Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka

Regulamin konkursu

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Sprytne zastosowanie dowolnego produktu Hilti”

 

 

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu „Sprytne zastosowanie dowolnego produktu Hilti” (dalej jako: „Konkurs”) jest spółka Hilti (Poland) sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie, ul. Puławska 491, 02-844 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003816 (dalej jako: „Organizator”).

 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

 3. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na fanpage Organizatora w serwisie Facebook pod adresem www.facebook.com/HiltiPL (dalej jako: „Fanpage”) w postaci postów konkursowych na Fanpage Organizatora.

 4. Konkurs nie jest organizowany, administrowany, ani sponsorowany przez Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu, ani za treści umieszczane przez Uczestników.

 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest ani grą losową, ani zakładem wzajemnym
  i inną grą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

 

 

§ 2

 

Uczestnictwo

 

 1. Uczestnikami Konkursu (dalej jako: „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie:

 

 1. osoby fizyczne pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
  i zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. osoby prawidłowo zarejestrowane na portalu Facebook;

 3. osoby, które nie są pracownikami Organizatora i/lub spółki Hilti AG z siedzibą
  w Schaan (Liechtenstein) oraz jej spółek zależnych wraz z członkami najbliższej rodziny.

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 2. Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować go
  i przestrzegać jego postanowień.

 3. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.

 

 

 

§ 3

 

Czas i miejsce Konkursu. Zadanie konkursowe.

 

 1. Konkurs przeprowadzony będzie w dniach od 26.12.2018 r. do 16.01.2019 r. na fanpage Organizatora na portalu Facebook.

 2. Zadaniem Uczestnika jest umieszczenie zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym prezentującego sprytne zastosowanie dowolnego urządzenia Hilti.

 3. Organizator powołuje komisję konkursową (dalej jako: „Komisja”). Zadaniem Komisji jest w szczególności:

 

 1. przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami;

 2. ocena zdjęć i wybór zwycięzcy oraz osób, które zajmą kolejno drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce w Konkursie.

 

 1. Komisja dokona oceny odpowiedzi na pytanie konkursowe mając na uwadze pomysłowość, oryginalność oraz kreatywność Uczestników.

 2. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone w formie komentarza Hilti pod postem konkursowym najpóźniej do 18.01.2019 do godz. 20:00.

 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza i akceptuje, że:

 

 1. Zdjęcie jest efektem pracy twórczej Uczestnika i że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do wykonanego zdjęcia ;

 2. Zdjęcie  nie powinno zawierać żadnych pośrednich lub bezpośrednich odesłań do marek, firm, znaków towarowych oraz przedsiębiorców innych niż Hilti.

 

 1. Odpowiedzi, których treść nie odpowiada oświadczeniu wskazanym w ust. 6 nie będą brane pod uwagę jako odpowiedzi konkursowe.

 

 

 

§ 4

 

Rozstrzygnięcie Konkursu. Nagrody

 

 1. Nagrodami w Konkursie są:

 

 1. za zajęcie I. miejsca (zwycięzca) – kubek termiczny, czapka, skrobaczka do szyb, miarka i nożyk;

 2. za zajęcie II. miejsca – kubek termiczny, czapka, skrobaczka do szyb, miarka

 3. za zajęcie III. miejsca – kubek termiczny, czapka, skrobaczka do szyb

 4. za zajęcie IV. miejsca– czerwony kubek i miarka

 5. za zajęcie V. miejsca– czerwony kubek i miarka

 

 1. Przyznane Nagrody nie mogą być wymienione na pieniądze oraz inne rzeczy.

 2. Wyniki Konkursu i  wskazanie nagrodzonych osób będą podawane przez Organizatora w formie posta na Fanpage. Warunkiem odebrania nagrody przez zwycięzcę (laureata I. miejsca) jest przesłanie Organizatorowi w terminie 7 dni od publikacji ww. posta wiadomości prywatnej zawierającej: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres korespondencyjny. Warunkiem odebrania nagrody przez pozostałe nagrodzone osoby jest przesłanie Organizatorowi w terminie 7 dni od publikacji ww. posta wiadomości prywatnej zawierającej: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres korespondencyjny.

 3. Organizator wyda nagrody na swój koszt.

 4. Brak przekazania przez danych wskazanych w ust. 3 powoduje utratę prawa do Nagrody.

 5. Wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 200 zł.

 

 

 

 

 

§ 5

 

Odpowiedzialność Organizatora

 

 1. Organizator nie odpowiada za prawdziwość i dokładność danych przekazywanych przez Uczestników, w szczególności danych wskazanych w § 4 ust. 3.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku zachowania się w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, regulaminem serwisu Facebook lub Regulaminem, w szczególności poprzez:

 

 1. zamieszczenie na Fanpage treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub wulgarne;

 2. wykorzystanie fikcyjnego konta na profilu Facebook w celu uczestnictwa
  w Konkursie;

 3. działania mające na celu naruszenie prawidłowego funkcjonowania Konkursu;

 

 1. Organizator zastrzega ponadto prawo wykluczenia Uczestnika, w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik nie ukończył 18 lat.

 

 

 

§ 6

 

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu, treścią Regulaminu powinny być zgłaszane Organizatorowi w formie:

 

 1. mailowej na adres poczty elektronicznej kontakt@hilti.com lub

 2. wiadomości prywatnej na Fanpage lub;

 3. pisemnej na adres siedziby Organizatora.

 

 1. Każde zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne wskazanie reklamowanego zdarzenia; imię i nazwisko oraz adres Uczestnika.

 2. Reklamacje będą bezzwłocznie rozpatrywane przez Organizatora, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 3. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora
  w formie elektronicznej.

 

 

 

§ 7

 

Dane osobowe

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie), Hilti (Poland) sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 491, 02-844 Warszawa (dalej jako: Hilti) jako administrator danych osobowych, iż:

 

 1. z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem mailowym: OchronaDanychOsobowych@hilti.com oraz numerem telefonu: + 48 22 320 55 60;

 2. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:

  ba) prawidłowego zgłoszenia uczestnika do Konkursu i w celu prawidłowego przebiegu Konkursu;

  bb) wyłonienia zwycięzcy Konkursu i innych osób nagrodzonych w Konkursie oraz przekazania nagród;

  bc) realizacji wszelkich obowiązków Organizatora, w tym organizacji Konkursu, oceny prawidłowości wykonania zadania konkursowego, realizacji obowiązków wynikających z regulaminu Konkursu, w szczególności rozpatrzenia reklamacji;

  bd) wykonania obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązków podatkowych ciążących na Organizatorze; 

 3. podanie danych osobowych jest konieczne w celach wskazanych w punkcie b) powyżej. W przypadku braku zgody na podanie danych osobowych uczestnictwo
  w Konkursie będzie niemożliwe. Dane, których podania Hilti wymaga obejmują:

  ca) imię i nazwisko;

  cb) adres korespondencyjny (dotyczy osób nagrodzonych w Konkursie);

  cc) telefon kontaktowy (dotyczy osób nagrodzonych w Konkursie);

 4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia wraz z prawem do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 5. podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym
  z Hilti, w szczególności spółkom należącym do Grupy Hilti oraz parterom biznesowym Hilti na poniższych zasadach. Przekazane dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom wskazanym w zdaniu poprzednim, którzy
  w imieniu lub według zaleceń Hilti wykonają określone funkcje wskazane w punkcie b) powyżej. Przykładem takich usług może być obsługa zapytań przychodzących od Uczestników, dostawa paczek, wysyłanie e-maili i listów oraz rozpatrywanie reklamacji. Wszyscy pozostali usługodawcy będą mieli dostęp jedynie do tych danych osobowych, jakie będą niezbędne do realizacji ich konkretnych funkcji,
  i jedynie w celu wykonania tych funkcji. Hilti gwarantuje że wszyscy pozostali usługodawcy będą świadomi niniejszych zobowiązań oraz że będą się do nich stosowali. Hilti zapewni również, że wszyscy pozostali usługodawcy będą traktowali dane osobowe w stopniu co najmniej równym stopniowi ochrony wymaganemu przez obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych oraz że będą stosowali odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony. Dane osobowe mogą być również przekazywane sądom, organom państwowym i regulacyjnym
  w przypadku, w którym będzie to wymagane przez przepisy prawa w celu ochrony praw Hilti lub Uczestników Konkursu (np. w celu ochrony przed oszustwem). Uprawnienie powyższe dotyczy w szczególności sytuacji, w których Hilti zobowiązane będzie do udostępniania danych osobowych bezpośrednio na mocy obowiązujących przepisów lub na żądanie sądów lub właściwych organów państwowych.

 6. podane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom znajdującym się poza terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Hilti informuje że podmioty takie mogą znajdować się w krajach, w których obowiązujące prawo w zakresie ochrony danych osobowych zapewnia mniejszy stopień ochrony niż w Państwa kraju zamieszkania. W powyższym wypadku Hilti zapewnia odpowiedni poziom ochrony poprzez zobowiązanie podmiotów do przestrzegania zasad programu „Safe Harbor” (w przypadku podmiotów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki) lub poprzez zobowiązanie danego podmiotu do podpisania tzw. klauzul modelowych („EC Model Clauses”) zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 7. podane dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania Konkursu oraz mojego zakończeniu w celach:

  ga) ewentualnego dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, mediacyjnych i arbitrażowych;

  gb) wykonania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  w szczególności z przepisów prawa podatkowego;

  gc) zapobiegania nadużyciom i oszustwom;

  gd) statystycznych i archiwizacyjnych

  przez okres maksymalnie 6 lat od dnia wygaśnięcia/rozwiązania umowy.

 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia Rozporządzenia;

 9. dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  w tym poprzez profilowanie.

   

                                                                                          § 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.12.2018 r.

 2. Regulamin dostępny jest na stronie http://hilti.to/2vbnee oraz w siedzibie Organizatora.

 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami