwego użytkowania możliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim. Wyciekający z akumulatora elektrolit może prowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń. W razie przypadkowego kontaktu narażone części ciała obmyć wodą. W przypadku przedostania się cieczy do oczu zasięgnąć porady lekarza.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Wskazówki bezpieczeństwa dla urządzeń do osadzania

 • Należy zawsze wychodzić z założenia, że w elektronarzędziu znajdują się zszywki. Lekkomyślne obchodzenie się z urządzeniem do osadzania może prowadzić do nieoczekiwanego wystrzelenia zszywek i spowodować obrażenia ciała.
 • Elektronarzędzi nie wolno kierować na siebie ani na inne osoby znajdujące się w pobliżu. Nieoczekiwane zadziałanie powoduje wystrzelenie zszywki, co może spowodować obrażenia ciała.
 • Elektronarzędzia nie wolno uruchamiać, zanim nie zostanie mocno posadowione na obrabianym przedmiocie. Jeśli elektronarzędzie nie ma styczności z obrabianym przedmiotem, zszywka może odbić się od podłoża w miejscu mocowania.
 • Jeśli dojdzie do zakleszczenia zszywki w elektronarzędziu, należy je odłączyć od sieci lub akumulatora. Jeśli urządzenie do osadzania będzie podłączone, wówczas przy wyjmowaniu zakleszczonej zszywki może dojść do nieumyślnego uruchomienia urządzenia.
 • Podczas wyjmowania zakleszczonej zszywki należy zachować ostrożność. System może być naprężony, a zszywka może zostać wystrzelona z dużą siłą w trakcie próby usunięcia zakleszczenia.
 • Podczas montażu przewodów elektrycznych należy zapewnić, aby nie były one pod napięciem. Urządzenie do osadzania należy chwytać wyłącznie za izolowane powierzchnie uchwytów. Należy używać wyłącznie zszywek nadających się do instalowania przewodów elektrycznych. Sprawdzić, czy zszywka nie uszkodziła izolacji przewodu elektrycznego. W wyniku uszkodzenia izolacji przewodów elektrycznych przez zszywkę może dojść do porażenia prądem i pożaru.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa Image alternative OSTRZEŻENIE! Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Wymagania stawiane użytkownikowi
 • To urządzenie wolno obsługiwać i konserwować tylko mając odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie.
Osobiste wyposażenie ochronne
 • Użytkownik i osoby znajdujące się w pobliżu w czasie używania urządzenia powinny nosić odpowiednie okulary ochronne oraz kask ochronny.
 • Nosić ochraniacze słuchu.
 • Zbyt duży hałas może spowodować uszkodzenie słuchu.
Bezpieczeństwo osób
 • Przestrzegać zawartych w instrukcji obsługi wskazówek dotyczących eksploatacji, konserwacji i utrzymania urządzenia we właściwym stanie technicznym.
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i przystępować z rozwagą do pracy przy użyciu urządzenia do montażu bezpośredniego. Nie wolno używać urządzenia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. W przypadku złego samopoczucia lub odczuwania bólu należy przerwać pracę. Chwila nieuwagi przy użytkowaniu urządzenia może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała podczas pracy. Zadbać o utrzymanie stabilnej pozycji i równowagi.
 • Robić przerwy w pracy oraz wykonywać ćwiczenia rozluźniające i ćwiczenia palców w celu ich lepszego ukrwienia.
 • Nosić obuwie antypoślizgowe.
 • Podczas pracy z urządzeniem należy mieć zgięte ręce (nie wyprostowane).
 • Podczas pracy nie zezwalać na zbliżanie się innych osób, a szczególnie dzieci, do strefy roboczej.
 • Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń na skutek upadku narzędzia i/lub wyposażenia. Przed rozpoczęciem pracy skontrolować prawidłowe zamocowanie wyposażenia.
Prawidłowe obchodzenie się z urządzeniami do montażu bezpośredniego Image alternative OSTRZEŻENIE! Zagrożenie w wyniku przebicia się elementu mocującego! Przed przystąpieniem do osadzania elementów mocujących należy się upewnić, że nikt nie przebywa za lub pod konstrukcją, w której osadzany jest element mocujący.
 • Używać urządzenia właściwego dla danych prac. Nie stosować urządzenia do celów, do których nie jest przeznaczone, lecz używać je zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywać w dobrym stanie technicznym.
 • Nie wolno pozostawiać bez nadzoru załadowanego urządzenia.
 • Urządzenie należy transportować i przechowywać w zabezpieczonej walizce.
 • Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub innych prac służących utrzymaniu urządzenia we właściwym stanie technicznym, przy wymianie prowadnicy kołka oraz na czas przerw w pracy lub przechowywania urządzenia, należy je wyłączyć.
 • Nieużywane urządzenia należy przechowywać w stanie rozładowanym, w miejscu suchym, zamkniętym i niedostępnym dla dzieci.
 • Sprawdzić urządzenie i wyposażenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Sprawdzić, czy ruchome części pracują bez zarzutu i czy nie zacinają się, lub czy jakieś części nie są uszkodzone.
 • Wszystkie części powinny być odpowiednio zamontowane i spełniać wszelkie warunki, gwarantujące prawidłową eksploatację urządzenia. Uszkodzone części należy oddać do naprawy w serwisie Hilti lub wymienić, o ile w instrukcji obsługi nie podano inaczej.
 • Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rurociągów wodnych, np. przy użyciu wykrywacza metali. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą przewodzić prąd.
 • Nie wolno osadzać elementów mocujących w podłożu, które jest do tego nieodpowiednie.
 • Nieodpowiednimi podłożami są: szkło, marmur, tworzywo sztuczne, brąz, mosiądz, miedź, materiał izolacyjny, cegła dziurawka, cegła ceramiczna, cienkie blachy (< 4 mm) i gazobeton. Próby osadzenia elementów mocujących w tych materiałach mogą spowodować złamanie elementu mocującego, odpryski lub przebicie przez materiał.
 • Spust wolno uruchamiać dopiero wówczas, gdy wylot urządzenia jest całkowicie prostopadle dociśnięty do podłoża.
 • Podczas osadzania zawsze mocno trzymać osadzak pod kątem prostym do podłoża, aby uniknąć odrywania elementu mocującego od materiału podłoża.
 • Utrzymywać uchwyty w suchym i czystym stanie. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem ani olejem.
 • Nie wolno dopuścić do upadku urządzenia.
 • Nie używać urządzenia w miejscach zagrożonych pożarem lub wybuchem, poza przypadkiem, gdy urządzenie jest specjalnie do tego celu dopuszczone.
Miejsce pracy
 • Należy utrzymywać porządek na stanowisku pracy. Zadbać o to, aby w strefie roboczej nie znajdowały się żadne przedmioty, o które można się skaleczyć.
 • Nieporządek w miejscu pracy może prowadzić do wypadków.
 • Zadbać o dobre oświetlenie i wentylację miejsca pracy.
Mechaniczne środki bezpieczeństwa
 • Nie dokonywać modyfikacji ani zmian w urządzeniu, a zwłaszcza w tłoku.
 • Zawsze używać elementów mocujących, które są przeznaczone i dopuszczone do stosowania w urządzeniu.
Termiczne środki bezpieczeństwa
 • Nie wolno przekraczać zalecanej częstotliwości osadzania (patrz rozdział Dane techniczne).
 • W razie przegrzania urządzenia należy odczekać, aż ostygnie.
 • Nie demontować urządzenia, gdy jest gorące. Poczekać, aż urządzenie ostygnie.

Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami

 • Przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i eksploatacji akumulatorów Li-Ion.
 • Akumulatory należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C (176°F) oraz palić.
 • Nie używać ani nie ładować akumulatorów, które zostały uderzone, spadły z wysokości jednego metra lub zostały uszkodzone mechanicznie w inny sposób. W takim przypadku należy zawsze kontaktować się z działem Hilti  Serwis .
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Umieścić akumulator w widocznym, niepalnym miejscu w odpowiedniej odległości od łatwopalnych materiałów. Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Jeśli akumulator po jednej godzinie nadal jest zbyt gorący, aby dało się go dotknąć, oznacza to, że jest uszkodzony. Skontaktować się z serwisem Hilti .

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Prowadnica kołka
 2. Blokada prowadnicy kołka
 3. Szczeliny wentylacyjne
 4. Zaczep do paska
 5. Spust
 6. Uchwyt
 7. Przyciski odblokowujące z dodatkową funkcją aktywacji wskaźnika stanu naładowania
 8. Akumulator Li‑Ion
 9. Wskaźnik stanu
 10. Przycisk wł./wył.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to ręczny osadzak z zasilaniem akumulatorowym. Jest on przeznaczony do osadzania elementów mocujących w betonie. Stosować wyłącznie dopuszczone elementy mocujące w połączeniu z przeznaczoną do tego prowadnicą kołka.

OSTROŻNIE

Niewłaściwe oszacowanie twardości betonu W przypadku stosowania niewłaściwej prowadnicy kołka lub niewłaściwego elementu mocującego może dojść do niskiej jakości osadzenia elementu mocującego, a następnie błędnej oceny twardości betonu.

 • Zawsze używać właściwej prowadnicy kołka!

 • Zawsze używać właściwego elementu mocującego!

Osadzak, akumulator i elementy mocujące tworzą jeden zespół techniczny. Stosować elementy mocujące Hilti przeznaczone specjalnie dla tego urządzenia oraz zalecane przez Hilti prostowniki i akumulatory. Zalecenia firmy Hilti dotyczące zamocowania i stosowania obowiązują tylko w przypadku spełnienia tych warunków.
 • Osadzak jest przeznaczony wyłącznie do pracy ręcznej.
 • Używanie niezgodne z przeznaczeniem zabronione. Użycie niezgodnie z przeznaczeniem oznacza uruchomienie urządzenia bez włożonego elementu w prowadnicę kołka.
 • Z tym produktem stosować tylko akumulatory Hilti Li-Ion typu B 22.

 • Do ładowania tych akumulatorów używać tylko prostowników dopuszczonych przez Hilti . Więcej informacji znaleźć można w Hilti Store lub na: www.hilti.group

Wskaźnik stanu

Wskaźnik stanu podaje informację o stanie osadzaka.
Stan
Znaczenie
Wył.
Osadzak jest wyłączony
Dioda LED świeci się na zielono.
Osadzak jest włączony i gotów do działania
Dioda miga na zielono co 3 sekundy.
Osadzak jest w trybie Stand-by, dociśnięcie noska urządzenia włącza osadzak
Dioda LED miga ciągle na zielono.
Osadzak jest zbyt gorący lub akumulator jest wyładowany, patrz tabela usterek
Dioda LED miga na czerwono.
Usterka urządzenia, patrz tabela usterek
Dioda świeci na czerwono.
Usterka urządzenia, patrz tabela usterek
Dioda LED miga na żółto.
Urządzenie należy przekazać do serwisu Hilti .

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Po naciśnięciu przycisku odblokowującego akumulator na wyświetlaczu widoczny jest stan naładowania akumulatora.
Wiarygodny odczyt informacji o stanie naładowania nie jest możliwy w trakcie lub bezpośrednio po zakończeniu procesu osadzania.
Stan
Znaczenie
Wszystkie cztery diody LED świecą się na zielono.
Stan naładowania wynosi od 75% do 100%.
Trzy diody LED świecą się na zielono.
Stan naładowania wynosi od 50% do 75%.
Dwie diody LED świecą się na zielono.
Stan naładowania wynosi od 25% do 50%.
Jedna dioda LED świeci się na zielono.
Stan naładowania wynosi od 10% do 25%.
Jedna dioda LED miga na zielono.
Stan naładowania spadł poniżej 10%.

Zakres dostawy

Osadzak BX 3-SCT, instrukcja obsługi.
Inne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group

Dane techniczne

Osadzak

Ciężar zgodnie z EPTA Procedure 01 wraz z akumulatorem B22⁄2.6
4,0 kg
Prowadnica kołka
X‑FG B3‑SCT 02
Element mocujący
 • X‑M6‑8‑52 DP7 SCT B3
 • X‑M6‑8‑62 DP7 SCT B3
 • X‑M6‑8‑87 DP7 SCT B3
Długość elementu mocującego
52 mm / 62 mm / 87 mm
Średnica elementów mocujących
6 mm
Droga docisku
12 mm
Siła docisku
50 N … 70 N
Temperatura użytkowania (temperatura otoczenia)
−15 ℃ … 50 ℃
Temperatura użytkowania elementu mocującego
−10 ℃ … 50 ℃
Zalecana maksymalna częstotliwość osadzania
650/h
Napięcie znamionowe
21,6 V
Częstotliwość
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Maksymalna emitowana moc nadawcza
−11,9 dBm

Akumulator

Napięcie robocze akumulatora
21,6 V
Temperatura otoczenia podczas pracy
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura przechowywania
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatora na początku procesu ładowania
−10 ℃ … 45 ℃

Informacja o hałasie i wartości drgań

Podane w niniejszej instrukcji wartość ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego określenia ekspozycji. Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. Aby dokładnie określić ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np. konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Informacje o hałasie i wibracjach (pomiar w oparciu o EN 60745‑2‑16)
Typowy poziom mocy akustycznej według skali A, LWA (w przypadku osadzania kołków w betonie)
96 dB
Typowy poziom emisji ciśnienia akustycznego według skali A, LpA (w przypadku osadzania kołków w betonie)
85 dB
Nieoznaczoność dla wymienionych poziomów ciśnienia akustycznego, K
3 dB
Jednoosiowe wartości dotyczące wibracji (w kierunku z)
Wartość emisji drgań (w przypadku osadzania sworzni w betonie) z akumulatorem B22 2.6 (a h)
6,3 m/s²
Nieoznaczoność, K
1,5 m/s²

Przezbrajanie

Zakładanie akumulatora

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez zwarcie lub spadający akumulator!
 • Przed włożeniem akumulatora w urządzenie upewnić się, czy styki akumulatora i urządzenia są czyste i wolne od ciał obcych.
 • Upewnić się, że akumulator zawsze jest poprawnie włożony.
 1. Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie naładować akumulator.
 2. Wsunąć akumulator w produkt do słyszalnego zatrzaśnięcia.
 3. Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora.

Wyjmowanie akumulatora

 1. Nacisnąć przyciski odblokowujące akumulator.
 2. Wyjąć akumulator z urządzenia.

Ładowanie akumulatora

 1. Przed rozpoczęciem ładowania należy przeczytać instrukcję obsługi prostownika.
 2. Należy zwrócić uwagę, aby styki akumulatora i prostownik były czyste i suche.
 3. Ładować akumulator za pomocą odpowiedniego prostownika.

Zdejmowanie prowadnicy kołka

 1. Wyłączyć osadzak.
 2. Wyjąć akumulator.
 3. Wyjąć element mocujący z prowadnicy kołka.
 4. Przesunąć blokadę prowadnicy kołka do oporu w kierunku wskazanym przez strzałkę.
  • Prowadnica kołka zostaje zwolniona.
 5. Wyjąć prowadnicę kołka.

Wkładanie prowadnicy kołka

 1. Wyłączyć osadzak.
 2. Wyjąć akumulator.
 3. Przesunąć blokadę prowadnicy kołka do oporu w kierunku wskazanym przez strzałkę i przytrzymać ją w tym położeniu.
 4. Wsunąć prowadnicę kołka w końcówkę urządzenia, aż do słyszalnego zatrzaśnięcia się.
 5. Puścić blokadę prowadnicy kołka.
  • Blokada prowadnicy kołka przeskakuje do środkowego położenia.
 6. Poprzez pociąganie za prowadnicę kołka sprawdzić jej stabilne zamocowanie.

Zabezpieczenie przed upadkiem

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała na skutek upadku narzędzia i/lub wyposażenia!
 • Używać jedynie linki asekuracyjnej zalecanej do tego narzędzia Hilti .
 • Skontrolować punkt mocowania linki asekuracyjnej narzędzia przed każdym użyciem pod kątem potencjalnych uszkodzeń.
 • Nie mocować linki asekuracyjnej narzędzia na zaczepie do paska. Nie używać zaczepu do paska do podnoszenia produktu.
Przestrzegać krajowych wytycznych dla prac na wysokości.
Do tego produktu używać wyłącznie linki asekuracyjnej Hilti zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia #2261971.
  Image alternative
 • Przymocować linkę asekuracyjną do produktu za pętlę, jak pokazano na ilustracji. Sprawdzić stabilność zamocowania.
 • Przymocować karabińczyk za część nośną. Sprawdzić stabilność zamocowania karabińczyka.
  Przestrzegać instrukcji obsługi linki asekuracyjnej do narzędzi Hilti .

Obsługa

Włączanie osadzaka

Image alternative
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Dociskanie osadzaka do części ciała może spowodować ciężkie obrażenia w wyniku niezamierzonego uruchomienia procesu osadzania.
 • Nigdy nie naciskać osadzaka skierowanego w dłoń lub inną część ciała.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Odciągnięcie prowadnicy kołka ręką może spowodować przełączenie urządzenia w stan gotowości. Gotowość do pracy sprawia, iż gwóźdź może zostać osadzony w jakiejś części ciała.
 • W żadnym wypadku nie odsuwać prowadnicy ręką.
 • Nacisnąć przycisk wł./wył.
  • Element sprężynowy zostanie napięty w słyszalny sposób, a wskaźnik stanu zaświeci się na zielono.
  Przy niskiej temperaturze otoczenia spada wydajność akumulatora.
  Naprężanie elementu sprężynowego przy obniżonej mocy akumulatora odbywa się wolniej, niż przy całkowicie naładowanym akumulatorze.
  W przypadku pracy z obniżoną mocą akumulatora osadzak wyłącza się, zanim dojdzie do uszkodzenia ogniw akumulatora.

Wyłączanie osadzaka

 • Nacisnąć przycisk wł./wył.
  • Element sprężynowy zostanie zwolniony w słyszalny sposób, a wskaźnik stanu gaśnie.

Osadzanie

Image alternative
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się i/lub odpryskującym materiałem!
 • Niebezpieczeństwo osadzenia gwoździa w dłoni! Produkt obsługiwać oburącz! Drugą ręką zawsze przytrzymywać produkt tak mocno, jak zostało to pokazane na rysunkach.
 • Nigdy nie naciskać osadzaka skierowanego w dłoń lub inną część ciała. Przypadkowe odaszenie może spowodować ciężkie obrażenia.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne, zakładać okulary i rękawice ochronne. Również inne osoby przebywające w pobliżu powinny nosić okulary ochronne oraz kask ochronny. Podczas procesu osadzania istnieje niebezpieczeństwo spowodowania obrażeń ciała i oczu przez materiał odpryskujący od podłoża lub jeśli w strefie prowadzenia sworznia znajdują się ciała obce.
 • Nidy nie próbować usunąć usterki urządzenia poprzez osadzenie następnego elementu!
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała i uszkodzenie osadzaka!
 • Nigdy nie osadzać elementu mocującego po raz drugi! Może to prowadzić do złamania elementu i jego zakleszczenia.
 • Do urządzenia należy stosować wyłącznie dopuszczony oryginalny osprzęt firmy Hilti . Stosowanie nieodpowiednich materiałów i osprzętu może prowadzić do obrażeń ciała i uszkodzenia osadzaka.
 1. Włączyć osadzak.
 2. Osadzić element mocujący.
 3. Osadzak przyłożyć pod kątem prostym do powierzchni i docisnąć prowadnicę kołka do oporu.
 4. Wykonać osadzanie przez naciśnięcie spustu wyzwalającego.
  Po każdym osadzeniu skontrolować za pomocą szablonu pomiarowego, czy sworznie zostały osadzone na poprawnej głębokości.
 5. Po zakończeniu osadzania całkowicie odsunąć osadzak od podłoża.
  • Jeśli prowadnica kołka będzie dociśnięta do podłoża przez dłużej niż 6 sekund bez wykonywania osadzania, osadzak zostanie automatycznie wyłączony. Ponowne włączenie osadzaka jest możliwe przez naciśnięcie przycisku wł./wył.
   Nigdy nie osadzać elementu mocującego po raz drugi!
  • Jeśli osadzak nie będzie używany przez 6 minut, wyłączy się automatycznie.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń jeśli akumulator jest włożony !
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy zawsze wyjmować akumulator!
Konserwacja urządzenia
 • Wyłączyć osadzak.
 • Wyjąć akumulator.
 • Wyjąć element mocujący z prowadnicy kołka.
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Konserwacja akumulatorów Li-Ion
 • Akumulator musi być czysty oraz wolny od oleju i smaru.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
 • Chronić przed wniknięciem wilgoci.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Transport i magazynowanie urządzeń zasilanych akumulatorami

Transport
 • Wyłączyć osadzak.
 • OSTROŻNIE
  Niezamierzone włączenie podczas transportu !
 • Zawsze transportować produkty z wyjętymi akumulatorami!
 • Wyjąć akumulator.
 • Wyjąć element mocujący z prowadnicy kołka.
 • Nie transportować akumulatorów luzem.
 • Przed uruchomieniem urządzenia po dłuższym transporcie należy sprawdzić urządzenie i akumulatory pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
Przechowywanie
  OSTRZEŻENIE
  Niezamierzone uszkodzenie spowodowane uszkodzonymi akumulatorami lub akumulatorami, z których wycieka płyn !
 • Zawsze przechowywać produkty z wyjętymi akumulatorami.
 • Urządzenie i akumulatory należy przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.
 • Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, przy źródłach ciepła ani za szybą.
 • Przechowywane urządzenie oraz akumulatory muszą być suche i niedostępne dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.
 • Przed uruchomieniem urządzenia po dłuższym przechowywaniu należy sprawdzić urządzenie i akumulatory pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Element sprężynowy nie jest naprężany; brak wskaźnika stanu.
Akumulator wyczerpany.
 • Wymienić akumulator.
Akumulator nieprawidłowo założony.
Element sprężynowy nie jest naprężany, wskaźnik stanu miga na zielono, a 1 dioda LED wskaźnika stanu naładowania miga.
Akumulator wyczerpany.
 • Wymienić akumulator.
Temperatura akumulatora zbyt niska.
 • Powoli ogrzać akumulator do temperatury pokojowej.
Element sprężynowy nie jest naprężany, wskaźnik stanu miga na zielono, a 4 diody LED wskaźnika stanu naładowania migają.
Nadmierna temperatura w osadzaku.
 • Poczekać, aż osadzak ostygnie.
Element sprężynowy nie jest naprężany, a wskaźnik stanu miga na czerwono.
Nieprawidłowo włożona prowadnica kołka.
Element sprężynowy nie jest naprężany, a wskaźnik stanu świeci się na czerwono.
Usterki urządzenia
Element osadzony krzywo.
Urządzenie dociśnięte rękojeścią zbyt mocno.
 • Docisnąć urządzenie z użyciem mniejszego nacisku do podłoża.
Urządzenie dociśnięte poza osią osadzania.
 • Docisnąć urządzenie pod kątem prostym lub z użyciem powierzchni chwytania z tyłu urządzenia.

Utylizacja

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała w wyniku nieprawidłowej utylizacji! Wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 • Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci.
 • Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.
Image alternative Produkty Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Informacje na ten temat można uzyskać w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Dalsze informacje

Image alternative
Dalsze informacje dotyczące obsługi, technologii, środowiska i recyklingu znajdują się pod poniższym linkiem: qr.hilti.com/manual/?id=2338836&id=2338838
Ten link znajduje się również na końcu dokumentacji w formie kodu QR.